SKD-melding

Svalbardmeldingen 2015

 • Avgitt 27.03.2015

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Svalbard skattlegges etter reglene om lønnstrekk dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet varer i minst 30 dager. Dagpenger under arbeidsledighet, sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme regler. Dette gjelder også beløp under midlertidig fravær fra Svalbard, når utbetalingen refererer seg til arbeidsoppholdet der og arbeidstakeren er skattemessig bosatt på Svalbard.

SKD-melding 4/15, 27. mars 2015.

Pensjoner som utbetales til personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, skal skattlegges med trekk ved utbetaling etter samme ordning som for lønn.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Det gis ingen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Trygdeavgift betales med 8,2 pst. av lønn mv., av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og utdelt godtgjørelse etter selskapsloven § 2-26 første ledd. Trygdeavgiften av pensjoner mv. er 5,1 pst. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift (0-sats).

Det skal foretas trekk i alle utbetalinger – også i feriegodtgjørelsen, lønn i ferien og lønn i desember.

Skatt til Svalbard og trygdeavgift skal i utgangspunktet innbetales til Skatteoppkreveren for Svalbard, Skatt nord. Se likevel tilpasninger til dette som følge av innføring av a-ordningen fra og med 2015, nærmere omtalt i punkt 7 i meldingen.

Opplysninger om lønn mv. som skal skattlegges etter svalbardskatteloven, skal fra og med inntektsåret 2015 leveres for hver måned i henhold til a-opplysningsloven. Frist for å inngi opplysninger for den enkelte måned er den 5. i påfølgende måned.

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis skattlegges etter de materielle reglene i svalbard¬skatteloven dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet overstiger 30 døgn. Sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme regler når arbeidstakeren oppholder seg på Jan Mayen eller i Antarktis.

Lønnsinntekt som er skattepliktig etter skatteloven for Jan Mayen og Antarktis, skattlegges i arbeidstakerens bosteds¬kommune.

Lønnsinntekt som er skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven skattlegges etter de samme satser som for Svalbard. Satsen for trygdeavgift er også den samme. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift (0-sats).

Inntekt som skal skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven, innrapporteres i a-meldingen. Oppgjør av lønnstrekket undergis også her visse tilpasninger som følge av a-ordningen.

1Innledning

1.1Nytt for 2015

2Ordningen med trekk i lønn

2.1Lønn mv.

2.2Begrenset skatteplikt til Svalbard

2.3Skatteplikt til Svalbard som bosatt

2.4Feriegodtgjørelse

2.5Fritt opphold, fri bolig, fri bil og telefon - satser

2.6Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

3Trekk i lønn, pensjon mv.

3.1Skatt

3.2Trygdeavgift

4Selvangivelse

5Arbeidsgiveravgift

6Rapportering av opplysninger om lønnstrekk

7Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden.

8Beskatning av personer på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis

8.1Om skatteplikten

8.2Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden

Vedlegg

Vedlegg 1: Vedtak om formues- og inntektsskatt mv. til Svalbard for inntektsåret 2015 

Vedlegg 2: Lønnstrekkordningen på Svalbard i a-ordningen

Vedlegg 3: Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis i a-ordningen

1Innledning 

Svalbard er eget beskatningsområde. Beskatningen reguleres av lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven), forskrift av 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard, samt forskrift av 4. desember 2007 nr. 1354 om ligningsmyndigheter for Svalbard. Formues- og inntektsskatt til Svalbard og lønnstrekk av inntekt på Svalbard skal i henhold til skattebetalingsloven § 2-3 fjerde ledd betales til og innkreves av det skattekontoret Finansdepartementet har bestemt, jf. også svalbardskatteloven kapittel 5. Myndigheten er delegert til Skattedirektoratet som har vedtatt at Skatt nord er innkrevingsmyndighet for skattekrav for Svalbard.

I denne meldingen omtales reglene om beskatning av godtgjørelse for arbeid på Svalbard, samt beskatning av pensjoner og visse trygdeytelser som utbetales til personer som oppholder seg på Svalbard, den såkalte lønnstrekkordningen.

Meldingen retter seg i første rekke til arbeidsgivere som har ansatte som utfører arbeid på Svalbard, utbetalere av pensjoner og trygdeytelser samt til arbeidstakere med arbeidsopphold på Svalbard.

Meldingen omhandler ikke beskatning av inntekt utenfor lønnstrekkordningen, beskatning av formue eller beskatning av selskaper.

Spørsmål om beskatning på Svalbard kan rettes til Skatt nord, Svalbard skattekontor, Postboks 413, 9171 Longyearbyen.

Telefon 79 02 36 70, telefaks 79 02 36 79. 

e-post: [email protected]

Nytt for 2015

Fra og med inntektsåret 2015 følger opplysningsplikten for lønn, lønnstrekk mv. under svalbardskatteloven den nye a-ordningen etter lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven). Det vises til endring i svalbardskatteloven § 5-2 femte ledd.

Satsene for naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser er endret for inntektsåret 2015, se pkt. 2.5 og 2.6. 

2Ordningen med trekk i lønn

Lønn mv.Etter svalbardskatteloven § 2-2 skal enhver som mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Svalbard, betale skatt til Svalbard dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidsforholdet varer sammenhengende i minst 30 dager. Lønnstrekkordningen, jf. svalbardskatteloven § 3-2, omfatter i hovedsak følgende ytelser:

 • lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, herunder honorarer, provisjoner mv. 
 • styrehonorarer o.l. 
 • naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser 
 • vederlag ved opphør av arbeidsforhold 
 • pensjon, uføretrygd,  føderåd eller livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold når mottageren er skattemessig bosatt på Svalbard (opphold over 12 måneder)

Den nærmere avgrensning av hvilke ytelser som omfattes av lønnstrekkordningen fremgår av skatteloven § 12-2, bokstavene a, b og c, jf. svalbardskatteloven § 3-2.

Når det gjelder sykepenger og dagpenger under arbeidsledighet, samt visse naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser, vises det til punktene nedenfor.

Begrenset skatteplikt til Svalbard

Som begrenset skattepliktig til Svalbard regnes personer som har et midlertidig arbeidsopphold på Svalbard når oppholdet varer sammenhengende i minst 30 dager.

Ved beregning av 30-dagersperioden anses reisedager til og fra Svalbard ikke som opphold på Svalbard.

Lønn for arbeid på fastlandet eller i utlandet, f.eks. i ferie, under permisjon eller militærtjeneste, er ikke skattepliktig til Svalbard for en person som bare har et midlertidig opphold på Svalbard.

I sykepenger, fødselspenger og adopsjonspenger, dagpenger under arbeidsledighet samt arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad som mottas av en person på Svalbard, skal det trekkes skatt og avgift etter reglene for trekk i lønnsinntekt. Det er en forutsetning at oppholdet på Svalbard varer sammenhengende i minst 30 dager, og at vedkommende var i aktivt arbeid på Svalbard da retten til utbetaling oppsto.

En person som har et midlertidig opphold på Svalbard, er ikke skattepliktig på Svalbard for andre trygdeytelser mv.

Skatteplikt til Svalbard som bosatt

Personer som er bosatt på Svalbard, skal i utgangspunktet betale skatt av all formue og inntekt til Svalbard. Skattemessig bosatt er de som har tatt varig opphold på Svalbard. Personer som har oppholdt seg på Svalbard i minst 12 måneder, regnes som bosatt fra starten på oppholdet.

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, er ikke skattepliktige til Svalbard for lønn for arbeid på fastlandet eller i utlandet, f.eks. i ferie, under permisjon eller militærtjeneste, forutsatt at lønnen skattlegges på det norske fastlandet eller i en annen stat.

I sykepenger, fødselspenger og adopsjonspenger, dagpenger under arbeidsledighet samt arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad som mottas av en person på Svalbard, skal det trekkes skatt og avgift etter reglene for trekk i lønnsinntekt. Dette gjelder også når mottakeren av slike ytelser oppholder seg på fastlandet.

Personer som før oppholdet på Svalbard ikke har vært skattemessig bosatt i Norge (herunder Svalbard) i løpet av de siste 10 årene, skal de første fem årene som bosatte bare være begrenset skattepliktige for lønns- og næringsinntekter på Svalbard, samt for inntekt av og formue i fast eiendom og anlegg med tilbehør som ligger på Svalbard, se svalbardskatteloven § 2-1 annet ledd a, jf § 2-2.

Skatteplikten som bosatt på Svalbard faller bort fra og med det inntektsår vedkommende person har oppholdt seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode.

Feriegodtgjørelse

Feriegodtgjørelse som er opptjent under arbeidsopphold på Svalbard som overstiger 30 dager, faller alltid inn under lønnstrekkordningen.

Verdien av fri reise til fastlandet eller til utlandet som dekkes av arbeidsgiveren, omfattes av lønnstrekkordningen dersom lønnen er skattepliktig etter svalbardskatteloven.

Fritt opphold, fri bolig, fri bil og telefon - satser

Skattedirektoratet har fastsatt følgende verdier for naturalytelser:

Fritt opphold kr 116 pr. døgn

Fri kost – alle måltider kr 83

Fri kost – to måltider kr 65

Fri kost – ett måltid kr 43

Fritt losji – ett eller delt rom kr 33

Fri bil kr 1 750 pr. måned

Fri bolig: 

Inntil 40 kvmkr 2 600 pr. måned

41 - 65 kvm kr 3 700 pr. måned 

66 kvm - 90 kvm kr 5 900 pr. måned

91 kvm -125 kvmkr 6 600 pr. måned

over 125 kvmkr 7 600 pr. måned

Arbeidsgiverfinansiertelektronisk kommunikasjon - Samme som på fastlandet

Verdien av disse naturalytelsene skattlegges som lønn etter lønnstrekkordningen.

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

Skattedirektoratet har fastsatt følgende retningslinjer for beregning av skattepliktig overskudd på utgiftsgodtgjørelser:

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregningen av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/ opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2015.

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 1 550 pr måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2015.

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2015.

Underskudd på utgiftsgodtgjørelser er ikke fradragsberettiget.

Overskudd på disse utgiftsgodtgjørelsene skattlegges som lønn etter lønnstrekkordningen

3Trekk i lønn, pensjon mv. 

Arbeidsgiver plikter å trekke skatt til Svalbard og trygdeavgift av all utbetaling av lønn mv. Det skal også trekkes skatt i arbeidsgivers premieinnbetaling til kollektiv livrente når denne er skattepliktig, jf. skatteloven § 5-12 sjette ledd. Det samme gjelder den som foretar utbetaling av pensjon og trygdeytelser som nevnt ovenfor i punkt 2.1. 

Skatt

Etter § 3 i Stortingets vedtak av 9. desember 2014 nr. 1605 om skatt til Svalbard for inntektsåret 2015, skal det av inntekt som omfattes av lønnstrekkordningen trekkes skatt med 8,0 pst. av beløp inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp og med 22,0 pst. av overskytende beløp. 12 ganger folketrygdens grunnbeløp utgjør kr. 1 040 440 ved årets begynnelse. Grunnbeløpet må påregnes regulert med virkning fra 1. mai 2015. Etter svalbardskatteloven § 3-2 benyttes det grunnbeløp som sist ble fastsatt for inntektsåret. Når inntekten overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp og skattetrekket er blitt feil, kan det foretas en ettergående korrigering, se svalbardskatteloven § 5-2 syvende ledd.

Det skal også trekkes skatt etter de samme satser i lovbestemt feriegodtgjørelse, i vanlig lønn i ferien og i lønn i desember.

Beskatning etter lønnstrekkordningen er en ren bruttoskatt. Det skal derfor ikke gjøres noen fradrag ved beregning av skatten.

Ved utregning av skatt skal formue og inntekt avrundes nedover til nærmeste hele krone.

Trygdeavgift

Trygdeavgift av inntekter undergitt lønnstrekkordningen skal beregnes av brutto inntekt.

Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 nr. 2 (bl.a. godtgjørelse for arbeid i og utenfor tjenesteforhold, godtgjørelse som medlem av styre mv, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og uføreytelser etter andre ordninger), skal det betales trygdeavgift med 8,2 pst.

Av pensjon, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangs- og avløsningsbeløp for slike ytelser, utbetalinger etter innskuddspensjonsloven og individuell pensjonsavtale, jf. skatteloven § 6-47 bokstav c samt av lønnsinntekt og annen personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, se folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1, skal det betales trygdeavgift med 5,1 pst.

Av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 sjette ledd, skal det betales trygdeavgift med 8,2 pst.

4 Selvangivelse

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, har plikt til å levere selvangivelse for all inntekt og formue, jf. svalbardskatteloven § 4-4. Selvangivelsen med vedlegg skal leveres til Svalbard skattekontorinnen utgangen av april i året etter inntektsåret.

Personer som ikke er skattemessig bosatt på Svalbard og som bare har lønnsinntekt, har ikke plikt til å levere selvangivelse til Svalbard. Personer som er bosatt utenfor Svalbard har likevel plikt til å levere selvangivelse for inntekt fra skattepliktig næringsinntekt, samt for formue og inntekt fra fast eiendom på Svalbard.    

5 Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere som er hjemmehørende på Svalbard, og andre arbeidsgivere som utbetaler lønn mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen, skal ikke betale arbeidsgiveravgift til folketrygden (0-sats), jf. Stortingets vedtak av 15.12.2014 nr. 1720 om avgifter mv. til folketrygden for 2015 § 3 første ledd, siste punktum.

6 Rapportering av opplysninger om lønnstrekk mv.

Fra og med inntektsåret 2015 skal opplysninger om lønns- og ansettelsesforhold tilhørende Svalbard rapporteres samlet i a-meldingen.

A-meldingen skal sendes inn hver måned med frist den 5. i påfølgende kalendermåned.

Les mer om a-ordningen på altinn.no/no/a-ordningen/

7 Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden. 

Trukket skatt og trygdeavgift vedrørende lønnsinntekter, pensjoner mv. som er skattepliktige etter svalbardskatteloven, skal arbeidsgiveren i utgangspunktet innbetale til:

Skatteoppkreveren for Svalbard

Skatt nord

Postboks 6310 

9293 TROMSØ 

Det vil i forbindelse med innføring av a-ordningen være vanskeligere i tilbakemeldingen til arbeidsgiver å skille mellom ordinært forskuddstrekk til en fastlandskommune og lønnstrekk under svalbardskatteloven. Likevel vil de ulike trekk gjennom skattemyndighetenes håndtering bli korrekt fordelt selv om arbeidsgiver skulle foreta betaling av lønnstrekk til skatteoppkrever i en fastlandskommune, se nærmere informasjon nedenfor og i vedlegg 2. 

Foretatt lønnstrekk skal innbetales terminvis i henhold til halvårlige terminer som er nærmere angitt i punkt 6. Fra og med inntektsåret 2015 sammenfaller ikke lenger forfallsfristen for innbetaling av foretatt lønnstrekk med fristen for å gi opplysninger om lønn, trekk mv. Fristen for å gi opplysninger følger nå også for lønnstrekk etter svalbardskatteloven den nye ordningen etter a-opplysningsloven, jf. henvisningen til a-opplysningsloven i svalbardskatteloven § 5-2 femte ledd etter endring i loven med virkning fra og med 2015. Forfallsfristen for betaling av lønnstrekk er som tidligere to ganger i året pr. 1. februar og 1. august. Fristene fremgår nå direkte av skattebetalingsloven § 10-11 etter endring i bestemmelsen med virkning fra og med 2015.  Med hensyn til innbetalingen vises til informasjon gitt i vedlegg 2. 

Betaling til skatteoppkreveren for Svalbard, Skatt nord,  skal foretas til bankkonto nr. 6345.06.21007.  KID-nummer for innbetaling av skatt og trygdeavgift kan lages på www.skatteetaten.no/kid. Nærmere informasjon om oppgjør av skatt etter Svalbardskatteloven kan fås ved henvendelse til tlf. nr. 77 75 13 12, 77 75 13 17 eller 77 75 13 11. 

Ved forsinket innbetaling påløper forsinkelsesrenter etter skattebetalingsloven § 11-1.

8Beskatning av personer på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis

8.1 Om skatteplikten

Skatteplikten for godtgjørelse for arbeid på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis er regulert i lov av 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis. Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis er ikke eget beskatningsområde eller særskilt skattedistrikt. Den skatt som oppkreves skal tilfalle den kommune på fastlandet hvor skattyteren var bosatt den 1. november i året forut for inntektsåret.

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis skattlegges etter de materielle reglene i svalbardskatteloven dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet overstiger 30 døgn. Sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme regler, såfremt vedkommende under sykdommen oppholder seg på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis.

Når det gjelder satsene for skatt og trygdeavgift, vises det til fremstillingen foran.

Tilsvarende som for Svalbard skal det ikke svares arbeidsgiveravgift til folketrygden (0-sats) av lønn som omfattes av skatteloven for Jan Mayen og Antarktis.

8.2 Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden

Trukket skatt og trygdeavgift vedrørende lønnsinntekter som er skattepliktige etter skatteloven for Jan Mayen og Antarktis, plikter arbeidsgiveren i utgangspunktet å innbetale til skatteoppkreveren i skattyterens bostedskommune på fastlandet.  

Som for lønnstrekk på Svalbard vil det imidlertid heller ikke i tilbakemeldingen i a-ordningen for oppgjør av lønnstrekk og trygdeavgift fra inntekt opparbeidet på Jan Mayen og Antarktis bli skilt mellom slike oppgjør og oppgjør av ordinært forskuddstrekk for fastlandskommuner. Forskuddstrekk, lønnstrekk og trygdeavgift som gjelder inntekt opparbeidet på Jan Mayen  og Antarktis vil samlet være inkludert i summen "å betale" sammen med eventuelt forskuddstrekk fra fastlandet. Tilbakemeldingen viser bare kontonummeret til arbeidsgivers kontorkommune, og dette kan da benyttes. Oppgjøret av lønnstrekk vil bli korrekt ført videre til skattyters hjemkommune også ved bruk av kontonummeret til arbeidsgivers kontorkommune.

Videre vil i tilbakemeldingen bare være opplyst om de ordinære betalingsfristene (15.1., 15.3., 15.5. 15.7., 15.9 eller 15.11) for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på fastlandet. Betalingsinformasjonen er med andre ord bare tilpasset oppgjør av ordinært forskuddstrekk til fastlandskommunene. Dette er uavhengig av om kravet bare gjelder fastlandet eller er en kombinasjon av fastland og Jan Mayen, eller Svalbard og Jan Mayen.

Informasjonen er således ufullstendig, da det ikke er foretatt noen endring i de særlige betalingsfristene som gjelder for Jan Mayen og Antarktis. Her er det fortsatt  betalingsfrist to ganger i året, 1. februar og 1. august. Dersom arbeidsgiver skal betale både forskuddstrekk og lønnstrekk, kan  beløpet som gjelder lønnstrekk og trygdeavgift på inntekt opparbeidet på Jan Mayen og Antarktis skilles ut, slik at arbeidsgiver får muligheten til å benytte de senere betalingsfristene.

Som vedlegg 3 til denne meldingen ligger informasjonsskriv som etatenes fellesforvaltning har sendt til arbeidsgivere som en er kjent med har tilknytning til arbeidsforhold som gjelder Jan Mayen eller bilandene i Antarktis.

Vedlegg 1 

Vedtak om formues- og inntektsskatt mv. til Svalbard for inntektsåret 2015 

Kunngjering frå Justis- og beredskapsdepartementet av stortingsvedtak 9. desember 2014 med heimel i Kongeriket Noregs Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a.

§ 1. Bruksområde for vedtaket 

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2015 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2015, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2. Skatt på formue 

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats)Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3. Skatt på inntekt 

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

Låg sats:8 pst.

Høg sats: 22 pst.

Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som blir omfatta av c på 20 000 kroner.

§ 4. Avrundingsreglar 

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5. Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold 

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova § 3-1 og § 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6. Aksjonær i utlandet 

Skatt på utbytte mv. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-1, vert ilagd med 20 pst.

§ 7. Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3 

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.

Vedlegg 2

Lønnstrekkordningen på Svalbard i a-ordningen.

Regelverket for lønnstrekkordningen på Svalbard er ikke endret som følge av a-ordningen. Virksomheter med ansatte på Svalbard må behandle tilbakemeldingen i a-ordningen litt annerledes for å få riktige frister og riktig beløp til betaling.

Tilbakemeldingen skiller ikke ut lønnstrekk for SvalbardTilbakemeldingen i a-ordningen skiller ikke mellom forskuddstrekk for fastlandskommuner og lønnstrekk etter svalbardskatteloven. Den viser heller ikke betalingsfristene for lønnstrekk.

Sum forskuddstrekk å betale 

Alt forskuddstrekk og alt lønnstrekk for måneden er inkludert i summen. Dersom arbeidsgiver skal betale både forskuddstrekk og lønnstrekk, må beløpet som gjelder Svalbard skilles ut, siden det har en annen betalingsfrist.

Kontonummer

Har man bare lønnstrekk for Svalbard, vises kontonummeret til skatteoppkrever for Svalbard. Har man også vanlig forskuddstrekk, vises kun kontonummeret til arbeidsgivers kontorkommune.

Bruk kontonummeret som er oppgitt på tilbakemeldingen.

Forfallsdato 

Forfallsdatoen på tilbakemeldingen gjelder for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (15.1., 15.3., 15.5. 15.7., 15.9 eller 15.11).

Betalingsinformasjonen er med andre ord tilpasset fastlandskommunene. Dette er uavhengig om kravet bare gjelder fastlandet, bare gjelder Svalbard eller er en kombinasjon av fastland og Svalbard.

Krav etter svalbardskatteloven har fortsatt betalingsfrist to ganger i året (1.2. og 1.8.).

Eksempel 1

A-melding for januar 2015 inneholder tilsammen kr 500 000 i forskuddstrekk og kr 25 000 i lønnstrekk for Svalbard. Arbeidsgiver er hjemmehørende i Oslo. Da vil tilbakemeldingen gi denne informasjonen:

 • Sum forskuddstrekk å betale: 525 000
 • Kontonummer: kontonummer til kemneren i Oslo
 • Forfallsdato: 15.3.2015

Arbeidsgiver kan skille ut beløpet som gjelder lønnstrekk og vente med betaling av lønnstrekket til fristen 1.8.2015.

Eksempel 2

A-melding for januar 2015 inneholder tilsammen kr 60 000 i Svalbardtrekk. Arbeidsgiver er hjemmehørende på Svalbard. Da vil tilbakemeldingen gi denne informasjonen:

 • Sum forskuddstrekk å betale: 60 000
 • Kontonummer: kontonummer til skatteoppkrever for Svalbard
 • Forfallsdato: 15.3.2015

Arbeidsgiver kan vente med betaling av lønnstrekket til fristen 1.8.2015.

Vedlegg 3

Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis i a-ordningen 

Regelverket for lønnsbeskatningen på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis (heretter bare benevnt Jan Mayen) er ikke endret som følge av a-ordningen.

Vær oppmerksom på at tilbakemeldingen i a-ordningen ikke skiller mellom forskuddstrekk for fastlandskommuner, lønnstrekk og trygdeavgift fra inntekt opparbeidet på Jan Mayen. Den viser heller ikke betalingsfristene som gjelder for Jan Mayen. 

Sum forskuddstrekk å betale 

Alt lønnstrekk og all trygdeavgift på inntekt som er opparbeidet på Jan Mayen er inkludert i summen "å betale", sammen med forskuddstrekk fra fastlandet. Beløpet som gjelder lønnstrekk og trygdeavgift på inntekt opparbeidet på Jan Mayen kan skilles ut, siden det har en senere betalingsfrist, se nedenfor. 

Kontonummer

Tilbakemeldingen viser kontonummeret til arbeidsgivers kontorkommune. Bruk dette når du betaler.

Forfallsdato 

De ordinære betalingsfristene på fastlandet for sum forskuddstrekk å betale er angitt på tilbakemeldingen (15.1., 15.3., 15.5., 15.7., 15.9. eller 15.11). 

Betalingsinformasjonen er med andre ord tilpasset fastlandskommunene. Dette er uavhengig av om kravet bare gjelder fastlandet eller er en kombinasjon av fastland og Jan Mayen, eller Svalbard og Jan Mayen.Krav som knytter seg til inntekt opparbeidet på Jan Mayen har fortsatt betalingsfrist to ganger i året (1.2. og 1.8.). Se eksempel.

Eksempel på tilbakemeldinger med lønnstrekk for Jan Mayen

Eksempel 1

A-melding for januar 2015 inneholder tilsammen kr 500 000 i forskuddstrekk (fastland) og kr 20 000 i lønnstrekk for Jan Mayen og 5 000 i trygdeavgift for Jan Mayen. Arbeidsgiver er hjemmehørende i Oslo. Da vil tilbakemeldingen gi denne informasjonen:

 • Sum forskuddstrekk å betale: 525 000
 • Kontonummer: kontonummer til kemneren i Oslo
 • Forfallsdato: 15.3.2015

Du kan skille ut beløpet som gjelder lønnstrekk og trygdeavgift som knytter seg til inntekt opparbeidet på Jan Mayen og vente med betaling til fristen 1.8.2015, eller beløpet kan betales samlet innen den 15.3.

Med hilsen

Etatenes fellesforvaltning