SKD-melding

Svalbardmeldingen 2023

  • Avgitt 16.01.2023
Saksnummer SKD 2/2023

Svalbardmeldingen er en årlig melding som omtaler reglene for beskatning av godtgjørelse for arbeid utført på Svalbard, og for beskatning av pensjoner og visse trygdeytelser som utbetales til personer som oppholder seg på Svalbard (lønnstrekkordningen for Svalbard). Reglene for beskatning av godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen og Antarktis omtales også.

Viktig informasjon

Innhold på denne siden:

 

Viktig informasjon

1 Om meldingen

Denne meldingen omtaler reglene for beskatning av godtgjørelse for arbeid utført på Svalbard, og for beskatning av pensjoner og visse trygdeytelser som utbetales til personer som oppholder seg på Svalbard (lønnstrekkordningen for Svalbard). Reglene for beskatning av godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen og Antarktis omtales også.

Meldingen retter seg i første rekke til arbeidsgivere som har ansatte som utfører arbeid på Svalbard, Jan Mayen eller Antarktis og til utbetalere av pensjoner og trygdeytelser til person som er skattepliktig til Svalbard, men også til arbeidstakere med arbeidsopphold på Svalbard, Jan Mayen eller Antarktis.

Meldingen omtaler ikke beskatning av inntekt utenfor lønnstrekkordningen, beskatning av formue og beskatning av selskaper. For mer informasjon om dette, se Skatte-ABC.

Spørsmål om beskatningen på Svalbard, Jan Mayen og Antarktis kan rettes til Svalbard skattekontor.

Arbeidsgivere oppfordres til å be arbeidstakere henvende seg til skattekontoret dersom de skal motta ytelser fra NAV. Dette for å sikre at det blir trukket korrekt skatt av slike ytelser.

Telefon: 79 02 36 70
Kontaktskjema: https://www.skatteetaten.no/skjema/kontaktskjema-person/
E-post: [email protected]
Post: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

2 Registrering ved skattekontoret

Det er viktig at registrene over bosatte på Svalbard og skattepliktige til Svalbard er så korrekte som mulig.

Personer som tar opphold på Svalbard og har til hensikt å oppholde seg der i minst 6 måneder, skal innen 8 dager etter oppholdets begynnelse melde innflytting til Svalbard skattekontor. Disse personene skal registreres i befolkningsregisteret for Svalbard. Personer som flytter fra Svalbard skal sende melding til skattekontoret senest ved avreise.

Personer som ikke har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i minst 6 måneder, men som kommer til Svalbard for å jobbe, skal også ta kontakt med Svalbard skattekontor slik at de blir registrert på riktig måte. Når arbeidsperioden er over, oppfordres disse arbeidstakerne til å gi beskjed om arbeidsperiodens slutt til skattekontoret på Svalbard. Reiser de til fastlandet, vil de få et nytt og riktig skattekort.

3 Lønnstrekkordningen

Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført på Svalbard skattlegges etter reglene om lønnstrekk når en person er skattemessig bosatt på Svalbard, eller når det enkelte opphold på Svalbard i forbindelse med arbeidet varer i minst 30 dager. Dagpenger under arbeidsledighet, sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme reglene. Dette gjelder også ytelser som en person mottar under midlertidig fravær fra Svalbard, når utbetalingen refererer seg til arbeidsoppholdet på Svalbard og personen er skattemessig bosatt på Svalbard.

Pensjoner og trygdeytelser som utbetales til personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, skal også skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ingen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Trygdeavgift betales med 7,9 pst. av lønn mv., av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og av utdelt godtgjørelse etter selskapsloven § 2-26 første ledd. Trygdeavgift av pensjoner mv. er 5,1 pst. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift (0-satssone).

Det skal foretas trekk i alle utbetalinger – også i feriegodtgjørelsen, lønn i ferien og lønn før jul. Arbeidsgiver mv. skal rapportere opplysninger om lønns- og ansettelsesforhold tilhørende Svalbard i a-meldingen. Det er en egen skatte- og avgiftsregel for Svalbard for rapportering av inntekt og trekk i lønnstrekkordningen.

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis, skattlegges etter de materielle reglene i svalbardskatteloven dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet overstiger 30 dager. Sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme reglene når personen oppholder seg på Jan Mayen eller i Antarktis.

Lønnsinntekt som er skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven, skattlegges i personens bostedskommune.

Lønnsinntekt som er skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven, skattlegges etter de samme satsene som gjelder for Svalbard. Satsene for trygdeavgift og arbeidsgiveravgift er også de samme.

Inntekt som skal skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven, rapporteres i a-meldingen. Det er en egen skatte- og avgiftsregel for Jan Mayen for rapportering av inntekt og trekk.

Lønnstrekk på Svalbard, Jan Mayen og Antarktis betales terminvis (6 terminer) etter samme frister som gjelder for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på fastlandet.

3.1 Skatteplikten

Svalbard er et eget beskatningsområde. Beskatningen reguleres av lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) og forskrift av 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard. For betaling og innkreving av skatt og trygdeavgift til Svalbard gjelder skattebetalingsloven, se svalbardskatteloven § 5-1. For skatt fastsatt ved lønnstrekk gjelder særregler i svalbardskatteloven § 5-2.

Enhver som mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Svalbard, skal betale skatt til Svalbard, dersom personen er skattemessig bosatt på Svalbard eller det enkelte opphold på Svalbard i forbindelse med arbeidet varer sammenhengende i minst 30 dager, se svalbardskatteloven §§ 2-1 og 2-2.

Lønnstrekkordningen omfatter lønn, pensjoner og andre ytelser som nevnt i skatteloven
§ 12-2 bokstavene a, b, c og j, som:

  • lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, herunder honorarer, provisjoner mv.
  • styrehonorarer o.l.
  • naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser
  • vederlag ved opphør av arbeidsforhold
  • pensjon, uføretrygd, føderåd eller livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold når mottakeren er skattemessig bosatt på Svalbard.

se svalbardskatteloven § 3-1.

Når det gjelder sykepenger og dagpenger under arbeidsledighet, samt visse naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser, se punktene nedenfor.

3.2 Skatteplikt til Svalbard som skattemessig bosatt

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard skal i utgangspunktet betale skatt av all formue og inntekt til Svalbard. Skattemessig bosatt er de som har tatt varig opphold på Svalbard. Personer som har oppholdt seg på Svalbard i minst 12 måneder, regnes som bosatt fra starten av oppholdet.

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard er ikke skattepliktige til Svalbard for lønn for arbeid utført på fastlandet eller i utlandet, f.eks. i ferie, under permisjon eller militærtjeneste, forutsatt at lønnen skattlegges på det norske fastlandet eller i en annen stat.

Det skal trekkes skatt og trygdeavgift etter reglene for lønnstrekk i sykepenger, fødselspenger og adopsjonspenger, dagpenger under arbeidsledighet samt arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad som mottas av en person som er skattemessig bosatt på Svalbard. Dette gjelder også når mottakeren av slike ytelser oppholder seg på fastlandet.

Skatteplikten som bosatt på Svalbard faller bort fra og med det inntektsåret personen har oppholdt seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode.

3.3 Begrenset skatteplikt til Svalbard

Personer som har et midlertidig arbeidsopphold på Svalbard, som varer sammenhengende i minst 30 dager, vil være begrenset skattepliktig til Svalbard.

Personer som før oppholdet på Svalbard ikke har vært skattemessig bosatt i Norge (herunder Svalbard) i løpet av de siste 10 årene, er de første fem årene begrenset skattepliktige for lønns- og næringsinntekter på Svalbard, se svalbardskatteloven § 2-1 annet ledd a og § 2-2. Det betyr at disse personene må ha 30 dagers opphold på Svalbard i hver periode, også når det gjelder fødselspenger og trygdeytelser opptjent på Svalbard.

Ved beregning av 30-dagersperioden anses reisedager til og fra Svalbard ikke som opphold på Svalbard.

Godtgjørelse for avspasering som foretas utenfor Svalbard, skattlegges etter lønnstrekkordningen når avspaseringen er knyttet til arbeid på Svalbard, men bare når det forutgående arbeidsoppholdet på Svalbard faktisk har vart sammenhengende i minst 30 dager.

Lønn for arbeid utført på fastlandet eller i utlandet, f.eks. i ferie, under permisjon eller militærtjeneste, er ikke skattepliktig til Svalbard for en person som bare har et midlertidig opphold på Svalbard.

Det skal trekkes skatt og avgift etter reglene for lønnstrekk i sykepenger, fødselspenger og adopsjonspenger, dagpenger under arbeidsledighet samt arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad som mottas av en person på Svalbard. Det er en forutsetning at personen oppholder seg på Svalbard når ytelsen mottas og at oppholdet varer sammenhengende i minst 30 dager. Personen må ha vært i aktivt arbeid på Svalbard da retten til utbetaling oppsto.

3.4 Fritt opphold, fri bolig, fri reise, fri bil og telefon - satser

Skattedirektoratet har fastsatt følgende verdier for naturalytelser:

Fritt opphold                                       kr 138 pr. døgn                        
Fri kost – alle måltider                       kr   98 pr. døgn
Fri kost – to måltider                          kr   76 pr. døgn
Fri kost – ett måltid                            kr   50 pr. døgn
Fritt losji – ett eller delt rom               kr   40 pr. døgn

Dette tilsvarer satsene på fastlandet.

Fri bil                                                  kr 2 300 pr. måned

Fri bolig:
Inntil 40 kvm                                      kr 3 350 pr. måned
41 kvm - 65 kvm                                kr 4 700 pr. måned
66 kvm - 90 kvm                                kr 7 500 pr. måned
91 kvm -125 kvm                               kr 8 500 pr. måned
over 125 kvm                                     kr 9 800 pr. måned

Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon: Her gjelder samme regler som på fastlandet.

Verdien av disse naturalytelsene skattlegges som lønn etter lønnstrekkordningen.

Verdien av fri reise til fastlandet eller til utlandet som dekkes av arbeidsgiveren, omfattes av lønnstrekkordningen – forutsatt at lønnen er skattepliktig etter svalbardskatteloven.

3.5 Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

Skattedirektoratet har fastsatt følgende retningslinjer for beregning av skattepliktig overskudd på utgiftsgodtgjørelser:

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregningen av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2023.

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2023. Sats for trekkfri godtgjørelse ved bruk av privat snøscooter i yrket er kr 10 pr. km i 2023.

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2023.

Overskudd på disse utgiftsgodtgjørelsene skattlegges som lønn etter lønnstrekkordningen forutsatt at lønnen behandles i lønnstrekkordningen.

Underskudd på utgiftsgodtgjørelser er ikke fradragsberettiget.

4 Trekk i lønn, pensjon mv.

Arbeidsgiver plikter å trekke skatt til Svalbard og trygdeavgift av all utbetaling av lønn mv. Det skal også trekkes skatt i arbeidsgivers premieinnbetaling til kollektiv livrente når denne er skattepliktig, se skatteloven § 5-12 sjette ledd. Det samme gjelder den som utbetaler pensjon og trygdeytelser som nevnt ovenfor i punkt 3.1.

4.1 Skatt

Etter § 3 i Stortingets vedtak av 13. desember 2022 nr. 2207 om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2023 skal det av inntekt som omfattes av lønnstrekkordningen trekkes skatt med 8,0 pst. av beløp inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp og med 22,0 pst. av overskytende beløp. 12 ganger folketrygdens grunnbeløp utgjør kr 1 337 724 ved årets begynnelse. Grunnbeløpet må påregnes regulert med virkning fra 1. mai 2023. Etter svalbardskatteloven § 3-1 benyttes det grunnbeløp som sist ble fastsatt for inntektsåret. Når inntekten overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp og skattetrekket er feil, kan det foretas en korrigering, se svalbardskatteloven § 5-2 sjette ledd.

Det skal også trekkes skatt etter de samme satsene i lovbestemt feriegodtgjørelse, i vanlig lønn i ferien og i lønn før jul.

Beskatning etter lønnstrekkordningen er en ren bruttoskatt, som betales fra første krone. Det skal derfor ikke gjøres noen fradrag ved fastsettingen av skattepliktig inntekt.

4.2 Trygdeavgift

Trygdeavgift av inntekter undergitt lønnstrekkordningen skal beregnes av brutto inntekt.

Det skal betales trygdeavgift med 7,9 pst av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 nr. 2 (bl.a. godtgjørelse for arbeid i og utenfor tjenesteforhold, godtgjørelse som medlem av styre mv, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og uføreytelser etter andre ordninger).

Det skal betales trygdeavgift med 5,1 pst av pensjon, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangs- og avløsningsbeløp for slike ytelser, utbetalinger etter innskuddspensjonsloven og individuell pensjonsavtale, se skatteloven § 6-47 bokstav c.

Det samme gjelder for lønnsinntekt og annen personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, se folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1. Det skal likevel ikke betales trygdeavgift av barnepensjon til barn under 17 år, se skatteloven § 12-2 bokstav b.

Det skal betales trygdeavgift med 7,9 pst. av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 sjette ledd.

5 Skattemelding

Skattemelding med opplysninger om skattepliktig formue og inntekt, fradragsposter og andre opplysninger som har betydning for fastsettingen av skattegrunnlaget skal leveres av den som er skattemessig bosatt på Svalbard, se skatteforvaltningsloven § 8-2.

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, har plikt til å levere skattemelding for all inntekt og formue. Skattemeldingen med ev. vedlegg skal leveres elektronisk, eller sendes til Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana, innen utgangen av april i året etter inntektsåret.

Lønnstakere og pensjonister som mottar forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt, kan unnlate å levere skattemelding når den er riktig og fullstendig utfylt. Hvis skattemeldingen ikke er levert innen leveringsfristens utløp, anses den skattepliktige for å ha gitt de opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Det er den trekkpliktige som fastsetter grunnlaget for skatt og beregner skatt for inntekter som blir skattlagt etter lønnstrekkordningen.

6 Arbeidsgiveravgift og finansskatt

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for inntekt som blir skattlagt etter svalbardskatteloven.

Dersom arbeidsgiver er hjemmehørende på Svalbard, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for arbeid som utføres på Svalbard. Dette gjelder selv om arbeidstakerne som mottar lønnsutbetalingene ikke er skattepliktige til Svalbard.

For ordinær arbeidsgiveravgift er avgiftsatsen null prosent når arbeidsgiver er hjemmehørende på Svalbard og arbeidet utføres der. Det samme gjelder når andre arbeidsgivere utbetaler lønn og annen godtgjørelse som blir skattlagt etter Svalbardskatteloven.

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke for lønnsytelser til arbeidstakere i lønnstrekkordningen på Svalbard og arbeidstakere på Jan Mayen eller bilandene, jf. Svalbardskatteforskriften § 6.

Arbeidsgivere som skal rapportere lønnstrekk etter svalbardskatteloven skal benytte beregningskode "Lønnstrekk for Svalbard" ved rapportering av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Grunnlag for arbeidsgiveravgift kan registreres, men gir ingen avgift i og med at satsen er 0.

Det skal ikke rapporteres eller betales finansskatt for inntekt som blir skattlagt etter svalbardskatteloven.

7 Rapportering av opplysninger i a-ordningen

Opplysninger om lønns- og arbeidsforhold på Svalbard skal rapporteres samlet i a-meldingen.

Opplysningsplikten til arbeidsgiver fremgår av skatteforvaltningsloven § 7-2, og av skatteforvaltningsforskriften § 7-2-7 når det gjelder utbetalinger til personer bosatt i utlandet.

Inntekt som er skattepliktig til Svalbard etter lønnstrekkordningen, skal rapporteres med særskilt skatte- og avgiftsregel "Svalbard". Forskuddstrekk som gjelder trukket skatt og trygdeavgift til Svalbard, skal rapporteres med forskuddstrekkbeskrivelsen "Svalbard".

Opplysningsplikten til arbeidsgiver er ikke avhengig av arbeidstakers skatteplikt til Svalbard etter svalbardskatteloven eller til fastlandet etter skatteloven.

Når en arbeidsgiver utbetaler lønn for arbeid utført på Svalbard til en person som ikke er skattepliktig til Svalbard, verken som bosatt eller har opphold over 30 dager, skal lønn og forskuddstrekk rapporteres i a-meldingen som for lønn på fastlandet (dvs. uten skatte- og avgiftsregel for Svalbard).

Når en arbeidsgiver på Svalbard utbetaler lønn som er opptjent i utlandet til en person som er bosatt i utlandet skal arbeidsgiver angi opptjeningslandet i a-meldingen.

Les mer om a-ordningen på skatteetaten.no/a-meldingen.

8 Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden

Trukket skatt og trygdeavgift knyttet til lønnsinntekter, pensjoner mv. som er skattepliktige etter svalbardskatteloven, skal arbeidsgiveren mv. i utgangspunktet betale til:

Skatteinnkrever Svalbard
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Når arbeidsgiver sender inn a-meldingen mottar han en tilbakemelding. I tilbakemeldingen får arbeidsgiver en oppsummering av alt forskuddstrekk, utleggstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt som er rapportert på samme måned og opplysninger om betalingsinformasjon (kontonummer og KID). Betalingsinformasjonen i tilbakemeldingen skiller ikke mellom forskuddstrekk for fastlandskommuner og lønnstrekk etter svalbardskatteloven. Alt forskuddstrekk og alt lønnstrekk for måneden er inkludert i summen. Har man bare lønnstrekk for Svalbard, vises kontonummeret til skatteinnkreving Svalbard. Har man også vanlig forskuddstrekk, vises kun kontonummeret til Skatteetaten. Arbeidsgiver skal bruke kontonummeret som er oppgitt på tilbakemeldingen. De ulike trekkene vil gjennom skattemyndighetenes håndtering, bli korrekt fordelt selv om arbeidsgiver skulle foreta betaling av lønnstrekk til Skatteetaten. Forfall for lønnstrekk til Svalbard følger ordinære frister, se skattebetalingsloven §§ 10-10 og 10-11.

Mer informasjon om oppgjør av skatt etter svalbardskatteloven kan fås ved henvendelse til skatteinnkrever Svalbard på telefon 800 80 000. Fra utlandet må telefonnummer + 47 22 07 70 00 benyttes.

Ved forsinket innbetaling påløper forsinkelsesrenter etter skattebetalingsloven § 11-1.

9 Beskatning av personer på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis

9.1 Skatteplikten

Skatteplikten for godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis er regulert i lov av 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis. Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis er ikke et eget beskatningsområde eller et særskilt skattedistrikt. Skatten som kreves inn overføres til den kommunen på fastlandet hvor arbeidstakeren var bosatt 1. januar i inntektsåret.

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis skattlegges etter de materielle reglene i svalbardskatteloven dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet overstiger 30 dager. Sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme reglene, forutsatt at personen under sykdommen oppholder seg på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis.

Satsene for skatt og trygdeavgift, er de samme som for Svalbard, se punkt 4.1 og 4.2.

Satsene for arbeidsgiveravgift og finansskatt er de samme som for Svalbard, se punkt 6.

9.2 Rapportering av opplysninger i a-meldingen

Opplysninger om lønns- og arbeidsforhold tilhørende Jan Mayen og bilandene i Antarktis skal rapporteres samlet i a-meldingen.

Opplysningsplikten til arbeidsgiver fremgår av skatteforvaltningsloven § 7-2, og av skatteforvaltningsforskriften § 7-2-7 når det gjelder utbetalinger til personer bosatt i utlandet.

Inntekt som skattlegges etter lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis, skal rapporteres med særskilt skatte- og avgiftsregel "Jan Mayen og bilandene i Antarktis". Forskuddstrekk som gjelder trukket skatt til Jan Mayen og bilandene i Antarktis, skal rapporteres med forskuddstrekkbeskrivelsen "Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis". Forskuddstrekk som gjelder trukket trygdeavgift til Jan Mayen og bilandene i Antarktis, skal rapporteres med forskuddstrekkbeskrivelsen "Betalt trygdeavgift for lønn på Jan Mayen og bilandene i Antarktis".

Les mer om a-ordningen på skatteetaten.no/a-meldingen.

9.3 Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden

Trukket skatt og trygdeavgift for lønnsinntekter som er skattepliktige etter Jan Mayen-skatteloven skal betales til arbeidstakerens bostedskommune på fastlandet.

Når arbeidsgiver sender inn a-meldingen mottar han en tilbakemelding. I tilbakemeldingen vil arbeidsgiver få en oppsummering av alt forskuddstrekk, utleggstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt som er rapportert på samme måned med betalingsinformasjon (kontonummer og KID). Betalingsinformasjonen i tilbakemeldingen skiller ikke mellom forskuddstrekk for fastlandskommuner og lønnstrekk og trygdeavgift fra inntekt opparbeidet på Jan Mayen og i Antarktis. Alt forskuddstrekk, lønnstrekk og trygdeavgift for måneden er inkludert i summen. Tilbakemeldingen viser også kontonummeret til arbeidsgivers kontorkommune som benyttes ved betalingen. Oppgjøret av lønnstrekk og trygdeavgift vil bli overført til skattyters hjemkommune.

Betalingsinformasjonen er tilpasset oppgjør av ordinært forskuddstrekk til fastlandskommunene. Dette er uavhengig av om kravet bare gjelder fastlandet eller er en kombinasjon av fastland og Jan Mayen, eller Svalbard og Jan Mayen.

Betalingsfristene følger regelverket for betaling av lønnstrekk på Svalbard etter skattebetalingsloven § 10-11.

10 Vedlegg

Stortingsvedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2023

Se vedtaket på Lovdata

Kunngjering frå Justis- og beredskapsdepartementet av stortingsvedtak 13. desember 2022 med heimel i Kongeriket Noregs Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a.

§ 1 Bruksområde for vedtaket
Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2023 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2023, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2 Skatt på formue
Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:
a) Personleg skattepliktig og dødsbu:
Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats).
b) Selskap og samanslutning som nemnde i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:
Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt
Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:
a) Inntekt som blir skattlagd ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-1:
Låg sats: 8 pst.
Høg sats: 22 pst.
b) 22 pst. av den delen av selskapsoverskot som er høgare enn 15 mill. kroner, og som overstig summen av
- 10 gonger kostnadene til lønn som blir skattlagt ved lønnstrekk
- 0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg, fast eigedom og annan realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret.
c) Annan inntekt: 16 pst.
Personlege skattytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som er omfatta av bokstav c, på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar
Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt rundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold
Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova § 3-1 og § 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Aksjonær i utlandet
Skatt på utbytte m.m. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-2, er fastsett til 20 pst.

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3
For inntekt som blir skattlagd etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.