Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bindende forhåndsuttalelse

Avgiftsplikt ved salg av skyss- og ambulansebåt anskaffet før innføringen av avgiftsplikt på personbefordring

  • Publisert:
  • Avgitt 11.01.2007

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 05/07. Avgitt 11.01.2007

(Merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 5)

En kombinert skyss- og ambulansebåt med største lengde 14,85 meter ble anskaffet i 1997. Foretaket reiste spørsmål om fartøyet nå kan selges avgiftsfritt siden virksomheten ikke var omfattet av avgiftsplikt på anskaffelsestidspunktet og følgelig ikke hadde adgang til å fradragsføre inngående avgift på fartøyet.

Skattedirektoratet uttalte at fritaket i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 5 kun omfatter omsetning av varer som på salgstidspunktet brukes på en måte som ikke ville gitt fradragsrett ved anskaffelsen. Siden fartøyet er brukt i personbefordring etter at personbefordring ble omfattet av loven, plikter foretaket å beregne avgift ved salget.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at Foretaket i 1997 anskaffet et fartøy betegnet som skyssbåt, med største lengde 14,85 meter.

Fartøyet har vært benyttet i kombinert skyss- og ambulansetransport. Foretaket betalte merverdiavgift ved anskaffelse av fartøyet, da det ikke omfattes av fritaket i merverdiavgiftsloven § 17 første ledd nr. 1 bokstav a.

Både personbefordring og ambulansetjenester var den gang unntatt avgiftsplikt, jf. merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 1 og nr. 9. Siden fartøyet ble brukt i virksomhet som ikke var omfattet av merverdiavgiftsloven, oppnådde foretaket ikke fradrag for denne inngående avgiften, jf. merverdiavgiftsloven Kap. VI Fradrag og tilbakebetaling (inngående avgift).

Etter innføring av avgiftsplikt på tjenester som gjelder personbefordring fra 1. mars 2004 har foretaket benyttet fartøyet i kombinert virksomhet med avgiftspliktig personbefordring og unntatte ambulansetjenester.

Foretaket vurderer å selge fartøyet og reiser spørsmål om det pliktes beregnet avgift av vederlaget for salget.

Innsender viser til merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 5 som fritar for avgiftsplikt ved omsetning av vare fra den som eier den til privat bruk eller til andre formål som ikke har gitt fradrag for inngående avgift. Innsender reiser spørsmål om fritaksbestemmelsen kommer til anvendelse ved salg av fartøyet.

Skattedirektoratets vurderinger

Saken gjelder spørsmål om en registrert næringsdrivende kan unnlate å beregne utgående avgift ved salg av et driftsmiddel som ved salget er delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet, nærmere bestemt persontransport, men som ble anskaffet før denne virksomheten ble omfattet av merverdiavgiftsloven.

Fritaksbestemmelsen får ikke anvendelse på tilfeller som omhandlet i saken. Det vises til at det etter ordlyden er avgjørende hvilken bruk varen - fartøyet – har ved salget, jf. bruk av presensform i formuleringen: ”den som eier den til bruk privat eller andre formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående avgift.” Formuleringen ”som ikke har gitt fradragsrett” henspeiler ikke på om det faktisk ikke er fradragsført inngående avgift ved anskaffelsen. Således er det uten betydning for avgiftsplikten ved salg at varen i sin tid ble kjøpt uten avgift fordi selger ikke var registrert avgiftspliktig. Det samme gjelder dersom varen opprinnelig ble kjøpt til bruk som ikke berettiget til fradrag, enten dette skyldes at kjøper da ikke var registrert eller varen ble anskaffet privat eller til virksomhet utenfor loven, men senere er overført til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Bestemmelsen henspeiler ikke på rettstilstanden på anskaffelsestidspunktet, men på formålet eller varens bruk i relasjon til fradragsreglene på salgstidspunktet.

Det har således fra innføringen av merverdiavgiftssystemet vært slik at næringsdrivende som er blitt omfattet av loven ved lovendringer, har måttet beregne avgift av alle varesalg uansett om de var avskåret fradragsrett fordi de ikke var omfattet av loven på anskaffelsestidspunktet.

Fritaksbestemmelsen kommer således kun til anvendelse på registrerte virksomheters salg av varer som på salgstidspunktet brukes på en slik måte at det ikke ville gitt fradragsrett, selv om de da hadde blitt innkjøpt mot vederlag som inkluderte merverdiavgift beregnet av selgeren.

Med fradragsrett menes også forholdsmessig fradragsrett. Merverdiavgiftsloven har ingen bestemmelser som åpner for delvis avgiftsplikt ved salg i form av forholdsmessig beregning av utgående avgift. Varer som er i bruk i kombinerte virksomheter som bare berettiger til forholdsmessig fradrag, skal således avgiftsberegnesmed utgående avgift på vanlig måte ved salg.

Angjeldende fartøy har siden 2004 vært benyttet i kombinert virksomhet som har gitt delvis fradrag for inngående avgift på driften. Fritaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 5 kommer således ikke til anvendelse når fartøyet skal selges.

Konklusjon

Foretaket skal beregne avgift ved salg av angjeldende fartøy.