Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bindende forhåndsuttalelse

Bindende forhåndsuttalelse – Spørsmål om fisjon i fellesregistrering og justeringsavtale – Merverdiavgiftsloven §§ 2-2 tredje ledd, 14-1 annet ledd, 9-2 og 9-3

  • Publisert:
  • Avgitt 11.12.2019
Saksnummer BFU 11/2019

Saken gjelder et selskap som skal fisjonere ut deler av virksomheten til et nystiftet selskap. Det nystiftede selskapet er under opprettelse på det tidspunkt fisjonen skjer, og skal registreres i Foretaksregisteret samtidig med at fisjonen gjennomføres. Melding om at det nystiftede selskapet skal innlemmes i fellesregistrering sendes også inn mens det nye selskapet er under opprettelse, med melding om at fellesregistreringen gis virkning fra inneværende termin. Forutsatt at vilkårene for å bli fellesregistrert er oppfylt, jf. mval. § 2-2 tredje ledd, vil fellesregistreringen få virkning fra inneværende termin, og fisjonen vil da anses for å skje innenfor fellesregistreringen. Fisjonen utløser ikke justeringsplikt, jf. mval. § 9-2 tredje ledd.