Bindende forhåndsuttalelse

Bindende forhåndsuttalelse - Skatt på oddsspill - sportsbetting - verdispill

  • Publisert:
  • Avgitt 10.10.2018
Saksnummer BFU 9/2018

Spørsmålet var om gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet tilknyttet oddsspill ville utløse skatteplikt. Skattedirektoratet konkluderte med at skattyters gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet ville utløse skatteplikt etter reglene om tilfeldig inntekt, jf. skatteloven § 5-50 første ledd.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsender ønsker å vite om gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet tilknyttet oddsspill vil utløse skatteplikt etter reglene om tilfeldig inntekt jf. skatteloven § 5-50.

For det tilfellet at skattepliktiges inntekter fra bettingen ikke anses som tilfeldige gevinster, er spørsmålet om skattepliktiges planlagte aktivitet tilknyttet oddsspill kan anses som skattepliktig virksomhet, jf. skatteloven § 5-1, jf. § 5-30.

Til slutt for det tilfellet at skattepliktiges gevinster/planlagte aktivitet ikke anses som tilfeldige gevinster eller virksomhet, er spørsmålet om inntekt fra skattepliktiges planlagte aktivitet vil bli ansett som skattefri hobbyinntekt.

Innsender har opplyst om at skattepliktige i flere år har hatt inntekter fra oddsspill. Spillene gjelder såkalt sportsbetting og er i praksis mange små veddemål på ulike resultater knyttet til utfallet av sportsbegivenheter. Oddsspillene foregår på internett hos ulike spillesider registrert i EU. Langt på vei tilsvarer spillene de som lovlig tilbys av Norsk Tipping. Innsender har også opplyst om at det ikke ønskes vurdert hvorvidt spillene oppfyller vilkårene for skattefrihet etter skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d.

Ifølge innsender er skattepliktige spesialisert innenfor noen få kategorier av oddsspill. Strategien er lagt opp slik at skattepliktige samler kunnskap om relevante opplysninger innenfor disse kategoriene. Opplysningene han benytter er offentlig tilgjengelig, slik som sportsnyheter, blogger, sosiale medier osv. Deretter foretar han en analyse og personlig vekting av tilgjengelig informasjon om spillene. Informasjonen som vektes og analyseres er eksempelvis tidligere resultater, formstatistikk, spillertropp, tidligere innbyrdes resultater, antatt lagpsykologi, tilgjengelighet på spillertropp, lagrelasjoner og øvrige faktorer.

Ved å benytte en inngående og oppdatert kunnskap for en gruppe utvalgte spill, leter skattepliktige etter spill som tilbyr en odds som han oppfatter høyere enn tilgjengelige opplysninger tilsier er riktig. Dersom han identifiserer odds som trolig er feilpriset, satses penger på det utfallet den feilprisede oddsen er tilknyttet. Denne formen for sportsbetting kalles også for verdispill og er i praksis et veddemål på hvorvidt en odds er satt feil eller ikke.

Gjennom skattepliktiges kunnskap og erfaring identifiseres og utføres verdispill, med en strategi som beskrevet, slik at aktiviteten genererer et overskudd over tid. Skattepliktige benytter seg etter det opplyste ikke av dataprogrammer eller lignende verktøy for å identifisere feilprisinger i markedet ved hjelp av algoritmer. Det er heller ikke tale om et system med en garantert prosentavkastning (arbitrasje) slik tilfellet var i BFU 60/05. Det er altså skattepliktiges kunnskap, erfaringer og hans ferdigheter til å anvende disse som gjør det mulig for ham å vinne penger på sportsbetting.

Ifølge innsender oppga skattepliktige for skatteleggingsperioden 2015 kr 400 000 til beskatning, ettersom denne inntekten bestod av enkeltgevinster på over kr 10 000 og derfor var å anse som skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-50 første ledd. I tillegg oppga han kr 30 000 for samme periode som skattefri inntekt fra oddsspill da denne inntekten bestod av enkeltgevinster på under kr 10 000. Samlet inntekt fra oddsspill for året var altså kr 430 000.

I 2016 tilpasset skattepliktige seg bestemmelsen i skatteloven § 5-50 ved at han kun utførte oddsspill som kunne gi ham gevinster under kr 10 000. Til sammen for 2016 hadde skattepliktige et netto overskudd på kr 350 000.

I 2017 hadde skattepliktige en samlet inntekt på kr 420 000. I tråd med fremgangsmåten for 2016, er samtlige av gevinstene under kr 10 000.

Det fremgår også av anmodningen at skattepliktige fremover i tid planlegger å fortsette med den beskrevne strategi som tidligere år, men øke pengeinnsatsen pr. spill og dermed øke transaksjonstørrelsene i aktiviteten.

For en del spill vil skattepliktiges innsats være i samme størrelsesorden som tidligere, mens for enkelte spill vil det være aktuelt å satse pengebeløp som kan gi enkeltgevinster over kr 10 000. Dette vil typisk være der skattepliktige anser oddsen å være særlig fordelaktig. Oddsen som tilbys på de ulike spillene er uavhengig av innsatsen, slik at sannsynligheten for å vinne er altså den samme selv om innsatsen øker. Ifølge innsender er det derfor rimelig å anta at skattepliktiges strategi også for fremtiden er egnet til å skape et overskudd over tid.

Når det gjelder omfanget av aktiviteten, planlegger skattepliktige å nedlegge 20-25 timer med arbeid pr. uke. Skattepliktige estimerer at dette vil tilsvare et sted mellom 25-50 spill pr. uke.

Ved å øke den gjennomsnittlige pengeinnsatsen og antall spill, estimerer skattepliktige å kunne ha en nettoinntekt på kr 500 000-800 000 i året. Inntekten vil bestå av enkeltgevinster over og under kr 10 000.

I anmodningen fremgår innsenders rettslige vurderinger under punktet "Skatt på oddsspill":

Skattepliktig som tilfeldig inntekt?

Utgangspunktet for vurderingen av skatteplikt på spilleinntekter er skatteloven § 5-50. Vi legger til grunn at skattepliktiges inntekt fra de utenlandske spillselskapene ikke omfattes av skattefritaket i skatteloven § 5-50 annet ledd.

Etter skatteloven § 5-50 første ledd er inntekter fra tilfeldige gevinster skattepliktige når de overstiger kr 10 000. Utgangspunktet er at hver gevinst skal vurderes for seg og at det kun gis fradrag for kostnader knyttet til gevinster som beskattes. Hva som anses som «tilfeldige gevinster» har særlig vært omdiskutert i forbindelse med pokerinntekter de siste årene. Det er likevel klart at bestemmelsen også omfatter inntekter fra oddsspill, ettersom ordlyden konkret nevner eksempler som «gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende». Hvor mye tilfeldighet som kreves for å utløse en skatteplikt etter bestemmelsen er uklart.

Spørsmålet ble satt på spissen i en dom fra Gulating lagmannsrett i Utv-2016-1314 (Middelthon) der spørsmålet om inntekt fra pokerspill, som ikke var egnet til å gå med overskudd, skulle skattlegges som tilfeldig gevinst etter skatteloven § 5-50 første ledd. Lagmannsretten hadde følgende vurdering om poker og tilfeldighet:

«Kort oppsummert mener lagmannsretten at tilfeldigheter alltid vil spille inn i utfallet av pokerspill, men at tilfeldighetene kan reduseres sterkt gjennom spillerens kunnskap og snarrådighet.»

Videre ga lagmannsretten uttrykk for at skillet mellom tilfeldighet og ferdigheter vil vise seg ved spill over tid:

«Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at "alle" kan vinne en enkelt hånd i poker. Det er elementer av tilfeldigheter i hver av spillets runder. Når det i en turnering spilles mange hender, øker sannsynligheten for at en snarrådig spiller med kunnskap vil gå av med seieren. Begynnerflaks kan bære et stykke, men sjelden helt frem. Den dyktige og erfarne spiller vil i større grad enn andre innrette sitt spill fornuftig ut fra de andres spill enten han har gode kort på hånden eller ikke.»

Etter en vurdering av skattepliktiges pokeraktivitet sammenholdt med en sjeldent grundig analyse av juridisk teori, etterarbeid og praksis, konkluderte lagmannsretten med at hans pokerinntekter i sin helhet var skattefrie fordi de ikke falt inn under ordlyden «tilfeldig gevinst» i skatteloven § 5-50.

Dommen ble ikke anket av skattemyndighetene, og i etterkant er det lagt til et nytt avsnitt i Skatte-ABC under «Tilfeldige gevinster/inntekter».  I Skatte-ABC 2017/18 er det i pkt. 5.1 trukket en grense mot inntekt hvor kunnskap og ferdigheter har stor betydning og derfor faller utenfor skatteloven § 5-50:

«Inntekt/gevinst som hovedsaklig oppnås som et resultat av den enkeltes kunnskaper, ferdigheter, snarrådighet mv. anses ikke som tilfeldig, og er derfor ikke skattepliktig etter sktl. § 5-50 første ledd. Dette gjelder gevinster som oppnås ved spill, konkurranser mv. som drives over tid og på et nivå hvor det i det lange løp vil være kunnskap, ferdigheter og snarrådighet som er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke. Gevinsten faller da utenfor sktl. § 5-50 selv om gevinsten i det enkelte tilfellet kan ha et tilfeldig preg over seg. Slik inntekt/gevinst kan være skattepliktig som virksomhetsinntekt, ev. arbeidsinntekt etter § 5-1, eller den kan være en skattefri hobbyinntekt.

Om en gevinst er et resultat av kunnskap, ferdigheter og/eller snarrådighet eller om den anses tilfeldig må avgjøres konkret. Vurderingen må skje ut fra spillets karakter, spillerens ferdigheter og erfaring, om spillet foregår på en måte som gjør at det hovedsakelig vil være kunnskap, ferdigheter og/eller snarrådighet som er avgjørende for om det oppnås gevinst eller om det i større grad er tilfellet som er avgjørende.»

Vurderingen er altså todelt, slik at det må foretas en objektiv vurdering av spillets karakter og en subjektiv vurdering av spillerens ferdigheter og erfaring.

Hva gjelder spillets karakter, er det i utgangspunktet mange likhetstrekk mellom sportsbetting og poker. I begge tilfeller må spilleren forsøke å finne rett odds/vinnersjanser for ønsket spill og deretter avgjøre hvor stor sum som skal satses på det enkelte spillet/pokerhånden. Videre skjer det gjerne en omfordeling av innsatsen mellom spillerne på hver side av et veddemål, med fradrag for spillselskapets provisjon. For begge spill vil både tilfeldigheter og ferdigheter ha betydning for resultatet. Om poker er følgende uttalt i Skatte-ABC 2017/18 - «Tilfeldige gevinster/inntekter» under pkt. 7.1:

«Poker kan være et spill der tilfeldighetene i større eller mindre grad er medvirkende for spillets utfall, men kan også være et spill der gevinst beror på spillerens kunnskap og snarrådighet. For pokerspill som drives på et høyt nivå over tid kan det være kunnskap, ferdigheter og snarrådighet som vil være avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke mer enn tilfeldigheter, se pkt. 5.1.»

Sportsbetting er likevel ikke en konkurranse på samme måte som poker, ettersom oddsspillere ikke måles opp mot hverandre [1]. Derfor er det vanskeligere å fastslå hva som er et høyt nivå ved sportsbetting. I en avgjørelse fra Skatteklagenemnda publisert den 16.10.2017 (NS 81/2017) er det foretatt en vurdering av hvordan en kan fastslå hva som er et høyt nivå innenfor nettopp sportsbetting. Saken gjaldt bl.a. spørsmålet om skattepliktiges inntekt fra oddsspill på internett var «tilfeldige gevinster» etter skatteloven § 5-50. Saken ble behandlet i stor avdeling og nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling som på spørsmålet om tilfeldige gevinster fant at inntektene fra oddsspill ikke var skattepliktig etter skatteloven § 5-50 første ledd, selv om mange av gevinstene var over kr 10 000.

I sin vurdering legger sekretariatet til grunn at oddsspilleres nivå og kunnskap kan gjenspeiles i tilbakebetalingen, altså i hvilken grad de ender opp med en høyere tilbakebetalingsprosent enn gjennomsnittet.

Det er nødvendigvis slik at gjennomsnittet taper penger på sportsbetting, ettersom spillselskapet tar en provisjon av hvert veddemål. Ved vurderingen av spillerens ferdigheter og erfaring vil et tungtveiende moment dermed være hvorvidt vedkommende evner å vinne mer enn gjennomsnittet over tid. I nevnte sak fra Skatteklagenemnda ble skattepliktiges aktive innsats for å redusere tilfeldighetene vektlagt. Innsatsen ble målt både i arbeidsmetode og medgått tid.

I nærværende sak har skattepliktige benyttet mye tid på å opparbeide seg kunnskap, erfaringer og foreta analyser. Skattepliktige har i 2015, 2016 og 2017 jobbet målrettet og strategisk for å begrense tilfeldighetene som spiller inn ved sportsbetting. Arbeidsmetoden har vært suksessfull og dannet et overskudd med betydelig nettoinntekt i tre år på rad. Inntekten er langt over hva som kan forventes av gjennomsnittet der forventningen er tap over tid. Et overskudd over en så lang periode som tre år kan vanskelig sies å være et resultat av tilfeldigheter. På denne bakgrunnen anfører vi at skattepliktige for 2015 til og med 2017 har hatt inntekter fra oddsspill som ikke kan anses tilfeldige etter skatteloven § 5-50 første ledd.

Konklusjonen må dermed være at skattepliktiges inntekter fra oddsspill i tiden som kommer heller ikke er  skattepliktige etter reglene om tilfeldig inntekt, forutsatt at hans strategi og innsats er av minst tilsvarende kvalitet og omfang.

Etter dette må skattepliktiges inntekt enten være skattepliktig som virksomhetsinntekt eller anses som skattefri hobbyinntekt.

Skattepliktig som virksomhetsinntekt?

Skattepliktiges planlagte inntekt fra oddsspill vil være skattepliktig dersom den anses som inntekt vunnet ved virksomhet etter sktl. § 5-1, jf. § 5-30. Virksomhetsbegrepet er utviklet gjennom langvarig retts- og orvaltningspraksis. For at en inntekt skal kunne beskattes som fordel vunnet ved virksomhet, må skattepliktige utøve en aktivitet som objektivt sett er egnet til å gi overskudd, om ikke det enkelte år, så i alle fall på noe lengre sikt. Videre må aktiviteten ha et visst omfang og ta sikte på å ha en viss varighet. I tillegg må aktiviteten utøves for skattepliktiges regning og risiko.

I nærværende sak legger vi til grunn at skattepliktige kommer til å utøve oddsspill av et slikt omfang og med en slik varighet at aktiviteten kvalifiserer til virksomhet. Videre skal aktiviteten utøves for skattepliktiges regning og risiko.

Problemstillingen er om oddsspillet kan anses som en aktivitet som objektiv sett er egnet til å gi overskudd over tid.  

I praksis er det lagt til grunn at sportsbetting kan oppfylle dette vilkåret. I BFU 60/05 ble det lagt til grunn at skattepliktiges sportsbetting var inntekt vunnet ved virksomhet. Det samme var tilfellet i tidligere nevnte sak for Skatteklagenemnda, NS 81/2017, der skattepliktiges aktivitet for 2007 og 2008 ble ansett som egnet til å gå med overskudd og dermed utgjøre virksomhet.

Felles for begge sakene var at skattepliktiges aktivitet gjaldt sportsbetting med arbitrasjespill som alltid ville gi  nettogevinst over tid. l saken i NS 81/2017 gikk skattepliktiges aktivitet over fra arbitrasje i 2007-2008 til verdispill i 2009-2011. For perioden med verdispill ble det konkludert med at aktiviteten ikke utgjorde virksomhet.

I nærværende sak er det som nevnt kun tale om verdispill. Hovedforskjellen mellom arbitrasjespill og verdispill, er at ved arbitrasjespill er spilleren garantert gevinst uavhengig av utfall. Dette er ikke tilfellet for verdispill, som etter sin natur inneholder et element av tilfeldighet. Derfor må det foretas en særskilt vurdering av om verdispill er en form for sportsbetting som objektivt sett er egnet til å gi overskudd over tid.

Ved vurderingen av om en aktivitet objektivt sett er egnet til å gå med overskudd, må det i utgangspunktet foretas en konkret vurdering av den enkelte skattepliktige og ikke en generell vurdering av aktivitetens karakter, jf. Rt 1985 s. 319 (Ringnes).

Imidlertid har SKD i Utv-2014-575 avgitt en prinsipputtalelse tilknyttet spørsmålet om sportsbetting generelt kunne anses for å være virksomhet når aktiviteten ble drevet på en måte hvor skattepliktige ikke var garantert gevinst. Om vurderingen ble følgende uttalt:

«Det finnes få kriterier som kan benyttes for å avgjøre om sportsbetting er objektivt egnet til å gå med overskudd over tid. I grensedragningen mellom hobby/fritidsaktivitet og virksomhet for andre aktiviteter, foreligger det normalt flere momenter til vurderingen. Selv om aktiviteten ikke går med overskudd i det enkelte år, kan driftsplaner, kalkyler, markedsaktiviteter mv., gi objektive indikasjoner på om aktiviteten, slik den drives, vil kunne gå med overskudd over tid. For sportsbetting må det normalt bedømmes i ettertid om aktiviteten faktisk har gått med overskudd. På grunn av innslaget av tilfeldighet, betyr ikke overskudd over én periode at aktiviteten vil gå med tilsvarende overskudd framover i tid, selv om det spilles på samme måte og i like stort omfang.»

Selv om SKD legger opp til at spørsmålet om sportsbetting er egnet til å gå med overskudd må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering, legges det avgjørende vekt på andre hensyn:

«Spørsmålet om inntjeningen er tilstrekkelig langvarig og påregnelig til å gjøre aktiviteten objektivt egnet til å gå med overskudd over tid, vil innebære vanskelige grensedragninger både for skattyter og for Skatteetaten, og vil kunne gi tilfeldige utslag. Hensynet til forutberegnelighet og likebehandling tilsier derfor at slike gevinster behandles konsekvent som tilfeldig inntekt etter skatteloven § 5-50 første ledd.»

Prinsipputtalelsen synes dermed å snevre inn virksomhetsbegrepet ved å legge opp til at sportsbetting uten garantert gevinst, ikke under noen omstendigheter kan utgjøre virksomhet. Bakgrunnen er velbegrunnet, nemlig at saker med sportsbetting er vanskelig å skille i praksis.

Etter hva vi kjenner til finnes det ingen saker fra praksis etter at prinsipputtalelsen ble avgitt der sportsbetting i form av verdispill er ansett å utgjøre virksomhet. Vi kan derfor vanskelig se at skattepliktige i nærværende sak skal behandles på en annen måte, uavhengig av om hans aktivitet er objektivt egnet til å gå med overskudd over tid.

Konklusjonen etter dette er at skattepliktiges aktivitet gjennom oddsspill ikke er å anse som virksomhet. Sammenholdt med konklusjonen om tilfeldig inntekt må hans inntekt fra oddsspill derfor anses som skattefri hobbyinntekt.

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet skal på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som tas, i det følgende ta stilling til om gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet tilknyttet oddsspill vil utløse skatteplikt etter reglene om tilfeldig inntekt, jf. skatteloven § 5-50 første ledd.

For det tilfellet at skattepliktiges inntekter fra bettingen ikke anses som tilfeldige gevinster, er spørsmålet om skattepliktiges planlagte aktivitet tilknyttet oddsspill kan anses som skattepliktig virksomhet, jf. skatteloven § 5-1, jf. § 5-30.

Til slutt for det tilfellet at skattepliktiges gevinster/planlagte aktivitet ikke anses som tilfeldige gevinster eller virksomhet, er det stilt spørsmål ved om inntekt fra skattepliktiges planlagte aktivitet vil bli ansett som skattefri hobbyinntekt.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved den skisserte transaksjon, ut over de spørsmål som er reist.  Skattedirektoratet forutsetter at premissene og faktum som er beskrevet ovenfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. Innsender har selv gitt uttrykk for at det ikke ønskes vurdert hvorvidt spillene oppfyller vilkårene for skattefrihet etter skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d.

Skattedirektoratet skal ta stilling til om skattepliktiges gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet tilknyttet oddsspill, vil utløse skatteplikt etter reglene om tilfeldig inntekt, jf. skatteloven § 5-50 første ledd. Hvis denne bestemmelsen får anvendelse, faller inntektene utenfor virksomhetsregelen i sktl. § 5-1.

Som utgangspunkt beskattes tilfeldige gevinster over kr 10 000 etter skatteloven § 5-50 første ledd. Bestemmelsen lyder:

«Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner ...»

Historisk sett ble skatteplikt for tilfeldige gevinster innført ved skattelovene av 1911. Opprinnelig var det skatteplikt for "gevinst hvorved tilfellet i større eller mindre grad har vært medvirkende". Det var ingen unntak. Senere har bestemmelsen fått en del unntak, særlig ved en lovendring i 1990 hvor det også ble innført en skattefri grense på kr 10 000 for tilfeldige gevinster som falt utenfor unntakene. Bestemmelsen i skatteloven (1999) § 5-50 første ledd er en videreføring av § 43 første ledd a og c i skatteloven av 1911. Endringen av ordlyden til "tilfeldige gevinster" var ikke ment å innebære noen realitetsendring. 

Hvis bestemmelsen får anvendelse, legger Skattedirektoratet til grunn at det ved gevinstberegningen skal gis fradrag for innsatsen knyttet til den enkelte skattepliktige gevinsten. Beløpsgrensen gjelder for hver enkelt gevinst før fradrag for innsatsen. Hvis gevinsten overstiger kr 10 000 er hele gevinsten skattepliktig, selv om gevinsten skal fordeles på flere skattepliktige slik at den for hver enkelt ikke overstiger kr 10 000.

Bestemmelsen omfatter bl.a. tilfeldige gevinster som oppstår ved "spill". Oddsspill, som det her gjelder, må utvilsomt anses som et "spill" i lovens forstand. Gevinster som oppnås ved denne typen spill må også normalt anses som tilfeldige, slik at bestemmelsen dermed får anvendelse når gevinsten overstiger 10 000 kroner. Skattedirektoratet legger til grunn at ingen av unntakene i annet ledd får anvendelse, idet innsender ikke ønsker vurdert om spillet faller inn under bokstav d om pengespill i en annen EØS-stat som svarer til spill som lovlig kan tilbys i Norge.

Skattepliktige hevder imidlertid at han gjennom sin kunnskap, erfaring og spillstrategi kan spille på en måte som gjør at inntekt som oppnås ved spillingen ikke kan anses tilfeldig, og dermed faller utenfor bestemmelsen.

Gevinster kan være skattepliktige etter § 5-50, selv om også erfaring, dyktighet, snarrådighet mv. har betydning for om det oppnås gevinst. Hvor innslaget av slike egenskaper blir betydelig og innslaget av tilfeldigheter bare har mindre betydning, kan det tilsi at bestemmelsen ikke får anvendelse. Om denne grensen heter det i Skatte-ABC 2018 pkt. 5.1:

 «Inntekt/gevinst som hovedsaklig oppnås som et resultat av den enkeltes kunnskaper, ferdigheter, snarrådighet mv. anses ikke som tilfeldig, og er derfor ikke skattepliktig etter sktl. § 5-50 første ledd. Dette gjelder gevinster som oppnås ved spill, konkurranser mv. som drives over tid og på et nivå hvor det i det lange løp vil være kunnskap, ferdigheter og snarrådighet som er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke. Gevinsten faller da utenfor sktl. § 5-50 selv om gevinsten i det enkelte tilfellet kan ha et tilfeldig preg over seg. Slik inntekt/gevinst kan være skattepliktig som virksomhetsinntekt, ev. arbeidsinntekt etter § 5-1, eller den kan være en skattefri hobbyinntekt.

Om en gevinst er et resultat av kunnskap, ferdigheter og/eller snarrådighet eller om den anses tilfeldig må avgjøres konkret. Vurderingen må skje ut fra spillets karakter, spillerens ferdigheter og erfaring, om spillet foregår på en måte som gjør at det hovedsakelig vil være kunnskap, ferdigheter og/eller snarrådighet som er avgjørende for om det oppnås gevinst eller om det i større grad er tilfellet som er avgjørende.»

I denne saken må spillets karakter klart tilsi at gevinster som oppnås må anses som tilfeldige. Skattedirektoratet ser ikke bort fra at det er mulig å øke vinnersjansene ved å opparbeide seg ferdigheter, erfaring, foreta analyser mv. Det må imidlertid tas i betraktning at motparten er et profesjonelt spillselskap som forutsettes å ha til formål å tjene penger på bekostning av spillerne. Spillselskapet vil forutsetningsvis innrette spillet slik at spillerne finner spillet attraktivt, og ser muligheter for å oppnå store gevinster. Spillselskapets inntekter vil ikke være tilfeldige. Spillselskapet vil kalkulere hvor stor del av innsatsen som skal gå tilbake til spillerne, og det må forutsettes at spillselskapet vil innrette spillet slik at det ikke er mulig for spillerne å gå med overskudd over tid, ihvertfall ikke uten et ikke-ubetydelig innslag av tilfeldighet. Selv om skattepliktig i dette tilfellet hevder at han kan tjene penger over tid ved å identifisere odds som er feilpriset mv., vil spillet likevel ha en ikke ubetydelig grad av tilfeldighet over seg. 

Skattedirektoratet har i en uttalelse i Utv. 2014 s. 575, lagt til grunn at inntekt ved sportsbetting må anses som tilfeldig gevinst etter § 5-50. Det ble bl.a. lagt vekt på at mange faktorer ligger utenfor spillerens kontroll, slik at innslaget av tilfeldighet er stort. Slik tilbudet av sportsbetting er innrettet, var det ikke meningen at spillere skal spille med overskudd over tid. Det ble også lagt vekt på at det ikke er mulig på forhånd å bedømme om aktiviteten vil gå med overskudd, og at det vil innebære vanskelige grensedragninger både for skattyter og for Skatteetaten, hvis en må foreta en vurdering i etterkant av om gevinsten ved aktiviteten har vært tilfeldig, virksomhet, eller skattefri hobbyinntekt. Selv om en har hatt overskudd i en periode, er det vanskelig å ha noen klar oppfatning av om det vil bli overskudd i neste periode. Til det vil innslaget av tilfeldighet være for stort.

Det kan nevnes at Skattedirektoratet i BFU 60/05 kom til at gevinst ved sportsbetting ikke var tilfeldig. Dette ble bl.a. begrunnet med at skattepliktige helgarderte kampene, slik at han var garantert gevinst (arbitrasjespill). I denne saken dreier det seg derimot om såkalt verdispill, hvor skattyter ikke er garantert gevinst. Uttalelsen kan derfor ikke ha noen betydning for denne saken. 

Skatteklagenemnda har også hatt temaet oppe til behandling. I vedtak av 27.09.2017, SKNS1-2017-81 gjaldt saken spørsmål om skatteplikt for gevinst ved sportsbetting for årene 2007 til 2011. Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling som la til grunn at gevinst ved sportsbetting for årene 2007 til 2008 var skattepliktig som fordel vunnet ved virksomhet (arbitrasjespill). Aktiviteten i perioden 2009 til 2011 skulle ikke ses i sammenheng med aktiviteten for årene 2007 til 2008. For årene 2009 til 2011 hadde det både vært endringer i de ytre rammene for skattepliktiges spill (markedsforholdene) og endringer i aktiviteten. Skattepliktige spilte i perioden 2009-2011 kun verdispill. Spillingen disse årene var ikke egnet til å gå med overskudd. Nemnda kom imidlertid til at gevinstene var et resultat av kunnskap, ferdigheter og/eller snarrådighet. I tillegg la nemnda vekt på at resultatet av skattleggingen etter skatteloven § 5-50 fremstod som urimelig.

Skattedirektoratet har på denne bakgrunn kommet til at gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet tilknyttet oddsspill vil utløse skatteplikt etter reglene om tilfeldig inntekt jf. skatteloven § 5-50 første ledd.

Skattedirektoratet legger særlig vekt på at gevinstene faller klart innenfor bestemmelsens ordlyd og kjerneområde. Skattedirektoratet kan ikke se at gevinstene faller utenfor bestemmelsen om skattepliktige klarer å øke vinnersjansene gjennom erfaring og kunnskap mv. En slik løsning ville innebære vanskelige grensedragninger, og hensynet til forutberegnelighet og likebehandling tilsier at slikt ikke tillegges vekt. Skattedirektoratet kan ikke se at den nevnte avgjørelsen fra Skatteklagenemnda endrer denne vurderingen. 

På bakgrunn av dette resultatet, blir det dermed ikke aktuelt å vurdere om aktiviteten kan anses som virksomhet, eller skattefri hobbyinntekt, jf. spørsmål 2 og 3 i anmodningen.

Konklusjon

Skattedirektoratet konkluderer med at skattepliktiges gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet tilknyttet oddsspill vil utløse skatteplikt etter reglene om tilfeldig inntekt, jf. skatteloven § 5-50 første ledd.

[1] Det finnes sider hvor oddsspillere tilbyr odds til andre spillere, samt sider for omsetning av allerede plasserte oddsspill. Skattepliktige anvender slike sider kun i liten grad, men eksistensen av slike alternativer gjør at aktiviteten i større grad kan sammenlignes med pokerspill.