Bindende forhåndsuttalelse

Botid ved separasjon eller skilsmisse

  • Publisert:
  • Avgitt 27.06.2024
Saksnummer 4/2024

Saken gjaldt spørsmål om salg av skattyters bolig oppfylte vilkåret om bruk som egen bolig i skatteloven § 9-3 annet ledd. Skattepliktig hadde brukt boligen som sin egen bolig, frem til samlivsbrudd i september 2022. Spørsmålet som krevde nærmere vurdering var om bruksvilkåret kunne anses oppfylt gjennom en ordning med vekselvis 50 % bruk, og deretter om skattepliktig også kunne få godskrevet brukstiden til ektefellen etter overgang til en ordning der skattepliktig flyttet helt ut mens ektefellen ble boende.

Botid ved separasjon eller skilsmisse 

Saken gjaldt spørsmål om salg av skattyters bolig oppfylte vilkåret om bruk som egen bolig i skatteloven § 9-3 annet ledd. Skattepliktig hadde brukt boligen som sin egen bolig frem til samlivsbrudd i september 2022. Spørsmålet som krevde nærmere vurdering var om bruksvilkåret kunne anses oppfylt gjennom en ordning med vekselvis 50 % bruk, og deretter om skattepliktig også kunne få godskrevet brukstiden til ektefellen etter overgang til en ordning der skattepliktig flyttet helt ut mens ektefellen ble boende.

Sakens faktum

Innsender har vært gift, men flyttet fra sin tidligere ektefelle i september 2022. Vedkommende har tre barn sammen med sin tidligere ektefelle, og de har eid og bodd i den aktuelle boligen i flere år før skilsmissen.  

Da partene flyttet fra hverandre ønsket de at samlivsbruddet skulle få minst mulig negative konsekvenser for barna, og de valgte derfor en løsning hvor barna kunne bli boende i det tidligere felles hjemmet, mens foreldrene flyttet ut og inn av boligen annenhver uke. Boligen har også av denne grunn blitt stående urørt med hensyn til møbler og inventar siden skilsmissen. Ordningen med delt bolig varte fra september 2022 og frem til desember 2023.

I februar 2024 kjøpte innsender 50 % av en ny bolig. Den ene datteren flyttet til innsender i januar 2024, mens de to andre barna har blitt boende i det tidligere felles hjemmet sammen med sin mor. Det er planlagt at den tidligere felles boligen skal selges en gang mellom sommeren 2024 og sommeren 2025.

Skattedirektoratets vurderinger 

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at innsender ønsker avklart om et planlagt salg av tidligere felles bolig vil kunne gjennomføres med skattefri gevinst i samsvar med skatteloven
§ 9-3 (2).

Det juridiske utgangspunktet 

Gevinst ved realisasjon av formuesobjekter utenfor virksomhet er i utgangspunktet skattepliktig etter skatteloven § 5-1 andre ledd. Tilsvarende er tap fradragsberettiget etter skatteloven § 6-2 (1).  

Ved realisasjon av formuesobjekt gjelder imidlertid særregler i skatteloven kapittel 9, herunder regler som begrenser skatteplikten etter § 5-1 (2). Den sentrale bestemmelsen for løsningen av spørsmålet i denne saken er skatteloven § 9-3 (2) som har følgende ordlyd:

2) Gevinst ved realisasjon av boligeiendom, herunder våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjon med tilhørende borett, er unntatt fra skatteplikt når følgende betingelser er oppfylt:

a) Eieren har eid eiendommen (andelen m.v.) i mer enn ett år når realisasjonen finner sted eller avtales. Er huset oppført av eieren, løper ettårsfristen fra huset ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført, og  

b) eieren har brukt hele eiendommen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen. (…..) Realiseres tidligere felles bolig etter separasjon eller skilsmisse, skal også den ektefellen som er flyttet ut av boligen, godskrives den andre ektefellens botid ved bruk av reglene ovenfor. Tilsvarende gjelder etter samlivsbrudd for tidligere samboere som har eller har hatt felles barn 

Bestemmelsen oppstiller her to vilkår som begge må være oppfylt for at gevinst ved realisasjon av boligeiendom kan være skattefri:   

  • eieren må ha eid boligen i mer enn ett år før realisasjonen finner sted, og  
  • eieren må ha brukt boligen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen.  

Spørsmålet som krever nærmere vurdering er om bruksvilkåret i bokstav b er oppfylt. Ut fra innsenders opplysninger, er det ikke tvilsomt at innsender anses å ha brukt boligen som egen bolig frem til samlivsbruddet i september 2022. Det må tas stilling til om bruksvilkåret kan anses oppfylt gjennom ordningen med vekselvis 50 % bruk i perioden september 2022 og frem til denne bruken opphørte i desember 2023. Det må videre tas stilling til om bruksvilkåret også kan anses oppfylt etter at innsender flyttet helt ut i desember 2023, da han etablerte seg i en ny deleiet bolig.

Spørsmålet om botid ved vekselvis bruk

Skattedirektoratet skal først ta stilling til om innsender oppfyller bruksvilkåret i perioden september 2022 til desember 2023. Skatteloven stiller som vilkår at eieren har brukt "hele" eiendommen som "egen bolig". Begrepet "egen bolig" er et skjønnsmessig begrep som ikke er nærmere definert i loven, men som i praksis har blitt forstått synonymt med det som kan anses som skattepliktiges hjem. Ektefeller skal anses for å ha sitt hjem i den boligen hvor de til sammen har sin overveiende døgnhvile, eller der hvor barna har sin overveiende døgnhvile dersom de har felles hjem med barna, jf. folkeregisterforskriften
§ 5-2-1 (1) og (2). 

I tilfellet som er beskrevet der de tidligere ektefellene fortsetter å benytte den tidligere felles boligen vekselvis annenhver uke, og barna samtidig fortsetter å bo fast i denne boligen, blir spørsmålet om det tidligere felles hjemmet kan anses som oppløst. 

Felles hjem med barn kan kreves oppløst av den som flytter ut når vedkommende tar den overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode i annen bolig enn det tidligere felles hjem. Dersom det i tillegg foreligger felles hjem med ektefelle, anses også dette oppløst, jf. folkeregisterforskriften § 5-2-1 (4). 

Spørsmålet blir med dette om innsender kan anses for å ha overveiende døgnhvile i en annen bolig. Når det er avtalt en 50/50 løsning der de tidligere ektefellene benytter den tidligere felles boligen like mye, må det legges til grunn at vilkårene for å kreve seg utflyttet ikke er oppfylt for noen av ektefellene. Dermed fortsetter de begge å opptjene botid i den felles boligen.  

Begge ektefellene vil dermed kunne fortsette å opparbeide seg botid i den tidligere felles boligen etter skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b første punktum, i perioden 2022 til desember 2023.

Spørsmålet om botid etter utflytting

Skattedirektoratet legger til grunn at innsender faktisk flyttet ut av den felles boligen i desember 2023, og at vedkommende da etablerte seg med fast bosted i en ny delvis eid bolig. Vi legger også til grunn at den tidligere ektefellen fortsetter å ha fast bosted i den tidligere felles boligen.  

Ved separasjon eller skilsmisse skal den ektefellen som er flyttet ut av tidligere felles bolig godskrives den andre ektefellens botid, jf. skatteloven
§ 9-3 (2) bokstav b tredje punkt:

"Realiseres tidligere felles bolig etter separasjon eller skilsmisse, skal også den ektefellen som er flyttet ut av boligen, godskrives den andre ektefellens botid ved bruk av reglene ovenfor."

Som følge av at innsender har overveiende døgnhvile i en annen bolig enn den hvor barna har sin overveiende døgnhvile, kan han kreve det tidligere felles hjem oppløst, og kreve seg registrert bosatt der han har sin overveiende døgnhvile, jf. folkeregisterforskriften § 5-2-1 (4). Selv om slikt krav ikke er fremsatt, anses vedkommende å ha flyttet ut av den felles boligen. Innsender skal dermed godskrives den tidligere ektefelles brukstid ved anvendelsen av skattefritaksbestemmelsen i skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b. Det gjelder ingen tidsbegrensning for slik godskriving av brukstid, så lenge den tidligere ektefellen bruker boligen som fast bolig.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at beregning av botid etter § 9-3 annet ledd bokstav b tredje punktum, heller ikke er til hinder for at innsender samtidig vil kunne opparbeide seg botid i den nye boligen som vedkommende delvis eier og bruker som sin egen bolig.

Konklusjon

Innsender skal anses som utflyttet fra den tidligere felles boligen fra og med desember 2023. Dette innebærer at innsender opptjente botid i henhold til skatteloven § 9-3 (2) bokstav b, første punktum frem til utflyttingstidspunktet. Etter tidspunktet for utflytting vil innsender opptjene botid etter tredje punktum i den samme bestemmelsen i skatteloven frem til boligen realiseres, forutsatt at den tidligere ektefellen fortsetter med å benytte boligen som sin faste bolig. Vilkårene for skattefritak for gevinst ved salg av egen bolig anses med dette for å være oppfylt.