Bindende forhåndsuttalelse

Fri bolig i utlandet - Utleie av egen bolig via AirBnB

  • Publisert:
  • Avgitt 25.09.2017

Skattyter ønsker å leie ut hele, eller deler av den faste boligen sin i Norge via AirBnB, mens han oppholder seg i utlandet på arbeidsoppdrag.  Skattedirektoratet konkluderte med at isåfall ville den frie tjenesteboligen i utlandet bli ansett som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.

(Skatteloven 5-1 første ledd, jf. § 5-12)

Bindende forhåndsuttalelse – Fri bolig i utlandet – Utleie av egen bolig

Innsenders fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at skattyter ønsker å vite om utleie av hele, eller deler av hans faste bolig i bolig i Storevik  vil utløse fordelsbeskatning av fri bolig i utlandet betalt av arbeidsgiver jf. skatteloven § 5-1 første ledd og § 5-12.

Innsender har opplyst om at han er bosatt i Storevik kommune  og pendler til utlandet på grunn av arbeid og er i "snitt borte nesten to av fire uker". Han har ca 12 hjemreiser til Norge per kalenderår. Han har også opplyst om at han har ansvar for barn halvtid, mens han bor i Norge. I Storevik eier han en leilighet med et areal på 100 kvm. 

Innsender har videre opplyst at han i utlandet bor i en leilighet på ca 100 kvm med innlagt vann og avløp. Boligen er betalt av arbeidsgiver og innsender har forstått det slik at fordelen er skattefri så lenge han opprettholder bolig i Norge. Han vurderer nå å leie ut hele, eller deler av boligen i Norge via AirBnB noen netter i måneden, mens han arbeider i utlandet. Han er innforstått med at utleieinntekten av den faste boligen i Norge via AirBnB kan være skattepliktig i Norge.

Innsender har opplyst at "I Skatte ABCen heter det "For at utgifter til boligen i utlandet skal anses som merutgifter må den faste boligen i Norge være disponibel for arbeidstaker, dvs. at den ikke må leies ut". Hvis jeg leier ut, mens jeg ikke bor i leiligheten er den fortsatt disponibel for meg når jeg trenger den."

...

Spørsmålet er altså om det er en sjanse for at jeg må betale skatt av støtte fra arbeidsgiver til bolig i utlandet, hvis jeg leier ut mens jeg ikke er i landet."

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet skal på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som tas, i det følgende ta stilling til om utleie av hele, eller deler av innsenders egen fast bolig i Storevik vil utløse fordelsbeskatning av fri bolig i utlandet betalt av arbeidsgiver jf. skatteloven  5-1 første ledd, jf. § 5-12.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved den skisserte transaksjonen ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsetter at premissene og faktum som er beskrevet ovenfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. 

Det legges til grunn at boligen i utlandet har status som pendlerbolig. Videre legger Skattedirektoratet til grunn at boligen i Norge og utlandet er å anse som "selvstendig bolig". Det vises til FSFIN § 3-1-4 (2). Vi legger også til grunn at skattyter har kostnader til den faste boligen i Norge.

Det er ikke tatt stilling til om utleieinntekten via AirBnB vil være skattepliktig for skattyter. Det vises til regler om utleie av egen bolig jf. skatteloven § 7-2.

Det følger av skatteloven § 5-1 første ledd, jf. § 5-12 at fri bolig som arbeidsgiver stiller til disposisjon for arbeidstaker i utgangspunktet er en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.

Det vises til skatteloven § 5-1. Hovedregel om inntekt:

"(1) Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon føderåd og livrente"

Videre vises det til skatteloven § 5-12. Naturalytelse:

"(1) Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler."

Dersom arbeidstakeren har utgifter til sin faste bolig i Norge under arbeidsoppholdet i utlandet, skal fri bolig på tjenestestedet ikke være gjenstand for beskatning. Unntaket fra skatteplikten skyldes at arbeidstakeren ville hatt fradragsrett for utgifter til tjenestebolig i utlandet dersom boligen ikke hadde blitt stilt til disposisjon av arbeidsgiver, jf. skatteloven § 6-1 første ledd og § 6-13.

Det vises til skatteloven § 6-1. Hovedregel om fradrag:

"(1)  Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt."

Videre vises det til skatteloven § 6-13. Opphold utenfor hjemmet:

(1) Skattyter som av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet, gis fradrag for merkostnader  på grunn av fraværet. Fradrag gis etter satser som fastsettes av departementet. Dersom skattyter godtgjør å ha hatt større kostnader, kan det kreves fradrag for disse. Skattyter som ikke legitimerer arten av bosted slik departementet har bestemt, gis fradrag etter laveste sats..."

I Skatte-ABC 2017, kapittel "Bolig – fri bolig", punkt 2.8 "Beskatning av helt eller delvis fri bolig i utlandet" fremgår følgende:

"Det er skatteplikt for fordel ved hel eller delvis fri bolig på tjenestestedet ved arbeidsopphold i utlandet. Dette gjelder både offentlige og private ansatte.

...

Skattyter anses ikke å ha noen fordel ved fri bolig i utlandet, hvis merkostnader ved å ha en slik bolig ville vært fradragsberettiget om skattyter hadde dekket dem selv, jf. sktl. § 6-1 og § 6-13. Dette vil være tilfelle hvis skattyter i Norge har kostnader til en fullverdig fast bolig."

Skattedirektoratet har lagt til grunn at innsender er i en merkostnadsituasjon og vil derfor i utgangspunktet ikke å ha noen fordel ved fri bolig i utlandet. Men som opplyst ønsker innsender å leie ut den faste boligen i Norge via AirBnB noen dager i måneden enten helt, eller delvis. Med "hel utleie" menes utleie av hele den faste boligen i Norge og med "delvis utleie" menes utleie av mindre enn halvparten av egen bolig beregnet etter utleieverdi.

Skattedirektoratet har i en uttalelse – USK-2008-20 –Utv- 2008-1491 og Utv 2009-124 fastsatt retningslinjer for den skattemessige behandlingen av fri bolig fra arbeidsgiver ved tjenesteopphold i utlandet. Under punktet om "Skatteplikt" tredje og fjerde avsnitt fremgår følgende:

"For at utgifter til boligen i utlandet skal anses som merutgifter må den faste boligen i Norge være disponibel for arbeidstaker, dvs. at den må ikke leies ut. Videre må boligen i Norge være en fullverdig bolig. Med fullverdig bolig menes hus eller leilighet som hat minst 30 kvadertameter boareal og innlagt vann og avløp.

Der er også et vilkår at boligen i utlandet har status som pendlerbolig. I dette ligger at det er et krav til at arbeidstakeren foretar et visst antall hjemreiser til boligen i Norge i løpet av året."

Videre følger det av Skatte ABC 2017 i kapittel  "Bolig – fri bolig", punkt 2.8.1:

"For at boligen i Norge skal anses som fast i denne sammenheng, må den være disponibel for arbeidstaker, og må ikke leies ut under utenlandsoppholdet."

Når den faste boligen i Norge har vært utleid har dette blitt ansett som en presumsjon for at boligen i utlandet ikke innebærer merkostnader. Praksisen har således vært streng med hensyn til å godta utleie i sammenheng med fri bolig i utlandet. Utviklingen i leiemarkedet har de senere årene gått i retning av økte muligheter for kortidsutleie via AirBNB ol., som igjen har aktualisert spørsmålet om hvor grensen for tillatt utleie skal gå i denne sammenheng.

Slik Skattedirektoratet tolker gjeldende rett vil fri tjenestebolig i utlandet bli ansett som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid i de tilfellene arbeidstaker har en selvstendig bolig i Norge og leier denne ut helt eller delvis, jf. skatteloven § 5-1 første ledd, jf. § 5-12. Dette gjelder uavhengig av om den faste boligen leies ut hele året, eller kun noen få dager i måneden.

Skattedirektoratet ser at denne forståelsen av gjeldende rett kan virke noe rigid i gitte situasjoner, men legger likevel vekt på at det vil innebære meget vanskelige grensedragninger dersom det skal åpnes opp for en større grad av tillatt utleie enn det som hittil har vært praktisert.

Konklusjon

I det tilfellet skattyter leier ut hele, eller deler av boligen sin i Norge vil den frie tjenesteboligen i utlandet bli ansett som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, jf. skatteloven § 5-1 første ledd, jf. § 5-12.