Bindende forhåndsuttalelse

Gave eller realisasjon ved overdragelse av aksjer

  • Publisert:
  • Avgitt 20.08.2021
Saksnummer 10/2021

Uttalelsen gjelder om skatteplikt utløses ved overføring av aksjer i selskapet ved en gavedisposisjon til en nyopprettet stiftelse når forkjøpsrett etter aksjeloven § 4-19 første ledd vil bli utøvet av øvrige aksjonærer i selskapet. På bakgrunn av det beskrevne faktum og de forutsetninger som er tatt, kom Skattedirektoratet til at den skattepliktige vil bli beskattet etter skatteloven § 10-31 for eventuell gevinst ved realisasjon av aksjer i selskapet som de øvrige aksjeeierne overtar ved utøvelse av forkjøpsrett.

1. Innsenders fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at den skattepliktige, eier aksjer i Selskapet og planlegger å gi aksjene eller en vesentlig del av disse som gave til en stiftelse.

Innsender har opplyst at den skattepliktige stifter en allmennyttig og ideell stiftelse med grunnkapital i form av kontantinnskudd. Det er opplyst at stiftelsen i henhold til den skattepliktiges testament er eneste arving og at stiftelsen har som formål å fremme bosetting og næringsutvikling i lokalmiljøet.

Innsender opplyst at den skattepliktige ikke har noen roller i Stiftelsen og heller ikke er tiltenkt dette i fremtiden.

Innsender har opplyst at den skattepliktiges formue i all hovedsak er knyttet til aksjer i Selskapet. Aksjenes inngangsverdi er opplyst å være lav. Formuesverdien er opplyst å være anslagsvis kr X millioner. Omsetningsverdien er ukjent, men antagelig betydelig høyere etter innsenders oppfatning.

Det er opplyst at den skattepliktige allerede nå ønsker å gi en vesentlig del av nevnte aksjer i gave til stiftelsen som opprettes. For ordens skyld presiseres det at gaven vil bli gitt uten vederlag. Innsender har opplyst at stiftelsen dermed kan motta utbytte og/eller selge aksjene for å få midler til å iverksette aktiviteter og bidrag for å oppfylle stiftelses formål. Øvrige aksjonærer i Selskapet har indikert at de vil gjøre forkjøpsrett gjeldende ved enhver overgang av aksjer i selskapet, noe den skattepliktige ikke har innvendinger mot. Stiftelsen vil da straks motta betydelige midler til å oppfylle formålet.

Det er opplyst at gaven i form av aksjer planlegges gitt i løpet av inneværende år. Straks gaven er ugjenkallelig gitt til stiftelsen, vil stiftelses styre meddele dette til selskapet med anmodning om godkjenning og innføring i aksjeeierboken. Dersom godkjenning ikke blir gitt og/eller rettighetshaverne meddeler at forkjøpsrett gjøres gjeldene, må det fastsettes en løsningssum. Løsningssummen skal tilfalle stiftelsen.

Spørsmålet som innsender ønskes avklart er om den skattepliktige blir beskattet for den latente gevinsten på gaven/aksjene, herunder om gevinsten blir tilordnet den skattepliktige dersom forkjøpsrett gjøres gjeldende umiddelbart.

Det er i saksforberedelsen etterspurt ytterligere informasjon fra innsender angående den rettslige begrunnelsen for at det ikke er den skattepliktige som i utgangspunktet er rette mottagere/adressat for en innløsningssum og som i så fall må tilordnes gevinsten.

Innsender har opplyst at gaven – overdragelse av aksjer uten vederlag – fra den skattepliktige til stiftelsen er betinget av samtykke fra styret i Selskapet i henhold til aksjelovens regler, jf. asl. § 4-15 (2). Det forutsettes at samtykke gis. Det poengteres at loven bygger på en forutsetning om at nektelse rammer erververen. Erververens reaksjonsmuligheter fremgår av asl. § 4-17, herunder kan erververen bl.a. avhende aksjen jf. 1. ledd nr. 2.

Innsender anser det etter det opplyste som sannsynlig at eksisterende aksjonærer i Selskapet vil benytte seg av den generelle forkjøpsretten. Innsender viser til asl. § 4-19 hvor "Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene." Innsender bemerker at annet ikke er fastsatt i selskapets vedtekter. Lovens ordlyd og alminnelig språklig forståelse forutsetter etter innsenders syn at det må skje et eierskifte av en aksje for at en eventuell forkjøpsrett skal utløses.

Innsender viser videre til at asl. § 4-19 tidligere hadde en bestemmelse om at "Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som skal avhendes …". Innsender viser til at det i forbindelse med etterkontroll av aksjeloven fem år etter dens ikrafttredelse ble foreslått en del endringer til loven slik den opprinnelig ble utformet. I Ot.prp.nr 55 (2005-2006) ble det blant annet foreslått endringer i reglene for forkjøpsrett. Endringen gikk i korte trekk ut på at den deklaratoriske hovedregel i asl. § 4-19 ble endret fra å gi aksjonærene en rett til å få tilbud om å overta aksjene før en overdragelse har skjedd (tilbudsrett), til å gi aksjonærene en rett til å overta aksjene etter overdragelsen har skjedd (forkjøpsrett). Denne lovendringen har betydning for hvem som i dag anses som rette mottaker for innløsningssum, dersom forkjøpsretten til aksjene blir benyttet.

I regjeringens innledning til Ot.prp. 55 beskrives endringer i aksjelovens regulering av forkjøpsretten slik:

"For å skape større klarhet foreslås det en løsning som er motsatt av dagens, ved at forkjøpsrett etter loven først skal utløses når en aksje har skiftet eier, og ikke allerede når en aksje skal overføres."

Innsender har videre vist til følgende om forkjøpsrett:

Det sentrale begrep er forkjøpsrett. Torgeir Austenå har i sin bok Løsningsrettigheter, et forslag til avklaring av begrepsproblematikken. Selv om Løsningsrettloven i hovedsak gjelder fast eiendom, er begrepsbruken sentral også for andre formuesgoder. Austenås begrepsbruk er i stor grad etterfulgt i senere juridisk teori, se bl.a. Tore Bråthens bok Selskapsrett. Ifølge Austenås fremstilling er løsningsrett et samlebegrep på ulike rettigheter til å overta et formuesgode i fremtiden. Forkjøpsrett er en av tre undergrupper løsningsretter. De andre er tilbudsrett og kjøpsrett.

1. Det som kjennetegner forkjøpsrett er at rettighetshaver etter overdragelse av formuesgodet har rett til å tre inn i erververs rettslige posisjon i forhold til formuesgodet.

2. En tilbudsrett kjennetegnes av at rettighetshaver har rett til å bli tilbudt å overta formuesgodet før overdragelse.

3. Kjøpsretten kjennetegnes ved at det ikke trenger et eierskifte for å kunne utøves. Rettighetshaver kan med andre ord utøve sin forkjøpsrett uavhengig av om det her skjedd et eierskifte eller ikke.

Ovennevnte redegjørelse og aksjelovens deklaratoriske bestemmelser, tilsier at erververen etter innsenders syn – altså stiftelsen – er den selskapsrettslige eier og selger av aksjene.

Innsender har gitt følgende oppsummering:

Gaven – aksjene – fra [den skattepliktige] til Stiftelsen er i utgangspunktet gave og ikke realisasjon. Dersom forkjøpsretten gjøres gjeldende er det Stiftelsen som vil være mottaker av innløsningssum. Dersom forkjøpsrett ikke gjøres gjeldende, vil Stiftelsen på et senere tidspunkt kunne selge aksjene. Gevinst ved salget innvinnes følgelig av Stiftelsen. Spørsmålet som ønskes besvart er om gevinsten som innvinnes av Stiftelsen kan skatterettslig tilordnes [den skattepliktige].

Det er videre i saksforberedelsen etterspurt ytterligere opplysninger om hvordan løsningsretten er regulert i selskapet, særlig hvorvidt aksjene pliktes tilbydd de øvrige aksjonærene (eventuelt andre) før eller etter avtale om overdragelse inngås med erverver (henholdsvis såkalt "tilbudsrett" og "forkjøpsrett"). Gjeldende vedtekter er også etterspurt i saksforberedelsen.

Innsender har vist til vedtektene og at det der fremgår generell forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer i henhold til aksjelovens regler. Den skattepliktige har vært aksjonær siden etableringen.

Innsender viser også til at det ikke er tilbudsplikt hjemlet i selskapets vedtekter.

Videre opplyser innsender om at følgende faktum og forutsetninger skal legges til grunn:

1. Den skattepliktige gir aksjene i gave til stiftelsen uten vederlag.

2. Stiftelsen meddeler ervervet vedlagt gavebrev/sluttseddel til styret i Selskapet – jf. asl. 4-12.

3. Selskapet må avklare med øvrige aksjonærer om forkjøpsrett gjøres gjeldene.

4. Dersom forkjøpsrett gjøres gjeldende antas at stiftelsens erverv ikke blir innført i aksjeeierboken.

5. I så fall kan stiftelsen i henhold til asl. § 4-12 ikke utøve aksjeeierrettigheter (forvaltningsrettigheter.)

Stiftelsen har imidlertid alle økonomiske rettigheter knyttet til ervervet, jf. asl. § 4-2 første ledd, siste setning.

Innsender henviser til Professor Tore Bråten i Gyldendal Rettsdata:

"Rettighetene det er tale om i denne setningen er såkalte økonomiske rettigheter. Erververen skal kunne ha økonomisk fordel av å være aksjeeier, men kan på dette stadiet ikke utøve rettigheter i selskapet, heller ikke minoritetsrettigheter. På hvilket tidspunkt økonomiske rettigheter går over fra avhender til erverver beror på en tolkning av overføringsdisposisjonen. Forutsetningen for at erververen har de økonomiske rettighetene er at ervervet er tilstrekkelig dokumentert, jf. Aarbakke m.fl. (4. utg.) s. 241."

Innsender opplyser at det forutsettes at det ikke reises tvil om realitetene i skattepliktiges gave og videre at stiftelsen er reell økonomisk rettighetshaver til aksjene. Følgelig vil økonomiske rettigheter knyttet til aksjene tilfalle stiftelsen, herunder vederlag ved utøvelse av forkjøpsrett.

Spørsmålet som ønskes besvart er fortsatt om skattepliktige skatterettslig blir tilordnet stiftelsens gevinst ved utøvelse av forkjøpsretten på tross av at de ikke oppebærer noen økonomisk fordel, hverken direkte eller indirekte.

2. Skattedirektoratets vurderinger

2.1 Problemstilling og avgrensning

Skattedirektoratet skal på bakgrunn av innsender beskrivelse av faktum og de forutsetninger som er angitt i det følgende ta stilling til om den skattepliktige ved overføring av aksjer i Selskapet til en stiftelse (Stiftelsen) ved en gavedisposisjon hvor forkjøpsrett etter aksjeloven § 4-19 første ledd utøves av øvrige aksjonærer i Selskapet, vil bli skattepliktig for eventuell gevinst ved realisasjon av aksjene, jf. skatteloven § 10-31.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de skisserte transaksjoner ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet tar heller ikke stilling til skattemessige spørsmål for Stiftelsen. Videre legges det til grunn at det ikke er forutgående eller etterfølgende transaksjoner av betydning for vurderingene.

Skattedirektoratet kan ikke i en bindende forhåndsuttalelse ta stilling til selskapsrettslige spørsmål, og innsenders opplysninger om selskapsrettslige vurderinger legges derfor til grunn uten nærmere prøving. Videre kan Skattedirektoratet ikke i en bindende forhåndsuttalelse ta stilling til bevisvurderinger eller skjønnsmessige vurderinger ut over selve rettsanvendelsen. Innsenders opplysninger om de faktiske forhold legges følgelig til grunn som forutsetninger uten nærmere prøving.

Skattedirektoratet forutsetter at premissene og faktum som er beskrevet ovenfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes.

1.2 Vurdering av om den skattepliktige vil bli beskattet for overføringen av aksjene som de øvrige aksjeeierne i selskapet overtar ved utøvelse av forkjøpsretten

Etter skatteloven § 10-31 flg. er gevinst ved realisasjon av aksjer skattepliktig inntekt. En gaveoverføring anses ikke som realisasjon, jf. skatteloven § 9-2 tredje ledd bokstav a. I dette tilfellet er det imidlertid opplyst at det fremstår som sannsynlig at de øvrige aksjeeierne vil utøve forkjøpsrett etter aksjeloven § 4-15 tredje ledd jf. §§ 4-19 flg. og overta aksjene som den skattepliktige ønsker å gi i gave til Stiftelsen. Skattedirektoratet legger til grunn som en opplyst forutsetning at forkjøpsretten vil bli utøvet for de aksjene som omfattes av gavedisposisjonen. Spørsmålet Skattedirektoratet skal ta stilling til blir derfor om den skattepliktige vil bli beskattet for eventuell gevinst ved realisasjon av aksjene som de øvrige aksjeeierne overtar ved utøvelse av forkjøpsretten.

Avgjørende for hvorvidt det skal foretas beskatning for den skattepliktige er hvem – giver eller gavemottaker – som i henhold til skatterettslige prinsipper skal tilordnes vederlaget for de aksjene som det utøves forkjøpsrett for.

Utgangspunktet for en skatterettslig tilordning av inntekter er at det subjekt som etter underliggende privatrettslige forhold anses som eier av det realiserte objekt skal tilordnes inntekten, se bla. HR-2017-2248 (Ai Lease) avsnitt 24. Når forkjøpsrett til aksjer i et aksjeselskap utøves er de privatrettslige forholdene i utgangspunktet regulert i aksjeloven. Den selskapsrettslige vurderingen er likevel ikke avgjørende for vurderingen av hvem som skatterettslig skal tilordnes en inntekt. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å tilordne inntekt til et annet subjekt enn det som privatrettslig er berettiget, se for eksempel Rt. 2009 s 813 avsnitt 75 der det fremgår at en inntekt kan tilordnes en annen enn selskapet som i den aktuelle saken var part i avtalen.

En skattepliktig kan ikke med virkning for den skattemessige tilordningen gi bort avkastningen av en gjenstand til et annet subjekt. Hvis en inntekt skal tilordnes et annet subjekt, må selve inntektskilden overføres. I dette tilfellet ønsker de skattepliktige å overføre aksjene (inntektskilden), og spørsmålet blir da om andre aksjonærers utøvelse av forkjøpsrett medfører at det som overføres for skattemessige formål i realiteten ikke er inntektskilden (aksjene som omfattes av forkjøpsretten), men vederlaget som oppstår når forkjøpsretten utøves.

Som presisert innledningsvis kan Skattedirektoratet ikke i en bindende forhåndsuttalelse ta stilling til selskapsrettslige spørsmål. Selv om vurderingen i det følgende tar utgangspunkt i flere av de samme momentene som ved den selskapsrettslige vurderingen gjøres det oppmerksom på at vurderingen kun gjelder hvem som skal anses som eier og tilordnes inntekt for skattemessige formål.

Utgangspunktet er at mottaker av en gave vil bli eier av denne, også når gaven selges eller overdras videre etter kort tid, med mindre det er grunnlag for tilsidesettelse etter skatteloven § 13-2. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering når mottakeren kan anses som eier for skattemessige formål.

Ved salg og annen overføring av aksjer vil det avgjørende være når de vesentligste eierbeføyelsene har gått over på erverver, se Skatte-ABC “Eierbegrepet” punkt 9.1.3. Ved denne vurderingen har det blant annet betydning hvem som har den juridiske retten til å selge og pantsette aksjene og retten til å motta utbytte på aksjene. Det kan normalt legges til grunn at erververen har blitt eier senest fra det tidspunktet denne har blitt registrert i aksjeeierboken.

Slik Skattedirektoratet forstår det vil de øvrige aksjeeierne i selskapet i dette tilfellet utøve forkjøpsrett med den konsekvens at Stiftelsen ikke på noe tidspunkt kan utøve vesentlige eierbeføyelser. Etter Skattedirektoratets syn vil det være en forutsetning for å tilordne løsningssummen til Stiftelsen at denne kan anses som aksjonær for skattemessige formål. Slik Skattedirektoratet forstår det er det i dette tilfellet den skattepliktige som vil være oppført i aksjeeierboken, og det er denne som kan utøve eierbeføyelser frem til en eventuell overføring som utløser forkjøpsretten og som medfører at aksjene overtas av aksjonærene som utøver forkjøpsrett. Utøvelsen av forkjøpsretten innebærer videre at Stiftelsen ikke har rett til å selge eller pantsette aksjene. Innsender har ikke opplyst om andre eierbeføyelser som Stiftelsen kan utøve.

Siden aksjene i dette tilfelles overtas på grunnlag av lovbestemt forkjøpsrett, er det en annen situasjon enn tilfeller der en erverver på eget initiativ har påtatt seg en forpliktelse til å selge aksjene videre og således begrenset sin råderett over aksjene.

Skattedirektoratet anser det slik at ovennevnte må medføre at Stiftelsen ikke kan anses for å ha fått overført tilstrekkelige eierbeføyelser over aksjene til å anses som skattemessige eiere på noe tidspunkt.

Etter Skattedirektoratets vurdering vil det i dette tilfellet være den skattepliktige som anses som skattemessige eier av aksjene og som skal tilordnes inntekten ved utøvelse av forkjøpsretten. Dette innebærer at den skattepliktige vil bli beskattet for aksjeoverdragelsen jfr. skatteloven 10-31 ved utøvelsen av forkjøpsretten. Det beløp som betales ved utøvelse av forkjøpsretten forutsettes etter det opplyste å tilfalle Stiftelsen.

3. Konklusjon

Basert på de opplysningene som er gitt, og de forutsetninger som er tatt, vil den skattepliktige bli beskattet etter skatteloven § 10-31 for eventuell gevinst ved realisasjon av aksjer i Selskapet som de øvrige aksjeeierne overtar ved utøvelse av forkjøpsrett.