Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bindende forhåndsuttalelse

Engangsavgift - spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet

  • Publisert:
  • Avgitt 09.05.2019
Saksnummer BFU 3/2019

Skattedirektoratet har behandlet klage over bindende forhåndsuttalelse vedrørende fritak for engangsavgift for spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet.

Bindende forhåndsuttalelse etter klage – spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet

Vi viser til klage av 30. november 2018, hvor dere på vegne av A Kommune påklager Skatt øst sin bindende forhåndsuttalelse av 5. november 2018. 

Uttalelsen gjelder for A kommune (A brann og redning). Spørsmålet i saken er om kommunen vil oppfylle vilkårene for fritak for engangsavgift på spesialutrustet kjøretøy til bruk for brannvesenet.  

I skattekontorets uttalelse ble det konkludert med at kjøretøyet ikke ville være tilstrekkelig spesialutrustet og dermed ikke fritaksberettiget.

Skattedirektoratets konklusjon i saken

Skattedirektoratet har kommet til at A kommunes (A brann og redning) skisserte bruk og utrustning av kjøretøyet oppfyller vilkårene for fritak for engangsavgift på spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet, jf. Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav n), jf. engangsavgiftsforskriften § 4-5.

Generelt om bindende forhåndsuttalelser i klagesaker

Det følger av skatteforvaltningsforskriften § 6-2-1 tredje ledd at reglene om bindende virkning som følger av forskriftens § 6-1-9 gjelder tilsvarende for avgjørelsen i klagesaker. En endelig avgitt uttalelse er bindende for alle instanser innen Skatteetaten. For at myndighetene skal være bundet av uttalelsen må den planlagte disposisjonen besluttes og iverksettes slik den fremgår av anmodningen. Den bindende forhåndsuttalelsen legges til grunn dersom den skattepliktige krever det ved fastsettingen i den skattemeldingen som omfatter den aktuelle disposisjon, og den faktiske disposisjon er gjennomført i samsvar med forutsetningene for uttalelsen jf. skatteforvaltningsloven § 6-1 tredje ledd, jf. skatteforvaltningsforskriften § 6-1-9 første ledd. Hvis den skattepliktige ikke har krevd at uttalelsen skal legges til grunn i skattemeldingen, vil retten til å benytte uttalelsen normalt bortfalle. For særavgifter og motorkjøretøyavgifter gjelder det særlige rutiner for påberopelse av bindende forhåndsuttalelser. Se vedlegg.

Uttalelsen har bare bindende virkning for disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre år etter utgangen av det år uttalelsen ble gitt. Den bindende virkning av en forhåndsuttalelse opphører fem år etter utgangen av det året som uttalelsen er avgitt. Videre bør man være klar over at dersom rettstilstanden endres ved lov eller forskrift, går disse reglene foran det som er bestemt i uttalelsen

Skattedirektoratet har i medhold av skatteforvaltningsloven § 6-1 jf. § 6-4 avgitt følgende bindende forhåndsuttalelse i saken:

Klagers anførsler, herunder fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen av 11. juli 2018 og 8. august 2018, samt anførsler i klagers brev av 20. november 2018 legges det til grunn at A kommune planlegger å anskaffe en Toyota Landcruiser røykdykkerbil som skal benyttes av kommunens brannvesen. Kjøretøyet skal spesialutrustes. I klagen anføres det at kjøretøyet klart tilfredsstiller vilkårene for å få avgiftsfritak som spesialutrustet kjøretøy til bruk for brannvesenet etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav n), jf. forskrift om engangsavgift (engangsavgiftsforskriften) § 4-5.

Klagers fremstilling av faktum oppsummeres slik:

  1. Kjøretøyet skal registreres på A kommune (org.nr. xxx xxx xxx) og det skal kun benyttes som utrykningskjøretøy for A brann og redning.
  2. Kjøretøyet skal få status som utrykningskjøretøy fra brannsjefen i A. Det skal fremvises for godkjenning og registrering ved Trafikkstasjonen i B og bli godkjent som utrykningskjøretøy.
  3. Kjøretøyet skal være stasjonert ved C og skal inngå i brannvesenet sin akutte beredskap. Utrykningsstyrken i A brann og redning består av 16 mann der 15 er utdannet og godkjent som røykdykkere. Når kjøretøyet er i aksjon, vil det alltid være røykdykkere som betjener kjøretøyet. Det er et rent utrykningskjøretøy som kun skal benyttes til oppgaver som ligger under A brann og redning sitt ansvarsområde og i tråd med forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. At A brann og redning skal ha et slikt kjøretøy er nedfelt i kommunen sin brannordning.

Kjøretøyet skal inngå i kommunens tunnelberedskap. Videre skal den benyttes som fremskutt enhet der slokkevann allerede er etablert og det er behov for røykdykkere for rask livbergende innsats frem til hovedstyrken ankommer. Kjøretøyet skal også benyttes ved utrykning ved hjertestans og andre akutte ulykker.

  1. Kjøretøyet skal utrustes med to fastmonterte og godkjente røykdykkerstoler. I stolene skal det permanent være to komplette røykdykkersett med luftflasker og tilkoblede masker (friskluft) som røykdykkerne kan bruke som sikring i kjøretøyet eller ta med på ryggen ved røykdykkerinnsats. Røykdykkersettene skal være utrustet med Y-kobling (/fordelingskobling) slik at også sjåfør og passasjer foran skal kunne får friskluft ved behov.

I bagasjerommet skal det være en innredning med skap/skuffer for plass til hjertestarter og annet utstyr for livbergende akuttinnsats. Videre vil det i bagasjerommet være plass til montering av kombiverktøy for frigjøring av fastklemte personer og utstyr for forsering av låste dører i bygninger. 

Videre skal kjøretøyet utrustes med et moderne POLYCAFS SL 10 skumslokkeanlegg på 10 liter.

Dette er et slukkesystem som med skuminnblanding tilsvarer 80 liter slukkemiddel og som brukes

ved mindre branner eller branntilløp. Slukkeanlegget skal fastmontertes på en skillevegg over innredningen i bagasjerommet slik at røykdykkerne enkelt kan nå tak i det ved behov.

Slukkesystem er bærbart og røykdykkerne kan ta det med inn i bygninger.  

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet skal på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som tas, i det følgende ta stilling til om vilkårene for avgiftsfritak som spesialutrustet kjøretøy til bruk for brannvesenet er oppfylt, jf. Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav n), jf. engangsavgiftsforskriften § 4-5.  

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skatte-

/avgiftsspørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de(n) skisserte transaksjon(er) ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsetter at premissene og faktum som er tatt inn overfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. 

Engangsavgiftsforskriften § 4-5 lyder:

Spesialutrustede motorvogner til bruk for brannvesenet er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav n. Det er et vilkår at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som slik motorvogn ved første gangs registrering.

Med spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet menes spesialutrustet motorvogner til bruk som utrykningsbiler som har fastmontert spesialutstyr, herunder vann/og røykdykkerbiler til bruk i brann/redningsoppgaver

Kjøretøyet skal registreres på A kommune og benyttes som utrykningskjøretøy for A brann og redning. Videre skal kjøretøyet fremvises på trafikkstasjonen og det skal bli godkjent som utrykningskjøretøy. Vilkåret om at kjøretøyet blir "godkjent og registrert som slik motorvogn ved første gangs registrering" anses derfor som oppfylt. 

Videre er det et vilkår at kjøretøyet anses som en "spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet". Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av det enkelte kjøretøy. Det avgjørende er totalinntrykket av kjøretøyet vurdert opp mot kriteriene som følger av gjeldende regelverk.

I forskriften er "spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet" definert som "spesialutrustet motorvogner til bruk som utrykningsbiler som har fastmontert spesialutstyr, herunder vann/og røykdykkerbiler til bruk i brann/redningsoppgaver". Bestemmelsen oppstiller dermed både et brukskrav og et krav til kjøretøyets spesialutrustning.

Brukskravet "til bruk i brann-/redningsoppgaver" er en del av helhetsvurderingen. Kjøretøy som benyttes av brannvesenet vil likevel langt på vei måtte gis anledning til å brukes slik brannvesenet selv vurderer mest hensiktsmessig ut fra sitt og lokalsamfunnets behov. Dette henger sammen med at et spesialutrustet kjøretøy som er særskilt tilpasset for å utføre bestemte oppdrag i akutt brann- og redningsarbeid, av naturlige årsaker som oftest vil brukes i tråd med avgiftsfritakets formål. Utover en naturlig forutsetning om at kjøretøyet hovedsakelig skal benyttes til operativ virksomhet i form av rednings- og slukkeoppdrag mv. bør avgiftsmyndighetene utvise en viss varsomhet med å overprøve brannvesenets faglige skjønn knyttet til kjøretøyets planlagte bruk.

Vurderingen etter engangsavgiftsforskriften § 4-5 beror derfor primært på om kjøretøyet har "fastmontert spesialutstyr". Ordet "spesialutstyr" viser til utstyrets art. For å kvalifisere som spesialutstyr må utstyret bære preg av å være sentralt for utføringen av oppgaver/oppdrag i akutt beredskap for brann- og redningsarbeid. 

Spesialutstyret må være fastmontert. Forskriftens ordlyd uttrykker ikke eksplisitt hva som ligger i kravet til "fastmontert spesialutstyr". Det følger likevel av ordlyden "spesialutrustet motorvogn" at det fastmonterte spesialutstyret må være av et visst omfang. Følgelig må det legges til grunn en nedre grense for hva som kreves for at kjøretøyet skal fremstå som spesialutrustet og dermed kunne få innvilget avgiftsfritak. Vilkåret om fastmontert spesialutstyr er ment å sikre at kjøretøyet uten enkle grep fremstår aktuelt til annen bruk enn brann-/redningsarbeid.

Kjøretøyet, en Toyota Landcruiser, skal utrustes som en røykdykkerbil med to fastmonterte røykdykkerstoler som sitt spesialutstyr. Det forutsettes at plassforholdene i kjøretøyet er slik at stolene reelt sett lar seg benytte av fullt utrustete røykdykkere ved utrykning. I stolene skal det permanent være to komplette røykdykkersett med luftflasker og tilkoblede masker med Y-kobling. Røykdykkersettene er portable ved at røykdykkerne kan ta de med på ryggen. Etter direktoratets oppfatning må røykdykkersettene anses som en del av røykdykkerstolene.

Etter vår vurdering vil en fastmontering av to røykdykkerstoler i seg selv innebære at kjøretøyet ved relativt enkle grep ikke kan gjøres om på en måte som gjør det aktuelt for annen bruk enn akutt brann- og redningsarbeid. Det følger imidlertid av Skattedirektoratets kommentarer til engangsavgiften s. 49 at "[u]telukkende innmontering av røykdykkerstoler i en bil som ellers fremstår som en ordinær personbil og ikke har annen fastmontert spesialutrustning, vil ikke være tilstrekkelig til å komme inn under avgiftsfritaket." Det kreves altså mer fastmontert spesialutstyr enn kun to røykdykkerstoler.  

I bagasjerommet skal kjøretøyet ha en innredning med skap/skuffer der hjertestarter og annet utstyr for livbergende akuttinnsats skal oppbevares. Vi kan ikke se at en slik innredning i seg selv kan anses som spesialutstyr. Det vises til at "[f]or å kvalifisere som spesialutstyr må utstyret bære preg av å være sentralt for utføringen av oppgaver/oppdrag i akutt beredskap for brann-/redningsarbeid", jf. Skattedirektoratets kommentarer til engangsavgiften s. 48. At kjøretøyet er utrustet med en fastmontert innredning som opptar større deler av bagasjerommet bidrar likevel inn i totalinntrykket av kjøretøyet og hvorvidt kjøretøyet er aktuelt for annen bruk enn akutt brann- og redningsarbeid. 

Kjøretøyet skal også utrustes med et POLYCAFS SL 10 skumslokkeanlegg på 10 liter. Vi forstår det slik at skumslukkeanlegget skal tilhøre kjøretøyet og at det skal være en del av dets permanente utrustning. Det skal fastmonteres på en skillevegg over innredningen i bagasjerommet. Slukkeanlegget er forholdsvis lite og påvirker i mindre grad muligheten til å benytte kjøretøyet til andre formål enn akutt beredskap. I innsendt produktblad for slukkeanlegget fremgår det også at "[t]ilgjengelig slukkekapasitet mangedobles med aktiv forskumming, gir 3-ganger nominnsatstid (EN 3) på ca. 55 sekunder". Slukkeanleggets funksjonalitet fremstår dermed noe begrenset. 

Etter en konkret helhetsvurdering av den planlagte bruken og utrustningen av kjøretøyet, har

Skattedirektoratet under tvil kommet til at vilkåret om at kjøretøyet skal være en spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet er oppfylt. I vurderingen er det lagt særlig vekt på totalinntrykket av kjøretøyet, herunder at det totalt sett skal ha en fastmontert spesialutrustning av et visst omfang og at det fremstår som særskilt tilpasset for bestemte oppdrag i akutt beredskap for brann- og redningsarbeid. Dette innebærer at vilkårene for fritak for engangsavgift på spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet er oppfylt, jf. Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav n), jf. engangsavgiftsforskriften § 4-5.

Konklusjon

Skattedirektoratet har kommet til at A kommunes (A brann og redning) skisserte bruk og utrustning av kjøretøyet oppfyller vilkårene for fritak for engangsavgift på spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet, jf. Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav n), jf. engangsavgiftsforskriften § 4-5.

 

Med hilsen

Harald Hammer underdirektør

Juridisk avdeling avdeling, klage- og enkeltsaker

Skattedirektoratet

                                                                                                                                  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.