Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om fellesregistrerte selskapers ansvar for de andre selskapenes uriktige avgiftsberegning eller manglende betaling av avgift i tiden før fellesregistrering ble foretatt

  • Publisert:
  • Avgitt 10.02.2006

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, avgitt 10. februar 2006 (BFU 08/06)

Merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd

Et selskap som vurderte å inngå fellesregistrering, ønsket avklart rekkevidden av solidaransvaret etter merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd. Skattedirektoratet uttalte at selskapet ikke vil hefte for avgiftskrav som skyldes uriktig avgiftsberegning eller manglende innbetaling av avgift, fra de andre selskapene i tiden før fellesregistreringen.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Selskapet AS blir i disse dager en del av et konsern. Det vurderes om alle konsernselskapene skal velge å registrere seg som én avgiftspliktig virksomhet etter bestemmelsen om fellesregistrering av samarbeidende selskaper i merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd.

Før avgjørelsen blir fattet ønsker innsender avklart om selskapene i konsernet kan holdes betalingsansvarlig for eventuelt latent avgiftsplikt hos ett eller flere av de andre selskapene i konsernet.

Den faktiske situasjon innsender har i tankene er at det ikke eksisterer noe uoppgjort krav mot noen av selskapene når fellesregistreringen foretas. Etter registreringene blir det kontroll i ett av selskapene. ved kontrollen oppdages det uriktig unnlatt avgiftsberegning i avgiftsterminer forut for fellesregistreringen, som resulterer i avgiftsfastsettelse. Spørsmålet er da om alle selskapene som inngår i fellesregistreringen, blir solidarisk ansvarlig for avgiftskravet.

Innsender legger til grunn at betalingsansvaret bare omfatter avgiftskrav som er knyttet til omsetning i den tiden selskapene faktisk er fellesregistrert. Dersom betalingsansvaret også skulle omfatte avgiftskrav som oppstår i den tiden selskapene er fellesregistrert, men kravet er henført til terminer før fellesregistreringen, får avgiftsmyndighetene etter innsenders mening en forbedret kreditorposisjon som ikke er en naturlig følge av fellesregistreringen, på bekostning av de andre konsernselskapene.

Spørsmålet kan ha stor betydning for konsernet, som naturlig nok er betenkt på solidaransvar for avgiftsgjeld de ikke har vært klar over og ikke har hatt mulighet til å kontrollere.

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet kan ikke se at spørsmålet har vært gjenstand for behandling i tidligere saker. Vi har heller ikke funnet spørsmålet behandlet i teorien.

Forarbeidene til bestemmelsen er knappe. I Ot.prp. nr. 17 (1968-69) heter det i særbemerkningene på side 53:”Det kan omvendt (i motsetning til særskilt registrering etter annet ledd. Skd bemerkning) være behov for å anse flere samarbeidende selskapers virksomhet som én avgiftspliktig. Uten en slik regel ville det ikke kunne gis fradrag for inngående avgift til den samlede virksomhet når driftsmidler eies av ett selskap, mens salget foretas av et annet. Utnyttelsen av fradragsretten må da medføre solidarisk ansvar for avgiftsbetalingen.”

Begrunnelsen for solidaransvaret er at fellesregistreringen kan medføre fradragsrett for den samlede virksomhet som ellers ville vært avskåret. Det er i tråd med dette fast praksis for at det ikke gis adgang til noen form for tilbakegående avgiftsoppgjør ved en fellesregistrering. Den knappe begrunnelse som er gitt, trekker således ikke i retning av at solidaransvaret skal omfatte avgiftskrav som relaterer seg til manglende innbetalinger eller uriktig avgiftsberegning i de andre selskapene, i tiden før fellesregistreringen ble foretatt.

Det er bare når selskapene faktisk er fellesregistrert at de er å anse som én avgiftspliktig enhet. Det er ikke tilstrekkelig at vilkårene for fellesregistrering er oppfylt. Det kreves en søknad og tillatelse fra avgiftsmyndighetene for at selskapene får de rettigheter og pålegges de plikter som følger av en fellesregistrering. Tilsvarende må det meldes fra til avgiftsmyndighetene for at selskapene skal fri seg fra solidaransvaret som følger av en fellesregistrering. Det er ikke tilstrekkelig at vilkårene for en fellesregistrering faktisk er bortfalt. Det kan her vises til Eidsivating lagmannsretts dom av 24. mars 1992 og Gulating lagmannsretts dom av 7. desember 1990. Kjæremål over sistnevnte ble forkastet av Høyesteretts kjæremålsutvalg i kjennelse av 21. mars 1991.

Skattedirektoratet kan ikke se at hensynene bak adgangen til fellesregistrering av samarbeidende selskaper taler for at selskapene skal bli solidarisk ansvarlig for avgift som relaterer seg til uriktig unnlatt avgiftsberegning før de faktisk ble en del av enheten, som anses som én avgiftspliktig virksomhet etter merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd. Vi er således i prinsippet enig med innsender i at avgiftsmyndighetene i motsatt fall synes å få en utilsiktet sterk kreditorstilling.

Konklusjon

Selskapet AS vil ikke bli solidarisk ansvarlig med de selskapene i konsernet som det skal fellesregistreres med, for krav mot disse selskapene som relaterer seg til tiden før selskapene ble fellesregistrert.