Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om latent skatteforpliktelse faller bort ved fusjon av overdragende og mottakende selskap

 • Publisert:
 • Avgitt 22.06.2023
Saksnummer 11/2023

Anmodningen gjelder spørsmål om den latente skatteforpliktelsen som er pådratt i forbindelse med skattefri overføring av eiendeler mv. mellom selskaper, jf. skatteloven § 11-21 og FSFIN 11-21, bortfaller dersom overdragende og mottagende selskap fusjonerer etter at mottagende selskap har fisjonert ut de overførte eiendelene til et annet konsernselskap. Anmoder ba også om en bekreftelse på at forholdet ikke omfattes av omgåelsesbestemmelsen i skatteloven § 13-2.

Skattedirektoratet kom til at den planlagte fisjonen og fusjonen, slik dette var beskrevet i anmodningen, ikke ville føre til bortfall av den latente skatteforpliktelsen som oppstod ved konsernintern overføring av deler av virksomheten.

Skattedirektoratet la også til grunn at denne konklusjonen medførte at vurderingen av gjennomskjæring etter skatteloven § 13-2 ikke var relevant.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsender har i anmodningen redegjort for saken som følger:

Bakgrunnen for overføringen

A er en aktør innenfor næringen, og driver blant annet akvakulturvirksomhet i henhold til kommersielle havbrukstillatelser for produksjon av matfisk, som driftes på nærmere klarerte lokaliteter.

Den 28. september 2022 foreslo Finansdepartementet en grunnrenteskatt på havbruk. Forslagene som ble presentert i høringsnotatet nødvendiggjorde en gjennomgang av hvordan A driftet sin akvakulturvirksomhet. Konsernet kom frem til at det var hensiktsmessig å rendyrke den grunnrenteskattepliktige akvakulturvirksomheten i et eget selskap.

Dette medførte at deler av virksomheten i AO ble besluttet overført til et nytt søsterselskap som fikk navnet AH. I tillegg ble det besluttet å overføre ansatte som jobber med fiskehelse fra AP til AH. A Holding AS eier samtlige aksjer i både AO, AH og AP.

Gjennomføringen av overføringen

Det var ønskelig å få på plass den nye strukturen innen 31. desember 2022 før grunnrenteskatten etter planen skulle tre i kraft. Den 22. desember 2022 inngikk derfor AO og AH en avtale om salg/kjøp av nærmere definert akvakulturvirksomhet til AH.

Denne akvakulturvirksomheten omfattet blant annet:

 • kommersielle matfisktillatelser på definerte lokaliteter,
 • faste installasjoner på lokalitetene, herunder komplette systemer av linjer og bunnfester for å holde flytekrage eller flåte i ønsket posisjon på lokalitetene,
 • en del andre fysiske driftsmidler, og
 • enkelte ansatte som har nødvendig kompetanse til å ta sentrale beslutninger knyttet til oppdrettsvirksomheten.

Prisen ble avtalt til NOK X millioner basert på en vurdering av virkelig verdi av den overførte virksomheten. Salgsprisen ble gjort opp ved at AO mottok en fordring på AH.

I tillegg inngikk partene en avtale om overdragelse av biomasse. Avtalen innebar at all fisk som stod til produksjon på lokalitetene ble overført fra AO til AH. Prisen ble fastsatt til NOK XY millioner basert på en vurdering av virkelig verdi av biomassen. Salgsprisen ble gjort opp ved at AO mottok en fordring på AH.

Overføringen av ansatte som drev med fiskehelse fra AP til AH skjedde også før nyttår.

Etter dette er det AH som driver konsernets oppdrettsvirksomhet. Selskapet innehar nødvendige kompetanse og ansatte til å foreta de sentrale beslutningene knyttet til oppdrettsvirksomheten. Selskapet kjøper inn oppdrettstjenester fra andre selskaper i konsernet og det er inngått nærmere avtaler om dette. For eksempel kjøper AH inn slakteritjenester fra AP og en del andre driftstjenester fra AO.

Skattemessig behandling av overføringen

På grunn av konsernets ønske om å gjennomføre transaksjonen før 2023, ble overføringen gjennomført som et salg. En fisjon var ikke mulig å gjennomføre med den korte tiden man hadde til rådighet.

AH og AO vil i skattemeldingene for 2022 påberope skattefritaket i konsernforskriften for deler av de eiendelene som er overført. For disse eiendelene vil ikke restruktureringen utløse skatt.

Som følge av overføringen av eiendeler etter konsernforskriften, foreligger det en latent skatteforpliktelse i AO. Inntekten som er fritatt fra beskatning, vil komme til beskatning dersom eiendeler selges videre eller konserntilknytningen brytes, jf. konsernforskriften § 11-21-2 andre ledd og
§ 11-21-10. Det foreligger ingen planer om å ta eiendelene ut av konsernet. Den latente skatteforpliktelsen er imidlertid evigvarende, og det er ikke ønskelig at den skal kunne utgjøre et hinder for ønskede restruktureringer langt frem i tid.

I tillegg er det etter konsernforskriften § 11-21-7 et krav om at AH stiller sikkerhet for skatt som vil kunne fastsettes på gevinst ved senere realisasjon av eiendelene. Det er ikke ønskelig for konsernet å binde opp kapital ved en morselskapsgaranti eller bankgaranti over lengre tid.

Planlagt restrukturering

I 2023 planlegger konsernet en restrukturering. Hensikten med restruktureringen er at virksomheten som i dag ligger i AH skal fortsette i et eget selskap som i dag heter BP. Videre skal fordringen/gjelden som oppsto i forbindelse med den konserninterne overføringen gjøres opp gjennom en fusjon av AH og AO og den latente skatteforpliktelsen skal falle bort gjennom den samme fusjonen.

Reorganiseringen planlegges gjennomført i følgende steg:

Steg A: Det meste av AHs eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra AH til BP ved en fisjon av AH. Fisjonen gjennomføres uten å utløse skatt i henhold til reglene i skatteloven kapittel 11. Gjelden som AH har til AO som følge av den konserninterne overføringen i 2022 skal bli igjen i AH. Det skal også holdes igjen tilstrekkelige midler i AH slik at selskapet har dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital, jf. aksjeloven § 14-3 tredje ledd, jf. § 12-2. Etter fisjonen vil BP fortsette oppdrettsvirksomheten som i dag ligger i AH.
Steg B: Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra AH til AO gjennom en fusjon. Fusjonen gjennomføres uten å utløse skatt i henhold til reglene i skatteloven kapittel 11. AH slettes som ledd i fusjonen.

Stegene kan illustreres som vist på figuren nederst i uttalelsen.

Bortfall av latent skatteforpliktelse

Rettslig utgangspunkt

Konsernselskaper er som et utgangspunkt ulike skattesubjekter, og overføringer skal behandles skattemessig på samme måte som overføringer mellom uavhengige selskaper. Formålet med konsernforskriften er, i likhet med andre regler i skatteloven kapittel 11, å gjøre et unntak fra utgangspunktet ved å muliggjøre overføring av eiendeler innad i et konsern uten at det utløser skatt.

I henhold til konsernforskriften skal beskatning ikke finne sted før eiendelene selges videre eller overtakende selskap bringes ut av konserntilknytningen med overdragende selskap. Dette fremgår av konsernforskriften der det i
§ 11-21-2 andre ledd står følgende:

"(2) Skattefritaket etter første ledd er betinget av at det mottakende selskapet forblir en del av konsernet slik dette er definert i § 11-21-1, også etter at overføringen av eiendeler er gjennomført. Ved brudd på vilkåret i år etter overføringsåret gjelder § 11-21-10." (selskapets understrekning)

I konsernforskriften § 11-21-10 står følgende:

(1) Ved aksjesalg, kapitalutvidelse eller annen transaksjon som bringer det mottakende selskap ut av konserntilknytningen, jf. § 11-21-1, tas den fritatte inntekten til beskatning i det overdragende selskap i konsernopphørsåret. […]

(2) Dette gjelder bare når den tidligere overførte eiendel fortsatt er i behold hos det mottakende selskap. […]" (vår understrekning)

Konsern er i § 11-21-1 første ledd definert som tilfeller der et morselskap eier mer enn 90 prosent av aksjene i datterselskapene og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen.

Dersom overdragende og mottakende selskap fusjonerer, blir selskapene ett og samme selskap, og det vil være umulig at selskapene bryter konserntilknytningen. Dette har Finansdepartementet tatt konsekvensen av. I uttalelser inntatt i Utv. 2001 s. 1639 og Utv 2006 s. 977 er det slått fast at den fritatte latente gevinsten knyttet til de tidligere overførte eiendelene, videreføres i det fusjonerte selskapet i form av at skattemessige verdier på eiendelen videreføres. Videre er det slått fast at den latente skatteforpliktelsen faller bort ved fusjonen:

"Den latente skatteplikten som hviler på det overdragende selskapet, jf. FSFIN § 11-21-10 første ledd, vil ved fusjonen falle bort."

Skattyters syn

Selskapet mener at den latente skatteforpliktelsen som oppstod ved den konserninterne overføringen i 2022 vil falle bort ved en fusjon av AH og AO. Selskapet viser til at AO og AH gjennom en fusjon blir ett og samme selskap. Det vil da være umulig at selskapene bryter konserntilknytningen. Vilkåret for at den latente skatten skal utløses kan dermed ikke oppfylles i henhold til en naturlig forståelse av ordlyden i bestemmelsen. Den naturlige konsekvensen av dette, vil være at den latente skatteforpliktelsen faller bort. At fusjonen skal ha denne virkningen, er også slått fast i Finansdepartementets uttalelse inntatt i Utv 2006 s 977.

Det kan ikke ha betydning at det skjer en fisjon av AH i forkant av fusjonen mellom AH og AO. Selskapet viser i den forbindelse særlig til følgende:

 • Ved overføringen i henhold til konsernforskriften oppstår den latente skatteforpliktelsen på AOs hånd og den latente skatteforpliktelsen er fortsatt i behold i AO når AO og AH fusjonerer. Fisjonen av AH endrer ikke dette. Videre var AH både den formelle og reelle mottakeren av virksomheten ved overføringen etter konsernforskriften. Selskapet viser til atAH var avtalepart og i dag har ansatte og driver oppdrettsvirksomheten med betydelige inntekter, kostnader og aktivitet. Fusjonen skjer dermed mellom enheten som har den latente skatteforpliktelsen og den reelle mottakeren i henhold til overføringen etter konsernforskriften.

 • Fisjonen som skjer i forkant av fusjonen medfører at de skattemessige verdiene på eiendelene videreføres i BP. Også ved en fusjon uten den foregående fisjonen vil de skattemessige verdiene av eiendelene videreføres, jf. Finansdepartementets uttalelse inntatt i Utv 2006 s 977. Konsekvensen av restruktureringen for de relevante eiendelene (oppdrettsvirksomheten) er dermed helt lik som ved en direkte fusjon mellom det overdragende og mottakende selskapet (uten den foregående fisjonen). Den eneste forskjellen er at eiendelene ligger i en annen juridisk enhet i det samme skattekonsernet. Dette bør ikke ha betydning.

Selskapets oppfatning er således at den latente skatteforpliktelsen vil falle bort som følge av den planlagte fusjonen mellom AH og AO. Selskapet legger for ordens skyld til at restruktureringen også har vesentlige forretningsmessige begrunnelser. Det vises til at de betydelige fordringene som oppsto ved den konserninterne fordringen bortfaller og at fusjonen medfører at konsernet ikke trenger å binde opp kapital gjennom sikkerhetsstillelse for potensiell skatt, jf. konsernforskriften § 11-21-7.

Gjennomskjæring

Selskapet ber om at Skatteetaten bekrefter at den planlagte restruktureringen ikke kan gjennomskjæres etter skatteloven § 13-2, på en måte som gjør at fisjonen og/eller fusjonen anses som skattepliktige transaksjoner. Det kan i den forbindelse forutsettes at vilkårene i konsernforskriften og vilkårene for skattefrie fisjoner og fusjoner i skatteloven kapittel 11 er oppfylt. Selskapet mener det ikke er grunnlag for gjennomskjæring, og viser særlig til følgende:

 • Formålet med reglene i konsernforskriften og reglene om skattefrie fisjoner og fusjoner i skatteloven kapittel 11 er å legge til rette for hensiktsmessige omorganiseringer uten at de utløser skatt. Dette følger blant annet av prinsipputtalelse om konsernforskriften fra Skattedirektoratet publisert 01.09.2016, Ot.prp. nr. 71 (1995-1996) punkt 1.2 og Prop 78 L (2010-2011) kapittel 3 mv. Det er vanskelig å se at en kombinasjon av transaksjoner som alle har til formål at man skal kunne gjøre konserninterne omorganiseringer uten å utløse skatt skal skjæres gjennom og bli behandlet som en eller flere skattepliktige transaksjoner. Det ville være i direkte motstrid med formålet med bestemmelsene.

 • Det er et formål med fisjonen og fusjonen at den latente skatteforpliktelsen faller bort. At latente skatteforpliktelser bortfaller når overdrager og mottaker ved konsernoverføringen fusjonerer, er imidlertid i tråd med Utv 2006 s 977, og kan ikke anses å stride mot reglenes formål.
 • Restruktureringen har også andre formål. Blant annet vil de betydelige fordringene som AO har på AH falle bort og konsernet trenger ikke lenger å binde opp kapital ved en sikkerhetsstillelse for mulig skatt etter konsernforskriften § 11-21-7. Selskapet understreker for øvrig at restruktureringen ikke gjennomføres fordi det er planer om endring av eierforhold i AO eller AH.

Selskapet mener følgelig at det ikke er grunnlag for gjennomskjæring på en måte som gjør at fisjonen og/eller fusjonen anses som skattepliktige transaksjoner.»

Skattedirektoratets vurderinger

Innledning

AO har benyttet reglene om skattefri overføring av eiendeler mv. i FSFIN
§ 11-21 (konsernforskriften) og overført akvakulturvirksomheten til AH i 2022. Som en følge av dette har det oppstått en latent skatteforpliktelse i AO.

Skattedirektoratet vil på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som tas, ta stilling til om den planlagte fisjonen av AH med overdragelse av akvakulturvirksomheten til overtakende selskap BP, etterfulgt av en fusjon mellom AO og AH, medfører at den latente skatteforpliktelsen som ligger i AO faller bort.

I samsvar med anmodningen legger Skattedirektoratet til grunn uten nærmere vurdering at overføringen mellom AO og AH i 2022 oppfyller vilkårene i FSFIN § 11-21, og at vilkår for skattefri fisjon og fusjon i skatteloven kap. 11 er innfridd for den planlagte restruktureringen.

I det følgende vurderes derfor kun spørsmålet om den planlagte fusjonen, etter utfisjonering av akvakulturvirksomheten fra AH, medfører at den latente skatteforpliktelsen som ligger i AO faller bort.

Det tas ikke stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de skisserte transaksjonene ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsetter at premissene og faktum som er beskrevet ovenfor er fullstendige for de spørsmål som skal drøftes.

Rettslig utgangspunkt

Overføring av eiendeler mellom selskap er i utgangspunktet en realisasjon, jf. skatteloven § 9-2, og eventuell gevinst skattlegges som alminnelig inntekt i realisasjonsåret. Bestemmelsene i FSFIN § 11-21 er et unntak fra dette utgangspunktet. Etter FSFIN § 11-21-2 første ledd kan selskap som inngår i skattekonsern, slik dette er definert i § 11-21-1 første ledd, på nærmere vilkår overføre eiendeler uten at det utløser beskatning for det overdragende selskapet. Det overdragende selskapet får imidlertid en latent skatteforpliktelse for den beregnede gevinsten. Dette vil utgjøre en tidsubegrenset, latent skatteforpliktelse.

Skattefritaket er betinget av at det mottakende selskapet forblir en del av skattekonsernet, også etter at overføringen er gjennomført, jf. FSFIN § 11-21-2 annet ledd. Konsernopphør vil medføre at den latente skatteforpliktelsen kommer til beskatning i det overdragende selskapet i konsernopphørsåret, jf. FSFIN § 11-21-2 annet ledd og §11-21-10 første ledd.

Det mottakende selskapet trer inn i inngangsverdier, avskrivningsgrunnlag og ervervstidspunkt for de overførte eiendelene, jf. FSFIN § 11-21-3. Den latente skatteforpliktelsen vil derfor alternativt kunne komme til beskatning dersom det mottakende selskapet realiserer eiendelene, men da på mottakende selskaps hånd. Den latente forpliktelsen som ligger på det overdragende selskapet vil i et slikt tilfelle falle bort, jf. FSFIN § 11-21-10 annet ledd.

Formålet med reglene i FSFIN § 11-21 er å legge til rette for at bedriftsøkonomisk rasjonell omorganisering av næringsvirksomhet skal kunne finne sted uten hensyn til skattemessige virkninger. Formålet oppnås ved at overføringer av eiendeler mellom selskap i skattekonsern midlertidig fritas fra beskatning. Dette muliggjør rasjonelle omorganiseringer av konsernet, uten at konsernet påføres den likviditetsbelastningen som normal beskatning ville ha medført, og som ellers kunne ha vært et hinder for å gjennomføre den ønskede omorganiseringen. Konsernet som helhet kommer ikke i noe bedre skattemessig stilling enn om transaksjonene ikke var blitt gjennomført, og den utsatte beskatningen medfører i realiteten ikke noe provenytap for det offentlige, jf. Ot.prp. nr. 52 (1989-1990) pkt. 1.2.6. Gevinsten vil komme til beskatning i skattekonsernet, enten i det overdragende selskapet ved et fremtidig konserntilknytningsbrudd eller i det mottakende selskapet ved en senere realisasjon.

Reglene om skattefrie overføringer tar med dette sikte på å utsette tidspunktet for beskatning av realisasjonsgevinsten som oppstår ved konsernintern overføring av eiendeler. Det tas ikke sikte på å gi et endelig skattefritak for denne gevinsten.

Vurdering – bortfall av skatteforpliktelse ved fisjon og fusjon

Spørsmålet som Skattedirektoratet skal ta stilling til er om den latente skatteforpliktelsen i overdragende selskap faller bort når AH som er opprinnelig mottakende selskap fusjonerer med overdragende selskap, etter at overdratte eiendeler er fisjonert ut.

Opphør av den latente skatteplikten er som nevnt regulert i FSFIN § 11-21-10. Ut over dette har ikke konsernforskriften direkte bestemmelser om bortfall eller opphør av skatteforpliktelsen.

Finansdepartementet har imidlertid i brev av 28. april 2006 (UFIN-2006-19A) uttalt følgende om fusjon etter konsernintern overføring:

"[…] I brev av 20. august 2001 fra Finansdepartementet, inntatt i Utv 2001 side 1639 (UTV-2001-1639), uttalte departementet følgende vedrørende hvilken betydning en skattefri fusjon mellom det overdragende og mottakende selskapet ville ha for en betinget gevinst etter konsernforskriften:

‘En betinget fritatt gevinst etter konsernforskriften vil ved fusjon mellom det overdragende og mottakende selskapet kunne videreføres i det fusjonerte selskapet.’

Uttalelsen må forstås dit hen at den fritatte latente gevinsten knyttet til den tidligere overførte eiendel, videreføres i det fusjonerte selskapet i form av at skattemessige verdier på eiendelen videreføres. Den latente skatteplikten som hviler på det overdragende selskapet, jf. FSFIN § 11-21-10 første ledd, vil ved fusjonen falle bort."

Finansdepartementets uttalelse beskriver en situasjon hvor fusjonen mellom det overdragende og mottakende selskapet medfører at eiendelene som er overført etter reglene i FSFIN § 11-21 videreføres i det fusjonerte selskapet. Dette vil ikke være tilfelle ved fusjonen mellom AO og AH, siden de overførte eiendelene i forkant av fusjonen er planlagt utfisjonert til et annet selskap i konsernet, BP.

Anmoder har anført at den latente skatteforpliktelsen som oppstod ved den konserninterne overføringen i 2022 vil falle bort ved en fusjon av AH og AO, fordi selskapene gjennom fusjonen blir ett og samme selskap. Det vises til at det da vil være umulig at selskapene bryter konserntilknytningen. Vilkåret for at den latente skatten skal utløses kan dermed ikke oppfylles i henhold til en naturlig forståelse av ordlyden i bestemmelsen. Videre at det ikke bør ha betydning for vurderingen av bortfall av den latente skatteforpliktelsen at de overførte eiendelene ligger i en annen juridisk enhet i det samme skattekonsernet, og viser til Finansdepartementets uttalelse referert ovenfor. Skattedirektoratet er ikke enig i dette.

Skattedirektoratet forstår dette slik at anmoder mener at mottakende selskap AH skal betraktes som "mottakende selskap" også etter at selskapet har fisjonert ut eiendelene til BP og at det kun er i tilfellet AO og AH får et konsernbrudd at den latente skatteforpliktelsen forfaller.

Isolert sett kan ordlyden "mottakende selskap" i FSFIN § 11-21-10 første ledd tale for at konserntilknytningsbrudd kun vil være relevant for det opprinnelige mottakende selskapet, og at dersom man fisjonerer ut eiendelene til et nytt selskap, så vil en fusjon mellom det opprinnelige mottakende selskapet og overdragende selskapet, som følge av Finansdepartementets uttalelse, føre til at den latente skatteforpliktelsen i det overdragende selskapet faller bort. Dette selv om de tidligere overførte eiendelene, og de skattemessige verdiene som er knyttet til disse, ikke videreføres i det fusjonerte selskapet.

Etter Skattedirektoratets vurdering er det ikke grunnlag for å tolke ordlyden i bestemmelsen slik. Forskriften må leses i lys av formålet med reglene om konserninterne overføringer, og i lys av prinsippet om skattemessig kontinuitet ved skattefrie omorganiseringer og de øvrige bestemmelsene.

En grunnleggende forutsetning for skattefri fisjon er at verdiene overføres til skattemessig kontinuitet. Det overtakende selskapet skal videreføre de skattemessige verdiene og ervervstidspunktene for eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres. Overdragende selskaps øvrige skatteposisjoner overtas på samme måte uendret av overtakende selskap, jf. skatteloven § 11-7 første ledd.

I foreliggende sak har anmoder overført akvakulturvirksomheten fra AO til AH ved bruk av reglene om skattefri konsernintern overføring av eiendeler. De skattemessige verdiene for disse eiendelene er overtatt av AH, jf. FSFIN
§ 11-21-3, og med det også den latente gevinsten som følger eiendelene. Disse verdiene vil bli videreført av BP som nytt overtakende selskap, ved den planlagte fisjonen av AH til skattemessig kontinuitet, jf. skatteloven § 11-7 første ledd.

Etter Skattedirektoratets vurdering vil også AHs status som mottakende selskap i relasjon til FSFIN § 11-21-2 annet ledd og § 11-21-10 første ledd overtas av BP, når eiendelene overføres til dette selskapet ved fisjonen. Dette følger, etter direktoratets vurdering, av konsekvenshensyn og prinsippet om skattemessig kontinuitet som følger av konsernforskriften og skatteloven
§ 11-7 første ledd.

Uttalelsen fra Finansdepartementet som er sitert over, gjelder fusjon av overdragende og mottakende selskap hvor de tidligere overførte eiendelene fortsatt er i behold i det mottakende selskapet. Fusjonen medfører da i utgangspunktet kun en reversering av den tidligere skattefrie konserninterne overføringen. Etter direktoratets vurdering kan ikke uttalelsen tas til inntekt for at enhver fusjon av overdragende og opprinnelig mottakende selskap skal medføre bortfall av den latente skatteforpliktelsen, slik at den for eksempel også gjelder tilfeller der de tidligere overførte eiendelene er fisjonert ut av det opprinnelige mottakende selskapet og hvor disse eiendelene dermed ikke blir videreført i det fusjonerte selskapet.

Det gir dårlig sammenheng i regelverket dersom man kan fisjonere ut de overførte eiendelene til et nytt selskap uten at status som mottakende selskap, slik reglene i konsernforskriften forutsetter, følger eiendelene. Hvis dette var tilfelle ville det legge til rette for transaksjoner der man kunne utfisjonere eiendelene til et nytt selskap, selge dette selskapet ut av konsernet og dermed unngå beskatning av den latente realisasjonsgevinsten som oppstod ved den (opprinnelige) konserninterne overføringen. På denne måten vil reglene om konserninterne overføringer ikke oppnå sitt formål.

Konsernet kunne ha oppnådd den strukturen som anmodningen legger opp til, gjennom reglene om skattefri fisjon. Man ville da kunne fått fisjonert ut akvakulturvirksomheten til et eget selskap, og oppnådd den strukturen som den planlagte restruktureringen vil ende opp med. Ved skattefri fisjon ville det ikke oppstått en latent skatteforpliktelse, og konsernet ville ikke måtte binde opp kapital ved en morselskapsgaranti eller bankgaranti for sikkerhetsstillelsen for mottakende selskap.

I anmodningen vises det til at en fisjon ikke var mulig å gjennomføre med den korte tiden en hadde til rådighet, da en ønsket å få skilt ut akvakulturvirksomheten til et eget selskap før ikrafttredelsen av reglene om grunnrenteskatt på havbruk.

At konsernet kunne ha oppnådd den ønskede strukturen gjennom reglene om skattefri fisjon, uten de ulemper som den skattefrie konserninterne overføringen har utløst, vil etter Skattedirektoratets vurdering ikke være et tolkningsmoment ved anvendelse av reglene om konserninterne overføringer etter FSFIN § 11-21. Selskapet har gjennomført en transaksjon etter reglene om skattefrie konserninterne overføringer, med de fordeler og ulemper som dette medfører. Valgt metode resulterer i en realisasjonsgevinst, som reglene gir et midlertidig skattefritak for. Formålet med reglene om skattefrie konserninterne overføringer er ikke å gi endelig fritak for denne gevinsten. Skattedirektoratet må vurdere virkningen av de reglene som den skattepliktige faktisk har anvendt, og ikke virkningene av de reglene som den skattepliktige kunne ha anvendt.

Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at planlagt utfisjonering av eiendelene fra AH, og senere fusjon av AO og AH, ikke vil medføre at den latente skatteforpliktelsen i AO faller bort. Skatteforpliktelsen vil bestå, og status som mottakende selskap vil følge eiendelene.

Dette vil medføre at dersom den planlagte fisjonen gjennomføres, så vil et fremtidig konserntilknytningsbrudd med BP medføre at den fritatte inntekten må tas til beskatning i AO, gitt at eiendelene fortsatt er i behold hos BP, jf. FSFIN § 11-21-10 annet ledd.

Vurdering - omgåelse etter skatteloven § 13-2

Som det fremgår over har Skattedirektoratet lagt til grunn at planlagt restrukturering ikke vil medføre bortfall av den latente skatteforpliktelsen i AO. Det legges til grunn at denne konklusjonen medfører at spørsmålet om omgåelse ikke lenger er relevant.

Konklusjon

 • Konklusjon på spørsmål 1:
  Planlagt fisjon og fusjon, slik dette er beskrevet i anmodningen, vil ikke føre til bortfall av den latente skatteforpliktelsen i AO som oppstod ved konsernintern overføring av akvakulturvirksomheten i 2022.

 • Konklusjon på spørsmål 2:
  Skattedirektoratet legger til grunn at konklusjonen over medfører at vurderingen av gjennomskjæring etter skatteloven § 13-2 ikke vil være relevant.

 

Stegene i fusjonen