Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om opprettelse av felles sekretariat endrer de samarbeidende foreningenes avgiftsmessige stilling

  • Publisert:
  • Avgitt 29.02.2008

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 13/08, 29. februar 2008.

(Merverdiavgiftsloven §§ 3 og 5 første ledd nr. 1 bokstav f)

To bransjeforeninger omfattet av unntaket for ideelle organisasjoner og foreningers medlemskontingenter i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav f, planlegger å opprette et felles sekretariat. Foreningene ønsket avklart om dette vil endre deres avgiftsmessige stilling.

Skattedirektoratet pekte på at kontortjenester og andre sekretariatsfunksjoner er tjenester som omfattes av merverdiavgiftsloven. Spørsmålet er således om opprettelse av et felles sekretariat innebærer at det omsettes slike tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Skattedirektoratet fant etter en konkret vurdering at fellessekretariatet måtte identifiseres med foreningene. Fellessekretariatet ble således ikke ansett å omsette tjenester til noen av foreningene eller deres medlemmer.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

To bransjeforeninger planlegger å opprette et felles sekretariat.

De to foreningene finansieres gjennom medlemskontingenter. Reglene for medlemskontingent er identiske i de to foreningene. Foreningenes virksomhet er i sin helhet viet medlemmene kollektivt. Det utføres ikke tjenester mot vederlag av noen art for enkelte medlemmer eller andre.

Sekretariatene utfører ikke tjenester utover å føre register over foreningens medlemmer, arrangere års og styremøter og innkalle medlemskontingent. Hovedoppgavene er knyttet til foreningenes oppgave som høringsinstanser i lov- og forskriftsspørsmål og som kontaktledd overfor offentlige myndigheter generelt. Det drives informasjonsvirksomhet overfor medlemmene (medlemsskriv og internettside) og det  formidles i den forbindelse bl.a. nytt fra det offentlige og fra EU. Det uføres noe generell utredningsvirksomhet og arrangeres dessuten enkelte kurs og konferanser. Kurs og konferanser finansieres ved deltakeravgift.

Innsender anser det som utvilsomt at de to foreningers virksomhet er unntatt fra merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 5 første ledd bokstav f og viser her til Merverdiavgiftshåndboken kapittel 5.3.6.

Generelt anfører innsender at en forenings virksomhet vil svare til hva som utføres i foreningens sekretariat. En av foreningene har hatt eget sekretariat i noen år, mens sekretariatsfunksjonen i den andre har vært utført ”på dugnad” av medlemmene. Omfanget av høringssaker og andre oppgaver som tilflyter sistnevnte forening, har ført til at dette ikke lenger er funksjonelt. Som en følge av at foreningene i all hovedsak er likt organisert og utfører identiske oppgaver er det lite hensiktsmessig og unødig kostnadskrevende å etablere to selvstendige sekretariater. Det er derfor et ønske om å etablere ett felles sekretariat som skal utføre den faglige funksjon for foreningene. Fellessekretariatet vil bli opprettet som en selvstendig enhet med arbeidsgiveransvar, registrert i foretaksregisteret og finansiert gjennom medlemskontingent direkte fra de to foreningers medlemmer og det blir ingen økonomisk virksomhet tilbake i de to foreningene per se.

Innsender har fremlagt utkast til en samarbeidsavtale mellom foreningene om det felles sekretariatet. I tillegg til alle fellesoppgaver vil sekretariatet i rimelig omfang utføre oppgaver for den ene eller andre av foreningene. Det forutsettes en rimelig balanse i dekning av særoppdrag for hver av foreningene. Dersom det viser seg at særoppdrag for en forening belaster sekretariatet uforholdsmessig, skal en justering av kontingentstrukturen drøftes ved kommende budsjettforhandling. Kostnader som bare gjelder en av foreningene, for eksempel kostnader til styremøter, belastes angjeldende forening særskilt. For øvrig fordeles årets overskudd/underskudd på årsregnskapet (felleskostnader) på de to foreningene i forhold til innbetalt kontingent og føres separat i balansen.

Foreningenes styrer skal avholde to fellesmøter i året, for å drøfte bransjepolitiske forhold, administrative forhold omkring sekretariatets drift og utkast til budsjett, herunder forslag til neste års kontingent.

Innsender reiser spørsmål om en slik organisering av et fellessekretariatet medfører noen endret avgiftsmessig stilling for foreningene/sekretariatet.

For det tilfellet at det senere skulle bli aktuelt å yte tjenester mot vederlag for medlemmer eller andre utover det som dekkes av medlemskontingentene, er innsender innforstått med at sekretariatet vil kunne bli registrerings- og avgiftspliktig. Det reises spørsmål om dette kan endre forholdet mellom sekretariatet og foreningene på en slik måte at den kontingentfinansierte virksomhet kan bli avgiftspliktig. 

Skattedirektoratets vurderinger

De to foreningene planlegger å opprette et felles sekretariat. Det reises spørsmål om dette utløser noen form for avgiftsplikt for foreningene eller sekretariatet.

Merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav f unntar omsetning fra ideelle organisasjoner og foreninger når vederlag mottas i form av medlemskontingent når kontingenten dekker varer og tjenester som er ledd i organisasjonens eller foreningens ideelle virksomhet. Det legges til grunn at foreningene omfattes av unntaket, og de skal følgelig ikke beregne avgift av medlemskontingentene fra sine respektive pensjonskasser. Det er uten betydning for dette unntaket hvordan foreningens sekretariat er organisert. At foreningen også omsetter varer eller avgiftspliktige tjenester som ikke er ledd i foreningens ideelle virksomhet, vil ikke få betydning for spørsmålet om avgiftsplikt på medlemskontingenten. Forutsetningen er at kontingenten ikke inkluderer vederlag for slike ytelser fra foreningen til medlemmene.

Omsetning av kontortjenester og andre sekretariats-tjenester er avgiftspliktig, jf. merverdiavgiftsloven § 13 sammenholdt med § 2 annet ledd. Virksomhet som omsetter slike tjenester til foreninger skal således beregne avgift av sine vederlag etter merverdiavgiftslovens bestemmelser på vanlig måte. Spørsmålet er da om det planlagte fellessekretariatet vil omsette sekretariats-tjenester til foreningene.

Med omsetning forstås bl.a. ytelse av tjenester mot vederlag, jf. merverdiavgiftsloven § 3 nr. 2. Det må således foreligge en gjensidig bebyrdende avtale om ytelse mot ytelse mellom to eller flere parter.  

Et foreningssekretariat vil normalt være en del av foreningen og det vil derfor i utgangspunktet ikke bli tale om noen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand mellom sekretariat og forening. Dersom noen gjør seg næring av å yte sekretariatstjenester til en eller flere foreninger, vil det, som nevnt, foreligge omsetning av tjenester som pliktes avgiftsberegnet. Tilsvarende vil gjelde dersom et foreningssekretariat påtar seg å yte sekretariats-tjenester for andre foreninger.

Fellessekretariatet vil utføre alle de praktiske oppgavene som tilligger foreningene og vil ha arbeidsgiveransvaret for samtlige ansatte i foreningene. Det fremlagte avtaleutkast innebærer etter det vi forstår, at de to foreningenes medlemmer innbetaler sine kontingenter direkte til fellessekretariatet, som disponerer midlene fullt ut til dekning av driften. Utgifter som bare gjelder den ene av foreningene direkte, som for eksempel utgifter til foreningens styremøter, belastes angjeldende forening direkte. For øvrig skal årets overskudd/underskudd fordeles på de to foreningene i forhold til innbetalt kontingent. De to foreningene belastes således ikke direkte for de tjenester sekretariatet yter for dem. I den grad det finnes å foreligge en skjevhet med hensyn til om en av foreningene har fått uforholdsmessig stor bistand fra sekretariatet, vil dette bare kunne rettes ved en justering av kontingentene i ettertid.

Skattedirektoratet antar at en slik organisering av sekretariatsfunksjonen for foreningene ikke medfører at sekretariatet og foreningene kan anses som avtaleparter i egentlig forstand. Fellessekretariatet bør på samme måte som andre foreningssekretariater, identifiseres med foreningene. Sekretariatet må ses som et felles organ for de to foreningene og sekretariatets disponering av medlemskontingentene fremstår som en ren fordeling av kostnadene til driften av sekretariatet. Det anses følgelig ikke å skje noen omsetning av tjenester i merverdiavgiftslovens forstand mellom sekretariatet og foreningene.

Vi presiserer avslutningsvis at vi ikke har tatt stilling til om sekretariatets arrangement av kurs og konferanser innebærer at sekretariatet har avgiftspliktig omsetning. Så lenge deltakelse ikke dekkes av medlemskontingentene, får dette, som nevnt ovenfor, ingen betydning for spørsmålet om (delvis) avgiftsberegning av kontingentene.

Konklusjon

Den planlagte etablering av fellessekretariat innebærer ikke at sekretariatet omsetter tjenester til foreningene i merverdiavgiftslovens forstand, jf. § 3.