Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om tapsfradrag ved sportsbetting (skatteloven § 5-50 og §§ 5-1 og 6-1)

  • Publisert:
  • Avgitt 08.11.2005

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, avgitt 8. november 2005 (BFU 60/05)

Saken gjaldt en skattyter som skulle drive på heltid  med sporsbetting og helgardering av kamper, slik at han var garantert gevinst. Skattedirektoratet kom til at slike gevinster ikke kan anses innvunnet ved en tilfeldig begivenhet og at skatteloven § 5-50 derfor ikke kommer til anvendelse. Skattyters spillegevinstert vil være skattepliktig etter skatteloven § 5-1 som inntekt vunnet ved virksomhet og det vil være fradragsrett for de innsatser skattyter betaler for å helgardere kamper.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at  skattyter vurderer å kjøpe et dataprogram som henter ned odds-informasjon fra flere bookmakere innen sportsbettingindustrien og samordner disse. På den måten finner han kamper som kan helgarderes med en garantert prosentavkastning. Da det etter skattyters oppfatning er skatteplikt på gevinst fra utenlandske bookmakere, taper han penger hvis han ikke kan utgiftsføre tapene. Dette systemet (arbitasje) brukes ifølge skattyter på aksje og valuta og er en anerkjent investeringsform.

Følgende eksempel viser hvordan oddsene fra tre bookmakere kan være forut for en fotballkamp mellom Manchester United og Rosenborg:

Bookmaker Hjemme Uavgjort Borte
Ladbrokes H 1,4 U 5,7 B 8,4
Betzone H 1,2 U 4,4 B 8,2
Olympic Sports H 1,8 U 4,6 B 7,3

Oddsene som er skrevet i kursiv vil bli brukt av skattyter for å helgardere en kamp med garantert profitt.

Hvis skattyter ønsker å få tilbake ca. kr 10 000 uansett utfall, vil spillingen bli som følger:

Innsats kr 5 600 x 1,8 (hjemme), utbetalt kr 10 080. Netto: Kr 10 080 – kr 5 600= kr 4 480. Etter reduksjon med 28 % skatt, kr 1 254, blir resultatet kr 3 226.

Innsats kr 1 800 x 5,7 (uavgjort), utbetalt kr 10 260. Netto: kr 10 260 – kr 1 800= kr 8 460. Etter reduksjon med 28 % skatt, kr 2 368, blir resultatet kr 6 092.

Innsats kr 1 200 X 8,2 (borte), utbetalt kr 9 840. Netto: kr 9 840 – kr 1 200= kr 8 640. Etter reduksjon med 28 % skatt, kr 2 419, blir resultatet kr 6 221.

Samlede innsatsbeløp er her kr 8 600. Minstegevinsten er på kr kr 9 840. Skattyter opplyser at han taper kr 1 179 hvis han ikke får utgiftsført innsatsene i de to andre spillene.

Ettersom skattyter alltid vil tape på to av ”veddemålene” og vil kunne få 28 % skatt på gevinsten, er det i følge ham bare aktuelt å drive med denne form for spilling hvis han kan utgiftsføre tapene sine.

I telefonsamtale 18. oktober 2005 opplyser skattyter at det er usikkert hvor ofte han har tenkt å spille og hvilke innsatser han har tenkt å spille for. Det vil avhenge av oddsene til bookmakerne til enhver tid (oddsene endres ofte med 5-10 minutters mellomrom), av de ulike sportssesongene osv.

Skattyter ønsker derfor en bindende forhåndsuttalelse som tar stilling til hvordan skattereglene er for denne type investering og om han får utgiftsføre tap han har hatt ved å helgardere en kamp. Han ber i telefonsamtalen om at vurderingen foretas på bakgrunn av at han driver på full tid med sportsbetting.

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet skal i det følgende ta stilling til hvordan beskatningen blir for inntekter fra spilling i sportsbettingindustrien når skattyter helgarderer kamper og om han får utgiftsført tap han har ved å helgardere kamper.

Etter skatteloven § 5-50 første ledd er gevinster innvunnet ved tilfeldige begivenheter skattepliktige når de overstiger kr 10 000. Hver gevinst vurderes for seg i forhold til den øvre grense for skattefri gevinst. Det gis fradrag for kostnader knyttet til den enkelte gevinst som beskattes.

Skattyter vurderer her å kjøpe et dataprogram som henter ned odds-informasjon fra flere bookmakere og samordner disse, slik at skattyter finner kamper som han kan helgardere med en garantert prosentavkastning. Det foreligger således spill fra ulike bookmakere som er satt i system.

Skattyter oppnår en garantert gevinst i følge skattyters opplysninger. Skattedirektoratet legger dette til grunn for den videre drøftelse. Gevinsten vil etter Skattedirektoratets oppfatning ikke være innvunnet ved en tilfeldig begivenhet. Dette medfører at skatteloven § 5-50 første ledd ikke kommer til anvendelse. Inntekter fra skattyters spill vil være skattepliktig som fordel vunnet ved ”kapital eller virksomhet” etter skatteloven § 5-1, eller være skattefrie som hobbyinntekt. I den grad inntekten er skattepliktig, må det innrømmes fradrag for kostnader til å erverve, vedlikeholde eller sikre inntekten, jf. skatteloven § 6-1.

For at en inntekt skal kunne beskattes som fordel vunnet ved virksomhet, må skattyter utøve en aktivitet som objektivt sett er egnet til å gi overskudd, om ikke det enkelte år, så i alle fall på noe lengre sikt. Aktiviteten må ha et visst omfang og ta sikte på å ha en viss varighet. Aktiviteten må utøves for skattyters regning og risiko. For kapitalinntekter er det ikke stilt krav til aktivitet og omfang.

Det legges til grunn at skattyter driver med sportsbetting på full tid.

Skattedirektoratet er av den oppfatning at det her foreligger en aktivitet med økonomisk karakter som er egnet til å gå med overskudd i og med at skattyter alltid vil få gevinst. Aktiviteten har et visst omfang og varighet, i og med at han skal spille på heltid. Den er også utøvet for skattyters regning og risiko. Skattyters aktivitet må anses som virksomhet etter skatteloven § 5-1. Med hjemmel i skatteloven § 6-1 vil det være fradragsrett for de innsatser skattyter har betalt for å helgardere kamper. Det gjøres særskilt oppmerksom på at skattyter må dokumentere alle spill overfor ligningskontoret det aktuelle år, herunder innsatsen og  resultatet.

Av alminnelig inntekt av virksomhet skal det beregnes personinntekt, jf. skatteloven §§ 12-10 til 12-16 (slik de lyder fra og med inntektsåret 2006) som det skal svares trygdeavgift av med høy sats, jf. folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3.

Konklusjon

Skattyter beskattes for inntekter fra ovennevnte spillvirksomhet som inntekt vunnet ved virksomhet, jf. skatteloven § 5-1. Det gis fradrag for kostnader til å helgardere kamper, jf. skatteloven § 6-1 første ledd.