Klagevedtak (kjennelser) etter petroleumsskatteloven

Etter avtale med Norsk olje og gass skal anonymiserte vedtak fra Klagenemnda for petroleumsskatt, klageinstansen for vedtak fattet av Oljeskattekontoret, publiseres på www.lovdata.no (LovdataPro).

Klagevedtak fra 2000 – 2008 ligger foreløpig fortsatt tilgjengelig under publikasjoner på www.ors.no.

Oversikten nedenfor gjelder hovedsakelig klagevedtak avsagt i 2013.

footer/desktop/standard