Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 3476

  • Publisert:
  • Avgitt 03.07.1996
Saksnummer KMVA 3476

 KLAGESAK NR 3476  SAMMENDRAG

Merverdiavgiftsloven § 16 nr 5 Overdragelse av virksomhet

Klagenemndas avgjørelse av 3. juli 1996

Bransje : Catering / utleievirksomhet

Klagen gjelder :

Klageren solgte maskiner og inventar avgiftsfritt fordi han mente at salget falt inn under bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 16 nr 5.

To år før salget fant sted hadde klager meldt fra til fylkesskattekontoret om at han ikke lenger skulle drive cateringvirksomhet. Det ble opplyst at virksomheten nå ville bestå i å leie ut maskiner og utstyr.  På bakgrunn av dette ble virksomhetens bransjekode endret.

Det gikk således to år fra klageren opphørte å drive cateringvirksomhet, til salget fant sted.

Fylkesskattekontoret anfører at cateringvirksomheten ikke var igangværende på overdragelsestidspunktet, og at det derfor ikke forelå noen virksomhet og overdra. Følgelig er fylkesskattekontoret av den oppfatning at vilkårene i merverdiavgfitslovens § 16 nr 5 ikke er oppfylt, og at klager derfor var pliktig til å beregne merverdiavgift av salget jfr merverdiavgiftsloven § 13, første ledd.

Skattedirektoratet bemerket at det er en forutsetning for avgiftsfritak etter § 16 nr 5 at det foreligger en igangværende virksomhet, og at den i sin helhet overdras med alt som tilhører virksomheten av driftsmidler, varebeholdning, goodwill og leiekontrakt.

Skattedirektoratet uttalte at det i enkelte tilfelle vil kunne være slik at en virksomhet fortsatt vil kunne anses som en sådan selv om driften i en periode stopper opp. En forutsetter da at virksomheten kan vise til inngåtte avtaler, markdesføringstiltak og andre tiltak som tilkjennegir at virksomheten ikke er nedlagt.

I dette tilfelle hadde det imidlertid ikke vært noen aktivitet i virksomheten i en perioden på ca 2 år. Skattedirektoratet sluttet seg derfor til fylkesskattekontorets vurdering og konklusjon.

Klagenemndas medlemmer sa seg alle enig i Skattedirektoratets innstilling.

29.07.96 KLI   KLI/IBS/ack         Dato for Skattedirektoratets innstilling: 13.februar 1996

 

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

 

Avgjørelse den  3.juli 1996  i sak nr 3476 vedrørende A

Skattedirektoratet har avgitt slik

 i n n s t i l l i n g :

Virksomheten er registrert i merverdiavgiftsmanntallet for vareutleie og cateringvirksomhet .

Virksomheten er et enkeltmannsforetak, og EW er innehaver.

På grunnlag av innkommet opphørsmelding av 01. november 1994 (dok. 2) , foretok  fylkesskattekontoret følgende etterberegning henført til 5. termin 1994:

Samlet omsetning utg.mva renter samlet beløp øking 122 951   27 049 945  27 994

Samlet etterberegnet beløp utgjorde kr 27 994.

Tilleggsavgift er ikke ilagt.

Renter er beregnet frem til fastsatt betalingsdato den 10. februar 1995, jf merverdiavgiftsloven § 37.

  Klage over vedtak om etterberegning ble mottatt innen klagefristen.

Fylkesskattekontorets redegjørelse ble oversendt virksomheten den  27. februar 1995.  Tilsvar til redegjørelsen innkom den 21. mars 1995.

Saken ble mottatt i Skattedirektoratet den 5. april 1995.

Saken er ikke innbrakt for domstolene.

./. Følgende dokumenter følger innstillingen til nemndsmedlemmene:

Dok   1 Dok   2 Dok   3 Dok   4 Dok   5 Dok   6 Dok   7 Dok   8 Dok   9 Dok   10 Dok 12 Dok 13 Dok 14 Dok 15

Klage av 20.10.95 fra adv.A Opphørsmelding av 31.10.94 Registreringsmelding mottatt på fylkesskattekontoret den 02.11.94 Vedtak om sletting i merverdiavgiftsmanntallet av 04.11.94 Fylkesskattekontorets brev av 04.11.94 Brev av 11.04.95 fra ØP Kjøpekontrakt av 01.09.94 Fylkesskattekontorets brev av 25.11.94 Brev av 10.11.92 fra ØP Omsetningsoppgave for 5. termin 1992
Fylkesskattekontorets varsel om etterberegning av 13.12.94 Tilsvar av 14.12.94 fra ØP vedlagt kopi av brev fra ØP til Skommune av 27.09.94 Fylkesskattekontorets brev av 16.12.94 Vedtak om øking av merverdiavgift av 03.01.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saken gjelder:

Etterberegning av utgående merverdiavgift med kr 27 049 på salg av maskiner og inventar.

Ved kjøpekontrakt av 1. september 1994 solgte klageren inventar og maskiner som tidligere hadde vært benyttet som driftsmidler i klagerens virksomhet til  Ans, jf  dok. 7.

Salget ble  fakturert uten merverdiavgift,  fordi klager anser  overdragelsen for å være avgiftsfri i henhold til merverdiavgiftsloven § 16 nr. 5. Fylkesskattekontoret etterberegnet utgående avgift fordi vilkårene i § 16 nr 5 ikke anses oppfylt.

Ved brev av 10. november 1992  fra ØP til fylkesskattekontoret, meldte klager om at cateringvirksomheten var gått over til å drive med utleie av utstyr. Driftsmidlene i virksomheten ble utleid og varelageret solgt til K A/S.

På omsetningsoppgaven for 5. termin 1992 ble det meldt fra om at cateringvirksomheten var avsluttet 30. september 1992, at varelager var overdratt 1. oktober 1992, og at det skulle foregå utleie av maskiner fra og med 1. oktober 1992. Virksomheten fikk dermed ved endringsmelding til statistisk sentralbyrå endret merverdiavgiftskode til 83300: «utleie av maskiner og utstyr».

Av innsendt opphørsmelding av 31. oktober 1994 fremgikk det at virksomheten A ikke hadde vært drevet siden oktober 1992. Det ble også opplyst i opphørsmeldingen at virksomheten nå var overdratt til Ans i S kommune. ( dok 2 )

 

 

 

   Fylkesskattekontoret anfører i sin redegjørelse følgende:

    I klagen, dok 1, anføres bla følgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattedirektoratet bemerker: Skattedirektoratet er etter det opplyste enig med fylkesskattekontoret i at salget av driftsmidlene ikke kan sies å være ledd i overdragelse av virksomhet som faller inn under merverdiavgiftsloven § 16 nr 5 . En er enig med fylkesskattekontoret i at cateringvirksomheten til A ble avsluttet i 1992, og at den derfor ikke kan være gjenstand for overdragelse i 1994, da det vanskelig kan sies å være en igangværende virksomhet.

 

  Skattedirektoratet slutter seg etter dette til fylkesskattekontorets vurdering og konklusjon, og tilrår at det fattes slikt

 v e d t a k :

Den påklagede etterberegning stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Wilberg, Martinsen, Kirkenær, Andersen og Hansen har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling.

v e d t a k :

Som innstilt

                                                                                          __________________________-                                                                                                        Inge Moen                                                                                                      underdirektør

Rett avskrift: