Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 4328

  • Publisert:
  • Avgitt 17.02.2000
Saksnummer KMVA 4328

KLAGESAK                                                                                                                                                          nr 4328. Klagenemndas avgjørelse av 17. februar 2000

Spørsmål om salg, hvor kjøper tok med seg varen ut av landet rett etter      overlevering, kom inn under fritaket for salg til utlandet, jf mval § 16 første ledd litra a.

Så lenge kjøper får varen levert her i landet, foreligger det plikt for selger til å beregne   avgift av vederlaget uten hensyn til om han er kjent med at kjøperen umiddelbart etter å  ha mottatt varen, vil føre den ut av landet. For at eksportfritaket i      merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr 1 bokstav a, skal komme til anvendelse må   levering og utekspedering skje iht nærmere regler fastsatt i forskrift nr 24, jf forskrift nr   25, hvilket ikke var tilfelle i denne saken. Forelå derfor avgiftsplikt for salgene.   Klagenemndas avgjørelse var enstemmig.

Bransje: salg av hest eksportsalg

Stikkord: salg til utlandet eksportfritaket -overlevering av varen i Norge -kravet om utekspedering gjennom tollvesenet

mval: § 1, § 13 første ledd, § 16 første ledd litra a og tredje ledd,

forskrift: 24 § 2, 35 pkt 2    SAB/ack        Dato for Skattedirektoratets       innstilling: 29. november 1999

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den 17. februar 2000 i sak nr 4328 vedrørende Klager.

Skattedirektoratet har avgitt slik                                                         i n n s t i l l i n g :

Klageren har vært registrert i avgiftsmanntallet fra 4. termin 1975. Virksomheten består i oppdrett av hester og travsport.

På grunnlag av oppgavekontroll avsluttet 11. mars 1999 for 6. termin 1998, fattet fylkesskattekontor den 29. mars 1999 vedtak om etterberegning av avgift. Etter minkingsvedtak av 21. juni 1999 utgjør samlet etterberegnet beløp følgende:

Termin/år  Utgående avgift  Renter
1/98  8 882 

1 320

 Renter er beregnet frem til 10. april 1999 i henhold til merverdiavgiftsloven § 37. Tilleggsavgift er ikke ilagt. Beløpene utgjør samlet kr 10 202.

Foreløpig og endelig klage til Klagenemnda for merverdiavgift fra Regnskapskontor på vegne av klageren, er datert henholdsvis 12. april og 4. mai 1999.

Fylkesskattekontorets redegjørelse, datert 15. juni 1999, ble oversendt klageren til uttalelse. Tilsvar fra klageren er datert 23. juni 1999.

Saken ble mottatt i Skattedirektoratet den 5. juli 1999.   Klagefristen er overholdt.

Saken er ikke innbrakt for domstolene.

./. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

 

Dok nr                                                                                   Datert
01 Oppgavekontroll                                                            11.03.99 
02 Varsel om etterberegning                                            15.03.99 
03 Tilsvar fra klager                                                            20.03.99
05 Følgeskriv til vedtak om etterberegning                      29.03.99
06 Foreløpig klage                                                             12.04.99
07 Brev fra fylkesskattekontoret                                        16.04.99
08 Endelig klage                                                                  04.05.99
09 Følgeskriv til minkingsvedtak                                        21.06.99
10 Regning nr 503882 fra klager til A                                20.02.98
11 Eksportsertifikat fra B vedlagt kontoutdrag                  26.02.98
12 Tullkvitto utstedt til A for betalt svensk «mv-skatt»       21.02.98
13 Utførselsdeklarasjon, RG-0155 lydende på C m /vedl
14 Fylkesskattekontorets redegjørelse                             15.06.99
15 Tilsvar til redegjørelsen                                                  23.06.99
16 Brev fra fylkesskattekontoret

Skattedirektoratet skal bemerke:

Klagen gjelder hele etterberegningen, som refererer seg til kun ett forhold, jf nærmere nedenfor. Påklaget beløp er utgående avgift med kr 8 882. I tillegg kommer renter med kr 1 320 iht merverdiavgiftsloven § 37

Tvisten dreier seg om avgiftsplikten ved klagerens salg av en hest  til en person ved navn A, Sverige.

Salget er av klageren ansett som eksportsalg, og derved bokført som avgiftsfri omsetning.

Fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift bygger imidlertid på at klageren ikke kan fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til merverdiavgiftsloven § 16 siste ledd bokstav a, jf forskrift nr 24 og 35 til loven. Etter § 2 annet punktum i forskrift nr 24, er vilkåret for avgiftsfrihet ved eksportsalg at varen «utekspederes gjennom tollvesenet», jf også pkt 2 i forskrift nr 35 som sier at eksportøren plikter å oppbevare gjenpart av tolldeklarasjon som legitimasjon for avgiftsfritt salg av varer til bruk i utlandet m.m.   Klageren har fremlagt eksportsertifikat som viser at A er eier av hesten (dok 11). Vider er det fremlagt kopi av tullkvitto (dok 12) som viser at A har betalt svensk merverdiavgift med kr 12 500 av et nettobeløp tilsvarende kjøpesummen for hesten, dvs kr 50 000, dog fremkommer det ikke av tullkvittoen hva som er innfortollet til Sverige. Til slutt er det fremlagt kopi av utførselsdeklarasjon RG-0155( dok 13), men den angir C og ikke klageren som «Avsender/Eksportør», dvs selger (og deklarant/representant), og kan etter fylkesskattekontorets oppfatning derfor ikke tjene som tilfredsstillende dokumentasjon for klagerens avgiftsfrie salg.

Fylkesskattekontoret bestrider ikke at hesten er ført ut av Norge. Det er imidlertid argumentert med at den er levert i Norge og senere importert til Sverige av kjøper, og at det da er uten betydning for selgerens avgiftsplikt at kjøperen senere tar denne med seg til utlandet.

Klageren på sin side viser til at hesten reelt er ført ut av landet. For øvrig anføres det i brev av 23. juni 1999 at det fra tollvesenets side var påført feil navn på avsender i tolldeklarasjonen (tolldeklarasjonen er vedlagt saken som dok 13). Riktig navn på selger og avsender av hesten skulle ha vært klager. Fra klagerens ståsted var dette så åpenbart både gjennom utferdiget faktura (dok 10) og betaling for kjøpet at en valgte å ikke gjøre noe for å få tilsendt et korrigert dokument. Fylkesskattekontorets standpunkt kan ikke være i tråd med lovens intensjoner. Klageren blir rammet økonomisk av en formalitet i lovverket fordi han ikke fysisk var tilstede når hesten ble ført over grensen av kjøper. Det at kjøper henter hesten egenhendig i Norge er vanlig praksis i miljøet. (se dok 15).

Skattedirektoratet vil innledningsvis presisere at det skal beregnes avgift ved all innenlandsk omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester. Innenlandsk vareomsetning foreligger når varen kjøpsrettslig sett leveres til kjøper i Norge, og avgiftsplikt følger da av merverdiavgiftsloven § 13, første ledd, jf § 1. Så lenge kjøper får varene levert til fri disposisjon her i landet, foreligger det plikt for selger til å beregne avgift av vederlaget uten hensyn til om han er kjent med at kjøperen umiddelbart etter å ha mottatt varene, vil føre dem ut av landet. For at avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr 1 bokstav a, skal komme til anvendelse må levering og utekspedering skje iht nærmere regler fastsatt i forskrift nr 24 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv og tilhørende legitimasjonsregler i forskrift nr 35.

  Under den forberedende behandling av saken i Skattedirektoratet, har en tatt kontakt med klagers representant, og fått bekreftet det som for så vidt også fremkommer i ovennevnte brev av 23. juni 1999 (dok 15), nemlig at den svenske kjøperen har hentet hesten i Norge og deretter tatt den med til grensen og ført den inn i Sverige. En slik overlevering av en vare til kjøperen i Norge, gir aldri rett til avgiftsfri omsetning.

Etter ovennevnte beskrivelse av hendelsesforløpet, er det et åpent spørsmål hvorfor C er oppført som «Avsender/Eksportør» og «Deklarant/Representant», jf rubrikk 2 og 14 i utførselsdeklarasjonen (dok 14). Klagerens representant kunne ikke gi noen forklaring på forholdet. Uansett er imidlertid hesten ikke utekspedert gjennom tollvesenet av klager i forbindelse med salget. Tolldeklarasjonen er i realiteten bare dokumentasjon for kjøperens (eller C’s?) utførsel av hesten gjennom tollvesenet etter overleveringen i Norge, og kan derfor under ingen omstendighet nyttes som legitimasjon for eksportsalg fra klagerens side.

Etter dette konkluderer vi således med at det ikke foreligger avgiftsfritt eksportsalg, og foreslår for klagenemnda at etterberegningen fastholdes.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt

v e d t a k:

Den påklagede etterberegning stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlemmer Dons Heinfjell, Martinsen, Omdal, Andersen og Haugerud har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling.

 

 

  V e d t a k:

Som innstilt

                         Inge Moen underdirektør

 

Rett avskrift: