Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 5047

  • Publisert:
  • Avgitt 08.12.2003
Saksnummer KMVA 5047

Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003 .

Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet utgående avgift ved omsetning av varetransporttjenester utført i Norge.

Fylkesskattekontoret la til grunn at varetransporttjenester i Norge som det er inngått særskilt avtale om ikke kan faktureres avgiftsfritt i henhold til merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34. Det ble videre lagt til grunn at et aksjeselskap som er registrert i norsk foretaksregister og med norsk forretningsadresse må være å anse som norsk selskap, uavhengig av hvem som eier aksjen i selskapet, og således ikke kan anses som ”utenlandsk speditør” i henhold til forskrift nr. 31 § 3 første setning.
Fritaket i forskrift nr. 31 § 3 annen setning er etter fylkesskattekontorets oppfatning begrenset til selve den grenseoverskridende transporten.
Tilleggsavgift er ikke ilagt.

Vedlegg