Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 7105

  • Publisert:
  • Avgitt 25.08.2011
Saksnummer KMVA 7105

Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. august 2011

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder: Sletting i Merverdiavgiftsregisteret grunnet opphør av nærings- virksomhet, jf. mval. § 14-3 andre ledd .

Etterberegning av inngående merverdiavgift med kr  20 486 som følge av at den avgiftspliktige næringsvirksomheten anses opphørt og dermed er blitt stående registrert uten å fylle vilkårene for registrering, jf mval. § 18-1 første ledd bokstav c.

Påklaget beløp utgjør kr 20 486

Stikkord: Sletting i Merverdiavgiftsregisteret Inngående avgift

      Bransje: Reklamedistribusjon

Mval.:   §  2-1 første ledd, §   8-1, § 14-3 andre ledd, § 18-1 første ledd, bokstav c

 

 

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse ved skriftlig votering 25. august 2011 i sak nr. 7105 vedrørende Klager AS.

Skatt x har avgitt slik:         I n n s t i l l i n g:

Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx, ble stiftet den 01.06.2004 og registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 2. termin 2005. Selskapet står oppført med næringskode 73.110; ”Reklamebyråer”, og opplyser at det har følgende formål: ” Salg, utforming og distribusjon av direkte markedsføring”.

På bakgrunn av en avgrenset kontroll av 5. termin 2010, fattet skattekontoret vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift med kr 43 270. Det ble beregnet renter etter skattebetalingsloven § 11-2. Det ble ikke ilagt tilleggsavgift. 

Klage fra virksomheten ble mottatt den 08.03.2011. Klagen anses således rettidig. Klagen ble fulgt opp av en mer utfyllende klage av advokat A v/advokatfirmaet B AS den 11.04.2011. Klagen knytter seg til både sletting i Merverdiavgiftsregisteret og etterberegnet inngående avgift. Skattekontoret vil treffe vedtak om minking av etterberegnet merverdiavgift med kr 22 784 for året 2008, jfr. nærmere begrunnelse nedenfor. Etter minkingen utgjør påklaget beløp:

 

 

Saken er ikke innbrakt for domstolene. Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:    Doknr Dokumentnavn Dato 1 Varsel om oppgavekontroll  14.12.2010 2 Varsel om oppgavekontroll  05.01.2011 3 Dokumentasjon oppgavekontroll  11.01.2011 4 Varsel om fastsettelse 31.01.2011 5 Svar på varsel om etterberegning 09.02.2011 6 Vedtak om etterberegning 10.02.2011 7 E-post mellom skattekontoret og C 18.02.2011 8 Klage på vedtak  08.03.2011 9 Klage  10 Vedlegg  11 Klage på sletting i mva-manntallet 11.04.2011 12 Generelt brev enhet manntall 26.07.2011    A1 Klagenemndssak nr. 4583 KMVA-2001-4583 A2 Klagenemndssak nr. 6052  KMVA-2007-6052 A3 Utv. 2007 s.29 Rt. 2006.1649 A4 Mva-kommentaren 3. utgave s.425-426  A5 Mva-kommentaren 3. utgave s. 441-442  A6 Mva-håndboken 7. utg. (2011) s. 59 

Klagen gjelder Klage på vedtak om sletting i Merverdiavgiftsregisteret og påfølgende tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Vedtak om sletting og etterberegning er fattet på bakgrunn av at avgiftspliktig næringsvirksomhet anses opphørt. 

Sakens faktum Klager AS ble stiftet i 2004 med det formål å tilby markedsføringstjenester til andre ved at de benytter en database med adresser som er bygget opp ved hjelp av frivillige organisasjoner etc. til for eksempel distribusjon av reklame. Virksomheten innebærer at de frivillige organisasjonene tilfører adresser til selskapet mot betaling. Lokale lag over hele landet er involvert, og de mottar kr. 10,- pr. person de får registrert i databasen. Dette blir gjort som dugnadsinnsats av lagsmedlemmene.

Klager AS ble tatt ut til en avgrenset kontroll av 5. termin 2010 på bakgrunn av at selskapet har levert utelukkende ”0- oppgaver” fra og med 5. termin 2008.

Som svar på skattekontorets henvendelse av 05.02.2011, mottok skattekontoret en e-post fra daglig leder, hvor det ble opplyst at selskapet har prøvd å få inn frisk kapital gjennom en emisjon, men at dette ikke har lykkes så langt. Det ble videre opplyst at det pt. ikke er noen som selger selskapets tjenester på daglig basis, og på kostnadssiden er det hovedsakelig utgifter knyttet til pliktig revisjon og IT-drift av selskapets hjemmesider.

I brev av 31.01.2011 varslet skattekontoret om sletting i Merverdiavgiftsregisteret samt etterberegning av inngående avgift.

Skattekontoret mottok merknader til varselet, hvor det blant annet fremkom at det var gjort fradrag for merverdiavgift på faktura knyttet til opprettholdelse av minimal drift. Selskapet viste til at det hele tiden har vært et ønske om at forretningsideen skal lykkes, og at det fremdeles jobbes for å nå dette målet. Det ble påpekt at aksjonærene har stor tro på prosjektet, og samtidig ble det understreket fra klagers side at selskapet aldri har drevet for kreditors regning - men for egen regning og risiko.

Skattekontoret vurderte de innkomne merknader, man fant likevel grunnlag for å fatte vedtak  om etterberegning av inngående avgift med kr 43 270.

Skattekontorets vedtak og begrunnelse Det siteres fra vedtaket: ”Vi viser til tidligere varsel datert 31.01.2011.

VEDTAK:

Med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b, har vi i dag endret avgiften som følger:

Reduksjon fradragsberettiget inngående avgift    kr 43 270

Endringen er foretatt gjennom korreksjon av omsetningsoppgaven for 5. termin 2010. Etter endringen vil oppgaven vise kr 37 822 å betale.

BEGRUNNELSE:

Etter merverdiavgiftsloven § 8-1 kan næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Etter nærmere gjennomgang, kan vi ikke se at selskapet har vært i særlig aktivitet siden 2008.

De leverte omsetningsoppgavene for perioden 1. termin 2008 til 5. termin 2010 viser bare en total omsetning på kun kr. 57 641,-.

Ut ifra selskapets forklaring om å prøve å få inn frisk kapital gjennom en emisjon, som så langt ikke har lykkes, vil skattekontoret gjøre selskapet oppmerksom på at etter merverdiavgiftsloven § 2-1 fjerde ledd må virksomheten/aktiviteten være av et visst omfang, være egnet til å gi økonomisk overskudd i overskuelig fremtid, og drives for eierens regning og risiko og at manglende omsetning kan medføre til sletting av selskapet i Merverdiavgiftsregisteret.

På bakgrunn av dette vil skattekontoret slette selskapet fra Merverdiavgiftsregisteret med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b tilbakeføre fradragført inngående merverdiavgift med kr. 43 270. Det vil si all inngående avgift som ble fradragsført siden 1. termin 2008.

Av overskytende avgift å betale, vil lovbestemt rente bli beregnet i henhold til skattebetalingsloven § 11-2.

Varslede korrigering på fradragsført inngående avgift og rentebeløp refererer seg til tabellen på vedlegg.

Skattekontoret har mottatt omsetningsoppgave for 6. termin 2010, 10.02.2011 som viser avgift kr 3759 til gode. Beløpet vil ikke bli anvist til utbetaling.

Vi vil også minne om mval. § 2-4 om at den som ikke har nådd beløpsgrensen for registrering, kan forhåndsregistreres i Merverdiavgiftsregisteret… og at det er mulighet for å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør etter mval. § 8-6 som gir et registrert avgiftssubjekt rett til fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som er anskaffet inntil tre år før registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Dette har kun vært en avgrenset kontroll av grunnlaget for ovennevnte omsetningsoppgave. Det tas forbehold om ytterligere korrigeringer ved eventuelle senere kontroller. Kontrollen påvirker ikke bokføringslovens bestemmelser om oppbevaring av regnskapsmateriell.

(…)”

Klagers innsigelser Klager har ved sin advokat vist til at det i oppstartsfasen ble pådratt flere kostnader som betaling for idrettslagenes dugnadsinnsats. Det var også vanskelig å selge inn oppdrag, da databasen var for liten til å begynne med slik at selskapet hadde begrensede inntekter i forhold til kostnader. I forretningsplanen som ble utarbeidet i 2008, og for de kommende år, ble det lagt opp til at det ble innhentet 15 millioner ved en rettet emisjon hvorav 5 millioner skulle øremerkes videre utvikling av nettportalen, og 10 millioner skulle øremerkes økt betaling til kr 100 for registrering av medlemmer. Dette skulle da gi et tilbud ut til kundene om markedsføring gjennom opp mot 4500 nettsider. I løpet av 2008 sluttet man imidlertid å fokusere på salg til nye kunder, og rettet virksomheten mer inn mot porteføljebygging.

Konkret så vises det til flere navngitte potensielle investorer som det ble ført forhandlinger med, men disse planene ble lagt på is da den ene potensielle investoren ble rammet av interne problemer, i tillegg til at finanskrisen inntraff og kapitalmarkedet tørket inn. Det anføres at selskapet har lagt opp et realistisk budsjett i forretningsplanen som klart viser at selskapet vil gå med betydelig overskudd, men da ingen investorer var villige til å finansiere den videre satsingen på porteføljeutbyggingen, måtte selskapet igjen endre strategi.

I desember 2009 ble aksjonærene enige om å selge selskapet til noen som ønsket å drive det videre, og beholde rettighetene til databasen. Daglig leder arbeidet da i hovedsak for et annet selskap, og hadde begrenset med tid til å bruke på selskapet. Klager viser til at så snart man får ansatt en ny person i selskapet, vil driften fortsette som tidligere med å utvikle databasen, og skape gode inntekter med høy fortjeneste. Klager har en klar formening om at databasen fremdeles representerer en god forretningside, og forretningsmulighet, og avtalene med idrettslagene fornyes hvert år.

Klager viser til at selskapet hadde en omsetning i 2008 som overstiger beløpsgrensen for å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det innebærer at virksomheten tidligst kan slettes fra 1. termin 2012 dersom omsetningen ikke overstiger kr 50 000 i løpet av 2011, jfr. merverdiavgiftsloven § 14-3, tredje ledd.

Det anføres fra klagers side at det ikke er tvilsomt at virksomheten er varig, har et tilstrekkelig omfang, og at den drives for eiers regning og risiko. Videre bestrider klager skattekontorets påstand om at virksomheten ikke er egnet til å gå med overskudd, og viser i den forbindelse til at selskapet har bygget opp en database på 16 000 registrerte personer. I alle tilfeller anføres det fra klagers side at skattekontoret ikke har sannsynliggjort at næringen opphørte 1. termin 2008.

Klager påpeker at virksomheten er svært godt egnet til å gå med overskudd. Det er ingen av aksjonærene som har en hobby av en slik art som virksomheten bedriver, og aksjonærene ville selvsagt heller ikke betalt inn midler for å tape investeringene sine.

Årsaken til at inntektene uteble i 2009 var at aksjonærene ikke hadde tilstrekkelig fokus på innsalg av tjenestene til kundene, og at finanskrisen rammet selskapet med stor tyngde. Imidlertid har aksjonærene god tro på selskapet, og det er ikke igangsatt noen avvikling av selskapet – tvert om så satses det på fortsatt drift i virksomheten, og ingen eiendeler er solgt ut.

Klager viser til at det i rettspraksis har vært flere saker hvor selskaper som skulle avvikles ble vurdert til at virksomheten fortsatte inn i den formelle avviklingsperioden og til den ble sluttført. I rettspraksis er det, i følge klager, også akseptert underskudd i avviklingsfasen uten at man har vurdert næringen som opphørt. Det vises særlig til Utv. 2007 s. 29 hvor Høyesterett behandlet en sak. Klager viser særlig til følgende sammendrag:

”Sammendrag: Retten fant at adgangen til å framføre underskudd ikke var opphørt etter daværende bestemmelse om opphør av næring. Den tidligere grossistvirksomheten var avviklet med tap, mens realisasjon av bygningen virksomheten ble drevet fra ca. 2 ½ år senere ga gevinst. Det hadde hele tiden vært selgers intensjon å avvikle hele virksomheten. I hele perioden hadde det vært aktivitet med sikte på salg, og en ordnet avvikling måtte etter rettens oppfatning også inkludere bedriftsøkonomiske hensyn for å oppnå en forsvarlig salgssum. Retten pekte dessuten på den tette funksjonelle sammenheng det her var mellom salg av virksomheten og av bygningsmassen”.

Klager påpeker at skattekontoret ikke har gitt noen konkretisert begrunnelse for at virksomheten blir etterberegnet med virkning tilbake til 1. termin 2008 – noe som etter klagers oppfatning fremstår som både uriktig og vilkårlig. Klager viser til at det også foreligger uriktig formell hjemmelsbruk i vedtaket.

Etter klagers vurdering er ikke skattekontorets avgjørelse i samsvar med gjeldende rett, da virksomhetsvurderingen anføres å mangle fullstendig. Klager viser til at det om man lykkes med å innhente kapital eller ikke er en helt annen vurdering, og dette forhold er ikke avgiftsmessig relevant i denne sammenheng. Begrunnelsen synes å være spekulativ, og klager anfører at den er bygget på utenforliggende hensyn om å nekte fradrag på et tilfeldig tidspunkt som 1. termin 2008 uten rot i noen virksomhetsvurdering.

Klager er av en slik oppfatning at Skatteetaten skal legge til grunn at selskapet hadde full aktivitet i 2008, men at selskapet som følge av finanskrisen endret fokus for salg av tjenestene til andre mot å starte porteføljebygging. Samme aktivitet fortsatte inn i 2009, dog slik at det som følge av flere oppsigelser fra ansatte, og noe uenighet blant aksjonærene, medførte at det ikke var mulighet for å holde oppe salgsdelen. Det understrekes imidlertid fra klagers side at virksomheten var, og på ingen måte er, opphørt den dag i dag.

Det klager ser for seg er at databasen må bygges opp til å inneholde 100 000 navn. Distribusjonsinntekten er ca. 1 kr. pr. navn avhengig av forhandlinger. Det innebærer at man ikke skal ha mange distribusjoner før man tjener godt med penger. Selskapet er på jakt etter den riktige personen som kan drive konseptet videre.

Endelig viser klager til at kostnaden med selve databasen er svært begrenset og det er oppbyggingen av nettportalen som vil koste penger. Fra og med høsten 2009 var aktivitetsnivået lavt, og det skyldes som ovenfor nevnt at det under finanskrisen var vanskelig å få finansiert videre oppbygging av databasen. Selskapet har ikke solgt noen tjenester til lavere vederlag enn selve kostnaden med å få den produsert, eller levert.

Etter klagers oppfatning er det ikke tvilsomt at selskapet driver næringsvirksomhet, og viser til at tjenesten klart kan gå med overskudd objektivt sett da selskapet tar betalt for å utføre en markedsføring - og distribusjonstjeneste.

I tilsvar til innstilling til klagenemnda fastholdes tidligere fremsatte anførsler. Det vises også kort til at den påberopte skattedom viser at aksjeselskaper driver virksomhet i avviklingsfasen, og at vilkårene for næringsbegrepet er nærmest identisk for skatt og merverdiavgift. Klager er verken under avvikling, eller oppløsning – men som tidligere anført holdes selve databasen intakt for virksomheten. Det anføres endelig fra klagers side at klager oppfyller alle vilkår for å anses som en næringsvirksomhet også etter 2. termin 2009.

Skattekontorets vurdering av klagen Hjemmel for skattekontorets vedtak fremgår dels av merverdiavgiftsloven av 19.06.1969 nr 66 (gjeldende for terminer frem t.o.m. 31.12.2009), og dels av ny teknisk revidert merverdiavgiftslov av 19.06.2009 nr 58 (gjeldende for terminer f.o.m. 01.01.2010). Skattekontoret henviser i det videre til lovbestemmelsene slik de fremgår av ny teknisk revidert lov.

Skattekontoret har vurdert de fremsatte anførsler, men kan ikke se at klagen kan føre frem i sin helhet. Det er imidlertid fattet et minkingsvedtak pålydende kr 22 784, hvilket resulterer i at det påklagede beløp etter dette utgjør kr 20 486.

Når det gjelder selve slettingen av selskapet i Merverdiavgiftsregisteret, så ble det ved en inkurie ikke fattet et eget vedtak om dette, og en næringsvurdering ble heller ikke implementert i vedtaket om etterberegning. Det ble imidlertid varslet i vedtaket av 14.02.2011 at Skattekontoret ville slette selskapet fra Merverdiavgiftsregisteret, og tilbakeføre fradragsført inngående avgift fra og med 1. termin 2008. Både slettingen og etterberegningen er påklaget.

Etter en nærmere vurdering, finner skattekontoret å slette virksomheten med virkning fra 2. termin 2009 ihht merverdiavgiftsloven § 14-3, annet ledd, jfr. redegjørelsen nedenfor.

Vedrørende sletting av virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret Det følger av merverdiavgiftsloven § 14-3 at: ” (1) Avgiftssubjektet skal melde fra til skattekontoret eller Enhetsregisteret når den registrerte virksomheten opphører. (2) Den registrerte virksomheten skal slettes i Merverdiavgiftsregisteret dersom virksomheten er opphørt eller skattekontoret av særlige grunner finner å kunne slette registreringen. (3) Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak er falt under den til enhver tid gjeldende beløpsgrense i § 2-1 første til tredje ledd uten at virksomheten er slettet i medhold av denne paragrafen, skal avgiftssubjektet forbli registrert i minst to hele kalenderår (…)”.

Ovennevnte bestemmelse innebærer en praktisk hovedregel om at retten til fortsatt registrering vil ikke være tapt selv om avgiftspliktig omsetning og uttak er sunket under registreringsgrensen. Etter merverdiavgiftsloven § 14-3 tredje ledd skal en virksomhet fortsatt stå registrert i 2 år etter at omsetningen har falt under registreringsgrensen. Dette så lenge virksomheten ikke er opphørt, eller skattekontoret av andre grunner ikke finner å slette den før, jfr. § 14-3 andre ledd.

Klager har anført at omsetningen for regnskapsåret 2008 oversteg minstegrensen for å stå registrert, og at skattekontoret ikke har begrunnet tilbakeføringen fra og med 1. termin 2008 med at klager ikke driver næringsvirksomhet. Klager påpeker at selskapet må forbli registrert i Merverdiavgiftsregisteret til og med 6. termin 2011, dersom ikke omsetningsgrensen overstiger kr 50 000 i løpet av 2011. 

Skattekontoret slutter seg til klagers utgangspunkt, og vil ikke slette selskapet med virkning fra 1. termin 2008. Dette ettersom klager har hatt avgiftspliktig omsetning over registreringsgrensen i 2008. Sletting fra 1. termin 2008 må i så tilfelle gjøres ut fra en helhetsvurdering av om klager driver næringsvirksomhet på dette tidspunktet, slik som anført av klager.

Skattekontoret deler imidlertid ikke klagers oppfatning om at selskapet må forbli registrert i tre hele kalenderår, altså til og med 6. termin 2011. Dette ettersom klager ikke har hatt avgiftspliktig omsetning etter 4. termin 2008, frem til og med 2. termin 2011. Skattekontoret bemerker i den forbindelse at dersom næringsvirksomheten ansees for opphørt kan sletting i Merverdiavgiftsregisteret foretas straks, og uavhengig av om omsetningens størrelse har vært under registreringsgrensen flere år på rad, jfr. merverdiavgiftsloven § 14-3, andre ledd og Skattedirektoratets vedtak i Klagesak nr 6052 av 01.10.2007.

I det følgende vil skattekontoret vurdere om virksomheten må regnes for ”opphørt” i samsvar med mval § 14-3 andre ledd, slik at virksomheten kan slettes fra Merverdiavgiftsregisteret før det har gått to hele kalenderår fra omsetning og uttak er sunket under minstegrensen for registrering jf mval § 14-3 tredje ledd.

”Opphør” betyr at det ikke lenger drives avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester, jfr. MVA-kommentaren 3. utgave side 426. En forutsetning for å bli stående registrert, med rett og plikt til å beregne utgående og inngående avgift, er betinget av at omsetning skjer. Ved opphør skal derfor virksomheten straks slettes fra Merverdiavgiftsregisteret.

Etter skattekontorets vurdering kan virksomheten anses som opphørt fra og med 5. termin 2008. Skattekontoret viser i den forbindelse til at virksomheten etter 4. termin 2008 ikke har hatt avgiftspliktig omsetning og uttak frem til og med 2. termin 2011. Virksomheten har altså ikke hatt avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester over en svært lang periode. Uteblitt omsetning er ikke begrunnet i virksomhetens art, f.eks. typisk at virksomheten har sesongbasert omsetning.

Klagers advokat har blant annet vist til Utv. 2007.29 til støtte for sitt syn om at klager skal forbli registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Skattekontoret har vanskelig for å se at den nevnte dom styrker virksomhetens anførsel om å forbli registrert, da verken faktum eller jus er sammenlignbar i forhold til den foreliggende sak. Den nevnte dom gjaldt spørsmålet om adgangen til å fremføre underskudd etter salg av næringsvirksomhet, jfr. skatteloven av 1911 § 53, første ledd, fjerde punktum, hvilket igjen reiste spørsmålet om bestemmelsens anvendelse ved avvikling av en virksomhet over tid. Saken begynte med at Grenseveien 10 AS påklaget ligningen for 1997 med krav om nedskriving av varebeholdningen, samt krav om fremføringsrett for underskudd. Dommen omhandler således skatterettslige problemstillinger, og ikke problemstillinger omkring rett og plikt til registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

I klagen fremgår det at bakgrunnen for at aktivitetsnivået i selskapet har vært lavt i 2009, er på grunn av finanskrisen, samt at det som følge av denne har vært vanskelig å få finansiert den videre oppbyggingen av databasen til å inneholde minst 100.000 navn. Skattekontoret er enig i at manglende omsetning i virksomheten over en kortere periode på grunn av velbegrunnede årsaker, ikke uten videre medfører at næringsvirksomheten må anses for opphørt.

Klager har som ovenfor nevnt ikke innberettet avgiftspliktig omsetning etter 4. termin 2008 og frem til og med 2. termin 2011. Den manglende omsetningen i virksomheten over en så lang periode, taler imidlertid for at den avgiftspliktige virksomheten må anses for opphørt uavhengig av årsak.

Etter skattekontorets oppfatning, så synes det videre å ha vært liten, eller ingen aktivitet i selskapet etter 4. termin 2008. Det vises her særlig til at tidligere daglig leder i selskapet nå i hovedsak arbeider for et annet selskap, og har derfor begrenset med tid til å bruke på arbeidet. Det er foreløpig ikke ansatt en ny person som skal drive selskapet videre. Skattekontoret viser også til klagers hjemmeside, under fanen ”inntektsbørsen”, hvor det fremgår at det er generert kr. 40,- så langt i år til klubber og foreninger. Dette synes å bekrefte at det er liten, eller ingen aktivitet i selskapet. Den avgiftspliktige virksomheten synes opphørt, og klager bekrefter langt på vei – også i klagen – at det har vært liten aktivitet i selskapet den senere tid. Selv om selskapet hadde store intensjoner om å bygge opp databasen og således tjene store penger i fremtiden, så er ikke dette tilstrekkelig for å forbli registrert over en så lang periode uten avgiftspliktig omsetning.

Klager påpeker at databasen representerer en god forretningsmulighet, og at driften vil fortsette som tidligere etter nyansettelse. Til dette vil skattekontoret bemerke at muligheter og planer for fremtidig drift ikke kan medføre at virksomheten forblir registrert i den omtvistede periode. En fortsatt registrering etter 4. termin 2008 til dags dato, vil medføre at klager kan fradragsføre inngående avgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Dette gir klager et konkurransefortrinn fremfor andre virksomheter med tilsvarende forretningsvisjoner, men som ikke blir registrert på grunn av manglende omsetning.  

Skattekontoret finner etter en fornyet vurdering av saken at det forhold som danner grunnlag for sletting i Merverdiavgiftsregisteret, samt påfølgende etterberegning, er at virksomheten i realiteten er å anse som opphørt, da det ikke har vært omsetning i selskapet etter 4. termin 2008, jfr. avgiftspraksis og Mva-kommentaren, 3. utgave s. 426 og s. 442. Selv om virksomheten skal slettes straks, finner skattekontoret ut fra de anførte årsaker at virkningstidspunktet for opphør og sletting settes til 2. termin 2009. Det vil således ikke være grunnlag for å forbli registrert i Merverdiavgiftsregisteret etter utløpet av 1. termin 2009, jfr. § 14-3 andre ledd. Selskapet har krav på revisjon - og regnskapskostnader som påløper året etter at virksomheten anses opphørt. Se nærmere vedrørende sistnevnte i punktet under.

Til slutt vil skattekontoret påpeke at dersom avgiftspliktig omsetning overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder, og virksomheten drives i næring, foreligger det på ny rett og plikt for klager til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Vedrørende etterberegningsvedtaket

Skattekontorets vedtak av 14.02.2011 om etterberegning av inngående avgift er hjemlet i merverdiavgiftsloven § 18-1, første ledd, bokstav b. Riktig hjemmel for etterberegningsvedtaket er imidlertid merverdiavgiftsloven § 18-1, første ledd, bokstav c.

Det følger av merverdiavgiftsloven § 18-1, første ledd, bokstav c at:

” (1) Avgiftsmyndighetene kan fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn, herunder rette feil i et avgiftssubjekts avgiftsoppgjør, når c) noen er blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller blitt stående registrert uten å fylle vilkårene for registrering, og staten på grunn av dette er påført et avgiftstap”.

Skattekontoret har lagt til grunn at vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke er oppfylt fra og med 2. termin 2009, jfr. drøftelsen over under ”vedrørende slettingsvedtaket”. Klager har således påført staten et avgiftstap, og skattekontoret opprettholder derfor tilbakeføringen av den inngående avgiften som er fradragsført av selskapet etter utløpet av 1. termin 2009, i medhold av merverdiavgiftsloven § 18-1, første ledd, bokstav c.

I følge merverdiavgiftsloven § 8-1 er det bare registrerte avgiftssubjekt som kan fradragsføre inngående merverdiavgift. Det kan altså ikke gis fradrag for inngående avgift som er påløpt i en periode der virksomheten er opphørt, og skulle vært slettet fra Merverdiavgiftsregisteret, jf også Klagesak nr 6052 av 01.10.2007. Inngående merverdiavgift må således fastsettes til kr. 0,- fra og med det tidspunkt den avgiftspliktige virksomheten skulle vært slettet, jfr. drøftelsen over. I det foreliggende tilfelle innebærer det en tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fra og med 4. termin 2009 til og med 5. termin 2010.

Det vises her til Klagenemndssak nr. 4583 av 29.10.2001 der fylkesskattekontoret hadde slettet en virksomhet fra Merverdiavgiftsregisteret. Etterberegningen baserte seg på avgiftsmyndighetenes forståelse av næringsbegrepet. Skattedirektoratet uttalte i sin innstilling til Klagenemnda blant annet følgende om forståelsen av merverdiavgiftsloven (1969) § 55 første ledd nr. 3 (nå merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav c): ”Etter bestemmelsens ordlyd er det tilstrekkelig at noen har blitt stående uriktig registrert uten å fylle vilkårene for registrering. Det kreves ikke at den avgiftspliktige bevisst har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Skattedirektoratet vil imidlertid bemerke at i henhold til Ot.prp.nr. 84 (1988-89) må klager bære risikoen for at forutsetningene for registrering til enhver tid er oppfylt. Fra det tidspunkt selskapet ikke lenger var å anse som næringsdrivende i relasjon til merverdiavgiftsloven var klager forpliktet til å opplyse avgiftsmyndighetene om det. Da dette ikke ble gjort, må klager holdes ansvarlig for den uriktige registreringen”.

Skattedirektoratet innstilte således på at etterberegningen ble stadfestet. Klagenemnda for merverdiavgift sluttet seg til innstillingen.

Klager brakte saken inn for Sivilombudsmannen som i brev av 21.01.2003 gav uttrykk overfor klager at vilkårene for å etterberegne avgift i ovennevnte klagenemndssak var oppfylt. Det ble blant annet vist til at årsaken til at klagers virksomhet ikke ble ansett som næringsvirksomhet var at tiden hadde vist at virksomheten objektivt sett ikke var egnet til å gå med overskudd, og Sivilombudsmannen la til følgende:

”I slike tilfeller, der forutsetningene ikke slår til, må den registrerte være nærmest til å bære risikoen for at vilkårene for registrering er oppfylt”.

I foreliggende tilfelle har det tilsynelatende ikke vært noe eller minimalt med aktivitet etter 4. termin 2008, da det utelukkende er levert 0-oppgaver og tilgodeoppgaver siden. Slik skattekontoret ser det er virksomheten opphørt, og det er også i vårt tilfelle klager som må være den nærmeste til å bære risikoen for at vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er oppfylt. Når klager i stedet har valgt å forholde seg passiv i forhold til sin forpliktelse om å melde i fra til avgiftsmyndighetene når virksomheten opphørte ihht merverdiavgiftsloven § 14-3, første ledd, så er det klager som må holdes ansvarlig for konsekvensene av den uriktige registreringen.

Dersom situasjonen i selskapet endrer seg slik at virksomheten igjen oppfyller vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, vil virksomheten kunne ha krav på tilbakegående avgiftsoppgjør for de anskaffelser som selskapet har pådratt seg i det tidsrom virksomheten ikke er registrert, jfr. merverdiavgiftsloven § 8-6.

Klager har imidlertid krav på fradrag for betalt inngående merverdiavgift for anskaffelser i den utstrekning disse kan sies å være ”til bruk” i selskapets avgiftspliktige virksomhet før opphørstidspunktet, jfr. merverdiavgiftsloven § 8-1. Kostnader som relaterer seg til en avgiftspliktig virksomhet forut for opphørstidspunktet vil skattekontoret i praksis akseptere, eksempelvis regnskap - og revisjonskostnader som påløper i regnskapsåret etter opphør.

Klager har i e-post av 09.02.2011 opplyst at kostnadene som er fradragsført relaterer seg til opprettholdelse av ”minimal drift”, og at dette gjelder faktura knyttet til drift av selskapets nettside, revisor, samt noe annonsering.

Skattekontoret er av den oppfatning at anskaffelser relatert til opprettholdelse av nettside og annonsering er kostnader som ikke anses ”til bruk” i avgiftspliktig virksomhet, all den tid virksomheten anses opphørt med virkning fra 2. termin 2009, jfr. drøftelsen ovenfor. Når det gjelder revisjons- og regnskapskostnader som relaterer seg til den perioden klager hadde avgiftspliktig omsetning, så vil skattekontoret godta disse – såfremt det mottas dokumentasjon og spesifikasjon hva gjelder disse anskaffelsene.

På bakgrunn av ovennevnte, opprettholder skattekontoret vedtaket om tilbakeføring av fradragsført inngående avgift, dog med en reduksjon av det etterberegnede beløp på totalt kr 22 784. Det tilbakeførte beløp utgjør således etter dette kr 20 486. 

Skattekontorets innstilling til vedtak

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

V e d t a k:

Det påklagede vedtak om sletting i Merverdiavgiftsregisteret og etterberegning av avgift stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Øveraasen, Langballe og Nordkvist har alle sluttet seg til skattekontorets innstilling

V e d t a k:

Som innstilt.