Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8227

  • Publisert:
  • Avgitt 08.09.2014
Saksnummer KMVA 8227

Klagenemndas avgjørelse av 8. september 2014

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder: Etterberegning av merverdiavgift etter avholdt kontroll.

  Samlet påklaget beløp utgjør kr 79 181

 

Stikkord:   Skjønnsadgang. Utgående avgift. Regnskapsmangler.

 

Bransje:  Næringskode 96 020 – Frisering og annen skjønnhetspleie.

 

Mval.:   § 18-1

 

Skatteetaten.no:  Skjønnsadgang. Utgående avgift.

 

 

 

 

                   Innstillingsdato: 3. juli 2014

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 8. september 2014 i sak KMVA 8227 – Klager.

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

Klager er et enkeltpersonforetak hvor A er innehaver og daglig leder. Virksomheten ble registrert i Enhetsregisteret 09.09.2008 med bransjekode 96.020- Frisering og annen skjønnhetspleie. Virksomheten ble tildelt org.nr. xxx xxx xxx.

Ifølge Enhetsregisteret ble det registrert navneendring på virksomheten gjeldende fra 04.07.2013. Før denne datoen het virksomheten B. Ny adresse for næringsvirksomheten er oppgitt å være Mveien 17.

Virksomheten har hatt èn ansatt i inntektsåret 2012.

På bakgrunn av bokettersyn i virksomheten påbegynt 13.06.2013, jf. bokettersynsrapport av 22.11.2013, fattet skattekontoret den 27.02.2014 vedtak om etterberegning av netto merverdiavgift på tilsammen kr 179 215 for inntektsårene 2010, 2011 og 2012. Skattekontoret fattet også vedtak om økning av alminnelig inntekt og personinntekt for 2010, 2011 og 2012. Dette vedtaket er påklaget til skatteklagenemnda. 

Foreløpig klage fra virksomheten ble mottatt 20.03.2014. En mer utfyllende klage ble mottatt av skattekontoret 08.04.2014. Klagefristen er overholdt.

Påklaget beløp utgjør:

 

Samlet påklaget beløp utgjør således kr 79 181.

Saken er ikke innbrakt for domstolene. Det er foreløpig ikke inngitt politianmeldelse i saken.

Et utkast av innstillingen har vært forelagt klager. Klager har i brev datert 12.06.2014 opplyst at han ikke har noen kommentarer til innstillingen.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok.nr. Dokument Dato 1 Spørsmål/svar fra åpningsmøtet 13.06.2013 14. juni 2013 2 Notat fra møte med A 17. juni 2013 3 Rapport etter bokettersyn 18. juni 2013 4 Oversendelse av mail med bankoppstilling 12. juli 2013 5 Virksomhetens svar/mail på bankoppstilling 13. august 2013 6 97101577264_2010_01_01-2010_12_31 13. august 2013 7 97101577264_2009_01_01-2009_12_31 13. august 2013 8 Ny oversendelse/ mail med bankoppstilling 13. august 2013 9 Svar/kommentarer til vår siste henvendelse 20. august 2013 10 Varepartier 20. august 2013 11 aparkorn 20. august 2013 12 Referat fra avslutningsmøte 11. oktober 2013 13 Varsel om endring 12. desember 2013 14 Vedtak om endring 27. februar 2014 15 Klage til klagenemnda for merverdiavgift 19. mars 2014 16 Tilsvar til brev- klage på vedtak 07. april 2014 17 Bekreftelse av mottatt klage 16. mai 2014 18 SV: Org nr xxx xxx xxx Klager 12. juni 2014 19 Skatteetaten 12. juni 2014

Klagen gjelder Klagen omfatter følgende forhold: - Skjønnsmessig fastsettelse av utgående merverdiavgift- skjønnsmessig fastsettelse av kontantomsetning for 2010, 2011 og 2012 med  tilsammen 79 181

Omsetning- beregning av grunnlaget for utgående merverdiavgift- kontantomsetning

Sakens faktum Virksomheten har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret for kontrollperioden. Det er levert omsetningsoppgaver for alle terminer unntatt 2.termin 2011. Avgiftsgrunnlaget er fastsatt ved skjønn etter mval. § 18-1 for 2. termin 2011, og det er ilagt tilleggsavgift.

Det er under kontrollen i virksomheten avdekket en rekke alvorlige brudd på reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Det er videre påvist at omsetning betalt via bank, omsetning overført fra formidlingsselskaper, omsetning betalt via bankterminal når klager har jobbet ute hos kunder samt en del kontant omsetning betalt med penger ikke blir slått inn på kassa, og dermed heller ikke medtatt hverken i regnskapet eller lignings-og merverdiavgiftsoppgavene.

Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres for det første fra vedtaket på ligning når det gjelder omsetning:

" Skjønnsadgang Etter ligningsloven § 8-2 nr.1 kan ligningsmyndighetene sette skattyterens oppgaver til side og fastsette grunnlaget for ligningen ved skjønn når de finner at oppgavene ikke gir et forsvarlig grunnlag å bygge fastsettingene på.

Det er under bokettersynet påvist at skattyter har hatt inntekter knyttet til utøvelse av virksomhet som ikke er hensyntatt ved ordinær ligning.

Gjennom kontrollen er det påvist følgende forhold:   • opplysninger om omsetning fra formidlingsselskapene som ikke er inntektsført • en del kontantomsetning i virksomheten er ikke slått inn på kassa • en del betalinger via bankterminal er heller ikke slått inn på kassa • regnskap er kun ført basert på z-rapporter, hvor bank avstemming er ikke foretatt og  bankinnskuddene er ikke hensyntatt • avvik mellom kostader ført i regnskapet og betalte kostnader • bilag for 2010 og 2011 er ikke oppbevart

På bakgrunn av de forhold som er avdekket gjennom kontrollen finner skattekontoret at oppgavene ikke gir et forsvarlig grunnlag å bygge fastsettingene på.

Skattekontoret legger til grunn at ovennevnte forhold gir ligningsmyndighetene adgang til å fastsette inntekten og kostnader for inntektsårene 2010-2012 ved skjønn etter ligningsloven § 8-2 nr.1.

Skjønnsutøvelse Etter ligningsloven § 8-1 nr. 1 er det skattekontoret som avgjør hvilket faktisk forhold som skal legges til grunn for ligningen av den enkelte skattyter etter en prøving av de opplysninger han har gitt og de øvrige opplysninger som foreligger. Bestemmelsen innebærer en plikt for ligningsmyndighetene til å foreta en fullstendig bevisbedømmelse på bakgrunn av de opplysninger som foreligger. I Ot.prp. nr. 29 (1978-79) s. 100 heter det at ligningsmyndighetene ”må legge til grunn det faktiske forhold som de etter en samlet vurdering anser som det sannsynlig riktige”. 

- Omsetning Etter skatteloven § 5-1 nr. 1 anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet som skattepliktig inntekt. Fordel vunnet ved virksomhet omfatter blant annet fordel vunnet ved omsetning av varer eller tjenester, realisasjon av formuesobjekter i virksomheten og avkastning av kapital i virksomheten, jf. skatteloven § 5-30. Kontrollen har påvist at virksomheten har hatt omsetning som omfattes av bestemmelsene.

Da virksomheten har både omsetning betalt via bank og omsetning betalt med kontanter som skal skjønnsfastsettes, anser skattekontoret mest hensiktsmessig å skjønnsfastsette disse to hver for seg. Skjønnsfastsettelsen følger nedenfor. 

Skjønnsbygging omsetning betalt via bank Bokettersynet har påvist at virksomheten har hatt betydelig omsetning betalt via bank som er gått inn på innehavers privatkonto og ikke medtatt i regnskapet. Dette gjelder først og fremst omsetning overført fra formidlingsselskapene C AS, D AS og E AS.  Virksomheten har hatt samarbeidsavtale med disse formidlingsselskapene.

Dessuten har innehaver hatt oppdrag innen makeup-bransjen hos kundene. Innehaver har opplyst at betaling i disse tilfeller skjedde ved at kundene betalte med kort via virksomhetens bærbare bankterminal. Bokettersynet har påvist at betaling i disse tilfeller ble heller ikke slått inn på virksomhetens kassaapparat, og ble dermed heller ikke medtatt i regnskapet.

Videre har virksomhetens regnskapsfører opplyst at han fører regnskapet basert kun på innleverte Z-rapporter. Dette innebærer at all omsetning betalt via bankterminal samt kontantomsetning som ikke blir slått inn på kassa, blir heller ikke medtatt i regnskapet eller lignings- og merverdiavgiftsoppgaver.

Skattekontoret har på bakgrunn av ovennevnte forhold oversendt virksomhetens innehaver den 12.07.2013 en e-post med et vedlegg. Vedlegget inneholdt en liste med innbetalinger på innehavers privatkonto fra virksomhetens bankterminal med bax-nr 330880, innbetalinger fra private personer, innbetalinger fra aksjeselskaper og kontantinnskudd. Innehaver ble bedt om å kommentere/dokumentere disse innbetalingene slik at skattekontoret kunne ta stilling til hvorvidt disse kunne anses som virksomhetens omsetning.

Alle innbetalinger som ble kommentert/dokumentert av innehaver er ikke inkludert i skattekontorets skjønnsbygging. Videre er innbetalinger i form av kontantinnskudd ikke inkludert i den videre skjønnsbyggingen da disse er ansett som ikke relevant, og for øvrig er noen av disse kommentert av innehaver.

Skattekontoret har mottatt følgende e-post av innehaver den 20.08.2013:

" Hei.

Beklager for forsinkelse svar. Har vært uten internett der jeg var. Har sendt nå litt forskjellig dokumenter til deg nå. Resten som ikke er kommentert på kan du regner de som inntekt".

Følgende innbetalinger er ikke kommentert av innehaver og anses av skattekontoret som brutto omsetning i næring betalt inn via bank:

2010: Måned Betaling fra virksomhetens bankterminal Betaling via bank fra privatpersoner Betaling via bank fra aksjeselskaper Sum betaling via bank Januar 26 879 450 0 27 329 Februar 38 220 0 0 38 220 Sum 1. termin 65 099 450 0 65 549 Mars 55 800 600 0 56 400 April 32 517 2 500 0 35 017 Sum 2. termin 88 317 3 100 0 91 417 Mai 50 080 2 500 0 52 580 Juni 50 920 950 0 51 870 Sum 3. termin 101 000 3 450 0 104 450 Juli 41 767 1 800 0 43 567 August 47 549 1 200 6 029 54 778 Sum 4. termin 89 316 3 000 6 029 98 345 September 36 860 0 0 36 860 Oktober 41 800 0 0 41 800 Sum 5. termin 78 660 0 0 78 660 November 53 851 0 11 796 65 647 Desember 65 770 1 300 0 67 070 Sum 6. termin 119 621 1 300 11 796 132 717 Sum 2010 542 013 11 300 17 825 571 138

2011: Måned Betaling fra virksomhetens bankterminal Betaling via bank fra privatpersoner Betaling via bank fra aksjeselskaper Sum betaling via bank Januar 48 810 0 0 48 810 Februar 63 640 0 0 63 640 Sum 1. termin 112 450 0 0 112 450 Mars 69 936 0 46 781 116 717 April 34 340 0 35 927 70 267 Sum 2. termin 104 276 0 82 708 186 984 Mai 66 119 1 050 180 851 248 020 Juni 62 782 1 200 0 63 982 Sum 3. termin 128 901 2 250 180 851 312 002 Juli  69 477 1 800 0 71 277 August 74 676 0 0 74 676 Sum 4. termin 144 153 1 800 0 145 953 September 48 049 0 0 48 049 Oktober 78 496 1 400 0 79 896 Sum 5. termin 126 545 1 400 0 127 945 November 66 137 0 0 66 137 Desember 97 483 1 200 0 98 683 Sum 6. termin 163 620 1 200 0 164 820 Sum 2011 779 945 6 650 263 559 1 050 154

2012: Måned Betaling fra virksomhetens bankterminal Betaling via bank fra privatpersoner Betaling via bank fra aksjeselskaper Sum betaling via bank Januar 80 308 1 800 0 82 108 Februar 104 290 1 000 0 105 290 Sum 1 termin 184 598 2 800 0 187 398 Mars  81 179 0 0 81 179 April 82 103 600 56 944 139 647 Sum 2. termin 163 282 600 56 944 220 826 Mai  82 134 0 0 82 134 Juni 85 919 0 0 85 919 Sum 3. termin 168 053 0 0 168 053 Juli 102 959 0 0 102 959 August 91 908 1 200 0 93 108 Sum 4. termin 194 867 1 200 0 196 067 September 87 266 0 4 558 91 824 Oktober 96 898 0 0 96 898 Sum 5. termin 184 164 0 4 558 188 722 November 87 285 0 0 87 285 Desember 109 859 1 000 0 110 859 Sum 6. termin 197 144 1 000 0 198 144 Sum 2012 1 092 108 5 600 61 502 1 159 210

Ovenstående omsetningen anses å være erkjent av innehaver i e-post datert 20.08.2013. Skattekontoret legger derfor til grunn at det er hevet over enhver rimelig tvil at virksomheten minst må ha hatt tilsvarende omsetning betalt via bank for henholdsvis inntektsårene 2010-2012.

Da virksomheten driver merverdiavgiftspliktig virksomhet for disse årene må merverdiavgiften trekkes ut fra brutto omsetning slik at vi får netto omsetning uten merverdiavgift ved fastsettelsen av grunnlaget for skatt.

Tabellen under viser omsetning i næring betalt via bank uten merverdiavgift:

Inntektsår Omsetning inkl. mva Mva Omsetning ekskl. mva 2010 571 138 114 228 456 910 2011 1 050 154 210 031 840 123 2012 1 159 210 231 842 927 368

Ut fra dette legger skattekontoret til grunn at virksomhetens avgiftspliktig omsetning i henhold til disse bankinnbetalingene ut gjør henholdsvis kr 456 910, kr 840 123 og kr 927 368 for inntektsårene 2010-2012.

Skjønnsbygging omsetning betalt med kontanter: Bokettersynet har påvist at en del av virksomhetens omsetning betalt med penger (heretter kalt kontantomsetning) ikke blir slått inn på kassaapparatet. Virksomhetens kontantomsetning må derfor også fastsettes ved skjønn. 

Virksomhetens kontantomsetning som er ført  i regnskapet basert på Z-rapporter utgjør henholdsvis kr 9 600, kr 3 361 og kr 183 647 inkl. mva for inntektsårene 2010-2012. I prosentvis tilsvarer denne omsetningen henholdsvis 1,78 %, 0,53 % og 16,40 % i forhold til omsetning som virksomheten selv har oppgitt i næringsoppgavene for 2010-2012.

Bokettersynet har påvist betydelige mangler ved bokføringen. Virksomheten har blant annet ikke foretatt daglige avstemminger av kontanter og ført dette i dagsoppgjørsskjema. Det er heller ikke utarbeidet kassabok som viser kontantbeholdning som innehaver har tatt med seg hjem.

Skattekontoret har dessuten påvist, noe som for øvrig også er erkjent av innehaver, at all omsetning overført fra formidlingsselskaper, og en del omsetning betalt via bankterminal ikke er medtatt i regnskapet. Etter skattekontorets syn er det heller ingen grunn til å tro at all omsetning betalt med kontanter er medtatt i regnskapet.

Innehaver har videre i møter med skattekontoret opplyst at virksomheten under hele kontrollperioden har hatt kunder som betaler med penger samt at fordelingen mellom betaling med kort og betaling  med kontanter har vært relativ stabil gjennom hele kontrollperioden. Etter Virksomheten har således ikke hatt gode nok rutiner vedrørende håndteringen av kontantomsetning. Innehaver har også opplyst at ansatte i virksomehten stort sett har benyttet koden (knappen) på kassaapparatet for betaling med kort, uansett om det betales med kort eller kontant. Etter skattekontorets syn indikerer også dette at virksomhetens kontantomsetning i er realiteten er høyere enn det regnskapet viser.

Det legges således til grunn at kontantomsetning ført i regnskapet ikke viser den faktiske omsetningen,og den må fastsettes ved skjønn. I henhold til virksomhetens Z-rapporter utgjør kontantomsetning 16.40 % for inntektsåret 2012. Etter skattekontorets syn er en kontantomsetning på 16.40 % lite sannsynlig, men samtidig langt mer sannsynlig enn 1,78 % og 0,53 % og finner derfor å bruke 16,40 % som utgangspunkt for skjønnsfastsettelsen av kontantomsetning. Ved skjønnsfastsettelsen legges de derfor til grunn at virksomhetens kontantomsetning utgjør 16,40 % av den skjønnsmessige fastsatte omsetning betalt via bank for alle tre kontrollårene.

Det er en generell utvikling i samfunnet hvor bankkort brukes i større og større omfang enn tidligere år. Det skulle tilsi at virksomheten hadde mer kontantomsetning for 2010 og 2011 enn 2012. Virksomheten har tvert imot vesentlig større kontantomsetning i 2012 enn 2010 og 2011.

Skattekontoret er av den oppfatning at det er lite sannsynlig at virksomheten har hatt så lav kontantomsetning som oppgitt i regnskapet. På bakgrunn av ovennevnte forhold og de opplysninger som foreligger anser skattekontoret etter en samlet vurdering at virksomheten minst må ha hatt en kontantomsetning på 16,40 % for inntektsårene 2010-2012.

Avgiftspliktig omsetning betalt via bank utgjør henholdsvis kr 433 610, kr 623 956 og kr 873 686 uten merverdiavgift for inntektsårene 2010-2012. Skjønnsfastsatt kontantomsetning utgjør således: - kr 71 112 (433 610 x 16,40 %) for 2010 - kr 102 328 (623 965 x 16,40 %) for 2011 - kr 143 284 (873 686 x 16,40 %) for 2012.

Skattekontoret har skjønnsfastsatt virksomhetens omsetning betalt via bankterminal og kontantomsetning med følgende beløp:

Tekst 2010 2011 2012 Skjønnsfastsatt samlet omsetning betalt via bank, ekskl. mva  456 910 840 123 927 368 Skjønnsfastsatt kontantomsetning ekskl. mva  71 112 102 328 143 284 Skjønnsfastsatt total omsetning ekskl. mva 528 022 942 451 1 070 652

På bakgrunn av de opplysningene som er fremkommet gjennom kontrollen legger skattekontoret til grunn at virksomhetens har hatt en avgiftspliktig omsetning med minst kr 528 022, kr 942 451 og kr 1 070 652 for inntektsårene 2010-2012.  Næringsinntekt – oppsummering

Skattekontoret legger til grunn at virksomhetens omsetning økes som følger:

Tekst 2010 2011 2012 Skjønnsfastsatt total omsetning ekskl. mva 528 022 942 451 1 070 652 - Oppgitt omsetning i næringsoppgave/regnskap 441 611 491 169 893 355 Økning i omsetning i næring 86 411 451 282 177 297

Skattekontoret har ovenfor kommet frem til at virksomhetens totale kostnader reduseres med kr 34 027 for 2010, økes med kr 90 265 for 2011 og reduseres med kr 56 837 for 2012.

Skattekontoret legger etter dette til grunn følgende økning i virksomhetens næringsinntekt:

 2010 2011 2012 Omsetning 86 411 451 282 177 297 - Kostnader – 34 027 90 265 - 56 837 = Økning næringsinntekt 120 438 361 017 234 133

Skattekontoret legger etter dette til grunn at virksomhetens omsetning økes med henholdsvis kr 120 438, kr 361 017 og kr 234 133 for inntektsårene 2010-2012".

Det siteres videre fra vedtaket på merverdiavgift når det gjelder omsetning- utgående merverdiavgift: " Skjønnsadgang Etter merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd kan avgiftsmyndighetene fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn når a) omsetningsoppgave ikke er kommet inn til avgiftsmyndighetene, b) mottatt omsetningsoppgave er uriktig eller ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

Det fremgår videre av merverdiavgiftsloven § 18-4 at tidligere fastsettelse av avgift kan endres av skattekontoret dersom vilkårene i § 18-1 er oppfylt.

Avgiftspliktig har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret for kontrollperioden.  Det er levert omsetningsoppgaver for alle terminer unntatt 2. termin 2011. Avgiftsgrunnlaget er fastsatt ved skjønn etter § 18-1 for 2. termin 2011, og det er ilagt tilleggsavgift.

Det er imidlertid under bokettersynet påvist at virksomheten har hatt omsetning knyttet til utøvelse av avgiftspliktig virksomhet i 2010, 2011 og 2012 som ikke fremgår av innsendte omsetningsoppgaver, og som ikke er tilstrekkelig hensyntatt ved fastsettelse av opprinnelig skjønn for 2. termin 2012.

Det vises til de forhold som er påvist gjennom kontrollen og som er lagt til grunn ovenfor ved vurdering av skjønnsadgang etter ligningsloven § 8-2 nr. 1.

Skattekontoret legger til grunn at vilkårene i merverdiavgiftsloven § 18-1 nr.1 bokstav b, og merverdiavgiftsloven § 18-4, er oppfylt. Skjønnsutøvelse Skattekontoret skal etter en samlet og fri bevisbedømmelse finne frem til det mest sannsynlige beregningsgrunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift.

Omsetning – beregning av grunnlaget for utgående avgift Bokettersynet har påvist at avgiftspliktig omsetter avgiftspliktige varer og  tjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1.

Det er ved skjønnsutøvelse under avsnittet ligning lagt til grunn at virksomheten har hatt en omsetning (omsetning betalt via bank og kontantomsetning) på henholdsvis kr 528 022, kr 942 451 og kr 1 070 652 for årene 2010, 2011 og 2012.  Omsetningen er i sin helhet avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1.

Skattekontoret legger til grunn at grunnlaget for beregning av utgående merverdiavgift fastsettes til henholdsvis kr 528 022, kr 942 451 og kr 1 070 652 for årene 2010-2012. Utgående merverdiavgift utgjør henholdsvis kr 132 005, kr 235 613 og kr 267 663 for årene 2010-2012.

Fastsettelse fordelt pr. termin fremgår av tabell nedenfor. .......

Fastsettelse av skyldig merverdiavgift: Skattekontoret legger til grunn at det etterberegnes merverdiavgift som følger:

År 2010 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Sum Skjønnsfastsatt grunnlag utg. mva høy sats ihht. rapport 64 291 84 985 95 412 90 528 74 780 118 026 528 022 Fastsatt grunnlag utg. mva høy sats ihht. terminoppgave/skjønn 50 319 78 325 78 768 70 485 71 904 91 808 441 609 Endring grunnlag utg. mva, høy sats 13 972 6 660 16 644 20 043 2 876 26 218 86 413 Endring utgående mva, høy sats 3 493 1 665 4 161 5 011 719 6 554 21 603 Endring inngående mva, høy sats - 718 0 0 0 0 0 -718 Netto etterberegnet mva høy sats etter endring 4 211 1 665 4 161 5 011 719 6 554 22 321

År 2011 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Sum Skjønnsfastsatt grunnlag utg. mva høy sats ihht. rapport 107 015 166 642 266 657 133 817 119 410 148 910 942 451 Fastsatt grunnlag utg. mva høy sats ihht. terminoppgaver/skjønn 91 720 60 000 78 944 85 634 56 190 98 619 471 107 Endring grunnlag utg. mva, høy sats 15 295 106 642 187 713 48 183 63 220 50 291 471 344 Endring utgående mva, høy sats 3 824 26 660 46 928 12 046 15 805 12 573 117 836 Endring inngående mva, høy sats 2 966 1 110 0 0 0 0 4 076 Netto etterberegnet mva høy sats 858 25 550 46 928 12 046 15 805 12 573 113 760

År 2012 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Sum Skjønnsfastsatt grunnlag utg. mva  høy sats ihht. rapport 173 799 200 542 158 323 180 735 174 858 180 917 1 069 174 Fastsatt grunnlag utg. mva høy sats ihht. terminoppgaver/skjønn 132 491 131 945 129 448 175 953 154 642 167 395 891 874 Endring grunnlag utg. mva, høy sats 41 308 68 597 28 875 4 782 20 216 13 522 177 300 Endring utgående mva, høy sats 10 327 17 149 7 219 1 196 5 054 3 380 44 325 Endring inngående mva høy sats 1 191 0 0 0 0 0 1 191 Netto etterberegnet mva høy sats 9 136 17 149 7 219 1 196 5 054 3 380 43 134

.........

Merverdiavgift: 2010 Det etterberegnes utgående merverdiavgift med kr 21 603. Det tilbakeføres inngående merverdiavgift med kr 718. Det etterberegnes netto merverdiavgift med til sammen kr 22 321.

2011 Det etterberegnes utgående merverdiavgift med kr 117 836. Det godkjennes ytterlige fradrag for inngående merverdiavgift med kr 4 076 Det etterberegnes netto merverdiavgift med til sammen kr 113 760.

2012 Det etterberegnes utgående merverdiavgift med kr 44 325. Det godkjennes ytterlige fradrag for inngående merverdiavgift med kr 1 191 Det etterberegnes netto merverdiavgift med til sammen kr 43 134.

Det etterberegnes netto merverdiavgift med til sammen kr 179 215. Fordeling pr. termin fremgår av tabell ovenfor."

Klagers innsigelser Klager ved fullmektig har kommet med foreløpig klage datert 19.03.2014. Det anføres i den foreløpige klagen at det ikke er noen uenighet om at det har vært inntekter i virksomheten, inntekter som har kommet via bankoverførsler, men som ikke er med medtatt i selvangivelsen. Inntekstøkningen som følge av disse inntektene er ikke bestridt. Det anføres videre at det ved endringen fra skattekontorets side er lagt til grunn at skattyter skulle hatt en kontantomsetning utover det som er innrapportert. Klager har derfor blitt skjønnsmessig lignet for en antatt kontantomsetning. Den skjønnsmessige økningen er satt til 16,40 % av omsetning betalt via bank. Den skjønnsmessige fastsettelsen av kontantomsetning påklages. Det anføres at all kontantomsetning er medtatt i de innrapporterte tallene (all kontantomsetning er slått inn på kassen) og at det således ikke er grunnlag for å tillegge klager en ytterligere kontantomsetning.

Fullmektig påpeker i den foreløpige klagen at han enda ikke har fått anledning til å sette seg grundig inn i saksforholdet. Han oppfatter imidlertid at den øyensynlig lave kontantomsetningen som er registrert på kassen i 2010 og 2011, skyldes at nærmest all kontantomsetning i disse årene, når det ble slått inn på kassen, ble slått inn som kortsalg. Det legges i den forbindelse til grunn at hvis man sammenholder det kortsalg som faktisk er registrert via bankterminal med det kortsalg som er registrert på kassen, vil man finne at kortsalget registrert på kassen er atskillig høyere. Denne differansen må tilskrives annen inntekt enn kortsalg. I og med at regnskapsfører har basert inntektsføringen på utskrift fra kassen og endringsligningen plusser på annen betaling via bank, noe som innebærer at sistnevnte ikke er slått inn på kassen, kan differansen ikke tilskrives noe annet enn kontantsalg. Med det forbehold at fullmektig ikke har fått satt seg godt nok inn i saken, anføres det at det for inntektsåret 2012 er gjort feil ved fastsettelsen av den skjønnsmessige kontantomsetningen. I vedtaket er det lagt til grunn at samlet inntekt eks. merverdiavgift i 2012 utgjorde kr 927 368. Det er da gjort tillegg for bankbetalinger som ikke var medtatt med et beløp på kr 67 102. I beløpet på kr 927 368 er kontantomsetning registrert på kasse med kr 183 647 inkludert. Ved fastsettelsen av tillegget for antatt uoppgitt kontantomsetning i 2012 har man beregnet 16,4% av et beløp på kr 873 686. Med det utgangspunkt skattekontoret har tatt om at kontantomsetningen skal settes til 16,4% av omsetningen betalt via bank, må det ved beregningen enten gjøres fradrag for den kontantomsetning som er inkludert i tallene (kr 183 647) hvoretter inntektsøkningen må settes til differansen mellom faktisk innrapportert kontantomsetning og den kontantomsetning man kommer frem til ved ovennevnte beregning. I praksis innebærer det at tillegget må svare til 16,4% av den ikke innrapporterte omsetning over bank på kr 67 102.

I den mer utfyllende klagen anfører klager at skattekontorets vedtak må endres på to punkter. Disse to punktene knytter seg begge til det som gjelder tillegg for antatt kontantomsetning. Det ene punktet gjelder beregningen av tillegget for inntektsåret 2012. Klager aksepterer at kontantomsetningen oppjusteres med 16,4 % av den uoppgitte inntekten. Det bemerkes dog at klager fastholder at all kontantomsetning er oppgitt. Det anføres videre at i skattekontorets beregning er kontantomsetningen satt til 16,4% av oppgitt og uoppgitt omsetning eks. mva. Fordi  kontantomsetning allerede er medtatt i klagers oppgaver (16,4 % av den oppgitte inntekten) må det korrigeres for dette for å unngå at deler av kontantomsetningen blir medtatt to ganger. Det kan skje enten ved at man bare beregner tillegget i kontantomsetning til 16,4% av den ikke medtatte omsetning, alternativt at det beregnes 16,4% av totalomsetningen hvoretter det tall som fremkommer reduseres med den kontantomsetning som klager har medtatt.

Det andre punktet går på tillegget for kontantomsetning som skattkontoret har gjort for inntektsårene 2010 og 2011. Klager anfører at han ikke har noen problemer med å se at det som er innrapportert som kontantomsetning er lavt i forhold til 2012, og at de øvrige mangler i regnskap/oppgaver gir grunn til å stille spørsmål ved riktigheten av den innrapporterte kontantomsetningen for disse to årene. Klager viser i denne forbindelse til det som er påpekt i foreløpig klage om bruk av feil tast på kassaapparatet ved inntasting av kontantomsetningen. Klager mener at det burde være mulig å få konstantert at det var avvik mellom salg over kortterminal og det som var registrert av kortsalg på kassaapparatet. På den måten ville man få belyst at opplysningene fra klager var korrekte. For høyt registrert kortsalg på kassen i forhold til faktisk kortsalg kan vanskelig tilbakeføres til annet enn feilregistrering av kontantsalg. I tillegg til dette fremheves at klager i 2010 og 2011 hadde et visst salg gjennom "kuponger". Dette opphørte i 2011. Det anføres at en rekke av de kundene som handlet hos klager ved bruk av kuponger fortsatte å benytte klagers tjenester. Noe av dette salget skjedde som kontantsalg. Det stilles videre spørsmål ved hvorfor klager i 2010 og 2011 skulle unnlatt å rapportere kontantsalg for så å starte med det i 2012.

Skattekontorets vurdering av klagen

Skjønnsadgang:

Etter merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd kan avgiftsmyndighetene fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn når a) omsetningsoppgave ikke er kommet inn til avgiftsmyndighetene b) mottatt omsetningsoppgave er uriktig eller ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

Det fremgår videre av merverdiavgiftsloven § 18-4 at tidligere fastsettelse av avgift kan endres av skattekontoret dersom vilkårene i § 18-1 er oppfylt.

Virksomheten har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret for kontrollperioden. Det er levert omsetningsoppgaver for alle terminer unntatt 2.termin 2011. Avgiftsgrunnlaget er fastsatt ved skjønn etter mval. § 18-1 for 2. termin 2011, og det er ilagt tilleggsavgift.

Det er under kontrollen i virksomheten avdekket en rekke alvorlige brudd på reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Det er videre påvist at omsetning betalt via bank, omsetning overført fra formidlingsselskaper, omsetning betalt via bankterminal når klager har jobbet ute hos kunder samt en del kontant omsetning betalt med penger ikke blir slått inn på kassa, og dermed heller ikke medtatt hverken i regnskapet eller lignings-og merverdiavgiftsoppgavene.

På bakgrunn av de forhold som er avdekket gjennom kontrollen finner skattekontoret at vilkårene i merverdiavgiftsloven § 18-1 nr 1, bokstav b, og merverdiavgiftsloven § 18-4 er oppfylte.

Skjønnsutøvelsen:

Skattekontoret skal etter en samlet og fri bevisbedømmelse finne frem til det mest sannsynlige beregningsgrunnlaget for utgående avgift.

Omsetning- beregning av grunnlaget for utgående avgift- kontantomsetning:

Bokettersynet har som nevnt ovenfor påvist at virksomheten har hatt omsetning knyttet til utøvelse av avgiftspliktig virksomhet i 2010, 2011 og 2012 som ikke fremgår av innsendte omsetningsoppgaver, og som ikke er tilstrekkelig hensyntatt ved fastsettelsen av opprinnelig skjønn for 2. termin 2011.

Det er ikke omstridt at det har vært inntekter i virksomheten, inntekter som har kommet via bankoverførsler, men som ikke har kommet med på omsetningsoppgavene. Det som påklages er den skjønnsmessige fastsettelsen av kontantomsetningen for 2010, 2011 og 2012.

Klager anfører prinsipalt at all kontantomsetning er oppgitt til skattemyndighetene.

Skattekontoret fastholder at kontantomsetningen ført i regnskapet ikke viser den faktiske omsetningen, og at denne må fastsettes ved skjønn.

Bokettersynet har påvist at en del av virksomhetens omsetning betalt med penger ikke blir slått inn på kassaapparatet. Bokettersynet har også påvist betydelige mangler ved bokføringen.Virksomheten har blant annet ikke foretatt daglige avstemminger av kontanter og ført dette i dagsoppgjørsskjema. Det er heller ikke utarbeidet kassabok som viser kontantbeholdning som innehaver har tatt med seg hjem.

Skattekontoret har dessuten påvist, noe som for øvrig også er erkjent av innehaver, at all omsetning overført fra formidlingsselskaper, og en del omsetning betalt via bankterminal ikke er medtatt i regnskapet. Etter skattekontorets syn er det heller ingen grunn til å tro at all omsetning betalt med kontanter er medtatt i regnskapet. Innehaver har videre i møter med skattekontoret opplyst at virksomheten under hele kontrollperioden har hatt kunder som betaler med penger samt at fordelingen mellom betaling med kort og betaling  med kontanter har vært relativ stabil gjennom hele kontrollperioden. Virksomheten har således ikke hatt gode nok rutiner vedrørende håndteringen av kontantomsetning.

Innehaver har også opplyst at ansatte i virksomheten stort sett har benyttet koden (knappen) på kassaapparatet for betaling med kort, uansett om det betales med kort eller kontant. Etter skattekontorets syn indikerer også dette at virksomhetens kontantomsetning i realiteten er høyere enn det regnskapet viser.

Klager anfører subsidiært at det er gjort feil ved fastsettelsen av den skjønnsmessige kontantomsetningen for 2010, 2011 og 2012.

Når det gjelder 2012 så har skattekontoret i sitt vedtak lagt til grunn at kontantomsetningen kan settes til 16,4 % av den faktiske omsetningen. Denne prosentsatsen fremkommer ved å beregne hvor mye av den omsetningen som virksomheten selv har oppgitt er betalt med kontanter i 2012 sett i forhold til samlet kontantomsetning.  Dette har klager ingen innvendinger til. 

Klager anfører at skattekontoret har gjort feil ved fastsettelsen av den skjønnsmessige kontantomsetningen for 2012. Det anføres at det i skattekontorets vedtak er lagt til grunn at samlet inntekt eks. mva. i 2012 utgjorde kr 927 368. Det er da gjort tillegg for kr 67 102. I beløpet på kr 927 368 anføres det at kontantomsetning registrert på kasse med kr 183 647 er inkludert.

Dette medfører imidlertid ikke riktighet. Beløpet på kr 927 368 er ikke inkludert kontantomsetning på kr 183 647, men er kun innbefattet bankoverføringer.

Virksomheten har levert næringsoppgave for 2012 der de selv oppgir driftsinntektene til kr 893 355. Beløpet på kr 893 355 innbefatter både bankoverføringer og kontantomsetning. Beløpet på kr 927 368 som fremkommer fra bankoverføringene er altså alene større enn det som virksomheten har oppgitt som samlet omsetning. Ut fra virksomhetens Z-rapporter for 2012 er kr 183 647 inkl. mva. slått inn på virksomhetens kassaapparat som kontant betaling med kontanter, og kr 935 748 er slått inn som betalt med bankkort via virksomhetens bankterminal. Dette utgjør samlet en kontantomsetning på kr 1 119 395 inkl. mva. De kr 183 647 som fremkommer som betalt med kontanter har skattekontoret kun brukt for å beregne ovennevnte forholdstall på 16,4 % (kr 183 647 bto x 100/ kr 1 119 395 bto).

Skattekontoret har som ovenfor nevnt funnet at bare bankoverføringene på kr 927 368 overstiger virksomhetens samlede oppgitte omsetning på kr 893 355. I tillegg til dette må man beregne omsetning betalt i kontanter. Skjønnsfastsatt kontant omsetning som er betalt via virksomhetens bankterminal er fastsatt til kr 1 092 108 inkl. mva. Dette beløpet er erkjent av klager. Ut fra dette beløpet må vi trekke fra merverdiavgiften. Etter dette utgjør den delen av kontantomsetningen som er betralt med kort fra virksomhetens bankterminal kr 873 686 uten mva.

Skjønnsmessig fastsatt andel av kontantomsetningen som er betalt med kontanter utgjør da for 2012 kr 143 284 (kr 873 686 x 16,4 %).

Klager kan etter dette ikke høres med at det er gjort feil ved fastsettelsen av den skjønnsmessige kontantomsetningen for 2012.

Når det gjelder 2010 og 2011 anfører klager at han ikke har noen problemer med å se at det som er innrapportert som kontantomsetning ligger lavt i forhold til i 2012 og at de øvrige manglene i regnskap/oppgaver gir grunn til å stille spørsmål ved riktigheten av den innrapporterte kontantomsetningen for disse to årene. Det anføres imidlertid at det ikke foreligger noe grunnlag for å tillegge klager en skjønnsmessig inntekt av kontantsalg i 2010 og 2011 utover det som er oppgitt til skattemyndighetene.

Klager anfører at den lave kontantomsetningen som er registrert på kassen i 2010 og 2011, skyldes at nærmest all kontantomsetning i disse årene, når det ble slått inn på kassen, ble slått inn som kortsalg. Det legges i den forbindelse til grunn at hvis man sammenholder det kortsalg som er registrert via bankterminal med det kortsalg som er registrert på kassen, så vil man finne at kortsalget registrert på kassen er atskillig høyere. Denne differansen må tilskrives annen inntekt enn kortsalg og må tilskrives kontantsalg.

Skattekontoret kan se at man muligens vil finne en differanse ved å foreta en slik sammenholdelse som ovenfor nevnt. Denne differansen vil imidlertid heller ikke gi et sikkert resultat. En slik sammenholdelse er også tilnærmet umulig da bilagspermene for 2010 og 2011 ifølge klager ikke kan gjenfinnes. Skattekontoret fastholder etter dette sitt standpunkt om at den lave prosentandelen som er slått inn på kassaapparatet som betalt som kontanter for 2010 og 2011 ikke fremstår som reell.

Når det gjelder 2010 viser Z-rapportene at kun kr 9 600 inkl. mva er slått inn på kassaapparatet som betalt med kontanter for dette året og at kr 528 814 inkl. mva er slått inn som betalt med bankkort via virksomhetens bankterminal. Tilsammen utgjør dette en samlet kontantomsetning på tilsammen kr 538 414 inkl. mva.

Hvis vi da beregner hvor mye den omsetningen som virksomheten selv har oppgitt at er betalt med kontanter i 2011 utgjør i prosent sett i forhold til oppgitt samlet kontantomsetning får vi følgende prosent:

9 600 bto x 100/ 538 414 bto =  1,78%

For 2011 viser Z-rapportene at kun kr 3 361 inkl. mva er slått inn på kassaapparatet som betalt med kontanter for dette året og at kr 621 830 inkl. mva er slått inn som betalt med bankkort via virksomhetens bankterminal. Dette utgjør da en samlet kontantomsetning på tilsammen kr 625 191 inkl. mva.

Hvis vi da beregner hvor mye den omsetningen som virksomheten selv har oppgitt at er betalt med kontanter i 2011 utgjør i prosent sett i forhold til oppgitt samlet kontantomsetning får vi følgende prosent:

3 361 bto x 100/ 625 191 bto =  0,53%

Skattekontoret finner fortsatt etter en samlet vurdering at man bør skjønnmessig fastsette andelen av kontantomsetingen som er betalt med kontanter til 16,4 % av skjønnsmessig fastsatt kontantomsetning betalt via bank for 2010 og 2011. Denne prosentsatsen fremstår som langt mer sannsynlig enn de som fremgår ovenfor. Dette underbygges ved at virksomheten ikke har hatt gode nok rutiner til å behandle kontantomsetningen på en korrekt måte. Klager har også selv uttalt at fordelingen mellom betaling med kort og betaling med kontanter har vært relativt stabil når vi ser de tre kontrollårene opp mot hverandre. I tillegg til dette legges det til grunn at utviklingen i samfunnet de siste årene har vært at andelen av de som betaler med kontanter blir stadig mindre sett i forhold til de som betaler med kort. Klager har videre innrømmet at en del av omsetningen som blir betalt med kontanter blir slått inn på kassapparatet som betaling med kort via bankterminal.

Klager anfører også at han i 2010/2011 hadde et visst salg gjennom "kuponger". Dette opphørte i 2011. En rekke av de kundene som hadde handlet hos klager ved bruk av kuponger fortsatte å benytte hans tjenester. Noe av dette salget skjedde som kontantsalg. Skattekontoret kan se at dette kan ha noe betydning, men kan ikke legge avgjørende vekt på dette. Det anses uansett ikke sannsynlig at andelen som er betalt med kontant utgjør en så lav prosentandel sammenlignet med det som er betalt med kort.

Klager anfører videre at det er grunn til å stille seg spørsmål til hvorfor han i 2010 og 2011 skulle ha unnlatt å rapportere kontantsalg for så å starte med det i 2012. Skattekontoret anser at dette ikke er et tungveiende argument og at eventuelle årsaker til dette blir ren spekulering.

Klager kan etter dette ikke høres med at det er gjort feil ved fastsettelsen av den skjønnsmessige kontantomsetningen for 2010 og 2011.

Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

V e d t a k :

Den påklagede etterberegningen stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Frøystad, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

V e d t a k:

Som innstilt.