Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8554 Avgiftsplikt ved etterberegning av merverdiavgift. Mval. § 3-1

  • Publisert:
  • Avgitt 07.09.2015
Saksnummer KMVA 8554

Klagenemdas avgjørelse av 7. september 2015

Klagedato: 3. februar 2015

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder: Etterberegning av merverdiavgift ved omsetning av klipp og barbering

Stikkord: Spørsmål om avgiftsplikt ved etterberegning av merverdiavgift

Bransje: 96.020 – Frisering og annen skjønnhetspleie.

KLAGENEMDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 7. september 2015 sak KMVA 8554 - Klager.

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

Klager, org.nr. xxx xxx xxx, er et enkeltmannsforetak, hvor A er innehaver og daglig leder. Innehaver sendte 28. oktober 2013 en søknad om å bli registrert som merverdiavgiftspliktig. Det er forklart i søknaden at han startet virksomheten den 19. oktober 2012 og at det har vært omsetning fra 1. januar 2013. Virksomheten ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret 30. oktober 2013 fra 1. termin 2013, med bransjekode 96 020 – Frisering og annen skjønnhetspleie.

 

På bakgrunn av bokettersyn i virksomheten påbegynt 14. oktober 2013, jf. bokettersynsrapport av 03. november 2014, fattet skattekontoret 06. januar 2015 vedtak om ligning/merverdiavgift for inntektsårene 2011, 2012 og 2013. Skattekontoret fattet også vedtak om økning av alminnelig inntekt og personinntekt for disse inntektsårene. Klagen gjelder etterberegning av merverdiavgift.

 

Vedtaket ble påklaget ved brev mottatt 06. februar 2015. Klagefristen er overholdt. Klager har ikke kommet med merknader til innstillingen.

 

Påklaget beløp utgjør:

 

 

 

 

Samlet påklaget beløp utgjør således kr 238 439.

Saken er ikke innbrakt for domstolene. Det vil bli inngitt politianmeldelse i saken.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok.nr.

Dokument

Dato

1

Bokettersynsrapport

03.11.2014

2

Varsel om etterberegning

18.11.2014

3

Vedtak

06.01.2015

4

Klage

03.02.2015

5

Oversendelse av innstilling

12.03.2015

6

Næringsoppgaver 2012 og 2013

16.04.2015

Klagen gjelder:

Klagen omfatter følgende forhold

Etterberegning av merverdiavgift for inntektsårene 2012 og 2013 med til sammen kr 238 439

1. Etterberegning av merverdiavgift

1.1 Sakens faktum

Klager er et enkeltpersonforetak hvor A er innehaver og daglig leder. Virksomheten utfører dame- og herreklipp og barbering. Virksomheten har ingen ansatte.

Skattekontoret avholdt bokettersyn i Klager for inntektsårene 2011, 2012 og 2013. Kontrollen omfattet:

  • Materiell kontroll av inntekter og kostnader i virksomheten for inntektsåren 2011, 2012 og 2013
  • formell kontroll av virksomhetens rutiner vedrørende inntektslegitimasjon

Klager har ikke hatt regnskapsfører i kontrollperioden.

 

Det var ikke utarbeidet noe regnskap for årene 2011, 2012 og frem til kontrolltidspunktet i 2013. Virksomheten sendte på oppfordring fra skattekontoret inn næringsoppgaver for inntektsårene 2011, 2012 og 2013. De innsendte næringsoppgavene er utarbeidet alene på bakgrunn av bankoppgaver siden annen dokumentasjon ikke finnes.

 

Næringsoppgaven for 2013 viser en omsetning på kr 679 664. Den samlede kontantomsetningen i virksomheten som er satt inn på bankkonto var på kr 593 133 uten merverdiavgift. Omsetningen i følge virksomhetens egne tall fra z-rapportene var på kr 656 720 uten merverdiavgift. Enkelte z-rapporter mangler. Videre hadde innehaver kr 130 187 disponibelt til privat bruk. Innehaver har opplyst at han lever nøysomt. Skattkontoret finner å legge omsetningen i følge næringsoppgaven til grunn.

I den innsendte næringsoppgaven for 2012 er omsetningen i virksomheten satt til kr 313 184. Den samlede kontantomsetningen i virksomheten som er satt inn på bankkonto var på kr 348 540 uten merverdiavgift. Omsetningen i følge virksomhetens egne tall fra z-rapportene fra kassaapparatet var på kr 355 124 uten merverdiavgift. Enkelte z-rapporter mangler. Videre hadde innehaver kr – 2 636 disponibelt til privat bruk. Skattekontoret går ut i fra at innehaver må ha hatt et betydelig større beløp til disposisjon for å dekke private leveomkostninger. Innehaver har dessuten selv opplyst at han har hatt relativ lik omsetning i 2012 og 2013. På grunnlag av disse opplysningene, anser skattekontoret at omsetningen har vært større i 2012 enn den som er oppgitt, men noe lavere enn i 2013. Skattekontoret tar derfor utgangspunkt i omsetningen i 2013 på kr 679 664 og reduserer omsetningen i 2012 med 20 % for å ta høyde for noe lavere omsetning i 2012, og fastsetter omsetningen i 2012 skjønnsmessig til kr 566 386.

 

Skatt x har dermed fastsatt merverdiavgiften for 2012 på grunnlag av skjønnsmessig fastsatt omsetning, og merverdiavgiften for 2013 er fastsatt på grunnlag av den innsendte næringsoppgaven.

1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

 Det siteres fra vedtaket:

"Merverdiavgift

Skjønnsadgang

Etter merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd kan avgiftsmyndighetene fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn når

a) omsetningsoppgave ikke er kommet inn til avgiftsmyndighetene,

b) mottatt omsetningsoppgave er uriktig eller ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

 

Det fremgår videre av merverdiavgiftsloven § 18-4 at tidligere fastsettelse av avgift kan endres av skattekontoret dersom vilkårene i § 18-1 er oppfylt.

 

Virksomheten var på kontrolltidspunktet ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det er under bokettersynet påvist at virksomheten har beregnet og oppkrevd merverdiavgift på frisørtjenester for hele kontrollperioden. Virksomheten har ikke innberettet og innbetalt merverdiavgift for disse tjenestene.

 

Bokettersynet har dessuten avdekket flere overtredelser av bokføringslovgivningen.

 

Skattekontoret legger til grunn at vilkårene i merverdiavgiftsloven § 18-1 nr.1 bokstav a, og merverdiavgiftsloven § 18-4, er oppfylt.

Skjønnsutøvelse

Skattekontoret skal etter en samlet og fri bevisbedømmelse finne frem til det mest sannsynlige beregningsgrunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift.

 

Omsetning – beregning av grunnlaget for utgående avgift:

Bokettersynet har som nevnt ovenfor påvist at virksomheten har unnlatt å innberette merverdiavgift på frisørtjenestene i 2011, 2012 og 2013.

 

I utgangspunktet er omsetning av enhver tjeneste avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd med mindre det er fritatt eller unntatt etter andre bestemmelser i loven.

 

Virksomheten har beregnet og oppkrevd merverdiavgift på frisørtjenestene i 2011, 2012 og 2013, men ikke innberettet merverdiavgift for disse årene.

 

I henhold til merverdiavgiftsloven § 11-4 første ledd skal et avgiftssubjekt betale beløp uriktig oppgitt som merverdiavgift i salgsdokumentasjon. Dette gjelder merverdiavgift oppgitt med et for stort beløp og merverdiavgift oppgitt for omsetning som er unntatt fra loven eller fritatt for merverdiavgift. Dersom virksomheten har oppkrevd merverdiavgift skal oppkrevd merverdiavgift innbetales.

 

Dersom beløp uriktig betegnet som merverdiavgift ikke er oppgitt i omsetningsoppgave, jf. § 15-1 femte ledd, eller i melding, jf. § 15-11 annet ledd, kan avgiftsmyndighetene fastsette beløpet. Vi viser til merverdiavgiftsloven § 18-2 første ledd, jf § 15-11 annet ledd.

 

Fastsettelse av utgående merverdiavgift for 2010, 2011 og 2012

Virksomheten har beregnet og oppkrevd merverdiavgift for perioden 2011, 2012 og 2013, men har ikke innberettet merverdiavgift.

 

Skatt x legger derfor til grunn at det er bruttometoden som skal benyttes ved fastsetting av utgående merverdiavgift for perioden, dvs. at det trekkes ut 25 % av omsetningen for å finne beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift.

 

2011

Virksomheten startet opp sin drift i begynnelsen av oktober 2011. Virksomheten har innrømmet å ha oppkrevet merverdiavgift helt fra starten av uten at de har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Skattekontoret finner det derfor riktig å registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret med virkning fra 6. termin 2011. Virksomheten gis ikke unntak for merverdiavgift for de første kr 50 000 av omsetningen etter oppstart, da virksomheten har krevet inn merverdiavgift fra sine kunder. Hele den skjønnsmessige fastsatte omsetningen for 2011 på kr 55 936 fastsettes derfor som grunnlag for beregning av utgående merverdiavgift for 6. termin 2011.

 

Beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og utgående merverdiavgift 25 % for 2011 er fastsatt slik:

 

År 2011

Termin 6

Sum

Skjønnsmessig fastsatt omsetning

55 936

55 936

Beregningsgrunnlag utg. merverdiavgift

55 936

55 936

Utg. merverdiavgift 25 %

13 984

13 984

 

2012

Da skattekontoret ikke har mottatt noe komplett regnskap for inntektsåret 2012 har man ikke noe grunnlag for å fordele den skjønnsmessig fastsatte omsetningen på kr 566 386 til riktig periode i året. Skattekontoret finner derfor at det blir mest korrekt å fordele den årlige omsetningen jevnt på de seks terminene i 2012.

Beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og utgående merverdiavgift 25 % for 2012 er fastsatt slik:

 

År 2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Skjønnsmessig

fastsatt omsetning

94 398

94 398

94 398

94 398

94 398

94 398

566 386

Beregnings –

grunnlag utg.

merverdiavgift

94 398

94 398

94 398

94 398

94 398

94 398

566 386

Utg. merverdiavgift 25 %

23 600

23 600

23 600

23 599

23 599

23 599

141 597

 2013

For inntektsåret 2013 har virksomheten i løpet av kontrollperioden sendt inn omsetningsoppgaver for merverdiavgift for 2. – 6. termin. Skattekontoret opprettholder beløpene som allerede er godkjent for 6. termin. Den samlede omsetning for 2013 på kr 679 664 vil derfor bli redusert med beløpet på kr 139 021 som allerede er godkjent som omsetning for 6. termin. Restbeløpet på kr 540 643 vil derfor på samme måte som for 2012 bli jevnt fordelt på de fem første terminene i året.

 

Beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og utgående merverdiavgift 25 % for 2013 er fastsatt slik:

År 2013

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Sum

Omsetning i henhold til

næringsoppgave

108 129

108 129

108 129

108 128

108 128

540 643

Beregningsgrunnlag utg.

merverdiavgift

108 129

108 129

108 129

108 128

108 128

540 643

Utg. merverdiavgift 25 %

27 032

27 032

27 032

27 032

27 032

135 160

 

Fastsettelse av inngående merverdiavgift

Etter merverdiavgiftsloven § 8-1 har et registrert avgiftssubjekt rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten.

 

Da skattekontoret ikke for noen av de tre kontrollårene har mottatt ett fullstendig regnskap som viser eksakt når de forskjellige inntektene og kostnadene har oppstått, finner skattekontoret det mest korrekt at også kostnadene fordeles likt på de forskjellige terminer. Som nevnt ovenfor er det gjort et unntak for 6. termin 2013 da omsetningsoppgave er kommet inn og allerede godtatt. Derfor vil både omsetning og kostnader som allerede er fastsatt iht. omsetningsoppgaven for 6. termin 2013 bli trukket ut av det totale beregnede beløp for omsetning og kostnader. Restomsetning og restkostnader vil bli fordelt på de fem resterende terminene i 2013. For inntektsåret 2011 vil inngående merverdiavgift på alle godkjente kostnader tilfalle 6. termin. Når det gjelder 2012 vil inngående avgift tilhørende godkjente kostnader bli jevnt fordelt på de seks terminene.

 

2011

Kontonr. i næringsoppgave

Merverdiavgift

Kostnad uten merverdiavgift

6300

0

40 000

6995

20

80

7700

100

399

     

Sum

120

40 479

Fradrag for inngående merverdiavgift i 2011 innrømmes med totalt kr 120 og fradragsberettiget med 1/1 del i 6. termin.

 

2012 

Kontonr. i næringsoppgave

Merverdiavgift

Kostnad uten merverdiavgift

4005

6 749

26 995

5900

213

850

6300

0

240 000

6340

855

3 420

6995

3 391

13 563

7330

2 400

9 599

7500

0

13 581

7700

945

3 778

     

Sum

14 553

311 786

Fradrag for inngående merverdiavgift i 2012 innrømmes med totalt kr 14 553 og fradragsberettiget med 1/6 del i hver termin.

 

2013 

Kontonr. i næringsoppgave

Merverdiavgift

Kostnad uten merverdiavgift

4005

9 336

37 343

5900

12

47

6300

0

246 000

6340

1 676

6 703

6395

237

948

6500

14 087

56 349

6600

3 145

12 579

6700

398

1 592

6995

8 515

34 060

7500

0

14 888

7700

31

125

     

Sum

37 437

410 634

Fradrag for inngående merverdiavgift i 2013 innrømmes med totalt kr 37 437 og fradragsberettiget med 1/5 del i de første fem terminene i 2013.

 

Fastsettelse av skyldig merverdiavgift

Fastsettelsen av merverdiavgift for terminene i 2011 er foretatt av Skatt x på bakgrunn innsendt næringsoppgave. Beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og inngående merverdiavgift 25 % for 2011 er fastsatt slik: 

År 2011

Termin 6

Sum

Endring grunnlag utg. mva

55 936

55 396

Endring utg. mva

13 984

13 984

Endring inng. mva

120

120

Netto etterberegnet mva

13 864

13 864

Fastsettelsen av merverdiavgift for terminene i 2012 er foretatt av Skatt x på bakgrunn innsendt næringsoppgave. Beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og inngående merverdiavgift 25 % for 2012 er fastsatt slik:

År 2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Endring grunnlag

utg.mva

94 398

94 398

94 398

94 398

94 397

94 397

566 386

Endring utg. mva

23 600

23 600

23 600

23 599

23 599

23 599

141 597

Endring inng. mva

2 426

2 426

2 426

2 425

2 425

2 425

14 553

Netto etterberegnet mva

21 174

21 174

21 174

21 174

21 174

21 174

127 044

Fastsettelsen av merverdiavgift for terminene i 2013 er foretatt av Skatt x på bakgrunn innsendt næringsoppgave. Beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og inngående merverdiavgift 25 % for 2013 er fastsatt slik: 

År 2013

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Endring grunnlag utg. mva

108 129

108 129

108 129

108 128

108 128

-

540 643

Endring utg. mva

27 032

27 032

27 032

27 032

27 032

-

135 160

Endring inng. mva

4 747

4 747

4 747

4 747

4 747

-

23 735

Netto etterberegnet mva

22 285

22 285

22 285

22 285

22 285

-

111 425

Det etterberegnes således merverdiavgift med kr 13 864 for 2011, kr 127 044 for 2012 og kr 111 425 for 2013, til sammen kr 252 333." 

1.3 Klagers innsigelser

I klagen datert 03.02.2015 anfører klager at den skjønnsfastsatte omsetningen i vedtaket av 06.01.2014 er satt for høyt. Klager hevder han ikke har uteholdt omsetning. Da han startet virksomheten gikk han glipp av omsetning siden han ikke hadde bankterminal, samtidig som de fleste kundene hans var skoleungdom. I 2013 fikk han bankterminal og økte prisene på tjenestene, noe som førte til at han fikk en annen kundekrets enn tidligere, siden skoleungdommene fant prisene for høye. Dette underbygger at skattekontorets vurdering av omsetningen er satt for høyt.

 

Klager bemerker at økt skjønnsfastsatt omsetning for 2012 også må føre til økte skjønnsfastsatte kostnader.

 

Klager mener at tilleggene i inntekten for både 2012 og 2013 settes til kr 0.

1.4 Skattekontorets vurderinger av klagen

1.4.1 Etterberegning av merverdiavgift

1.4.1.1 Spørsmål vedrørende avgiftsplikt

Omsetning av varer og tjenester er etter hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1 avgiftspliktig med mindre det foreligger unntak eller fritak etter lovens bestemmelser.

 

Det foreligger ikke tvil om at virksomheten har vært avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3 -1 siden virksomhetens oppstart i 2011.

 

1.4.1.2 Spørsmål vedrørende beregningen av utgående merverdiavgift

Grunnlaget for å beregne utgående merverdiavgift er fastsatt omsetning under punkt 6.1. ligning i rapporten av 03.11.2014, dvs. kr 566 386 for 2012 og kr 679 664 for 2013.

 

Virksomheten har sendt inn næringsoppgaver både for 2012 og 2013, etter utlegg av ligningen og påbegynt kontroll.

 

Næringsoppgaven i 2012 er, etter uttalelse av klagers medhjelper under kontrollen, utarbeidet alene på grunnlag av bankoppgaver. I følge denne hadde klager kr - 2636 til privat forbruk og total omsetning var på kr 313 184. Det foreligger ingen annen dokumentasjon på andre inntekter klager skal ha hatt for dette året som kunne ha dekket nødvendige utgifter til livets opphold. Selv om klager lever forsiktig, må det kunne gås ut i fra at han har hatt mer til sitt forbruk enn kr – 2636. Dette sannsynliggjør at klager har hatt en større omsetning enn den som er blitt innrapportert i næringsoppgaven for 2012.

 

Næringsoppgave for 2013 viser en total omsetning på kr 679 664, noe som er lagt til grunn i den endrede ligningen. I følge næringsoppgaven var det kr 130 187 til privat forbruk dette året.

 

Klager har i kontrollens oppstartmøte og i et senere møte sagt at omsetningen var relativt lik i 2012 og 2013. Omsetningen økte noe i 2013 siden virksomheten fikk bankterminal i november 2012, og virksomheten dermed fikk en annen kundekrets. Skattekontoret finner det sannsynlig at omsetningen var lavere i 2012 enn i 2013 siden virksomheten startet opp i 2011. Dette kan forklare noe av økningen i omsetningen, men skattekontoret finner det lite troverdig at omsetningen skulle ha økt med mer enn det dobbelte, fra kr 313 184 til kr 679 664 i løpet av ett år.

 

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på hverken inntekter eller kostnader i 2012. Skattekontoret fastsatte dermed omsetningen i 2012 ved skjønn. Utgangspunktet var omsetningen i 2013 som ble redusert med 20 %, og ble derved skjønnsmessig fastsatt til kr 566 380 for 2012.

 

Virksomheten har sendt inn næringsoppgaver. Skattekontoret har lagt næringsoppgaven for 2013 til grunn, det vil si virksomhetens egne tall for omsetningen, og tatt hensyn til at klager selv har opplyst at omsetningen for 2012 og 2013 var temmelig lik, men noe høyere i 2013.

 

Skattekontoret anser dermed skjønnsfastsettingen av omsetningen i 2012 som rimelig.

 

1.4.1.3 Spørsmål vedrørende fradrag for inngående merverdiavgift

Et registrert avgiftssubjekt har som hovedregel rett til fradrag for inngående merverdiavgift av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten.

 

Virksomheten har ikke ført regnskap, og kostnader er ikke dokumentert med bilag overfor skattekontoret. Skattekontoret har gitt fradrag på grunnlag av kostnader godkjent til fradrag i henhold til innsendte næringsoppgaver, det vises til punkt 6.1. ligning i rapporten av 03.11.2014.

 

Skattekontoret har gitt fradrag for inngående merverdiavgift på bakgrunn av kostnadene ført i de innsendte næringsoppgavene som anses som fradragsberettiget etter merverdiavgiftsloven § 8-1. Det vises til rapport og etterfølgende vedtak.

 

Skattekontorets innstilling:

 

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

 

V e d t a k:

 

Den påklagede del av etterberegningen stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Frøystad, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

V e d t a k:

 

Som innstilt.