Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8833 Mval. § 4-7 (1), § 18-1 (1) b, § 21-3

 • Publisert:
 • Avgitt 18.04.2016
Saksnummer KMVA 8833

Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS

Klagedato: 5. august 2015

Klagenemnda opphevet deler av tilleggsavgiften, for øvrig som innstilt.

Saken gjelder: 1. Etterberegning av inngående merverdiavgift med kr 34 918 som var fradragsført som tap på krav i det skattekontoret fant at vilkårene for tapsføring ikke var oppfylt.

20 % tilleggsavgift vedrørende pkt. 1.

Samlet påklaget beløp utgjør kr 40 519. 

Stikkord: Tap på krav. Tilleggsavgift.

Bransje: Regnskap og bokføring

Mval: § 4-7 første ledd, § 18-1 første ledd bokstav b, § 21-3.

 

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 18. april 2016 i sak KMVA 8833 - Klager AS.

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

Klager AS ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra 6. termin 2012. Virksomhetens formål er i Enhetsregisteret oppgitt å være: "Tjenesteytende virksomhet innen regnskapsføring og bedriftsøkonomi".

 

På bakgrunn av avgrenset kontroll av tilleggsoppgaven for 6. termin 2014 fattet skattekontoret den 21. juli 2015 vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift på grunnlag av at vilkårene for tapsføring ikke var oppfylt. Etterberegnet beløp utgjorde kr 34 918 og tilleggsavgift ble ilagt med kr 5 601.

 

Vedtaket ble påklaget den 5. august 2015. Klagefristen er overholdt.

Påklaget beløp utgjør:

Termin

Utgående avgift

Inngående avg.

Tilleggsavgift

6/2014

 

34 918

5 601

Sum

 

34 918

5 601

Forholdet i saken er ikke anmeldt til påtalemyndigheten.

Skattekontorets innstilling har vært lagt fram for klager, men det har ikke kommet inn merknader.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok. nr.

Dokument

Dato

1

Varsel om oppgavekontroll

30. mars 2015

2

Mottatt dokumentasjon

13. april 2015

3

Brev fra klager

22. juni 2015

4

Varsel om vedtak

20. juni 2015

5

Tilsvar til varsel om vedtak

8. juli 2015

6

Vedtak

21. juli 2015

7

Klage

5. august 2015

Klagen gjelder

Klagen omfatter følgende forhold:

 • Etterberegning av inngående merverdiavgift på grunnlag av at vilkårene for tapsføring etter merverdiavgiftsloven (mval) § 4-7 ikke var oppfylt. Påklaget beløp utgjør kr 34 918.
 • Tilleggsavgift på 20 % vedrørende pkt. 1, kr 5 601.

1. Etterberegning av merverdiavgift

1.1 Sakens faktum

Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx, ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret med virkning fra 6. termin 2012. I Enhetsregisteret er formålet oppgitt å være: "Tjenesteytende virksomhet innen regnskapsføring og bedriftsøkonomi".

 

Skattekontoret avholdt kontroll av mottatt tilleggsoppgave for 6. termin 2014. Oppgaven viste kr 39 288 i til gode merverdiavgift, og i merknadsfeltet stod det følgende: "Tillegg 6. termin 2014 er konstatert tap og manglende inng. faktura desember 2014."

 

Kontrollen avdekket at tapsføringen gjaldt misligholdte fordringer knyttet til fire selskaper, og at det forelå interessefellesskap i form av eierinteresser mellom kjøper og selger i tre av selskapene. Virksomheten hadde utestående fordringer hos følgende selskaper: Selskap 1 AS, Selskap 2 AS, Selskap 3 AS og Selskap 4 AS.

 

Daglig leder og styreleder i Klager AS er A. Han er også daglig leder og delaksjonær i Selskap 1 AS.

 

Selskap 1 AS

I brev datert 3. mars 2015 fra Selskap 5 Advokatfirma adressert til "Selskap 1 AS` kreditorer/den det måtte angå" skriver advokat B følgende: "Selskap 1 innførte sensommeren 2014 betalingsstans for gjeld pådratt før 19.08.2014. Selskapet ba om to betalingsutsettelser fra sine kreditorer; første utsettelse med en frist til 01.12.2014 og den andre med frist til 01.03.2015."

 

Det ble åpnet konkurs i Selskap 1 AS den 28. mai 2015. I tilleggsoppgaven for 6. termin 2014 tapsførte Klager AS fordringer utstedt i perioden 21. april 2014 til 1. oktober 2014 der merverdiavgiften utgjorde til sammen kr 23 688.

 

Selskap 2 AS og Selskap 3 AS

A styreleder både i Selskap 2 AS og i Selskap 3 AS. Disse to selskapene er heleide datterselskaper av Selskap 1 AS. A opplyser i brev datert 13. april 2015 at det ikke er/har vært noen form for aktivitet i disse selskapene og at de avvikles samtidig med konkursen i Selskap 1 AS. I tilleggsoppgaven for 6. termin 2014 tapsførte Klager AS fordringer utstedt i perioden 25. januar 2014 til 5. september 2014 der merverdiavgiften utgjorde til sammen kr 4 318.

 

Selskap 4 AS

Når det gjelder den tredje kunden, Selskap 4 AS, foreligger det intet interessefellesskap. Det ble åpnet konkurs i selskapet den 10. februar 2015. Fordringer utstedt i perioden 23. mai 2014 til 27. november 2014 ble tapsført allerede tre måneder før konkursen, i det de ble tatt med på tilleggsoppgaven for 6. termin 2014. Merverdiavgiften utgjorde til sammen kr 6 912. Skattekontoret mente at vilkårene for tapsføringen ikke var oppfylt før på konkurstidspunktet, slik at fordringene var tapsført for tidlig.

 

Skattekontoret kom til at vilkårene for tapsføring ikke var oppfylt for noen av fordringene og fattet vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift med kr 34 918. Tilleggsavgift ble ilagt med 20 %, som utgjorde kr 5 601.

1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra vedtaket:

"Det følger av merverdiavgiftsloven (mval) § 18-1 (1) bokstav b) at avgiftsmyndighetene kan fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn, herunder rette feil i et avgiftsoppgjør, når mottatt omsetningsoppgave er uriktig eller ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

 

Skattekontoret har den 19. mars 2015 mottatt tilleggsoppgave for 6. termin 2014. Av oppgaven går det frem at det er kr 39 288 i avgift til gode. Av merknadsfeltet følger det at "tillegg 6. termin 2014 er konstatert tap og manglende inngående faktura desember 2014."

 

Beregningsgrunnlaget kan korrigeres dersom en utestående fordring som det tidligere er beregnet utgående merverdiavgift av, på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne anses endelig konstatert tapt, jf mval. § 4-7 (1). Merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 angir nærmere hva som skal til før en fordring anses som endelig konstatert tapt. Det følger av bestemmelsen at en utestående fordring anses endelig tapt dersom:

 

 • "foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves
 • fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purrekrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
 • offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning eller
 • fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klar uerholdelig"

Ordningen med korreksjon for tapte krav er et unntak fra symmetrisystemet og velter avgiftstap over på staten fordi manglende betaling av kravet ikke fratar debitor fradragsrett for inngående avgift. Staten er etter dette med på å dekke en del av tapet når kreditor ikke får oppgjør fra sin skyldner. Ordningen innebærer en misbruksfare, særlig der det er et interessefellesskap mellom debitor og kreditor. Det blir derfor innfortolket i ordlyden "endelig tapt" at kravet er "reelt tapt".

 

Selskap 1 AS

 

Det er bare tap på "utestående fordring" som er gjenstand for tilbakeføring av merverdiavgift etter reglene om tap på krav i mval. § 4-7.

 

Det sentrale spørsmålet blir etter dette om fordringene er å anse som "utstående fordring[er]", jf mval. § 4-7 (1).

 

A er daglig leder og styremedlem i Selskap 1 AS. Videre eier A 15 prosent av aksjene i selskapet. Klager AS er selskapets regnskapsfører. A er daglig leder i Klager AS.

 

Selskap 1 AS gikk konkurs den 28. mai 2015. Ut fra konkursdato var ikke fordringene endelig konstatert tapt pr 31. desember 2014.

 

A har sentrale roller både i Selskap 1 AS og Klager AS. I tillegg fører Klager AS regnskap for Selskap 1 AS. Dette medfører at A har full oversikt over den finansielle situasjonen i Selskap 1 AS.

 

Klager AS har fortsatt å fakturere Selskap 1 AS til tross for at de har hatt kunnskap om den økonomiske situasjonen i selskapet. Vi kan etter dette ikke se at Klager AS har opptrådt slik man ville ha forventet av en uavhengig part.

 

Den 19. desember 2014 innkom det innbetaling fra selskapet på faktura utstedt den 18. desember. Eldre fordringer ble imidlertid ikke innbetalt. Med bakgrunn i det nærstående forholdet mellom selskapene fremstår fordringene som usikret lån eller bistand ytt for å styrke virksomheten.

 

Det er i saken heller ikke fremlagt purringer på de utstående beløp.

Skattekontoret mener etter dette at fordringene i realiteten ikke var "utestående fordring[er]" i merverdiavgiftslovens forstand, jf mval. § 4-7 første ledd.

 

Vilkårene for tapsføring er ikke oppfylt i saken. Det innrømmes således ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kr 23 688.

 

Selskap 2 AS og Selskap 3 AS

 

Selskapene er heleide datterselskap av Selskap 1 AS. A har et indirekte eierskap gjennom Selskap 1 AS.

 

Det følger av brev datert 13. april 2015 at det ikke har vært noen aktivitet i selskapene og at disse vil bli avviklet samtidig med oppbudet av Selskap 1 AS. Det er videre presisert at selskapene var ment som prosjektselskap i tilknytning til eiendomsutvikling.

 

Spørsmålet er etter dette om fordringene er å anse som "utstående fordring[er]", jf mval. § 4-7 (1).

 

A er styreleder i begge selskapene. Klager AS er regnskapsfører for begge selskapene. A har således sentrale roller i selskapene.

 

Det legges til grunn at A har hatt kunnskap om at det ikke var noen aktivitet i Selskap 2 AS og Selskap 3 AS. A måtte således ha vært klar over at selskapene ikke hadde inntekter til å dekke Klager AS sine fordringer. Klager AS har likevel fortsatt å utføre tjenester for selskapene og fakturert for dette. Vi kan med bakgrunn i dette ikke se at Klager AS har opptrådt slik man ville ha forventet av en uavhengig part. Skattekontoret har ansett dette som en investering i en prosess der selskapene skal rustes opp for å utføre prosjekter for Selskap 1 AS.

 

Det foreligger et nært interessefellesskap mellom selskapene. A måtte ha vært klar over den finansielle situasjonen i Selskap 2 AS og Selskap 3 AS. Skattekontoret bemerker at et uavhengig selskap måtte ha skaffet finansiering for å betale regnskapsfører dersom denne tjenesten skulle ha blitt utført.

 

Skattekontoret mener etter dette at fordringene i realiteten ikke var "utestående fordring[er]" i merverdiavgiftslovens forstand, jf mval. § 4-7 første ledd.

 

Vilkårene for tapsføring er ikke oppfylt i saken. Det innrømmes således ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kr 4 318.

 

Selskap 4 AS

 

Det ble åpnet konkurs i Selskap 4 AS den 10. februar 2015.

 

Klager AS sendte den 26. november 2014 faktura til selskapet. Denne viser akonto regnskapstjeneste, forskudd ferdigstillelse regnskap 2013 og regnskapsføring 2014. Skattekontoret antar at fakturen gir rett til fradrag for tap av fordring, men ikke før det tidspunkt selskapet er konkurs.

 

Det innrømmes etter dette ikke fradrag for inngående merverdiavgift med kr 6 912."

1.3 Klagers innsigelser

Det siteres fra klagen:

 

"Først og fremst bemerkes at det er gitt svarfrist til 28.7.2015. Denne må selvsagt forlenges da det er ferietid og undertegnede har hatt ferie i perioden 6.7.2015 til og med 3.8.2015. Det er også opplyst om dette i vårt brev pr. 8.7.2015. Man skal ha rimelig tid til å gjennomgå saken og avgi eventuelt tilsvar eller påklage Skattekontorets vurderinger.

 

Videre har vi mottatt brev fra Skatteetaten datert 21.07.2015 (vedtak om etterberegning) hvor det henvises til skatteetatens varsel datert 20.6.2015. Det formodes at skatteetaten her mener 7.7.2015? Samtidig bemerkes at Skatt x selv har brukt svært lang tid på å besvare/behandle denne saken. Det har nå gått 3,5 måned siden vårt tilsvar ble sendt.

 

Vi vil bestride Skattekontorets konklusjon hva gjelder fradragsrett for merverdiavgift for tap på utestående fordringer. Felles for tapene er at det gjelder fakturerte beløp som er tillagt merverdiavgift. Denne merverdiavgiften er så innbetalt terminvis med bakgrunn i de ulike terminoppgavene. Samtidig bestrides ileggelsen av tilleggsavgift.

 

Selskap 4 AS:

 

Det ble her utstedt faktura pålydende kr. 34.562,50, hvorav merverdiavgift utgjør kr. 6.912,50. Denne fakturaen skulle dekke regnskapsføring mv for 2013 og 2014 og sørge for at det ble gjennomført en korrekt regnskaps og avgifts-rapportering for selskapet. Det var under tvil vi sa oss villige til dette, men betingelsen var at forskuddsfakturering skulle skje. Denne ble ikke betalt og når da selskapet ble slått konkurs, var selvsagt beløpet tapt også i avgiftsmessig forstand. Vi kan derfor ikke se at Skatt x har rett til å nekte fradrag for inngående avgift med kr. 6.912.

 

Skattekontoret sier i sitt tilsvar datert 2 1.7.2015: «skattekontoret antar at fakturaen gir rett til fradrag for tap av fordring, men ikke for det tidspunkt selskapet er konkurs». Selskapet ble slått konkurs den 10.2.2015. mens fakturaen var datert 26.11.2014. Med andre ord før selskaper var konkurs. Hadde man ikke sendt denne fakturaen, hadde man heller ikke betalt utgående merverdiavgift på denne og derfor er det selvsagt naturlig at inngående avgift på tapet skal kunne fradragsføres.

 

Beløpet påstås derfor fradragsført!

 

Selskap 1 AS

 

Her kan det ikke være tvil om at dette omhandler tap på utestående fordring med kr. 118.440,22 hvorav merverdiavgift utgjør 23.688.

 

Da det var en person som var engasjert i Selskap 1AS, som forpliktet selskapet uten å ha fullmakter til dette, fikk selskapet økonomiske problemer. Imidlertid ble det besluttet at øvrige involverte, inklusive undertegnede, skulle gjøre det som var mulig for å rette på de problemene som hadde oppstått. Det var naturlig å opprettholde samarbeidet en periode med selskapets regnskapsførerselskap Klager AS, som hadde nødvendig informasjon og grunnlagsinformasjon fra tidligere. Sammen med selskapets bankforbindelse ble det derfor arbeidet for å ferdigstille og realisere selskapets prosjekter på en best mulig måte. Målet var hele tiden at alle forpliktelsene selskapet hadde skulle innfris og at selskapet skulle «overleve» denne vanskelige perioden. Dette skjedde dessverre ikke.

Fordringene vi hadde på selskapet omhandler perioden februar 2014 til september 2014. Brorparten av fordringene har dermed primært oppstått før selskapet fikk alvorlige problemer! Disse omhandler dels husleie og dels fakturerte tjenester for regnskapsførsel, utarbeidelse av ligningsoppgaver, aksjonærregisteroppgaver, årsregnskaper mv samt lønnsarbeid/rapportering til det offentlige og annen relevant bistand. Med andre ord er det ikke fakturert noe i perioden fra medio september 2014 frem til konkursåpning, med unntak av en faktura i desember 2014, som ble fakturert etter avtale med selskapets bankforbindelse og som ble betalt av denne. Overnevnte fremkommer av fakturakopier, som ble sendt skattemyndighetene 13. April 2015.

 

Overnevnte ble selvsagt fakturert med tillegg av merverdiavgift. Denne merverdiavgiften ble innberettet og betalt på de aktuelle avgifts-terminene!! Det er riktig at tapet ikke var endelig konstatert pr. 31.12.2014, men etter vår mening var dette endelig konstatert og i realiteten reelt ved innsendelse at tilleggsoppgave for 6-termin 2014 den 19.3.2015. Dette kunne senere bekreftes idet selskapet meldte oppbud i mai 2015.

 

I og med at forhold av betydning, som har inntruffet etter balansedagen (31.12), skal hensyn tas ved avleggelse av årsregnskapet for det enkelte år, ble dette tapet hensyntatt for regnskapsåret 2014, også i avgiftsmessig forstand.

 

Det faktum at undertegnede har vært involvert i begge selskaper er, slik vi ser dette, uten betydning da dette var reelle fordringer og tilsvarende fordringer ville ha påløpt uansett hvem som måtte være involvert. Her har man, etter vårt skjønn, opptrådt ordentlig og fakturert for den bistand som ble utført uavhengig om man har innehatt roller i begge selskaper.

 

Med bakgrunn i dette, påstås fradragsført inngående avgift med kr.23.688 opprettholdt.

Subsidiært kreves beløpet fradragsført på termin 3-2015, som er den termin selskapet begjærte oppbud.

 

Selskap 2 AS/Selskap 3 AS.

 

Det vises her til overnevnte. I tillegg presiseres at de utestående fordringene her, kun omfattet bistand for utarbeidelse av ligningsdokumenter, aksjonærregisteroppgaver og årsregnskap mv. for 2013. Man har dermed ikke fortsatt å utføre tjenester for selskapene slik Skattekontoret påstår. Denne bistanden er fakturert med merverdiavgift og merverdiavgiften er henført til riktig avgifts-termin og betalt i samsvar med dette. Dette er med andre ord tjenester selskapet uansett måtte ha kjøpt. Man har, med andre ord, også her lagt stor vekt på å foreta rapportering til det offentlige uavhengig av om selskapene var datterselskaper av Selskap 1 AS som etter hvert fikk problemer.

 

Beløpene er derfor utestående fordringer og samlet inngående avgift med kr. 4.318 påstås dermed fradragsført.

 

Subsidiært kreves beløpet fradragsført i termin 3-2015, som er den termin morselskapet begjærte oppbud."

1.4 Skattekontorets vurderinger av klagen

Det følger av mval § 4-7 at beregningsgrunnlaget kan korrigeres dersom en utestående fordring som det tidligere er beregnet merverdiavgift av, på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne anses endelig konstatert tapt. Forskrift til merverdiavgiftsloven § 4-7-1 presiserer når en utestående fordring kan anses som endelig tapt. Det følger av bestemmelsen at en fordring anses endelig tapt dersom:

a) foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves

b) fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier

c) offentlig gjeldsmegling, konkurs, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning eller

d) fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig

Ut fra de foreliggende opplysninger bestrides det ikke at kravet som krav nå må anses tapt. Spørsmålet i saken er etter skattekontorets oppfatning hvorvidt kravet senest på tapstidspunktet fortsatt var å anse som en avgiftspliktig kundefordring, eller om kravets karakter på grunn av interessefellesskap nå mer var å anse som et lån eller finansiering, eventuelt at klagers manglende oppfølging av fordringen har medført at staten ikke lenger er forpliktet til å refundere avgiftsdelen av fordringen.

 

Det fremgår av rettspraksis at vurderingen beror på en helhetsvurdering der fordringens uerholdelighet må sannsynliggjøres av kreditor. Debitors økonomiske stilling, kreditors inndrivelsesforsøk, fordringens størrelse og forholdet mellom kreditor og debitor er momenter i vurderingen. I praksis er det ikke stilt som betingelse for fradrag at debitor er insolvent. Fradrag er heller ikke betinget av at kreditor har gjort forsøk på tvangsinndriving. Kreditors aktivitet for å få betaling er imidlertid et moment. Spørsmålet er hvorvidt kreditor har gjort det som etter en totalvurdering er rimelig å kreve for at staten skal bære en del av tapet.

Selskap 1 AS

Mellom klager og skyldner foreligger det eierinteresser. Klager eier 450 av totalt 3 000 aksjer i Selskap 1 AS. I tillegg var han ansatt som daglig leder i Selskap 1 AS og hadde dermed ansvaret for å forvalte selskapets økonomiske ressurser på best mulig måte.

 

Fakturaene er datert i perioden 28. mars 2014 til 1. oktober 2014. Advokat B skrev i brev datert 3. mars 2015: "Selskap 1 innførte sensommeren 2014 betalingsstans for gjeld pådratt før 19.08.2014. Selskapet ba om to betalingsutsettelser fra sine kreditorer; første utsettelse med en frist til 01.12.2014 og den andre med frist til 01.03.2015."

 

Slik skattekontoret ser det leverte Klager AS sine tjenester fra april til oktober uten å få betaling og lot skyldner bygge seg opp et utestående krav på kr 118 440 inklusive merverdiavgift. På grunn av felles eierinteresser visste klager godt hvordan det stod til med den økonomiske situasjonen i Selskap 1 AS. Skattekontoret mener at klager på grunn av interessefellesskapet hadde en egeninteresse i å opprettholde leveransene og derfor behandlet fordringene på Selskap 1 AS som noe annet enn en ordinære kundefordringer.

 

Klager opplyser i klagen at en person ansatt i Selskap 1 AS forpliktet selskapet uten å ha fullmakt til det, noe som førte til økonomiske problemer. Likevel besluttet klager at Klager AS fortsatt skulle levere sine regnskapsføringstjenester for å ferdigstille og realisere selskapets prosjekter på en best mulig måte. Videre skriver klager at: "Målet var hele tiden at alle forpliktelsene selskapet hadde skulle innfris og at selskapet skulle "overleve" denne vanskelige perioden. Det skjedde dessverre ikke."

 

Dette tilsier at Klager AS hadde vurdert at fortsatt levering av tjenester til selskapet var risikabelt, men at virksomheten var villig til å ta risikoen. En slik avgjørelse mener skattekontoret at et uavhengig regnskapsfirma ikke ville ha landet på. Det naturlige ville ha vært at regnskapsføreren ville ha forbeholdt seg retten til å stoppe arbeidet, enten ved manglende betaling eller gjentatt forsinket betaling fra kunden. Eventuelt krevd forskuddsbetaling ved gjentatt forsinket betaling.

 

De utestående fordringene har derfor preg av å være lån heller enn ordinære kundefordringer som klager selv må bære kostnadene for. Etter mval § 4-7 er det bare en "utestående fordring" som kan kreves tapsført, ikke lån eller annen finansieringsbistand. Skattekontoret mener derfor at klager ikke hadde noen utestående fordring på tapsføringstidspunktet, kun et lån som han selv må bære tapet for. Når et utestående krav først har endret karakter fra å være fordring til å bli lån, kan kravet aldri endre seg tilbake og bli en ordinær kundefordring igjen. Det innebærer at vilkårene for tapsføring heller ikke foreligger på konkurstidspunktet.

 

Selskap 2 AS, Selskap 3 AS

Selskap 2 og Selskap 3 AS er heleide datterselskaper av Selskap 1 AS. A er styreleder i begge selskapene. De samme eierinteressene mellom kjøper og selger gjør seg gjeldene her, som mellom klager og Selskap 1 AS.

 

De tapsførte fakturaene er utstedt i perioden 17. januar 2014 til 28. august 2014. Klager viser til at de utestående fordringene omfatter bistand for utarbeidelse av ligningsdokumenter, aksjonærregisteroppgaver og årsregnskap med videre for 2013. Med andre ord tjenester som selskapene uansett måtte ha kjøpt. Klager påpeker at man med dette har lagt stor vekt på å foreta rapportering til det offentlige uavhengig av betalingsproblemene til moderselskapet.

 

Skattekontoret viser til regnskapsførerforskriften som sier at både regnskapsførervirksomheten og oppdragsgiver kan heve oppdragsavtalen ved vesentlig mislighold. Et eksempel på mislighold fra oppdragsgivers side er manglende betaling for utførte tjenester. Det følger da av § 3-1 at dersom oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter etter oppdragsavtalen, slik at regnskapsførervirksomheten ikke makter å produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering, plikter autorisert regnskapsfører å frasi seg oppdraget.

 

Etter skattekontorets vurdering forelå det ingen plikt for klager til verken å produsere eller utlevere egenprodusert materiale uten vederlag. Klager kunne derfor ha stanset sitt arbeid med eksempelvis revisjonsberetning eller andre lovpålagte attestasjoner ved manglende godtgjørelse eller krevd at det ble stilt sikkerhet for fullt oppgjør.

 

De utestående fordringene har derfor preg av å være lån heller enn ordinære kundefordringer som klager selv må bære kostnadene for og vilkårene for tapsføring er ikke tilstede.

 

Selskap 4 AS

Selskapet rette navn er Selskap 6 as, org.nr. xxx, men klager har konsekvent brukt navnet Selskap 4 AS i sine fakturaer og i sin korrespondanse med skattekontoret.

 

Det ble åpnet konkurs i selskapet den 10. februar 2015. Klager har utstedt fakturaer til selskapet i perioden 15. mai 2014 til 26. november 2014, som alle er tapsført i 6. termin 2014, altså før kunden gikk konkurs.

 

Skattekontoret er enig i at vilkårene for tapsføring er oppfylt, men ikke før det var avklart at konkursbehandlingen ikke ga dividende. Inngående merverdiavgift skulle derfor tidligst ha vært ført til fradrag i oppgaven for den terminen det ble åpnet konkurs hos kunden.

 

Når fradraget ikke er krevd i korrekt termin, fremgår det av Finansdepartementets brev av 7. desember 2005 at det normalt gis tre år for avgiftspliktig til å korrigere eget avgiftsregnskap. Korrigeringen må skje ved at det sendes inn korrigert omsetningsoppgave for den termin den faktiske kostnaden ble bokført. Klager kan med andre ord foreta en korrigering i den terminen tapet forelå.

2. Tilleggsavgift

2.1 Sakens faktum

Det vises til punkt 1.1.

2.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra vedtaket:

"Skattekontoret har ilagt tilleggsavgift med 20 %, som utgjør kr 5 601. Det er ikke ilagt tilleggsavgift på forholdet vedrørende Selskap 6 AS.

 

Det følger av mval. § 21-3 (1) at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 prosent i avgift i tillegg til merverdiavgift fastsatt etter § 18-1 og § 18-2 første og annet ledd.

 

Avgiftssubjektet hefter uten hensyn til egen skyld også for uaktsomme feil begått a medhjelpere, jf mval. § 21-3 annet ledd

 

Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er dels objektive og dels subjektive. Bestemmelsen forutsetter at både de objektive og subjektive vilkårene er oppfylte for at tilleggsavgift skal ilegges. Beviskravet knytter seg til begge vilkårene herunder beregningsgrunnlaget og skyldkravet. Dersom overtredelsen har vært uaktsom er beviskravet for ileggelse klar sannsynlighetsovervekt.

 

Klager AS har i saken tapsført fordringer som ikke faller inn under bestemmelsen om tap på utstående fordring i mval. § 4-7. Det foreligger etter dette klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten har overtrådt merverdiavgiftsloven og staten som følge av dette kunne lidt et tap.

 

Skattekontoret understreker at den som skal innlevere omsetningsoppgave skal opptre aktsomt og lojalt, jf mval. § 15-1 (8). Videre skal avgiftssubjektet bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og også gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen, jf § 15-1 (8).

 

Avgiftsoppgjøret er terminbasert og hver termin representerer i utgangspunktet et fullt og endelig oppgjør for den aktuelle terminen.

 

Skattekontoret bemerker at kravene til den som utfører avgiftsoppgjør er strenge og at det ikke skal mye til før en overtredelse blir ansett som uaktsom. Næringsdrivende har en plikt til å sette seg inn i reglene som gjelder for den aktuelle terminen.

 

Klager AS er en tjenesteytende virksomhet innen regnskapsføring og bedriftsøkonomi. Reglene om tap på utestående fordring er sentrale regler og må legges til grunn at det er godt kjent av virksomheten. Skattekontoret anser det som skjerpende at et regnskapsfirma ikke forholder seg i henhold til reglene om tap på utestående fordringer. Skattekontoret finner at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at Klager AS har utvist tilstrekkelig grad av uaktsomhet ved tapsføringen av fordringer som ikke faller inn under bestemmelsen om tap av utstående fordringer i mval. § 4-7.

 

Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er i saken etter dette oppfylt, jf mval. § 21-3 (1)."

2.3 Klagers innsigelser

Det siteres fra klagen:

"l samsvar med overnevnte, påstås tilleggsavgiften strøket. Selskapet har vurdert samtlige fordringer som reelle fordringer også i avgiftsmessig forstand. Selskapet har opplyst om (ved innsendelse av tilleggsoppgave) at fradragsført inngående avgift omhandlet tap på fordringer. Når Skattekontoret påstår at selskapet har opptrådt uaktsomt, reagerer vi sterkt på dette. Sakens innhold og fakta samt de vurderinger og skjønn vi har lagt til grunn, gjør påstanden om uaktsomhet enda sterkere.

 

Vi har alltid opptrådt ordentlig og i samsvar med gjeldende regler og vår moral og etiske standard er og har alltid vært høy.

 

Vi har, med bakgrunn i forhold nevnte ovenfor, vurdert krav om fradragsrett til å være reelle og med bakgrunn i dette påstås ileggelse av tilleggsavgift urimelig og bes strøket."

2.4 Skattekontorets vurdering av klagen

Skattekontoret kan ikke se at klager har kommet med nye opplysninger som medfører at tilleggsavgiften skal reduseres eller falle bort.

 

Det følger av mval. § 21-3 at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 % avgift i tillegg til merverdiavgift fastsatt etter mval. § 18-1 og § 18-4 første og annet ledd.

 

Virksomheten har ført fradrag for tap på krav etter mval. § 4-7 uten at lovens vilkår var oppfylt. Det må således anses for å være på det rene at det foreligger en overtredelse av loven og at dette kunne ha medført tap for staten. De objektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er dermed tilstede.

 

Spørsmålet blir deretter om virksomheten har opptrådt forsettlig eller uaktsomt ved tapsføringen. Det er ikke et vilkår for ileggelse av tilleggsavgift at den avgiftspliktige har hatt til hensikt å unndra avgift. Simpel uaktsomhet er tilstrekkelig. Ved vurderingen av den utviste uaktsomheten skal det legges til grunn at merverdiavgiftssystemet er basert på tillit til den næringsdrivende, og at terskelen for uaktsomhet dermed er lav.

 

En registrert næringsdrivende har en generell plikt til å sette seg inn i avgiftsreglene, herunder reglene om tap på utestående fordringer. Skattekontoret påpeker at spesielt profesjonelle aktører, som Klager AS, forventes å ha et høyt faglig nivå og å være en viktig bidragsyter til korrekte avgiftsoppgjør. Når klager påtar seg å utføre en stor del av regnskaps- og økonomifunksjonen i andre bokføringspliktige virksomheter har virksomheten et ansvar for å utføre regnskapsoppdragene på en forsvarlig måte og gjennom det medvirke til å redusere risikoen for skatte- og avgiftsunndragelser.

 

I dette tilfellet burde klager ha undersøkt regelverket nærmere før tapsføringen, da virksomheten burde ha forstått at handlingen kunne medføre overtredelse av loven, selv om det ikke var hensikten. Det foreligger dermed simpel uaktsomhet.

 

Vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt. Tilleggsavgift med satsen 20 %, som utgjør kr 5 601, opprettholdes og anses rimelig sett ut fra forholdet.

 

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

 

V e d t a k :

 

Den påklagede del av etterberegningen stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlem Frøystad var inhabil i denne saken.

 

Nemndas vara Mølland har avgitt slikt votum:

"Enig i etterberegning av inng mva på kr 28 006 vedr. Selskap 1 AS, Selskap 2 AS og Selskap 3 AS.

 

Uenig i tapsført mva kr 6 912 vedr Selskap 4 AS.  

 

Uenig i tilleggsavgift, da selskapet ga opplysning (info kunne ha vært bedre) til skatteetaten ved innlevering av oppgaven."

 

Nemndas medlem Stenhamar har avgitt slikt votum:

"Jeg mener selskapet fradragsførte fordring på Selskap 4 AS for tidlig. Jeg er derfor enig i etterberegningen, men uenig i tilleggsavgiften tilknyttet denne fordringen. For øvrig som innstilt."

 

Nemndas medlem Rivedal og Ongre sluttet seg til Stenhamar sitt votum.

 

Nemndas medlem Hines Grape sluttet seg til Mølland sitt votum.

 

Det ble etter dette fattet slikt

 

V e d t a k:

 

Tilleggsavgift knyttet til fradragsført fordring på Selskap 4 AS oppheves, for øvrig som innstilt.