Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skatteklagenemnda

Avskrivningssats for seismikkskip benyttet i oljevirksomhet ved midlertidig opphold i norsk beskatningsområde

  • Publisert:
  • Avgitt: 22.08.2019
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 99/2019

Saken gjelder hvilken avskrivningssats etter skatteloven (sktl.) § 14-62, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 14-62-2 (1) bokstavene d og e, A (heretter: selskapet), som er hjemmehørende utenfor EØS-området, skal benytte ved lineære avskrivninger av det seismiske fartøyet B.

Omtvistet beløp er kr 6 658 584.

 

 

Klagen tas til følge.

Alminnelig inntekt reduseres med kr 6 658 584 fra kr 9 213 408 til kr 2 554 824.

Lovhenvisninger: Skatteloven § 14-62, FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d og e

Skatt vest (Sentralskattekontoret for utenlandssaker) har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

"Selskapet og virksomheten
A er hjemmehørende i [land]. Selskapet har hatt virksomhet knyttet til geologiske undersøkelser med seismikkfartøyet B på norsk kontinentalsokkel i løpet av inntektsåret 2015. Oppdraget om innhenting av seismiske data ble utført for et nærstående selskap, C.

Skatteplikt
Selskapet var internrettslig skattepliktig for sin virksomhet på norsk sokkel etter petroleumsskatteloven § 2, jf. § 1. Norge har ikke begrenset den beskatningsretten som følger av norsk intern rett da virksomheten ble utøvet i et tidsrom som til sammen oversteg 30 dager i løpet av enhver tolvmåneders periode, jf. skatteavtalen mellom Norge og [land], artikkel 21.

Skatteplikten er ikke omstridt.

Saksgang - fastsettingen
Selskapet ble forbigått ved ordinær skattefastsettelse for inntektsåret 2015, da selskapet ikke hadde levert skattemelding for formue- og inntektsskatt og fordi sentralskattekontoret ikke var kjent med at selskapet hadde aktivitet i Norge i løpet av året. Skattemelding 2015 for formue- og inntektsskatt ble levert 28.11.2016. Sentralskattekontoret fattet vedtak 08.05.2017 hvor selskapets oppgave ble lagt til grunn.

Selskapet har i sin skattemelding for inntektsåret 2015 lagt til grunn 7% lineære avskrivninger av seismikkfartøyet etter FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d, jf. sktl. § 14-62. Kostpris på selve fartøyet var oppgitt til NOK 532 686 756 og fradragsførte avskrivninger relatert til fartøyets virksomhet i Norge utgjorde NOK 15 536 697.

Det bemerkes at seismikk-spesifikt utstyr på fartøyet var skilt ut i egen avskrivningsgruppe med kostpris NOK 500 127 978 og avskrevet med NOK 20 838 666 i perioden med virksomhet i Norge, som tilsvarer en avskrivningssats på 10% i tråd med FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav c. Dette er ikke bestridt.

Saksgang – endringssak
Sentralskattekontoret varslet selskapet om endring av skattefastsettingen i brev datert 31.08.2017. Varselet ble sendt innenfor firemånedersfristen i skatteforvaltningsloven (skfvl.) § 12-6 (4).

Sentralskattekontoret fant å måtte redusere avskrivningssatsen vedrørende det seismiske fartøyet B fra 7% til 4% med henvisning til FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav e. Bakgrunnen for varselet var sentralskattekontorets forståelse av bestemmelsens ordlyd om at gruppe d må tolkes innskrenkende ut fra de begrensninger som angis i lovteksten, og at gruppe e må være en samlegruppe for skip og fartøy, hvor også «spesialfartøy benyttet i oljesektoren», som seismiske fartøy, inngår. Sentralskattekontoret henviste kun til selve bestemmelsen i forskriften, ettersom vi vektla ordlydsfortolkning i saken. Det finnes liten grad av veiledning i øvrige rettskilder knyttet til hvilken avskrivningssats som skal benyttes på seismiske fartøy.

Varslet endring utgjorde en økning i fastsatt alminnelig inntekt på NOK 6 658 584, fra NOK 2 554 824 til NOK 9 213 408.

Selskapet kommenterte varselet i brev datert 20.09.2017 og gav uttrykk for at selskapets standpunkt er at et seismisk fartøy som B er et «spesialfartøy benyttet i oljesektoren», og derfor må omfattes av avskrivningsgruppen i bestemmelsens bokstav d (7%). Selskapet viste blant annet til definisjon av «hjelpefartøy» i forbindelse med tonnasjeskatt-regimet (Ot.prp. nr. 92 for 2004-2005, s. 133 og 134) og til spesifikasjonene av fartøyet B.

Sentralskattekontoret fattet vedtak om endring den 27.11.2017. Sentralskattekontoret vektla den ordlydsfortolkningen som vi la til grunn ved varselet, samt lovgivers hensyn om at de lineære avskrivningene skulle representere faktisk økonomisk verdifall. Relevante offentlige årsregnskap indikerer at flere selskap legger til grunn en økonomisk levetid på 20-25 år i sine avskrivningsplaner for seismiske fartøy, noe som samsvarer godt med avskrivningssatsen i gruppe e (4%).

Sentralskattekontorets vedtak om endring i skattefastsettelsen medførte en reduksjon i avskrivningssats til 4% i tråd med bestemmelsens bokstav e, med den konsekvens at fradragsførte avskrivninger for fartøyet ble redusert fra NOK 15 536 697 til NOK 8 878 113 og alminnelig inntekt for inntektsåret 2015 ble økt med NOK 6 658 584."

Skattepliktige fikk automatisk partsinnsyn i sekretariatets utkast til innstilling i brev av 17. juni 2019. Skattepliktige har meldt tilbake at de ikke har merknader til innstillingen.

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"Selskapet sendte inn sin klage på vedtaket 10.01.2018.

Selskapet anfører at bruken av begrepet «slik som» i FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d og sammenhengen i bestemmelsen klart viser at dykkerfartøy er å anse som spesialfartøy, men at bestemmelsen ikke gir noen definisjon av hva spesialfartøy er.

En naturlig fortolkning av bokstav d er at alle «spesialfartøyer benyttet i oljesektoren» skal avskrives med 7 % utenom de som er opplistet i bokstav e.

Det vises til definisjonen av spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet i AV nr. 4 / 1985 punkt 4 (Forskrift (Nr. 27) om omsetning av varer og tjenester til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster) til merverdiavgiftsloven § 6-30 (3). Som spesialskip regnes her skip som er spesielt bygget eller ombygget til bruk i petroleumsvirksomheten og som har oppdrag i slik virksomhet. Her gis det også eksempler på spesialfartøy. Det må være utvilsomt at B må anses som spesialfartøy i denne sammenheng.

Ordlyden i FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d ble vedtatt ca. 7 år etter AV-meldingen. Da det er klart sammenfall i ordlyden, må alle fartøy som omfattes av AV-meldingen også omfattes av bokstav d.

Finansdepartementet utarbeidet en liste 3.11.1989 over spesialfartøy på norsk sokkel karakterisert som «kjernefartøy» og «hjelpefartøy». Denne viser at spesialfartøy er en lang rekke fartøy, og at dette var kjent da ordlyden FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d, ble vedtatt.

Selskapet er enig i at begrepet «slik som» kan tolkes snevert og dermed innebære en spesifikk angivelse av hvilke fartøy som omfattes av bestemmelsen. «Slik som» må imidlertid leses «blant annet» eller «som eksempel». Det er nærliggende å forstå bokstav d slik at det er gruppen spesialfartøy som er omfattet, og ikke en snever krets som vanligvis inngår i denne gruppen. Når man velger å benytte det vide begrepet «spesialfartøyer benyttet i oljesektoren», virker det ikke naturlig etterpå å begrense dette til dykkerfartøyer og fjernstyrte undervannsfarkoster. I listen fra Finansdepartementet datert 3.11.1989 er seismiske skip ansett som spesialfartøy. Av AV nr. 4 / 1985 kan det virke som om dykkerfartøy generelt faller utenfor bokstav d med mindre de er spesialbygd eller ombygd og at det kun er disse dykkeskipene som omfattes av bokstav d. Alle skip som er spesialbygd eller ombygd til petroleumsvirksomhet må derfor anses som spesialfartøyer i henhold til bokstav d.

I skatteloven §§ 8-10 til 8-18 likestilles dykkerskip med seismiske fartøy vedrørende det særskilte skatteregimet for beskatning av shippingaktiviteter.

Det er ikke grunnlag for å anvende driftsmiddelets levetid som argument for at seismiske fartøy ikke skal anses som «spesialfartøyer benyttet i oljesektoren»."

 

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik:

"Formelle forhold

Klagen er fremmet innen klagefristen.

Faktum i saken

Faktum er ikke bestridt.

Rettsanvendelse
Selskapet er hjemmehørende utenfor EØS, og det skal dermed beregnes linære avskrivninger for selskapets driftsmidler, jf. sktl. § 14-62 (2) smh. sktl. § 14-60 (5). Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 14-62-2 (1) bokstav a til e angir hvilken avskrivningssats som skal anvendes for ulike grupper av driftsmidler. Ulike typer fartøy omfattes av bestemmelsens bokstav d eller e.

FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d lyder

«Fly, helikopter o.l., spesialfartøyer benyttet i oljesektoren slik som dykkerfartøyer og fjernstyrte undervannsfartøyer: 7 prosent.»

Bokstav e lyder

«Skip og fartøyer som ikke går inn under gruppe d, herunder passasjerskip og frakteskip bygget for spesialfart, rørleggingsfartøyer, rigger, floteller, lektere: 4 prosent.»

Spørsmålet er om et seismisk fartøy benyttet i oljesektoren skal avskrives lineært med en sats på 7 % eller 4 %.

Ordlydsfortolkning - definisjon av "spesialfartøy"
Selskapet hevder at seismiske fartøy må anses som spesialfartøy som omfattes av FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d.

Sentralskattekontoret har ikke funnet noen definisjon av begrepet «spesialfartøyer» knyttet opp mot skatteforskriftens bokstav d. Den eneste definisjonen som er funnet knyttet til spesialskip og petroleumsvirksomhet er definisjonen i Forskrift (Nr. 27) om omsetning av varer og tjenester til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster, punkt 4. Denne forskriften er gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven som har en helt annen funksjon enn skatteloven. Saken handler imidlertid ikke om hvilken plassering skip og fartøy har i forhold til merverdiavgiftslovgivningens begrepsapparat eller andre rettsområders definisjoner. Sentralskattekontoret finner derfor ikke at definisjonen i Forskrift (Nr. 27) gir konkrete holdepunkter for forståelsen av begrepet «spesialfartøy» slik dette er benyttet i FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d.

Sentralskattekontoret understreker at vi er enig med selskapet i at et seismisk fartøy kan anses som et spesialfartøy som benyttes i oljesektoren generelt sett, men er av den oppfatning at dette ikke er avgjørende i forhold til forståelsen av bestemmelsen i FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d.

Sentralskattekontoret er også enig med selskapet i at ikke alle dykkerfartøy omfattes av bestemmelsen i bokstav d. Fartøyene må «benyttes i oljesektoren». Begrensningen ligger imidlertid ikke på om dykkerfartøyet er bygd eller ombygd til bruk i petroleumsvirksomheten (jf. definisjonen fra merverdiavgiftslovgivningen omtalt ovenfor). Det er tilstrekkelig for å falle inn under bokstav d at dykkerfartøyet «benyttes i oljesektoren».

Problemstillingen er imidlertid ikke hva som skal omfattes av begrepet «spesialfartøyer benyttet i oljesektoren», men hvorvidt ordlyden "slik som" begrenser rekkevidden av bokstav d og «herunder» utvider rekkevidden av bokstav e.

Ordlydsfortolkning – definisjon av "slik som"
Sentralskattekontoret legger avgjørende vekt på bruken av begrepet «slik som» i FSFIN § 14-62-2 (1) bokstav d. Sentralskattekontoret finner at bruken av "slik som" setter en begrensning i hvilke typer spesialfartøy som omfattes. Således må fartøy som faller inn under begrepet «spesialfartøyer» være samsvarende med dykkerfartøyer og fjernstyrte undervannsfarkoster.

Synonym til begrepet «slik som» opplyses i Synonymordboka.no blant annet å være «tilsvarende», «på linje med» eller «på samme måte som». Dette samsvarer med sentralskattekontorets tolking av begrepet. Det skal imidlertid bemerkes at synonym til begrepet «så som» er opplyst blant annet å være «eksempelvis» og «for eksempel», noe som samsvarer med selskapets anførsler. I forskriften er imidlertid «slik som» benyttet.

Sentralskattekontoret finner ikke at seismiske fartøy kan anses å være «tilsvarende» eller «på linje med» dykkerfartøy og fjernstyrte undervannsfarkoster.

Ordlydsfortolkning – definisjon av "herunder"
Dersom departementet hadde ment at bokstav d skulle omfatte alle spesialfartøy som benyttes i oljesektoren, hadde man ikke trengt å legge til formuleringen "slik som" i lovteksten. Da hadde man kunne satt punktum etter "spesialfartøyer benyttet i oljesektoren". Det at departementet tar inn en slik formulering tyder på at hensikten er å begrense den nærmere kretsen av fartøy.

Bruken av begrepet "herunder" i forskriftens bokstav e, med opplisting av fartøytyper som rørleggingsfartøy, rigger, floteller mv. viser at «spesialfartøyer benyttet i oljesektoren» også omfattes av denne bestemmelsen og at begrepet «slik som» må avgrenses til den type fartøyer som omhandles i bestemmelsen.

I Det norske akademis ordbok benyttes «medregnet» som synonym til «herunder». Sentralskattekontoret er av den oppfatning at bruken av "herunder" innebærer en opplistingen av ulike fartøytyper, men ikke er ment som en uttømmende liste. At seismiske fartøy ikke passer inn under noen av eksemplene i bokstav e, kan derfor ikke tillegges vekt.

Videre følger det av lovens system at bokstavene d og e samlet gjelder alle typer skip og fartøy. Sentralskattekontoret mener at den naturlige forståelsen av bestemmelsene i sammenheng er at bokstav d er begrenset til å omfatte de spesifikt angitte fartøytyper og lignende fartøy, mens øvrige fartøy faller inn under bokstav e.

Økonomisk levetid
Sentralskattekontoret legger til grunn at det er den forventede økonomiske levetiden, og dermed verdifallet, som har vært lovgivers hensikt ved fastsettelsen av avskrivningssatsene for den enkelte gruppe i FSFIN § 14-62-2 (1), jf. Ot.prp. nr. 16 (1991-1992), avsnitt 5.3.5.1. Vi ønsker å påpeke at avskrivningsgrupper som en inndeling av ulike driftsmidler med tanke på fradrag for verdifall, i stor grad vil være en forenkling. Å gjenspeile virkelig verdifall på alle typer driftsmidler er ikke mulig.

Hvorvidt avskrivningen gjenspeiler det reelle økonomiske verdifallet er imidlertid ikke avgjørende for plasseringen av driftsmidlet. Forskriftens inndeling ligger fast. Det vil i mange tilfeller kunne være uklart i hvilken avskrivningsgruppe driftsmidlet faller inn under. I denne vurderingen vil driftsmidlets antatte levetid kunne ha betydning som et moment.

Avskrivningsgruppen bokstav e med 4% avskrivningssats tilsvarer omtrent 25 års levetid. Dette samsvarer godt med den økonomisk levetiden man kan forvente for seismiske fartøyer (20-25år). Utstyret om bord i seismiske fartøyer har normalt ikke like lang levetid, men disse avskrives separat; i dette konkrete tilfellet med 10 % i henhold til bokstav c.

Sentralskattekontoret mener derfor at seismiske fartøyers antatte levetid viser at gruppe e er den korrekte avskrivningsgruppen for slike fartøy.

Avsluttende bemerkninger:
Sentralskattekontoret vil bemerke at det foreligger nylige eksempler på selskap som har fartøy som må anses å falle inn under begrepet «spesialfartøyer benyttet i oljesektoren», som ikke omfattes av de fartøytyper som nevnes uttrykkelig etter begrepet «herunder» i bokstav e, men som likevel avskrives i gruppe e. Dette viser at enkelte aktører i praksis ikke anser fartøytypene opplistet i bokstav e som en begrensning i hvilke typer fartøyer som faller inn under denne bokstaven.

Oppsummert:
Sentralskattekontoret fastholder sin forståelse av at seismiske fartøy faller inn under bokstav e i bestemmelsen FSFIN § 14-62-2 (1).


Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage tas til følge.

Spørsmålet i saken er om et seismisk fartøy benyttet i oljesektoren skal avskrives lineært med en sats på syv eller fire prosent.

Det er enighet mellom skattepliktige og sentralskattekontoret at et seismisk fartøy kan anses som et spesialfartøy som benyttes i oljesektoren generelt sett. Det avgjørende i saken er om FSFIN § 16-62-2 (1) bokstav d skal tolkes innskrenkende til kun å omfatte spesialfartøy benyttet i oljesektoren som tilsvarer dykkerskip eller fjernstyrte undervannsfartøyer.

Sekretariatet har ikke funnet andre rettskilder enn selve forskriften. Sekretariatet kan heller ikke finne veiledning i annet regelverk. Spørsmålet er heller ikke omtalt i Skatte-ABC eller i rettledningen til RF-1045. Sentralskattekontoret har ikke vist til fast og entydig ligningspraksis, på tross av at forskriften om lineær avskrivning opprinnelig ble gitt 8. mars 1993 med virkning fra og med inntektsåret 1992. Spørsmålet må således avgjøres av en tolkning av selve forskriftsteksten.

I motsetning til sentralskattekontoret, forstår sekretariatet formuleringen "slik som dykkerfartøyer og fjernstyrte undervannsfartøyer" som eksemplifisering av spesialfartøyer som kan bli benyttet i oljesektoren. Sekretariatet har vanskelig for å se hvilke andre fartøyer benyttet i oljesektoren som ikke er dykkerfartøyer eller fjernstyrte undervannsfartøyer, men som likevel tilsvarer slike fartøy. Dersom departementet hadde ment å begrense spesialfartøy til kun omfatte dykkerfartøyer og fjernstyrte undervannsfartøyer benyttet i oljesektoren i bokstav d, ville det vært mer naturlig å formulere forskriftsteksten på denne måten:

"Fly, helikopter o.l., dykkerfartøyer og fjernstyrte undervannsfartøyer benyttet i oljesektoren".

Når det gjelder økonomisk levetid, er sekretariatet enig med sentralskattekontoret i at forskriftens inndeling ligger fast. Sekretariatet har ikke kjennskap til hvilke vurderinger departementet har lagt til grunn ved inndelingen av avskrivningssatser i forskriften. Driftsmiddelets antatte levetid kan derfor ikke tillegges nevneverdig vekt, da også andre hensyn kan ha blitt tillagt vekt ved inndelingen og fastsettelse av avskrivningssatsene.

Sekretariatet finner ikke grunn til å legge vekt på hvorvidt andre selskaper har krevd avskrivninger i gruppe d eller e for seismikkskip i oljevirksomhet.

Konklusjonen blir etter dette at seismikkskipet faller inn under bokstav d i bestemmelsen FSFIN § 14-62-2 (1).

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas til følge.

Alminnelig inntekt reduseres med kr 6 658 584 fra kr 9 213 408 til kr 2 554 824.

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 22.08.2019


Til stede:

                        Skatteklagenemnda
                        Benn Folkvord, fungerende leder
                        Anders Olsen, medlem
                        Camilla Ongre, medlem
                        Ellen Beate Lunde, medlem

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda har fått opplyst at det ikke foreligger entydig ligningspraksis vedrørende hvilken avskrivningssats som benyttes for seismiske fartøyer etter Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 14-62-2 (1) bokstavene d og e. Sekretariatet opplyste i møtet at sentralskattekontoret har foretatt en gjennomgang av kontrollrapporter fra perioden 1996 til og med 2017. Relevante funn var fra 2003 og tidligere, og i to tilfeller ble satsen endret fra 7 % til 4 % og i ett tilfelle ble det akseptert 7 % avskrivninger. Rapportene viser kort til bestemmelsen i forskriften.

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige                                                           v e d t a k:

 

 

 

Klagen tas til følge.

Alminnelig inntekt reduseres med kr 6 658 584 fra kr 9 213 408 til kr 2 554 824.