Skatteklagenemnda

Fradrag for faktiske kostnader til utdanning

  • Publisert:
  • Avgitt: 18.03.2021
Saksnummer SKNS1-2021-36

Saken gjelder spørsmål om fradrag for kostnader til utdanning, jf. skatteloven § 6-1. Omtvistet beløp er
kr 277 000.

Sekretariatet innstiller på at klagen ikke tas til følge.

Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling hvor det har vært dissens.

 

 

 

Klagen tas ikke til følge.

Lovhenvisninger: Skatteloven § 6-1

Saksforholdet

Skattekontoret har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens
§ 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

Det fremgår av vedtak datert 30. september 2019:

"Skattepliktig krevde i skattemeldingen levert i altinn.no fradrag for faktiske kostnader med kr 277.000"

Skattepliktig har redegjort for grunnlag og utdannelse i engelsk brev datert
16. september 2019.

"During year 2018, I have enrolled with master's degree program from A. This degree is needed for pursuing to get the new role within my organization as [...]. The total school fee for the degree program is NOK 415 000,00 which were split into 3 equal invoices. In 2018, I have paid NOK 277 000,00 from my earnings (& loan). That’s the reason I have changed the actual cost in my tax return and expecting some tax relaxation on that amount I have spent for staying up -to-date on my profession and maintaining my education.

With this letter, I have attached the A Invoices and my B [bank] statement as a proof that I have paid NOK 277000,00 to A in 2018.

Feel free to get back to me if any further clarification is needed. Thank "

Skattekontoret konkluderte i vedtaket med at det ikke forelå grunnlag for fradrag for faktiske kostander, men innrømmet minstefradrag med kr. 97 610.

Klagen sammen med sakens dokumenter og skattekontorets redegjørelse ble mottatt av sekretariatet 11. mars 2020.

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt på innsyn 18. desember 2020. Sekretariatet har ikke mottatt merknader fra skattepliktige.

Saken har vært til behandling i stor avdeling hvor det har vært dissens. 

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"Skattepliktig viser til skattekontorets vedtak og forklarer at siden han verken har norsk eller engelsk som hovedspråk, så ser han at han har formulert seg uheldig i sitt tilsvar datert 16.09.2019. Han forklarer videre at han valgte å ta etterutdannelsen på A for å holde seg oppdatert og utvikle seg videre i faget. Det var ikke et krav fra arbeidsgiver, men utdanningen brukes for å oppnå inntekt. Han mener fortsatt han har rett til fradraget og ønsker at det vurderes på nytt. Ved levering av skattemeldingen for 2018 krevde han fradrag for faktiske kostnader til masterstudiet på A med kr 277 000."

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik:

"I sitt tilsvar datert 12.08.2019 har den skattepliktige forklart at utdanningen var nødvendig for å få den nye stillingen som [...] i firmaet han jobbet for. I skattekontorets vedtak datert 30.09.2019 ble det slått fast at utdanningen var et vilkår for å tiltre en ny stilling i firmaet, og var derfor å regne som en kostnad til å oppnå en bestemt grad/ kompetanse.

I sitt tilsvar datert 20.11.2019 er det lagt ved bekreftelse fra arbeidsgiver C hvor det er forklart at den skattepliktige har vært ansatt hos dem siden 01.12.2016. Videre skriver de at utdannelsen han tok på A var nødvendig for at han skulle beholde sin nåværende stilling som [...] i selskapet.

Det er på det rene at utdanningen den skattepliktige har tatt på A er av den hensikt å oppnå en mastergrad i [...]. Fra før hadde han en bachelorgrad som [...]. Vi viser til Skatte-ABC 2019/20 under tema Utdanning – tilskudd og kostnader, kapittel 1;

"Fradragsretten for kostnader til utdanning er ulik avhengig av om det gjelder kostnader til å oppnå en bestemt grad/kompetanse eller om det gjelder kostnader til å vedlikeholde en allerede oppnådd grad/kompetanse. Kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, dvs. grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. er som utgangspunkt ikke fradragsberettigede".

Videre står det i kapittel 2;

"Personer som har arbeidet i en stilling på grunnlag av en utdanning som var tilstrekkelig ved ansettelsen, men som på grunn av nye kompetansekrav må skaffe seg tilleggsutdanning, kan fradragsføre disse kostnadene. Det er imidlertid ikke fradragsrett for kostnader som pådras for å skaffe seg ytterligere kompetanse som var et vilkår for å tiltre stillingen".

I dette tilfellet kan det forstås at utdanningen var nødvendig for å tiltre stillingen som senior produkt ekspert. Dette med bakgrunn i den skattepliktiges egen forklaring, og den tid som er gått fra den skattepliktig ble ansatt til den nye utdanningen ble påbegynt.

Skattekontoret kan ikke se at det er kommet nye forhold i klagen og vi anser derfor at skattekontorets vedtak er korrekt. Omgjøring er ikke aktuelt."

Sekretariatets vurderinger i innstilling til alminnelig avdeling

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge.

Vedtak ble fattet 30. september 2019 og klagen ble innsendt 28. oktober 2019 Klagen er etter dette rettidig jf. skatteforvaltningsloven § 13-4.

Nedenfor følger en kort oppsummering av sakens faktiske side, samt en nærmere redegjørelse for sekretariatets vurderinger.

Sakens faktiske forhold
Skattepliktig har krevd fradrag for faktiske kostnader til masterstudiet på A med
kr 277 000. Skattepliktige påpeker at denne utdanningen var nødvendig for å kunne tiltre sin nye stilling som [...].

Skattepliktig viser også til at utdanningen var nødvendig for å opprettholde utdanningen sin og holde seg oppdatert innenfor fagfeltet.

  1. august 2019 varslet skattekontoret om fravik i skattemeldingen. Ved vedtak datert 30. september 2019 ble beløpet ansett som kostnader for å oppnå en bestemt grad og det ble følgelig ikke innrømmet fradrag.

Sakens rettslige forhold
Etter skatteloven § 6-1 skal det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.

Det må foreligge en oppofrelse eller en reduksjon i skattyters formuesstilling, for at fradragsrett skal foreligge.

For fradrag ved utdanning følger det av Skatte-ABC 2018-2019 s. 1289-1290:

"Fradragsretten for kostnader til utdanning er ulik avhengig av om det gjelder kostnader til å oppnå en bestemt grad/kompetanse eller om det gjelder kostnader til å vedlikeholde en allerede oppnådd grad/kompetanse. Kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, dvs. grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. er som utgangspunkt ikke fradragsberettigede.

[...]

Personer som har arbeidet i en stilling på grunnlag av en utdanning som var tilstrekkelig ved ansettelsen, men som på grunn av nye kompetansekrav må skaffe seg tilleggsutdanning, kan fradragsføre disse kostnadene. Det er imidlertid ikke fradragsrett for kostnader som pådras for å skaffe seg ytterligere kompetanse som var et vilkår for å tiltre stillingen."

I det foreliggende tilfellet er det spørsmål om fradrag for kostnader ved å oppnå en mastergrad på A. Det opplyses om at skattepliktige hadde en bachelorgrad fra før. 

Skattepliktige opplyser i brev datert 12. august 2019 om at han tok utdanningen for å få en ny stilling innad i firmaet. Selve utdanningen var ikke et vilkår fra arbeidsgiver. Skattepliktige tok graden for å øke sin inntekt.

Ettersom utdanningen er en mastergrad må den anses som påbygging av den allerede gjennomførte bachelorgraden til skattepliktige. Utdanningen kan ikke anses som vedlikehold av kompetanse.

Kostnadene ved utdanningen må følgelig anses som kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad og er derfor ikke fradragsberettigede.

Skattepliktige har opplyst i brev datert 20. april 2020 om at en av fakturaene for utdanningen er betalt i 2019 og ber om fradrag også for dette beløpet. 

Sekretariatet har overfor vurdert og konkludert med utdanningens art og at kostnader for denne betalt i 2018 ikke er fradragsberettigede. Det samme gjelder for samme kostnader betalt for samme utdanning i 2019.

A short summary in English
After the Tax law § 6-1 deduction is to be admitted for expenses incurred to secure taxable income.

According to "Skatte- ABC 2018-2019" expenses for education is not deductible if the purpose of the education is to achieve a certain competence or degree.

The master's degree cannot be considered as maintenance of the taxpayer's previous bachelor degree. The secretariat considers the taxpayer's expenses associated to the master degree to be expenses related to achieving a certain degree or competence.

The expenses associated with the degree are therefore not deductible. This applies to both 2018 and 2019, as the costs are associated with the same degree.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Dissens i alminnelig avdeling

Saken ble behandlet i alminnelig avdeling 31. januar 2021.

Nemndsmedlem Hajem var ikke enig i sekretariatets innstilling og hadde følgende dissens:

"Uenig i sekretariatets innstilling. Jeg mener det er feil i faktum og jus. Av brev fra skattepliktiges arbeidsgiver datert 20.11.2019 fremgår det at utdannelsen på A var en forutsetning for å kunne fortsette i samme stilling. Dette er ikke reflektert i sakens dokumenter. Tvert imot er det lagt til grunn en upresis anførsel fra skattepliktige på norsk. Dette på tross av at skattepliktige har sagt fra om at han ikke er flytende hverken i norsk eller engelsk. At det skal innrømmes fradrag for etterutdannelse, selv om dette innebærer en høyere "grad" enn det skattepliktige opprinnelig hadde fremgår av Fredrik Zimmers Lærebok i Skatterett, 8. utgave, 2018, på side 226. Jeg mener derfor at skattepliktige skal gis medhold i alle fradragene for etterutdannelsesutgifter."

Nemndsmedlem Stenhamar var enig i sekretariatets innstilling, men kom med følgende merknad:

"Nemndas medlem Stenhamar har avgitt slikt votum:

Enig i sekretariatets innstilling, men med følgende merknad:

Vil bemerke at klager opplyser at vedkommende måtte ta utdannelsen for å få den nye ønskede stillingen hos arbeidsgiver. Så lenge dette lå som en forutsetning før/ eller ved avtaleinngåelse om den nye stillingen mener jeg det ikke er hjemmel for fradrag for kostnader til utdanningen. Dersom arbeidsgiver ikke hadde hatt krav til en gitt grad/ utdannelse ved tiltredelse av stillingen – men på grunn av senere økt kompetansekrav – mener jeg det kunne stilt seg annerledes."

Nemndsmedlem Kristoffersen sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Sekretariatets merknader til dissensen

Dissensen peker på arbeidsgiver sin bekreftelse, vurdering av upresis anførsel fra skattepliktige på norsk, samt at Zimmer åpner for fradrag ved etterutdannelse selv om dette innebærer en høyere "grad".

Sekretariatet vil først kommentere arbeidsgiver sin bekreftelse, og deretter vurdere Zimmer sin uttalelse i tilknytning til det foreliggende tilfellet.

Sekretariatet forstår faktum slik at skattepliktige ikke kunne få stilling som [...] uten den aktuelle utdanning. Dette har også blitt påpekt av skattepliktige i engelsk brev datert 12. august 2019.

Her fremkommer det:

"During year 2018, I have enrolled with master's degree program from A. This degree is needed for pursuing to get the new role within my organization as [...]."

Sekretariatet bemerker at det foreligger motstridende informasjon og dokumentasjon. Bekreftelsen datert 20. november 2019 viser her til at skattepliktige måtte ta masterutdanningen for å beholde sin nåværende jobb. Skattepliktige viser imidlertid i brev datert 12. august 2019 at det er snakk om en ny "rolle" innen virksomheten.

Av bekreftelsen fremgår det videre at skattepliktige begynte i jobb i virksomheten
1. desember 2016 og begynte på mastergrad i mars 2019. Det er kun 15 måneder fra skattepliktige startet i jobben til han begynte på mastergrad. Det korte tidsaspektet taler for at det forelå et vilkår fra arbeidsgiver ved inngåelse av arbeidsforholdet. Omfang av utdanning er også et annet vektig argument og det er ikke tvilsomt at en [mastergrad] på A er omfangsrik. Det er på det rene at utdanningen skattepliktige har tatt på A er av den hensikt å oppnå en mastergrad i [...].

Sekretariatet ønsker også å bemerke at det er en høy terskel og at hensynene bak skatteloven § 6-1 taler mot at skattepliktige skal få fradrag i situasjoner som den foreliggende.

Sekretariatet anser det følgelig sannsynlig at arbeidsgiver krevde en [mastergrad] ved tiltredelse av hans stilling i desember 2016.

Det følger av Skatte ABC s. 1287 pkt 2

"Personer som har arbeidet i en stilling på grunnlag av en utdanning som var tilstrekkelig ved ansettelsen, men som på grunn av nye kompetansekrav må skaffe seg tilleggsutdanning, kan fradragsføre disse kostnadene. Det er imidlertid ikke fradragsrett for kostnader som pådras for å skaffe seg ytterligere kompetanse som var et vilkår for å tiltre stillingen."

Basert på de opplysninger som foreligger er det etter sekretariatets vurdering stor sannsynlighet for at det forelå et vilkår fra starten av arbeidsforholdet om at skattepliktige tok en [mastergrad].

Det pekes spesielt på at hans bachelorgrad er svært annerledes fra den mastergraden han tok og det anses følgelig ikke sannsynlig at han ble ansatt i stillingen som [...] uten vilkår om ytterligere utdanning.

Sekretariatet kan ikke se at det er sannsynlig at det fremkom nye kompetansekrav etter så kort tid i stillingen. Som påpekt startet skattepliktige i jobb hos virksomheten i desember 2016 og begynte på mastergrad i mars 2018. Det er følgelig ikke sannsynlig at det forekom nye kompetansekrav for skattepliktige innen dette korte tidsrommet – spesielt med tanke på den utdanningen skattepliktige hadde som utgangspunkt og omfanget av den utdanningen han tok etter oppstart i jobb.

Det anses sannsynliggjort at skattepliktige sin mastergrad var nødvendig for å tiltre stillingen i virksomheten. Dette begrunnes blant annet i det korte tidsrommet, samt skattepliktiges forklaringer.

Sekretariatet vil nå gå over til å vurdere Zimmers uttalelse i "lærebok i skatterett"
8. utgave s. 226.

Her fremgår det:

"Kostnader som skattyteren har til å opprettholde sin kompetanse, har tilknytning til den løpende inntektsskapende aktivitet og er derfor fradragsberettiget, se Rt. 1962 s. 614 Tronier og Rt. 1991 s. 1182 Brenden. Kostnader til etterutdannelse o.l. kan derfor kreves fradratt. Dette kan ses som en parallell til fradragsretten for kostnader til vedlikehold av gjenstander. Grensedragningen volder ofte problemer. Et hovedsynspunkt er at utdannelse frem til fullført yrkeskompetanse er grunnutdannelse som ikke gir fradragsrett for kostnader. Utdannelse som tar sikte på å sikre at dette nivået opprettholdes, er etterutdannelse som gir fradragsrett. Kostnader til utdannelse som gir skattyteren ny kompetanse i tillegg til grunnutdannelsen, må imidlertid sidestilles med kostnader til grunnutdannelse. Men fordi fagene utvikler seg stadig raskere og kravene til å følge med øker, volder denne grensen i praksis ikke sjelden tvil."

Sekretariatet forstår denne uttalelsen slik at det vil være mulig å få fradrag til etterutdannelse dersom utdannelsen tar sikte på opprettholde nivået til grunnutdannelsen. I det foreliggende tilfellet blir derfor vurderingsmomentet om etterutdanningen er vedlikehold av grunnutdannelsen som skattepliktige allerede har.

Det fremgår av vedlagte dokumenter at skattepliktige har en bachelorgrad i [...]. Sekretariatet anser denne bachelorgraden betydelig ulik fra en [mastergrad] og kan ikke se at mastergraden tar sikte på å opprettholde nivået eller kompetansen fra den grunnleggende bachelorgraden.

 

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas ikke til følge.

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 18.03.2021


Til stede:

                        Skatteklagenemnda
                        Gudrun Bugge Andvord, leder
                        Benn Folkvord, nestleder
                        Arne Haavind, medlem
                        Tine Kristiansen, medlem
                        Frode Ludvigsen, medlem

                    

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

 

Klagen tas ikke til følge.