Skatteklagenemnda

Fradragsrett for kostnader som ikke er betalt via bank

  • Publisert:
  • Avgitt: 16.12.2019
Saksnummer Alminnelig avdeling 12 NS 51/2019

Saken gjelder fradragsrett for kostnader som ikke er betalt via bank, jf. skatteloven § 6-51. Omtvistet beløp er ikke nøyaktig angitt, men antas å utgjøre cirka kr 7 850 000 i personinntekt til sammen for alle årene.

 

Klagen tas delvis til følge.

Lovhenvisninger:

skatteloven § 6-51 og § 5-1, jf. § 5-30

Saksforholdet

Skattekontoret har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

"Skattepliktige har vært reell innehaver av enkeltpersonforetaket A, som omsetter bruktbiler. Foretakets formelle innehaver er skattepliktiges samboer.

Skattepliktige har i kontrollperioden, ved siden av den ordinære driften i A, omsatt brukte biler i stort omfang uten at dette er bokført. Skattepliktige har vært uføretrygdet fra 2013. Overskudd fra den ordinære driften i A, er oppgitt av skattepliktiges samboer på hennes skattemeldinger.

Skattepliktige ble av skattekontoret anmeldt for antatte overtredelser av bokføringsloven og ligningsloven. På den bakgrunn foretok politiet den 23.10.2016 ransaking og beslag i [adresse1] i [sted1]. Skattekontoret gjennomførte deretter kontroll for inntektsårene 2011 til og med 2016 av kjøp og salg av brukte kjøretøy med tanke på å avdekke uteholdt omsetning.

Skattekontoret varslet skattepliktige om at man vurderte å foreta endring i følgende utstrekning:

Inntekt:

Inntektsår

Alminnelig inntekt

Personinntekt

2011

2 190 049

2 190 049

2012

1 855 574

1 855 574

2013

1 584 714

1 584 714

2014

1 535 139

1 535 139

2015

1 591 064

1 591 064

2016

1 255 276

1 255 276


Merverdiavgift:

Inntektsår

Inngående merverdiavgift

2011

2 372

2012

5 001

2013

17 838

2014

3 685

2015

7 458

2016

4 150

 

I skattepliktiges tilsvar til varsel fremgikk det at han i all hovedsak var enig i omfanget av omsetning av biler, men at regelen om betaling via bank som vilkår for fradragsrett medførte en urimelig hard beskatning.

Skattekontoret fattet vedtak i følgende utstrekning hva gjaldt inntekt:

Inntektsår

Inntekter

Kostnader

Alminnelig
inntekt

Person-
inntekt

2011

4 435 886

2 406 293

2 029 593

2 029 593

2012

4 164 313

2 308 739

1 855 574

1 855 574

2013

3 780 034

2 195 320

1 584 714

1 584 714

2014

3 467 112

1 931 973

1 535 139

1 535 139

2015

3 437 992

1 846 928

1 591 064

1 591 064

2016

2 928 849

1 673 573

1 255 276

1 255 276

Merverdiavgift ble fastsatt i samsvar med de varslede beløp.

Det ble ikke ilagt tilleggsskatt idet skattepliktige er anmeldt for straffbare overtredelser av lignings- og bokføringslovgivningens bestemmelser.

I brev av 9.1.2018 påklager skattepliktige skattekontorets vedtak."

Klagen sammen med skattekontorets redegjørelse og sakens dokumenter ble mottatt hos sekretariatet 20. februar 2019.

Skattekontoret har sendt inn tilleggsopplysninger til redegjørelsen 29. oktober 2019. Skattekontoret har oppdaget en regnefeil i beregningen av fradragsberettigede kostnader ved at enkelte beløp stod med feil fortegn. Skattekontoret har kommet frem til at regnefeilen har ført til at den skattepliktige er lignet med for mye i inntekt i 2011 og 2013 med henholdsvis kr 180 000 og kr 360 000.

Sekretariatets innstilling ble sendt på innsyn til den skattepliktige 12. november 2019. Det er ikke kommet inn merknader til innstillingen.

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"Skattepliktige har påklaget skattekontorets vedtak så langt dette gjelder inntekt.

Han anfører at skattekravet han har mottatt på cirka fem millioner kroner ikke er riktig. Tallene som skattekontoret har lagt til grunn som skattepliktig inntekt er altfor høye. I forbindelse med kontrollen fikk han navn på 100-200 kjøpere og satt i dagesvis og ringte alle. Han anfører at dette viser en fortjeneste på mellom kr 2 000 og 15 000 per bil minus kostnader. Han anfører å ha hatt et økonomisk overskudd på virksomheten på mellom kr 300 000 og kr 350 000 per år. Skattekontorets tall lagt til grunn måtte han ha hatt en fortjeneste på kr 50 000 per bil.

Han anfører at kravet er absurd, og det riktige er at han skal skattlegges for en inntekt på cirka kr 2 000 000. Han forstår at det er et vilkår for fradrag for en kostnad at kostnaden må betales via bank, men anfører at det må være litt fornuft og rettferdighet i vurderingene.

Endelig anfører han at B og C har en fortjeneste per bruktbil på hhv 6 % og 7 %." 

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik:

"5.1      Vedrørende klagefrist

Klagefristen var seks uker, jf. skfvl. § 13-4 første ledd. Skattekontoret fattet vedtaket 28.11.2018. Klagen er inngitt seks uker etter vedtaksdato, og følgelig rettidig.

5.2       Vedrørende vedtatt inntektsøkning

Som skattepliktig inntekt regnes enhver fordel vunnet ved virksomhet, jf. sktl. § 5‑1, jf. § 5-30. Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 6-1.

Videre er det et vilkår for fradragsretten at betaling må ha skjedd via bank mv., med mindre betalingen utgjør mindre enn kr 10 000, jf. sktl. § 6-51.

Det vises til anførslene i pkt 4 hvor klager mener at skattepliktig inntekt har blitt for høy.

Skattekontoret vil til dette bemerke at man har basert inntektsøkningen på konkrete kjøp og salg av biler, hvor kjøpe- og salgssummene er innhentet fra kunder, kontrakter og/eller skattepliktige selv. Det er etter skattekontorets vurdering i stor grad enighet om de tallene som er lagt til grunn som kjøps- og salgssummer for de aktuelle bilene. Den skattepliktige inntekten blir likevel høyere enn skattepliktiges økonomiske overskudd av aktiviteten idet svært mange av bilene han har solgt er anskaffet uten at betaling har skjedd via bank.

Det foreligger ikke fradragsrett for kostnader som ikke er betalt via bank, hvis beløpet er kr 10 000 eller mer jf. sktl. § 6-51. Det er følgelig et vilkår for fradragsrett at betaling skjer via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling. Det oppstilles ikke unntak for regelen.

Den konkrete regelen gir stort utslag på skattepliktig inntekt i skattepliktiges sak, siden han har et betydelig antall anskaffelser hvor beløpet er kr 10 000 eller høyere hvor kostnaden ikke er betalt via bank. Den relativt sett høye skattepliktige inntekten er dermed et direkte utslag av at det ikke kan innrømmes fradrag for skattepliktiges ellers ubestridte og faktiske kostnader.

Skattekontoret vurderer det slik at bestemmelsen om betaling via bank som vilkår for fradragsrett, jf. sktl. § 6-51 avskjærer fradragsretten i den utstrekning som er lagt til grunn i vedtaket, og legger dermed til grunn at skattepliktiges klage ikke kan føre frem.

Sekretariatets vurderinger

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage tas delvis til følge ved at personinntekt og alminnelig inntekt reduseres etter oppdagelse av skrive-/regnefeil.

Formelle forhold

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Sekretariatet anser at klage av 9. januar 2019 på vedtak av 28. november 2018 er rettidig, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 første ledd.

Materielle forhold

Sekretariatet oppfatter skattepliktiges klage dithen at han mener at hans netto skattepliktige inntekt må reduseres ut i fra en rimelighetsbetraktning. Han mener å være skattlagt for et langt høyere beløp enn det som faktisk utgjorde overskuddet i virksomheten.

Sekretariatet kan i all hovedsak slutte seg til skattekontorets vurdering. Skatteloven § 6-51 første ledd oppstiller som vilkår for fradragsrett at betalinger over 10 000 kroner skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling. Det er ikke oppstilt unntak fra dette kravet verken i skatteloven eller i forskrift.

At skatteloven § 6-51 er en absolutt regel ble også lagt til grunn i SKNS1-2016-22.

Sekretariatet finner imidlertid at skattepliktig inntekt bør reduseres for årene 2011 og 2013 som følge av regnefeilen som er oppdaget av skattekontoret.

For ordens skyld bemerkes at endringen gjelder kostnader ved kjøp av bruktbil som ikke gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Endringen får derfor ikke betydning for merverdiavgiften.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas delvis til følge.

Personinntekt reduseres med kr 180 000 for 2011 og kr 360 000 for 2013.

Alminnelig inntekt reduseres med kr 180 000 for 2011 og kr 360 000 for 2013.

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Alminnelig avdeling 12

 

Medlemmene Bjørnelykke, Hammer og Kårbø sluttet seg til sekretariatets innstilling.


Det ble 16. desember 2019 fattet slikt

                                                           v e d t a k:

 

Klagen tas delvis til følge.

Personinntekt reduseres med kr 180 000 for 2011 og kr 360 000 for 2013.

Alminnelig inntekt reduseres med kr 180 000 for 2011 og kr 360 000 for 2013.