Skatteklagenemnda

Fritak for artistskatt etter artistskatteloven § 5

  • Publisert:
  • Avgitt: 21.08.2019
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 96/2019

Saken gjelder klage på vedtak om avslag på søknad om fritak for artistskatt etter artistskatteloven § 5. Fastsatt artistskatt beløper seg til kr 38 471.

Lovhenvisninger:. Artistskatteloven § 1, § 3, § 5 annet ledd, skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd

Saksforholdet

Skattekontoret har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

«I brev datert 01.02.2018 søkte A AS (org.nr. [...]) om fritak for artistskatt i forbindelse med arrangementet […]. De informerer at budsjettet for arrangementet er NOK 6 030 115 og informerer om finansieringen. Se vedlegg 1. Vedlagt søknaden er vedtekter, budsjett/finansiering og tilsagnsbrev. Se vedlegg 2.

I mail datert 01.03.2018 ba sentralskattekontoret om nærmere redegjørelse av inntektsposten "Andre tilskudd og Samarbeidspartnere".

I mail datert 05.03.2018 svarte A at de vil oversende oppdatert arbeidsbudsjett hvor alle finansieringskilder er spesifisert.

Spesifisert oversikt over andre tilskudd og samarbeidspartnere ble oversendt per mail 07.03.2018. Se vedlegg 3.

I mail datert 08.03.2018 ba sentralskattekontoret om en forklaring på hvorfor totalbudsjettet i søknaden på NOK 6 030 115 avviker fra beløpet i budsjettoversikten på NOK 6 670 000.

I mail datert 08.03.2018 svarte A at vedlagt budsjett var fra september 2017, mens beløpet i selve søknaden var oppdatert per januar 2018. De informerte at de fikk avslag fra B og C, at de mottok mindre midler fra [...] og at størrelsen på støtten fra [sted] Kommune er uavklart. Se vedlegg 4.

I vedtak datert 20.04.2018 avslo sentralskattekontoret søknad om fritak for artistskatt. På bakgrunn av informasjon om budsjett og dokumentasjon på offentlig støtte ble det lagt til grunn at arrangementets ekstraordinære offentlige finansiering utgjorde mindre enn 80 prosent av kostnadene. Se vedlegg 5.

Korrespondanse med klager

I mail datert 01.11.2018 har sentralskattekontoret bedt om avklaring av hvorvidt den offentlige støtten som fremgår av korrespondansen er den endelige støtten eller om det er ytterligere offentlig finansiering øremerket arrangementet.

I mail datert 04.11.2018 svarte A at de fikk NOK 150 000 til [...] fra [sted] Kommune og ikke 250 000 som opplyst om i budsjettet. De opplyste å ha brukt NOK 1 731 336 av virksomhetens driftsmidler. Se vedlegg 7. Vedlagt er resultatrapport. Se vedlegg 8.

I mail datert 07.11.2018 ba sentralskattekontoret om søknadsbrev knyttet til finansiering fra Kulturdepartementet, og tilsagnsbrev fra [sted] fylkeskommune og [sted] kommune.

I mail fra A datert 07.11.2018 ble forespurt dokumentasjon vedlagt. Se vedlegg 9, 10, 11, 12 og 13.»

Skattekontoret sendte sin redegjørelse til sekretariatet den 17. desember 2018. Sekretariatet sendte utkast til innstilling på innsyn hos skattepliktige den 8. april 2019, og mottok merknader den 17. april 2019.

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

«I klage datert 02.05.2018 A at det ikke fremkommer av loven at de offentlige midlene ikke kan være driftsmidler. De skriver at de ekstraordinære offentlige midlene utgjør 68 prosent av budsjettet og at de sammen med driftsmidlene fra offentlige midler utgjør 82 prosent av budsjettet. Se vedlegg 6.»

Skattepliktige skriver den 17. april 2019 at det ikke fremkommer av artistskatteloven at 80 % av den offentlige støtten til arrangementet må bestå av ekstraordinære tilskudd. Skattepliktige har forholdt seg til loven, og ikke vært kjent med lovens forarbeider og retningslinjer.

Skattepliktige synes i sine merknader å være enig med sekretariatets vurdering av saken.

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik:

«Klagefristen er overholdt

Klagen er fremsatt innen klagefristen på 6 uker, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 (1).

Fritak for artistskatt

Hovedregelen er at det skal svare skatt på bruttoinntekt som en utenlandsk artist opptjener i forbindelse med artistvirksomhet i Norge, jf. artistskatteloven §§ 3 og 1.

Unntak fra denne hovedregelen fremgår av artistskatteloven § 5 hvor det gis fritak for artistskatt hvor den utenlandske artisten opptrer i en forestilling som er ledd i en "offentlig støttet kulturutveksling" med en annen stat, jf. § 5 første ledd.

Det følger av artistskattelovens § 5 annet ledd at en offentlig støttet kulturutveksling med en annen stat må ha tilknytning til en annen stat og være "hovedsakelig finansiert" med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler, eller med midler fra myndigheter i en annen stat.

Med "hovedsakelig finansiert" menes at arrangementet i sin helhet eller for det vesentlige er finansiert med offentlige midler, jf. lovens forarbeid i Ot.prp. nr. 77 (1995-1996) punkt 5.2.4 tredje ledd. I punkt 5.2.4 fjerde ledd i nevnte forarbeid uttales følgende:

"At en institusjon eller forening mottar offentlig støtte til virksomheten vil ikke medføre at alle dens arrangementer er forestillinger som er ledd i kulturutveksling. Det må i denne forbindelse kreves at offentlige myndigheter yter økonomisk støtte ut over de ordinære tilskudd, for å få i stand dette spesielle arrangementet."

Det følger med andre ord av forarbeidene at det ikke er tilstrekkelig at virksomheten mottar offentlig driftsstøtte. Virksomheten må motta ekstraordinært tilskudd med direkte tilknytning til arrangementet.

I brev fra Finansdepartementet datert 29.09.1997 er det fastslått som retningslinje at minst 80 prosent av de totale kostnadene med arrangementet må dekkes av ekstraordinært tilskudd. Finansdepartementets uttalelser ligger til grunn for dagens praksis hvor det kreves at minst 80 prosent av arrangementet finansieres med ekstraordinære offentlige midler.

I klagen er det opplyst hvilke artistene som opptrer under [...], og at disse kommer fra [utland] og [utland]. Det legges til grunn at arrangementet oppfyller vilkåret om at det er en forestilling som er ledd i en kulturutveksling med en annen stat. Spørsmålet er hvorvidt arrangementet hovedsakelig er finansiert med ekstraordinære offentlige midler, slik at det er tale om "offentlig støttet kulturutveksling".

Den ekstraordinære offentlige støtten må dekke minst 80 prosent av de totale kostnadene ved arrangementet. I fremlagt resultatrapport er det opplyst om driftskostnader for arrangementet er
NOK 6 534 489. Se vedlegg 7. Den ekstraordinære offentlige støtten må utgjøre 80 % av de totale kostnadene, tilsvarende NOK 5 227 591.

Tilskudd fra [...], […] og [...]

På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon er sentralskattekontoret enig i at NOK 1 500 000 fra […] og NOK 500 000 fra [...], er ekstraordinære offentlige tilskudd til [...]. Se vedlegg 2 og 3.

Sentralskattekontoret er også enig i at NOK 1 000 000 fra [..] er ekstraordinært offentlig tilskudd på bakgrunn av tilsagnsbrev fra [...] og godkjent budsjett vedlagt tilsagnsbrevet. Se vedlegg 2.

Tilskudd fra [...], [...], og [...] utgjør samlet NOK 3 000 000.

Driftstilskudd fra [...] og [sted] fylkeskommune

I budsjettet er driftsmidler fra A på NOK 900 000 oppgitt å være fra Kulturdepartementet og [...]. Se vedlegg 2. Budsjettet er endret i ettertid og klager har opplyst at virksomhetens driftsmidler utgjør NOK 1 731 336 av finansieringen. Se vedlegg 7 og 8. Hvorvidt midlene er ekstraordinære offentlige midler til arrangementet [...] må vurderes ut fra fremlagt dokumentasjon.

I brev fra Kulturdepartementet datert 22.01.2018 fremkommer det at A har fått driftstilskudd for 2018 på NOK [...]. Det fremkommer ikke av tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet at driftstilskuddet er øremerket [...]. Se vedlegg 2. Sentralskattekontoret kan heller ikke se at det fremgår av budsjettsøknad til Kulturdepartementet at det er søkt om ekstraordinært tilskudd til [...]. Søknaden fremstår som en søknad om driftstilskudd. Se vedlegg 10. A sitt driftstilskudd fra Kulturdepartementet kan derfor ikke anses som ekstraordinært offentlig tilskudd.

I tilsagnsbrev fra [sted] fylkeskommune av 12.03.2018 fremgår det uttrykkelig at det utbetales driftstilskudd til A i henhold til […]. Se vedlegg 11. Driftstilskuddet fra [...] kan ikke anses som ekstraordinært offentlig tilskudd.

Driftstilskuddet til A fra Kulturdepartementet og [sted] fylkeskommune kan ikke anses som ekstraordinært offentlig tilskudd til [...].

Tilskudd fra Kulturdepartementet, [sted] fylkeskommune og [sted] kommune

Klager har opplyst om tilskudd på NOK 250 000 fra Kulturdepartementet, NOK 180 000 fra [sted] Fylke og NOK 250 000 fra [sted] kommune. Se vedlegg 3. I mail datert 04.11.2018 har A opplyst at tilskuddet fra [sted] Kommune ble endret til NOK 150 000. Se vedlegg 7. Midlene på samlet NOK 580 000 er offentlige midler. Hvorvidt midlene er ekstraordinære offentlige midler må vurderes ut fra fremlagt dokumentasjon.

Sentralskattekontoret har vurdert at fremlagt dokumentasjon på tilskudd fra Kulturdepartementet er driftsmidler. Det er ikke dokumentert at det foreligger ekstraordinær offentlig støtte på NOK 250 000 til [...] fra Kulturdepartementet.

I tilsagnsbrev fra [sted] fylkeskommune av 28.02.2018 fremkommer det at det er innvilget tilskudd på NOK 180 000 til [...]. Se vedlegg 12. Sentralskattekontoret anser disse midlene som ekstraordinært offentlig tilskudd.

På side 44 i møteprotokoll fra [sted] kommune fremgår det er innvilget tilskudd på NOK 150 000 til [...]. Se vedlegg 13. Sentralskattekontoret anser disse midlene som ekstraordinært offentlig tilskudd.

Det ekstraordinære offentlige tilskuddet fra [sted] fylkeskommune på NOK 180 000 og [sted] kommune på NOK 150 000 legges til de øvrige midlene som er vurdert som ekstraordinært offentlig tilskudd (NOK 3 000 000). Samlet ekstraordinær offentlig finansiering av [...] utgjør
NOK 3 330 000.

Tilskudd som er tatt ut av finansieringen

Klager opplyser å ha mistet tilskudd fra [...] og [...]. Se vedlegg 4. Disse midlene er opplyst å være NOK 400 000 og NOK 200 000. Se vedlegg 3. Sentralskattekontoret har ikke vurdert hvorvidt disse midlene på NOK 600 000 utgjør ekstraordinære midlene siden midlene er tatt ut av finansieringen.

Tilskudd som ikke er ekstraordinære offentlige tilskudd

Klager har opplyst om tilskudd på NOK 150 000 fra […], NOK 250 000 fra […] og NOK 200 000 fra [...]. Se vedlegg 3. Sentralskattekontoret anser ikke disse tilskuddene på samlet NOK 500 000 som ekstraordinære offentlige tilskudd.

Offentlige tilskudd som ikke er dokumentert

Klager har opplyst om tilskudd fra [...] og [...] på NOK 35 000. Se vedlegg 3. I mail datert 08.03.2018 har A opplyst at de fikk mindre tilskudd enn NOK 35 000, men ikke oppgitt tilskuddets endelige størrelse. Se vedlegg 4. Sentralskattekontoret anser tilskudd fra [...] som offentlig tilskudd. Klager har imidlertid ikke dokumentert offentlig støtte fra [...].

Sentralskattekontoret har vurdert at den ekstraordinære offentlige støtten utgjør NOK 3 330 000. Dette tilsvarer 51 % av de totale kostnadene ved [..]. Tilskuddet fra […] og [...] ville ikke medført at [...] er finansiert med minst 80 % ekstraordinære offentlige midler.

Det er også oppgitt støtte på NOK 35 000 fra [...]). Se vedlegg 3. Sentralskattekontoret anser tilskudd fra [...] som ekstraordinært offentlig tilskudd. Klager har ikke dokumentert denne støtten. I likhet med tilskuddet fra [...] ville ikke tilskuddet fra [...] medført at 80 % av de totale kostnadene ved arrangementet dekkes av ekstraordinært offentlig tilskudd.

Konklusjon

Vilkårene for fritak for artistskatt etter artistskatteloven § 5 er ikke oppfylt.

Sentralskattekontoret foreslår at vedtak datert 20.04.2018 fastholdes.»

Sekretariatets vurderinger

Konklusjon

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge.

Prosessuelle forhold

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd for klager over vedtak om fastsetting av artistskatt. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Sekretariatet legger til grunn at det er fastsatt artistskatt ved arrangørenes trekk etter artistskatteloven § 7. De trekkpliktiges søknad om skattefritak etter artistskatteloven § 5, innebærer en anførsel om at grunnlaget for fastsetting av artistskatt skal være null. Det framgår av forskrift til artistskatteloven § 2-5 tredje ledd at skatt på honorar skal innbetales til fastsatt tid selv om søknaden om fritak ikke er avgjort. At skattekontoret har kommet til at vilkårene for å gi fritak etter artistskatteloven ikke er oppfylt, må anses som en myndighetsfastsetting og dermed et vedtak om fastsetting av artistskatt etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Skatteklagenemnda er rett klageinstans for et slikt vedtak.

Det materielle spørsmålet er om det skal gis skattefritak etter artistskatteloven § 5.

Skattekontoret traff sitt vedtak 20. april 2018. Klagefristen var seks uker, og løp fra det tidspunkt skattepliktige mottok klagen, jf. skatteforvaltningsloven § 14-4, jf. § 5-5. Klagen er datert 2. mai 2018. Klagen er da levert innen fristen.

Materielle forhold

Sekretariatet er enig i skattekontorets vurdering av saken.

Det skal i utgangspunktet svares skatt av bruttoinntekter til utenlandske artister eller foretak i forbindelse med aktivitet utøvet av artisten i Norge, jf. artistskatteloven §§ 1 og 3.

Det fremgår imidlertid av artistskatteloven § 5 at

«Det skal ikke svares skatt av godtgjørelse til utenlandske artister for forestillinger som er ledd i en offentlig støttet kulturutveksling med annen stat.

Med offentlig støttet kulturutveksling med annen stat menes kulturell virksomhet som har tilknytning til slik stat og som hovedsakelig er finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler eller med midler fra myndigheter i en annen stat».

Det springende punktet i saken er om [...] «hovedsakelig er finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler eller med midler fra myndigheter i en annen stat».

Forarbeidene til artistskatteloven Ot.prp. nr. 77 uttaler på side 17:

«At en institusjon eller forening mottar offentlig støtte til virksomheten vil ikke medføre at alle dens arrangementer er forestillinger som er ledd i kulturutveksling. Det må i denne forbindelse kreves at offentlige myndigheter yter økonomisk støtte ut over de ordinære tilskudd, for å få i stand dette spesielle arrangementet. Det vil bli utarbeidet retningslinjer som Sentralskattekontoret for utenlandssaker skal legge til grunn i sin vurdering av søknader om et arrangement skal anses som ledd i offentlig støttet kulturutveksling».

Slike retningslinjer ble gitt av Finansdepartementet i en uttalelse av 29. september 1997. Det ble her lagt til grunn at minst 80 % av de totale kostnadene ved arrangementet må dekkes av ekstraordinære tilskudd fra det offentlige for at det skal gis fritak.

Sekretariatet tolker forarbeidene slik at arrangementet må være finansier med ekstraordinære tilskudd fra det offentlige. Det er ikke tilstrekkelig at arrangementet får ordinære driftstilskudd fra det offentlige.

I Innst. O. nr. 22 (1996-1997) forutsetter Finanskomiteen at det skal føres en streng praksis for godkjenning etter fritaket i artistskatteloven § 5.

Skattepliktige har i sin resultatrapport oppgitt å ha hatt kostnader på kr 6 534 489 til [...]. Den ekstraordinære offentlige støtten må da utgjøre minst kr 5 227 591 (80 % av kr 6 534 489).

Sekretariatet slutter seg til skattekontorets vurdering av hvilke tilskudd som anses som ekstraordinær offentlig støtte, og hvilke som anses som tilskudd til ordinær drift.

Skattekontorets gjennomgang av finansieringen av [...] viser at den ekstraordinære offentlige støtten ikke utgjør minst kr 5 227 591, men kr 3 330 000.

[...] er ikke «hovedsakelig [...] finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler fra myndigheter i en annen stat».

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 21.08.2019


Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Kate Bjørnelykke, medlem

                        Frode Ludvigsen, medlem

                        Eli Krogstad, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.