Skatteklagenemnda

Klage på ileggelse av tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt

  • Publisert:
  • Avgitt: 27.09.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 160/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 10 848. Sekretariatet innstiller på å fastholde den ilagte tvangsmulkten.

 

Klagen tas ikke til følge.

Lovhenvisninger: a-opplysningsloven § 10, a-opplysningsloven §§ 3 og 4

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 8 arbeidsforhold for 2017-12 som ikke ble levert neste måned 2018-01.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 05.02.2018.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 08.02.2018 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.02.2018. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.02.2018.

Faktura for 22.02.2018-27.02.2018 på 5 424,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 28.02.2018.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. A-melding ble levert 06.03.2018 og samtlige arbeidsforhold ble bekreftet eller avsluttet.

Faktura for 28.02.2018-05.03.2018 på 5 424,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 07.03.2018.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 19.03.2018.

Behandling i nemnd

Saken ble meldt opp til behandling i alminnelig nemnd den 11. juni 2018. Den 9. august 2018 var saken ferdig votert. Nemndas medlemmer Furuseth og Olsen sluttet seg til sekretariatets instilling. Nemndsmedlem Syversen dissenterte.

Saken meldes derfor opp til behandling i stor avdeling.

Sammendrag av klagen:

I klagen står det at A AS nylig har overtatt som regnskapsfører og i den sammenheng fikk de ikke tilgang til å sende inn a-melding i tide, da det tok tid før kunden signerte A AS som ny regnskapsfører i Altinn. Regnskapsfører opplyser at bakgrunnen for forsinket signering er dødsfall i nær familie.

Regnskapsfører ber om at tvangsmulkten blir ettergitt.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet har forståelse for at regnskapsfører kan ha vanskelig for å følge opp påminnelsesbrev og vedtak dersom tilganger i Altinn ikke blir registrert i tide ved bytte av regnskapsfører. Likevel er det slik at en opplysningspliktig sin medhjelper fullt ut skal identifiseres med den opplysningspliktige. Den opplysningspliktige kan ikke fristilles fra sine forpliktelser ved å benytte en medhjelper. Unnlatelser og feil som er gjort av regnskapsfører, eller som skyldes dårlig kommunikasjon mellom regnskapsfører og den opplysningspliktige, innebærer ikke at mulkten ettergis.

Skattedirektoratet har forståelse for at personlige forhold hos opplysningspliktig kan påvirke overholdelser av plikter, men det fristiller ikke en opplysningspliktig fra ansvaret vedkommende har ovenfor sine ansatte.

Konklusjon:

Skattedirektoratet mener at tvangsmulkt for 8 ansatte, i perioden 22.02.2018-05.03.2018, på kroner 10 848,00, anses som rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Det dissenterende nemndsmedlem har avgitt følgende votum:

Uenig i sekretariatets innstilling.

"Manglende innberetning skyldes dødsfall i nær familie hos regnskapsfører – altså et unnskyldelig forhold. Hadde et slikt forhold oppstått på den opplysningspliktiges side hadde det vært et rimelig grunnlag for å frafalle bot, jf. a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd. Men dette må etter min mening også gjelde hvis et slikt forhold oppstår hos regnskapsfører i og med at den opplysningspliktige skal identifiseres med sine medhjelpere, dvs. regnskapsfører i dette tilfellet".

Nemndas medlem Olsen har avgitt slik votum:

"Enig i sekretariatets innstilling, men med følgende merknad:

Jeg er under tvil kommet til at jeg kan slutte meg til konklusjonen i innstilingen i saken.

Det framgår av saksdokumentene at dødsfall i familie er en del av årsak til at nødvendige fullmakter til regnskapsfører ikke er signert elektronisk av den opplysningspliktige. Innstillingen er streng når det ikke legges vekt på dette ved vurderingen av tvangsmulkten.

Jeg har likevel noe tvil kommet til at jeg kan slutte meg til konklusjonen i innstillingen. Jeg legger her vekt på at gebyret først begynner å løpe ca. to og en halv uke etter at fristen for levering gikk ut og at den opplysningspliktige i mellomtiden har mottatt to varsler (påminnelsesbrev samt varsel/vedtak). Videre at elektronisk signering av nødvendige fullmakter ikke er særlig krevende (verken tidsmessig eller på annen måte). I denne sammenheng viser jeg også til at vilkårene for ettergivelse av tvangsgebyr i A-opplysningslovens § 10 4. ledd er strenge".

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet mener at dødsfall i nær familie hos opplysningspliktige i utgangspunktet kan være grunnlag for å frafalle ilagt tvangsmulkt, etter a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd, slik som påberopt i dissensen.

Praksis fra skatteklagenemndas alminnelig- og stor avdeling har imidlertid påpekt at bruk av vilkåret «særlige rimelighetsgrunner» i a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd tilsier en streng tolkning. Det er i denne saken informert om dødsfall i nær familie til opplysningspliktige.

Det fremgår imidlertid at det både var sendt påminnelsesbrev 8. februar 2018 og varsel 15. februar 2018. Når det så i klagen påpekes at grunnen for at det ikke er sendt inn a-melding skyldes dødsfall i nær familie som har medført at de nødvendige fullmakter ikke har blitt signert elektronisk før etter at det er ilagt tvangmulkt 5. februar 2018 så mener sekretariatet at det i tid burde ha vært mulig å få gitt ny regnskapsfører de nødvendige fullmakter før den daglige tvangsmulkten begynte å løpe 22. februar 2018.

Sekretariatet viser også til at opplysningspliktige har kontaktet og fått regnskapsfører til å utføre a-rapporteringen antagelig nettopp for å få hjelp til å få oppfylt alle sine forpliktelser i forbindelse med dødsfallet. Sekretariatet vil også påpeke at under enhver omstendighet skal virksomheten ha gode nok kontrollrutiner slik at sykdom, ferie, med videre ikke medfører at virksomheten unnlater å innrapportere opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet viser for øvrig også til at opplysningspliktige fullt ut skal identifiseres med sin medhjelper, regnskapsfører. Når den nye regnskapsføren feiler grunnet vanskeligheter med tilganger/fullmakter fra opplysningspliktige så finner ikke sekretariatet at det i denne saken foreligger særlige grunner som gjør at den ilagte tvangsmulkten skal borfalle.

Sekretariatet innstiller på å fastholde den ilagte tvangsmulkten.

Sekretariatet foreslår etter dette at det fattes et slikt

                        Vedtak i stor avdeling

Klagen tas ikke til følge. Ilagt tvangsmulkt på kr 10 848,00 fastholdes.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 27.09.2018

Til stede:

                        Skatteklagenemnda
                        Gudrun Bugge Andvord, leder
                        Benn Folkvord, nestleder
                        Trygve Holst Ringen, medlem
                        Aksel B. Stenhamar, medlem
                        Faisal Siddiq, medlem                     

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

 

                                                           v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.

Ilagt tvangsmulkt på kr 10 848,00 fastholdes.