Skatteklagenemnda

Klage på ileggelse av tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt

  • Publisert:
  • Avgitt: 27.09.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 159/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a‑opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 2 260. Sekretariatet innstiller at den ilagte tvangsmulkten bør frafalles i sin helhet.

 

Klagen tas til følge.

Lovhenvisninger: A-opplysningslovens §§ 3, 4 og 10.

Saken gjelder

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 2 260. Sekretariatet innstiller at den ilagte tvangsmulkten bør frafalles i sin helhet.

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

" Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 1 ordinært og åpent arbeidsforhold for 2017-12, gjennom lønns- og personalsystemet B, som måtte leveres neste periode 2018-01.

Ny a-melding for 2017-12 ble levert 01.02.2018, gjennom direkte registrering i Altinn (A01). A-meldingen rapporterte opplysninger om 1 arbeidsforhold tilknyttet inntektsmottakeren som allerede var rapportert i tidligere a-melding for 2017-12, levert gjennom B. Fordi den opplysningspliktige leverte a-meldinger for samme periode via forskjellige kanaler (B og Altinn i dette tilfellet) ble det opprettet dobbelt arbeidsforhold på inntektsmottakeren.

Opplysningspliktig leverte flere a-meldinger 01.02.2018, for perioden 2018-01. Disse meldingene ble levert via lønns- og personalsystemet B. A-meldingen genererte en tilbakemelding om at opplysninger om arbeidsforhold manglet (MAGNET_EDAG-108), og spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. I tilbakemeldingen ble det også informert om at avviket øyeblikkelig måtte korrigeres. Feilmeldingen oppstod fordi arbeidstakeren var oppført med doble arbeidsforhold. Arbeidsforholdet levert via A01 var fortsatt registrert som åpent for 2017-12 og ble derfor etterspurt for 2018-01.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 05.02.2018.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 08.02.018 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.02.2018. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 21.02.2018.

Faktura for 21.02.2018-01.03.2018 på 1 017,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 02.03.2018.

Faktura for 02.03.2018-04.03.2018 på 339,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 05.03.2018.

Faktura for 05.03.2018 på 113,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 06.03.2018.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 13.03.2018.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 13.03.2018. Samtalen er registrert under «Tvangsmulkt» og «A-melding». Det er loggført at det gjelder perioden 2018-01 og at det må sendes A01 for 2017-12 uten arbeidsforhold.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert. Opplysningspliktig leverte en ny a-melding 13.03.2018, for perioden 2017-12. A-melding ble levert via A01 og erstattet tidligere innsending [...]. Meldingen inneholdt kun inntektsopplysninger, og det ordinære arbeidsforholdet rapportert via A01 ble dermed fjernet. Dette resulterte i at arbeidsforholdet ikke lenger var etterspurt for 2018-01 og tvangsmulkten stanset 12.03.2018.

Faktura for 06.03.2018-12.03.2018 på 791,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 04.04.2018.

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling har vært på innsyn hos opplysningspliktige. Det har ikke kommet merknader til innstillingen.

Behandling i nemnd

Saken ble meldt opp til behandling i alminnelig nemnd. Den 9. august 2018 var saken ferdig votert. Nemndas medlem Furuseth sluttet seg til sekretariatets innstilling. Nemndsmedlemmene Olsen og Syversen dissenterte.

Sammendrag av klagen:

I klagen er det opplyst om at det i forbindelse med avslutningen av regnskapsåret 2017 ble sendt inn en a-melding via Altinn. Denne a-meldingen opprettet et nytt arbeidsforhold enn det som var opprettet i B. Klager sier de ikke var klar over at en måtte sende inn a-melding «i Altinn uten arbeidssted for at det ikke skulle oppstå feil i januar».

Det er forklart at dette resulterte i en MAGNET_EDAG-108 feil ved innrapportering for januar.

Klager opplyser om at A AS er et sovende selskap som rapporterer lønn for en arbeidstaker på kroner 20 000 per måned. Melding om at det er rapportert feil har ikke kommet frem til rette vedkommende.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet har forståelse for at det kan være vanskelig for regnskapsfører å vite at det oppstår feil i rapporteringen dersom man sender inn a-meldinger både fra lønnssystem og via A01 for samme periode. Vi viser likevel til at det i denne saken er sendt et påminnelsesbrev og et vedtak til opplysningspliktig hvor det er informert om at det ikke er sendt inn a-melding for 1 arbeidsforhold for perioden 2018-01, og at det derfor må sendes inn a-melding med opplysninger om arbeidsforholdene. Arbeidsforholdene må bekreftes eller registreres med sluttdato. Navnet på personen arbeidsforholdet tilhører er listet opp i vedlegg til brevene. I brevene vises det også til ytterligere informasjon om a-ordningen på Altinn sine hjemmesider, og telefonnummeret til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål.

Vi understreker viktigheten av å kontrollere tilbakemeldingen som alltid genereres etter innsendt a-melding. I tilbakemeldingen fremkommer det om det er eventuelle avvik som må korrigeres. I tilbakemeldingene for a-meldingene innsendt 01.02.2018 går det frem at innsendingen fikk feilmelding MAGNET_EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold på det etterspurte arbeidsforholdet. Dette er forhold som må korrigeres øyeblikkelig.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å følge opp påminnelsesbrev og vedtak dersom dette ikke videreformidles i tide. Likevel er det slik at en opplysningspliktig sin medhjelper fullt ut skal identifiseres med den opplysningspliktige. Den opplysningspliktige kan ikke fristilles fra sine forpliktelser ved å benytte en medhjelper. Unnlatelser og feil som er gjort av regnskapsfører, eller som skyldes dårlig kommunikasjon mellom regnskapsfører og den opplysningspliktige, innebærer ikke at mulkten ettergis. Vi påpeker også at alle som har roller og rettigheter på et organisasjonsnummer i Altinn, kan registrere sin egen kontaktinformasjon og på den måten få varsel per SMS eller e-post hver gang det kommer post i Altinn. Skattedirektoratet finner ikke at vi kan omgjøre vårt vedtak om tvangsmulkt basert på anførselen om at påminnelsesbrev og varsel og vedtak ikke har kommet til rette vedkommende.

Konklusjon:

Skattedirektoratet mener at tvangsmulkt for 1 ansatt i perioden 21.02.2018-12.03.2018, på kroner 2 260,00, anses som rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

De dissenterende nemndsmedlemmer har avgitt følgende votum:

Dissens nummer en:

"Jeg er under noe tvil kommet til at tvangsmulkten bør ettergis av særlige rimelighetsgrunner. Det framgår av saksdokumentene at bakgrunnen for tvangsmulkten er levering av doble opplysninger for samme arbeidstaker for foregående periode (12/17) gjennom forskjellige leveringssystemer (henholdsvis B og direkte gjennom Altinn).

Opplysningspliktige har her levert opplysningene for den aktuelle terminen (1/18) korrekt og rettidig en gang gjennom en leveringskanal. Tvangsmulkten begynner likevel å løpe til tross for at opplysningspliktige har levert korrekte opplysninger i rett tid gjennom en leveringskanal i påfølgende termin (1/18).

Jeg anser mulighet for å opprette to arbeidsforhold for samme arbeidstakere for samme termin og mangel på tilstrekkelig varsel og kobling av opplysninger levert gjennom flere leveringskanaler, som en svakhet i skatteetatens leveringssystemer. Jeg mener det er urimelig at opplysningspliktige skal ilegges tvangsmulkt som primært har sitt opphav i skatteetatens leveringssystemer når han faktisk har levert korrekte opplysninger rettidig gjennom en leveringskanal.

Her er det riktignok slik som korrekt påpekt i varslet, at den opplysningspliktige har fått varsel om mangler i den tekniske leveringen gjennom påminnelsesbrev og varsel/vedtak før tvangsmulkten begynte å løpe.

Jeg er likevel kommet til at det avgjørende her må være at den tvangsmulkten etter min oppfatning, har sitt opphav i manglende kobling levert oppgave mot dobbelt leverte opplysninger i foregående periode. Videre at opplysningspliktige faktisk har levert korrekte opplysninger/korrekt oppgave for den aktuelle perioden rettidig gjennom en leveringskanal. Jeg synes det er vanskelig å akseptere opprettholdelse av tvangsmulkt som er påløpt etter at den opplysningspliktige faktisk har levert korrekt oppgave (en gang gjennom en leveringskanal). Dette selv om vilkårene for ettergivelse av tvangsmulkt etter A-opplysningslovens § 10 4. ledd er strenge.

Det vises i denne sammenheng til vurderinger fra sekretariatet i tidligere saker med noenlunde tilsvarende problemstilling herunder for eksempel sak 81/18, 87/18 og 89/18 i avd. 04.

Jeg viser i denne sammenheng til følgende sitat fra innstillingen i sak 87/18:
«At systemet ikke klarer å fange opp at det allerede er innrapportert opplysninger på de aktuelle personene skal ikke opplysningspliktige bli skadelidende for. Sekretariatet finner derfor at det i denne saken foreligger særlige rimelighetsgrunner som gjør at den ilagt tvangsmulkten for april 2017 på kr 419,60 skal bortfalle.»

Tilsvarende fra innstillingen i sak 81/18
«Sekretariatet ser imidlertid at opplysningspliktige har vist vilje og har rapportert korrekte arbeidsforhold inn bare at de er rapportert inn dobbelt og mener at denne doble rapporteringen ikke bør medføre at opplysningspliktige skal ilegges tvangsmulkt for ikke å ha levert a-melding. Sekretariatet ser her til hensikten bak innføringen av a-ordningen som var å få opplysningspliktige til å rapportere inn korrekte opplysninger og det er jo nettopp det opplysningspliktige har gjort i denne saken. På denne bakgrunn finner sekretariatet at det av tilsvaret fra opplysningspliktige har fremkommet opplysninger som gjør at sekretariatet finner grunnlag for å frafalle hele den ilagte tvangsmulkten for mars 2017, jf. a-opplysningsloven § 10, 4. ledd og endrer dermed sitt tidligere standpunkt i saken.»

Jeg viser også sekretariatets vurdering for periode 9/16 i sak 89/18 (saken er til behandling i stor avdeling som følge av dissens for senere termin)
«Med dette tolker sekretariatet at formålet med lover er at det blir foretatt en korrekt a-rapportering og at den ikke skal ramme forhold hvor det er rapportert inn et arbeidsforhold en gang for mye. På denne bakgrunn finner sekretariatet at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som gjør at den ilagte tvangsmulkt for dobbelt innrapporterte arbeidsforhold frafalles».

Selv om ingen saksforhold er helt identiske, er den grunnleggende problemstillingen lik i alle sakene (tvangsmulkt begynner å løpe eller fortsetter å løpe selv om det leveres korrekte opplysninger en gang som følge av dobbeltregistrerte arbeidsforhold for samme arbeidstakere for foregående periode). Også hensynet til likebehandling tilsier således at tvangsmulkten i denne saken bør ettergis i medhold av A-opplysningslovens 10 4. ledd.

Jeg er etter dette kommet til at tvangsmulkten bør ettergis i sin helhet".

Dissens nummer to:

"Er i tvil om bot bør ilegges i et tilfelle som dette da det har skjedd en teknisk feil ved at a-meld. for samme periode ble levert på to forskjellige innberetningssystemer slik at det ble registrert to ansatte i stedet for en i a-meldingssystemet. Selv om opplysningspliktige fikk varsel kan det være grunnlag for å frafalle bot i en sak som dette – hvilket jeg går inn for. Saken virker nokså parallell til NS-118-2018".

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet ser at det ved en nærmere gjennomgang av saken viser seg at opplysningspliktige for 2018-01 har rapportert inn korrekt a-melding før den ilagte tvangsmulkten begynte å løpe 21. februar 2018. Avviksmeldingen som gis skyldes at det ved en feil er opprettet to arbeidsforhold for samme person for måneden før 2017-12. Sekretariatet er enig med de dissenterende nemndsmedlemmer i at det i denne saken foreligger særlige rimelighetsgrunner som gjør at hele den ilagte tvangsmulkten bør bortfalle, jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd og praksis ved behandling av saker for både alminnelig og stor avdeling.

Sekretariatet foreslår etter dette at det fattes et slikt

                                    vedtak i stor avdeling

Klagen tas til følge.

 

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 27.09.2018


Til stede:

                        Skatteklagenemnda
                        Gudrun Bugge Andvord, leder
                        Benn Folkvord, nestleder
                        Trygve Holst Ringen, medlem
                        Aksel B. Stenhamar, medlem
                        Faisal Siddiq, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

 

Klagen tas til følge.