Skatteklagenemnda

Spørsmål om gevinst ved salg av bolig er skattefri, herunder om vilkårene for godskriving av botid ved ikke-bruk er oppfylt

  • Publisert:
  • Avgitt: 15.03.2022
Saksnummer SKNS1-2022-17

Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse.

Saken gjelder spørsmål om gevinst ved salg av bolig er skattefritt, herunder om den skattepliktige oppfyller vilkårene for godskrivning av botid ved ikke-bruk, jf. skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b.

Sekretariatet for Skatteklagenemnda innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge.

Lovhenvisninger: skatteloven § 9-3

Saksforholdet

Skattekontoret mottok anmodning om bindende forhåndsuttalelse 12. august 2021.

Skattekontoret har i avgitt bindende forhåndsuttalelse opplyst følgende om saksforholdet:

«På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at A eier leilighet med adresse [adresse 1], [sted 1 ], (gnr. [...], bnr. [...] snr. [...]).

Skattepliktige kjøpte leiligheten i 2017 mens hun studerte i [utland 1]. Planen var å flytte til leiligheten etter endt studie. Hun har aldri bodd i leiligheten og den har derfor vært leid ut. Hun søkte om overflytting fra [utland 1] til [utland 2] i [utland] for å fortsette og fullføre medisinstudiet hvor hun bor i leid bolig. Fordi hun ikke får fast jobb i Norge søker hun nå stillinger i [utland 2], og ønsker derfor i kjøpe seg en fast bolig der. Hun opplyser i telefonsamtale den 17.08.2021 at hun planlegger å selge leiligheten innen utgangen av 2021. Hun ber om en bindende forhåndsuttalelse for at hun kan selge boligen skattefritt.»

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt til den skattepliktige 9. februar 2022 med en frist på 14 dager for å inngi eventuelle kommentarer. Den skattepliktige har ikke kommentert utkastet.

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik i uttalelse:

«Klager opplyser i sin klage at hun søkte jobb i Norge med oppstart i Norge 01.09.2021 i perioden februar til juni 2021. Da hun ikke fikk tilbud om jobb bestemte hun seg for å selge leiligheten i juni 2021. Etter at hun var ferdig som student 19.08.2021 fikk hun jobb i [utland 2]. Hun vil fortsette å søke jobb i Norge. Hun mener hun skal ha godskrevet brukstid fra juni 2021.»

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik i uttalelse:

«Det har i klagerunden ikke kommet frem nye opplysninger fra klager.

Ved behandling av klagen ble det oppdaget at det i BFUen ikke kom klart nok frem at hun ikke hadde brukshindring før hun var ferdig med utdannelsen. Det som ikke ble presisert i den bindende forhåndsuttalelsen var at klager var student i [utland 1] når hun kjøpte leiligheten i 2017. Klager fikk en negativ bfu med bakgrunn i at hun har besluttet å ikke tilflytte boligen før godskriving av brukstid startet opp.

Etter skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b kan man godskrives brukstid når eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen. Vilkåret er at eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til brukshindringen. Klager kjente til brukshindringen (utdanningen) på tidspunktet hun kjøpe leiligheten.

Videre kunne hun ha opptjent brukstid i perioden fra hun var ferdig som student, og frem til det tidspunktet hun bestemte seg for å ikke tilflytte leiligheten i Norge. Dette forutsetter at det oppstår en ny brukshindring etter at hun er ferdig med utdanningen. I forbindelse med klagebehandlingen ba skattekontoret om ytterligere opplysninger. Hun opplyser i brev av 03.11.2021 at hun var ferdig med studiet 19.08.2021, og at hun bestemte seg for å selge leiligheten rundt juni 2021.

Skattekontoret anser det slik at selv om at det i den bindende forhåndsuttalelsen ikke kom klart nok frem at hun ikke kunne få godskrevet brukstid før hun var ferdig med utdannelsen, vil ikke dette ha betydning for utfallet av den bindende forhåndsuttalelsen. Den bindende forhåndsuttalelsen vil uansett ha blitt negativ for klager.»

Sekretariatets vurderinger

Ifølge skatteforvaltningsloven § 6-2 første ledd kan skattepliktige klage på bindende forhåndsuttalelse i samsvar med reglene om klage over enkeltvedtak i skatteforvaltningsloven kapittel 13. Skatteklagenemnda er rett klageinstans, jf. skatteforvaltningsloven § 13-3 første og annet ledd. Klagen er levert innen fristen i skatteforvaltningsloven § 13-4 og tas til behandling.

Reglene om krav til anmodningens innhold i Forskrift 23.11.2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 6-1-4 gjelder tilsvarende for klage over bindende forhåndsuttalelse, jf. skatteforvaltningsforskriften § 6-2-1. Dette innebærer blant annet at på tidspunktet for klage må det fortsatt dreie seg om fremtidige rettsspørsmål som følge av en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes.

Sekretariatet for Skatteklagenemnda forbereder saker for Skatteklagenemnda. Sekretariatet innstiller på at klagen ikke tas til følge. Sekretariatet slutter seg til den begrunnelse som fremgår av skattekontorets bindende forhåndsuttalelse avgitt 18. august 2021, og sekretariatet kan også tiltre skattekontorets vurdering av klagen, som gjengitt over.

Sekretariatets vurdering av klagen er basert på innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som fremgår av skattekontorets bindende forhåndsuttalelse. Forutsetningene er ikke bestridt av skattepliktige i klagen. Avgjørende for spørsmålet om skatteplikt for eventuell realisasjonsgevinst vil være om vilkåret i skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b, kravet til botid, er oppfylt.

Etter skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav a er gevinst ved realisasjon av boligeiendom ikke skattepliktig når eieren har eid eiendommen «i mer enn ett år når realisasjonen finner sted eller avtales». Det følger videre av bokstav b at eieren må ha «brukt hele eiendommen som egen bolig i mist ett av de to siste årene før realisasjonen». Det er ikke omstridt at kravet om eiertid er oppfylt.

Den skattepliktige kjøpte boligen mens hun studerte utenlands. Hun har aldri bodd i boligen selv, og oppfyller derfor ikke vilkåret om botid.

Den skattepliktige har opplyst at planen var å flytte til leiligheten etter endt medisinstudier. Hun søkte jobb i Norge i perioden februar til juni 2021. Jobbtilbud ble sendt ut i flere omganger, hvor siste omgang var 1. juni 2021. Hun bestemte seg for å selge leiligheten da hun ikke fikk tilbud om jobb i Norge. Spørsmålet i det følgende blir hvorvidt den skattepliktige oppfyller vilkårene for godskrivning av botid ved ikke-bruk.

Det følger av skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b annet punktum at når «eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger, regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til brukshindringen». 

Etter bestemmelsens ordlyd vil det i visse tilfeller kunne opparbeides botid hvor faktisk bruk har vært hindret på grunn av arbeid, helsemessige eller lignende grunner. Bestemmelsen gjelder når den skattepliktige har brukt boligen som fast bolig og må fraflytte den, eller når han/hun godtgjør å ha planlagt å bruke boligen som fast bolig, men er forhindret fra å tilflytte den, se Skatte-ABC 2021 pkt. 4.4.1.

Det fremgår av lovens ordlyd at det er et vilkår at den skattepliktige ikke kjente til brukshindringen på ervervstidspunktet. Dette fremkommer også av Skatte-ABC pkt. 4.4.1: «Det er en forutsetning at skattyter ikke kjente eller burde kjenne til brukshindringen ved ervervet av boligen. Er skattyter forhindret fra å tilflytte boligen, er det i tillegg et vilkår at skattyter ikke kjente eller burde kjenne til brukshindringen da planen om å tilflytte boligen ble lagt». Av pkt. 4.4.5 fremgår det at dersom den skattepliktige er forhindret fra å ta en bolig i bruk, «tillegges brukshindringen virkning fra det tidspunkt boligen etter planen skulle tas i bruk.»

Den skattepliktige kjøpte boligen mens hun var student utenlands. Brukshindringen kan dermed ikke ha oppstått på ervervstidspunktet, ettersom den skattepliktige visste at boligen ikke skulle tilflyttes før etter endt studie i 2021. Den skattepliktige avsluttet sitt studium i august 2021. Brukshindringen kan dermed først ha oppstått etter dette tidspunkt.

Av Skatte-ABC pkt. 4.4.4 fremgår det at en «brukshindring kan oppstå etter at skattyter har ervervet en bolig, men før den er tilflyttet». Det følger videre at for «å få godskrevet brukstid ved ikke-bruk i disse tilfellene, må det godtgjøres at det før brukshindringen oppsto forelå en tidsbestemt plan for flytting til boligen og at boligen, som følge av brukshindringen, ikke kan tilflyttes slik som planlagt. Det må også godtgjøres at han på ervervstidspunktet, eller på et ev. senere tidspunkt da planen om tilflytting ble lagt, verken kjente eller burde kjenne til brukshindringen».

Av innsendt faktum og etterfølgende kommunikasjon fremgår det at den skattepliktige skulle tilflytte boligen etter endt medisinstudier, august 2021. Hun ble først klar over at hun ikke kunne tilflytte boligen i juni 2021 da det ble klart at hun ikke fikk jobb i Norge. Den skattepliktige har opplyst at hun vil prøve å selge leiligheten så snart som mulig, eller rett over nyåret.

Med bakgrunn i gjeldende regelverk og foreliggende dokumentasjon, er sekretariatet av den oppfatning at brukshindring oppstår tidligst når den skattepliktige er ferdig med studiene i august 2021. Brukshindringen vil vare til det tidspunktet den skattepliktige bestemte seg for ikke å tilflytte leiligheten i Norge og selge den. Det fremgår av søknad om bindende forhåndsuttalelse av 12. august 2021 at den skattepliktige ønsker å kjøpe seg bolig i [utland 2], hvor hun har fått jobb. Dette er utdypet ytterligere i telefonsamtale med den skattepliktige 17. august 2021 hvor hun opplyser at hun vil selge leiligheten innen utgangen av året. I e-post av 3. november 2021 fremkommer det at hun vil selge «så fort som mulig eller rett over nyåret». Den skattepliktige har altså ikke på noe tidspunkt hatt konkrete planer om å flytte inn i boligen, ettersom hennes planer om å flytte til boligen hele tiden har vært betinget. Det at betingelsen for å flytte inn i boligen ikke inntrer, kan ikke anses som en brukshindring hun ikke kjente til når hun kjøpte boligen eller når hun bestemte seg for å ta den i bruk. Den påberopte brukshindringen har vært til stede hele tiden og ikke gått over.  Dette medfører at den skattepliktige ikke vil opparbeide brukstid ved ikke-bruk, og kravet om bruk av «eiendommen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen» vil dermed ikke være oppfylt.

På dette grunnlag finner sekretariatet at vilkårene for å få godskrevet tid med ikke-bruk som botid ikke er oppfylt, jf. skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b. Gevinst ved realisasjon av boligeiendommen vil være skattepliktig, jf. skatteloven § 5-1, og eventuelt tap fradragsberettiget, jf. skatteloven § 6-2 første ledd.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 15.03.2022


Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Ann Johnsen, medlem

                        Rune Huse Kristoffersen, medlem

                        Eivind L. Krokeide, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           k o n k l u s j o n:

Klagen tas ikke til følge.