Skatteklagenemnda

Tidfesting av tildelt stipend

  • Publisert:
  • Avgitt: 17.12.2020
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 166/2020

Spørsmål om tidfesting av tildelt stipend på kr 250 000 jf. skatteloven § 14-2 første ledd.

Saken har vært til behandling i Skatteklagenemnda i alminnelig avdeling hvor ett av medlemmene tok dissens.

Lovhenvisninger:. Skatteloven § 14-2 første ledd

Saksforholdet

Skattekontoret har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

"I brev av 13.08.2018 varslet skattekontoret den skattepliktige om at vi ikke hadde mottatt skattemelding og at inntekt og formue ville kunne bli fastsatt ved skjønn. Det ble samtidig varslet om mulig ileggelse av tilleggsskatt.

Skattepliktige har sendt inn skattemelding for næringsdrivende 16.08.2018.

Det foreligger skatteoppgjør av 20.09.2018. Alminnelig inntekt er fastsatt til kr 662 141. Da skattepliktige har levert skattemelding var det ikke aktuelt å skjønnsfastsette inntekt og formue eller ilegge tilleggsskatt som følge av manglende levering.

I brev fra skattepliktige av 20.10.2018 påklages fastsettelsen."

Den skattepliktiges klage og skattekontorets redegjørelse ble mottatt i sekretariatet den 8. november 2018.

Saken ble sendt på innsyn til den skattepliktige den 9. september 2020 og fristen for å komme med merknader var den 23. september 2020.

Partsinnsyn

Sekretariatets innstilling ble sendt på innsyn til skattepliktige 9. september, frist for å inngi kommentarer til innstillingen var satt til 24. september 2020. Sekretariatet kontaktet skattepliktige per tlf. den 26. oktober og fikk da avklart at hun ikke hadde merknader til innstillingen.

Dissens i alminnelig avdeling

Sekretariatets innstilling ble fremmet for behandling i Skatteklagenemda alminnelig avdeling den 26. oktober 2020. Av saksprotokoll fra Skatteklagenemnda Alminnelig avdeling 08 fremgår det at ett medlem har tatt dissens. For det nærmere innhold i dissensen vises det til side 5 hvor begrunnelsen for dissensen er inntatt i sin helhet.

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"Skattepliktige opplyser at hun i 2017 var fast ansatt i A, men at hun tok permisjon uten lønn i perioden 01.09.2017- 28.02.2018 og 01.05.2018-30.07.2018 for [...]. Hun fikk stipend fra B på kr 250 000 som skulle erstatte lønn i permisjonstiden og som var skattepliktig som næringsinntekt.

Skattepliktige føler hun har blitt urimelig høyt skattlagt. Hun påpeker at stipendet skulle brukes både i 2017 og 2018, men at det i sin helhet er skattlagt i 2017. Hun bemerker videre at hun er ilagt forskuddsskatt for 2017 på kr 40 000, restskatt for 2017 på kr 108 000 og forskuddsskatt for 2018 på kr 42 000. Av dette utleder hun at hun kreves kr 190 000 i skatt av et stipend på kr 250 000.

Skattepliktige ber om at skatten beregnes på nytt."

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik:

"Skattekontorets vedtak påklages i alminnelighet til Skatteklagenemnda, jf. skatteforvaltningsloven § 13-1 nr. 1 og § 13-3 nr.2. Skattedirektoratet er imidlertid klageinstans ved klager over vedtak om fastsetting av formue- og inntektsskatt når den samlede skattemessige virkningen av det som er påklaget er under kr 25 000, jf. skatteforvaltningsloven § 13-3 nr.2 og skatteforvaltningsforskriften § 13-3-1.

Vi viser imidlertid til Retningslinje for behandling av klager over vedtak om fastsetting pkt. 2.2.2 side 6 andre avsnitt siste kulepunkt. Iht. retningslinjen vil enkelte klager ikke være direkte knyttet til beløp. Denne type saker har Skattedirektoratet besluttet at Skatteklagenemnda skal behandle. Det er gitt eksempler på typetilfeller uten at tidfesting er nevnt. Skattekontoret har i forbindelse med en tidligere sak om tidfesting henvendt seg til sekretariatet og fått opplyst at saker hvor det klages på tidfesting skal behandles av Skatteklagenemnda.

Vi bemerker dessuten at den skattemessige virkningen av at deler av stipendet (5 måneder) tidfestes til 2018 vil medføre at skatten for 2017 reduseres med over kr 25 000.

Skattekontoret legger til grunn at Skatteklagenemnda er klageinstans i denne saken.

Fristen for å påklage skattekontorets vedtak er seks uker etter at vedtaket er kommet frem til skattepliktige, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 nr. 1 og § 5-5 nr. 1.

Klagen anses rettidig fremmet.

Skattepliktige er innforstått med at stipendet medfører skatteplikt. Klagen gjelder tidfesting av inntekten og fastsettelsen av skatt på stipendet.

Hovedregelen om tidfesting følger av skatteloven § 14-2 nr. 1. Bestemmelsen lyder slik:

"Med mindre annet er bestemt, skal en fordel tas til inntekt i det året da fordelen tilflyter skattyteren.  Fordeler som innvinnes ved overføring fra andre, tas til inntekt når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen."

Annet punktum lovfester realisasjonsprinsippet som hovedregel om tidfesting av inntekter som innvinnes ved overføring fra andre.

Avgjørende for tidfestingen etter realisasjonsprinsippet er når det oppstår en «ubetinget rett» til det aktuelle vederlag eller ytelse. Dette innebærer at forfalls- og betalingstidspunkt ikke er avgjørende for tidfestingen.

I gjensidig bebyrdende kontraktsforhold skal tidfesting skje når skattyter har prestert sin ytelse (overlevert gjenstanden, stiller leieobjektet løpende til leiers disposisjon). Ensidige ytelser skal tidfestes når retten til dem oppstår, f.eks. ved vedtak, bindende løfte eller erstatningsbetingende handling.

Et stipend må etter dette tidfestes når skattepliktige har fått en ubetinget rett til stipendet dvs når stipendet er innvilget av den som skal yte stipendet. Det er uten betydning når skattepliktige har fått stipendet utbetalt. Det er også uten betydning når skattepliktige bruker stipendet.

Skattekontoret legger til grunn at skattepliktige fikk innvilget stipend i forkant av at hun tok permisjon for [...]. Det er opplyst at permisjonen startet 01.09.2017. Når stipendet ble innvilget i 2017 tidfestes hele stipendet til skattleggingsperioden 2017. Det er etter vår oppfatning korrekt at hele stipendet er skattlagt i 2017.

Skattepliktige gir uttrykk for at hun har betalt kr 190 000 i skatt som følge av at hun har mottatt stipendet. Dette er ikke korrekt og må antas bero på en misforståelse fra skattepliktiges side. Stipendet er tillagt skattepliktiges øvrige inntekter i 2017 og inngår i alminnelig inntekt og personinntekt. Skatten er beregnet ut fra samlede inntekter og ikke for stipendet alene. Forskuddsskatt for 2018 knytter seg til inntekter skattepliktige vil ha i 2018 og er ikke en skattlegging av stipendet."

Sekretariatets vurderinger i innstilling til alminnelig avdeling

Formelle forhold

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 andre ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 andre ledd.

Skattekontorets vedtak/skatteoppgjør er datert 20. september 2018. Den skattepliktige påklaget vedtaket den 20. oktober 2018. Klagen er rettidig og saken skal til behandling i Skatteklagenemnda.        

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge.

Materielle forhold

Spørsmålet i saken er om mottatt stipend fra B på kr 250 000 skal tidfestes i 2017 eller fordeles mellom 2017 og 2018. Den skattepliktige anfører at inntekt må fordeles mellom 2017 og 2018 da stipendet var ment som kompensasjon for tapt lønn grunnet permisjon for [...] for en begrenset periode begge år.

Den skattepliktige anfører i tillegg at det er beregnet for høy skatt som følge av stipendet, til sammen kr 190 000.

Hovedregelen om tidfesting av inntekt følger av skatteloven § 14-2 første ledd, også gjengitt i skattekontorets vurdering ovenfor.

Det er ikke omtvistet at den skattepliktige fikk en uberettiget rett til ytelsen i 2017 da hun ble tildelt stipendet.

Det gis i Skatte-ABC (2020), under "Stipend", punkt 10, side 1185, uttrykk for at stipend av rimelighetshensyn kan fordeles over flere år. Dette gjelder imidlertid stipend som helt eller delvis forutsettes å skulle dekke fradragsberettigede kostnader. Det anses derfor rimelig at stipend i slike tilfeller tidfestes samme år som kostnadene.

Slik sekretariatet ser det er stipendet i foreliggende sak ikke i hovedsak ment å dekke fradragsberettigede kostnader, men kompensere for tapt arbeidsinntekt som følge av permisjon for [...]. Sekretariatet slutter seg derfor til skattekontorets vurdering og mener det er hovedregelen om tidfesting som her kommer til anvendelse.

Vedrørende anførselen om uriktig skatteberegning kan ikke sekretariatet finne opplysninger som tilsier at den skattepliktige til sammen er beregnet med kr 190 000 i skatt etter mottak av stipend på kr 250 000. Ifølge grunnlag for skatt 2017 (vedlagt innstillingen) er næringsinntekt, herunder stipendet, tatt inn som personinntekt fra foretak med til sammen kr 274 600 og videre i den alminnelige beregningen av grunnlag for skatt.

Sekretariatet bemerker også at skatteoppgjøret for 2017 er fastsatt i henhold til opplysninger den skattepliktige selv leverte i skattemelding den 16. august 2018, etter varsel fra skattekontoret.

Sekretariatet kommer til at stipendet skal tas til inntekt og beskattes i inntektsåret 2017 og innstiller på at skattekontorets vedtak/skattefastsetting opprettholdes.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Dissens i alminnelig avdeling

Dissenterende medlem, Stig Øye har gitt følgende begrunnelse for sitt votum:

"Stipendet er iht. de foreliggende opplysninger ment å kompensere for tapt inntekt i permisjonstiden.

I utgangspunktet skal stipendet tidfestes iht. hovedregelen. Imidlertid er det i tilfeller der stipend er ment å dekke fradragsberettigede kostnader, åpnet for en rimelighetsvurdering av tidfestingen av stipendet der denne «matcher» tidspunktet for de fradragsberettigede kostnadene.

Det synes i den foreliggende sak å være en klar sammenheng mellom formålet bak stipendet/hva stipendet er ment å dekke og faktisk bortfall av skattepliktig inntekt.

I denne sak er stipendet ment å dekke reduksjon av skattepliktig inntekt, og tilsvarende rimelighetshensyn som nevnt ovenfor tilsier at tidfesting av stipendet skjer i de samme perioder som den faktiske reduksjonen av den skattepliktige inntekten (i permisjonsperioden)."

Sekretariatets merknader til dissensen

Sekretariatet er enig i at det aktuelle stipendet er ment å kompensere for tapt inntekt i den perioden skattepliktige hadde ulønnet permisjon. Som det blir påpekt i votumet skal tidfestingen av stipendet da i utgangspunktet skje etter hovedregelen i sktl § 14-2.

I votumet blir det vist til at det er gjort unntak fra hovedregelen i tilfeller der stipendet er ment å dekke fradragsberettigede kostnader. Det siktes her til uttalelse i Skatte ABC (2020), under "Stipend", punkt 10, side 1185, hvor det åpnes opp for en rimelighetsvurdering dersom kostnadene som stipendet er ment å dekke, først blir pådratt i et senere inntektsår enn utbetalingsåret. 

Slik sekretariatet oppfatter det legger en her til grunn at de rimelighetshensyn som ligger til grunn for unntaket som er beskrevet i pkt. 10 også må komme til anvendelse i forhold til stipendet i denne saken.

Etter sekretariatets vurdering kan en ikke se at det er grunnlag for en slik analogisk anvendelse av unntaket i denne saken. Det vises i den sammenheng til sekretariatets vurdering i innstillingen til alminnelig avdeling, se siste avsnitt på side 4 og første avsnitt på side 5. de to siste avsnittene.

Etter sekretariatets vurdering er unntaket om stipend i Skatte-ABC avgrenset til å gjelde tilfeller hvor stipendet skal dekke kostnader. Utover dette kan ikke sekretariatet se at det, verken i lovforarbeidene eller i andre rettskilder, legges opp til at en kan trekke inn rimelighetsvurderinger ved anvendelse av reglene om tidfesting i forhold til stipender.

Sekretariatet vil ellers påpeke at tidfesting av stipendet til innvinningstidspunktet i denne saken også harmonerer med praksis for tidfesting av tilsvarende ytelser, f.eks. engangsutbetaling i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. Det er her ikke tvilsomt at utbetalinger i hht. en sluttpakke skattlegges i utbetalingsåret, selv om utbetalingen er ment å dekke inntektsbortfall over flere år.

Sekretariatet er etter dette kommet til at en fastholder sin vurdering mht. at stipendet i denne saken skal tidfestes etter hovedregelen i sktl. § 14-2. Følgelig skal stipendet tas til inntekt og beskattes i inntektsåret 2017.

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 17.12.2020
Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Camilla Ongre, medlem

                        Alexander Schønemann, medlem

                        Egil Steinberg, medlem                      

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.