Skatteklagenemnda

Tvangsmukt

  • Publisert:
  • Avgitt: 24.04.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 91/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 1 468,60.

Klagen tas ikke til følge.

Lovhenvisninger: A-opplysningsloven § 10

 

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:
Opplysningspliktig leverte den 07.02.2017 a-melding for 2017-01 med 2 arbeidsforhold via direkteregistrering i Altinn (A01). Arbeidsforholdene ble rapportert uten sluttdato, noe som innebærer at arbeidsforholdene må rapporteres for påfølgende måned.

Den 09.02.2017 leverte opplysningspliktig a-meldinger for 2017-01 og 2017-02 via lønnssystemet NettLonn versjon 2.0. A-meldingene som ble levert via NettLonn rapporterte arbeidsforholdene med en annen arbeidsforholdID enn arbeidsforholdene som ble rapportert via A01. Mottakssystemet til a-meldingen koblet derfor ikke sammen disse arbeidsforholdene. Arbeidsforholdene som ble levert via A01 for 2017-01 var fortsatt åpne og måtte bekreftes eller avsluttes. Opplysningspliktig mottok derfor tilbakemelding om at det manglet rapportering på 2 arbeidsforhold (Magnet_Edag-108). I tilbakemeldingen som blir generert direkte etter levering, fremgår det hvilke arbeidsforhold og hvilke arbeidsforholdID det mangler rapportering på.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene for 2017-02 var 06.03.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 08.03.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Opplysningspliktig sendte den 14.03.2017 ny a-melding for 2017-02 via lønnssystemet NettLonn versjon 2.0. Arbeidsforholdene levert via denne a-meldingen hadde en annen arbeidsforholdID enn arbeidsforholdene levert via A01 for 2017-01. Opplysningspliktig mottok derfor tilbakemelding om at det manglet rapportering på 2 arbeidsforhold (Magnet_Edag-108). I tilbakemeldingen som blir generert direkte etter levering, fremgår det hvilke arbeidsforhold og hvilke arbeidsforholdID det mangler rapportering på.

Skattedirektoratet sendte deretter et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.03.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 20.03.2017. I følge samtaleloggen gjelder henvendelsen tvangsmulkt for 2017-02 og referansen til vedtaket ble notert i loggen. Videre ble det notert at innringer ikke klarte å lese tilbakemeldingen, samt at regnskapsfører er på ferie i en uke fremover og at de skal sende inn ny a-melding og prøve på nytt da. Det er notert at selskapet har feilen Magnet_Edag-108 på 2 ansatte.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.03.2017.

Faktura for 22.03.2017 – 28.03.2017 på 1 468,60 ble sendt til den opplysningspliktige 29.03.2017.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Den 29.03.2017 ble det levert 13 nye a-meldinger for periodene 2017-01 og 2017-03, via NettLonn. I tillegg ble det den 29.03.2017 levert ny a-melding for 2017-01 via A01. I denne innsendingen ble begge arbeidsforholdene fjernet fra a-meldingen via A01, slik at grunnlaget for ilagt tvangsmulkt ble fjernet. Mulkten stanset derfor å løpe den 28.03.2017.

A sendte klage på vedtaket på vegne av opplysningspliktig den 29.03.2017.

Sammendrag av klagen:
I klagen står det at de har gjort flere forsøk på å sende inn a-meldingen for 2017-02.

De mener at årsaken til problemet er at de for 2017-01 sendte a-melding via direkteregistrering i Altinn (A01), fordi de hadde problemer med den ordinære overføringen fra lønnssystemet. Deretter sendte de ny a-melding for 2017-01 via lønnssystemet, og de antok da at a-meldingen sendt via Altinn ville bli slettet. I ettertid viser det seg at den ikke ble slettet.

Klager sin oppfatning er at tilbakemeldingene fra Altinn ikke var tydelige nok. De fant derfor ikke ut hvorfor de fikk en feilmelding ved innsending for 2017-02.

Videre skriver klager at de, som Skattedirektoratet kan se, har gjort flere forsøk på å ordne opp i dette. De mener derfor at de, hvis Skattedirektoratet opprettholder vedtaket, ufortjent blir ilagt mulkt.

Klager opplyser at de alltid har bestrebet seg på å sende a-melding i god tid før fristen, og at a-melding for 2017-03 allerede er sendt. Videre skriver de at de alltid betaler skatt og aga [arbeidsgiveravgift] før frist, slik at de har kontroll med terminene mot regnskapssystemet.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:
Klagen er mottatt innen fristen, jf. forvaltningsloven § 29.

Skattedirektoratet har forståelse for at det kan være vanskelig for en opplysningspliktig/regnskapsfører å vite at det oppstår feil i systemet dersom man sender inn både a-meldinger fra lønnssystem (NettLonn) og via Altinn (A01) for samme periode.

Vi viser likevel til at det etter siste innsending fra Nettlonn for 2017-02 er sendt et varsel og vedtak til opplysningspliktig den 15.03.2017. I brevet ble det informert om at det ikke er sendt inn a-melding for 2 arbeidsforhold for perioden 2017-02 og at de derfor må sende inn a-melding med opplysninger om arbeidsforholdet.

I tilbakemeldingene for innsendingene for 2017-02 den 09.02.2017 og 14.03.2017 ble det informert om feilmelding Magnet_Edag-108 og at avviket øyeblikkelig måtte korrigeres. Dette ble det også informert om i innsendingene for 2017-01 og 2017-02 den 29.03.2017. Tilbakemeldingene blir umiddelbart tilgjengelige etter at a-meldingene blir sendt inn. Feilmeldingen skyldes at det manglet opplysninger om 2 etterlyste arbeidsforhold. I tilbakemeldingene fremkommer det hvilke arbeidsforholdID'er som manglet og hvilke inntektsmottakere (fødselsnummer) de er knyttet til.

Årsaken til at det har oppstått flere arbeidsforholdID'er, er at a-meldingene for 2017-01 fra A01 og NettLonn har ulike arbeidsforholdID'er. Det har derfor blitt opprettet to arbeidsforhold per arbeidstaker. Dette gjør at det blir opprettet flere arbeidsforhold på en arbeidstaker i Aa-registeret. Dette kan blant annet få betydning hvis arbeidstaker skal motta ytelser fra NAV. Det er derfor viktig at opplysningene om arbeidsforhold blir korrekt rapportert.

Skattedirektoratet merker seg at klager ikke opplever at tilbakemeldingene fra Altinn var tydelige nok. Vi påpeker at tilbakemeldingenes filformat vil variere med lønnssystemet opplysningspliktig benytter seg av. Lønnssystemleverandøren fastsetter hvilket filformat som tilbakemeldingene presenteres i og hvilken informasjon som inngår i tilbakemeldingen. Dersom lønnssystemet ikke har noen løsning for å se tilbakemeldingene i systemet vil de uansett alltid være tilgjengelige i "Min meldingsboks" i Altinn, som xml-format eller zip-fil. Skattedirektoratet bemerker videre at a-meldinger registrert direkte i Altinn (A01) vil få tilbakemeldingene som pdf-filer i "Min meldingsboks".

Etter å ha undersøkt loggen til Skatteopplysningen mener Skattedirektoratet at opplysningspliktig har fått god informasjon vedrørende hvorfor de har mottatt et varsel og vedtak, samt at tilbakemeldingen har blitt forklart (Magnet_Edag-108 på 2 arbeidsforhold). I loggen er det notert at regnskapsfører er på ferie i en uke fremover. Skattedirektoratet vil påpeke at fravær og ferie ikke er tilstrekkelig unnskyldning for ikke å rapportere etterlyste opplysninger. Vi understreker at det er viktig å ha rutiner for å sikre at man overholder de regler og krav som myndighetene og lovgiver stiller. Ansvaret for å rapportere korrekt påligger den opplysningspliktige, og den opplysningspliktige skal fullt ut identifiseres med sin medhjelper. Den opplysningspliktige kan ikke fristilles fra sine forpliktelser ved å benytte en medhjelper. Unnlatelser og feil som er gjort av regnskapsfører, innebærer ikke at mulkten ettergis.

Klager skriver videre at a-melding for 2017-01 ble sendt via direkteregistrering i Altinn (A01) fordi de hadde problemer med ordinær overføring fra lønnssystemet. Vi ønsker å understreke at det er opplysningspliktig sitt ansvar å sørge for at det benyttes tekniske systemer for innlevering, som fungerer.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Partsinnsyn

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for partsinnsyn 5. mars 2018. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

 

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt rettidig og tas under behandling.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

 

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

 

 Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 13.06.2018

 

Til stede:

Skatteklagenemnda

Gudrun Bugge Andvord, leder

Benn Folkvord, nestleder

Frode Ludvigsen, medlem

Anne-Britt Norø, medlem

Snorre Sundquist, medlem

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

 

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

 

                                                         v e d t a k:

 

Klagen tas ikke til følge.