Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 14.06.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 106/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 4 510,70. Ved votering i alminnelig avdeling dissenterte nemndsmedlem Gjølberg mens nemndsmedlemmene Tveit og Wabø sluttet seg til sekretariatets innstilling. Saken skal behandles i stor avdeling på grunn av dissens.

Lovhenvisninger: A-opplysningsloven § 10

 

Saksforholdet

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 1 arbeidsforhold (A) for 2017-05 den 08.06.2017, ved direkte registrering i Altinn, som måtte rapporteres neste måned 2017-06.

Opplysningspliktig leverte en a-melding for 2017-06 den 04.07.2017, gjennom lønns- og personalsystemet Huldt & Lillevik Lønn.

Opplysningspliktig leverte 04.07.2017 2 nye a-meldinger for 2017-05 med 1 arbeidsforhold (som også ble levert i a-meldingen av 08.06.2017). Disse ble levert gjennom lønns- og personalsystemet Huldt & Lillevik Lønn. Ettersom den opplysningspliktige leverte 2 a-meldinger for samme periode via forskjellige kanaler (Altinn og Huldt & Lillevik Lønn) ble det opprettet 2 åpne arbeidsforhold på 1 inntektsmottaker (A). Opplysningspliktig må da rapportere arbeidsforholdet gjennom begge kanalene (Altinn og Huldt & Lillevik Lønn) for neste periode. Ved innsending får opplysningspliktig en leveransetilbakemelding, som opplyser om eventuelle feil og avvik i innsendingen. Tilbakemeldingene av 04.07.2017 ga feilmelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdet var 05.07.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 07.07.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Opplysningspliktige leverte 2 nye a-meldinger for 2017-05 den 07.07.2017, gjennom lønns- og personalsystemet Huldt & Lillevik Lønn og ved direkte registrering i Altinn. Disse innsendingene hadde ingen innvirkning på tvangsmulkten, da a-meldingene gjaldt for en annen periode enn den som var etterlyst i vedtaket. Det manglet fremdeles opplysninger om arbeidsforholdet til A for perioden 2017-06, levert gjennom Altinn. Tilbakemeldingene av 07.07.2017 ga feilmelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Opplysningspliktig leverte en ny a-melding for 2017-06 den 07.07.2017, ved direkte registrering i Altinn. A-meldingen inneholdt ikke opplysninger om arbeidsforholdet til A, og dermed manglet det fremdeles informasjon om det etterspurte arbeidsforholdet. Tilbakemeldingen av 07.07.2017 ga feilmelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 17.07.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 24.07.2017.

Faktura for 24.07.2017-30.07.2017 på 734,30 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 31.07.2017.

Faktura for 31.07.2017-06.08.2017 på 734,30 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 07.08.2017.

Opplysningspliktig leverte en ny a-melding for 2017-06 den 07.08.2017, gjennom lønns- og personalsystemet Huldt & Lillevik Lønn. Tilbakemeldingen av 07.08.2017 ga feilmelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig. Det manglet fremdeles informasjon om A for perioden 2017-06, levert gjennom Altinn.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 07.08.2017.

Faktura for 07.08.2017-20.08.2017 på 1 468,60 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 21.08.2017.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Tvangsmulkten løp i 6 uker, til 04.09.2017, fordi etterspurte opplysninger ikke ble levert. Opplysningene er ikke levert per 18.01.2018.

Faktura for 21.08.2017-04.09.2017 på 1 573,50 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 05.09.2017.

Utkast til innstilling ble sendt på innsyn til opplysningspliktige den 7. mars 2018. Det har kommet merknader til innstillingen i brev datert 22. mars 2018.

Sammendrag av klagen:

Det følger av klagen at vedtaksbrevet ble sendt midt i ferien for både den opplysningspliktige, og deres regnskapsfører. De har derfor ikke fått sendt klage på vedtaket før 07.08.2017, 3 uker etter datert vedtak.

Regnskapsfører skriver i klagen at det er uklart hvorfor vedtaket er vedtatt og mulkten ilagt, da de ifølge regnskapsfører har mottatt kvittering på at alt er i orden. Regnskapsfører viser til a-meldinger levert 07.07.2017 og 07.08.2017, og skriver at siste innlevering på disse datoene er i orden.

I tilsvarsbrevet datert 22. mars 2018 kommer opplysningspliktige med følgende informasjon:

"I juni fikk B AS melding om at det var feil på periode 5-17 vedrørende ansettelsesforhold på en inntektsmottaker, A. B AS informerte regnskapsfører om dette i midten av juni.

På lønnen for juni, som ble kjørt i begynnelsen av juli, kom det på A-returen kun en feilmelding – feil 110 på en annen inntektsmottaker, C. Også her feil på arbeidsforhold (vedlegg 1).

7.7.17 sendte regnskapsfører på vegne av B AS inn A-01 melding på begge ansettelsesforhold. Periode 5 for A og periode 6 for C (vedlegg 2 og 3).

På lønnen for juli viser A-returen at det ikke er noen feil. Alt er ok på begge lønnsmottakere som vi har sendt A-01 på. Det er da på det rene for regnskapsfører at alle feil er korrigert.

Det at tilbakemeldingen på A-01 av 7.7.17, som Skatteetaten nevner i sin innstilling i avsnitt 8, medførte en 108 melding på A ikke er korrekt. A-returen for perioden viser ikke dette. Den viser feil 108 på en helt annen ansatt – D. Så det er ingenting i våre A-returer som tilsier at det fortsatt er feil på A (vedlegg 4).

Videre lønnskjøringer i 2017 har ikke vist noen feil/mangler på A-returene.

Så, i fellesferien hvor både B AS og undertegnede hadde ferie, ble det sendt et et brev med varsel om vedtak.

På dette tidspunktet var det kun en ansatt i selskapet, A, og han var ikke i Norge på denne tiden. Regnskapsfører var også på ferie. Å fange opp at en av våre kunder mottar et slikt brev i en slik periode er umulig for oss. Vi er avhengig av at vår kunde informerer om dette. Da A ikke var i Norge på gitte tidspunkt ble det ikke fanget opp at brev var sendt fra Skatteetaten.

Saken ble tatt tak i så fort A og regnskapsfører var tilbake på jobb etter ferien – 7.8.17, men da hadde Skatteetaten allerede startet tvangsmulkten – 24.7.17.

På bakgrunn av dette bes det om at saken gjennomgås på nytt samt at det sendes bekreftelse på om alle arbeidsforhold nå er ok."

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet merker seg at den opplysningspliktige har forsøkt å sende inn flere a-meldinger før mulkten startet, men påpeker at dette i seg selv ikke er nok til å omgjøre vedtaket om tvangsmulkt. Ettersom flere rapporteringskanaler (Altinn og Huldt & Lillevik Lønn) ble benyttet til innsending av a-melding for samme periode (2017-05), ble det opprettet doble arbeidsforhold på den ansatte. Da begge arbeidsforholdene for 1 ansatt ikke ble rapportert før tvangsmulktens oppstart, begynte tvangsmulkten å løpe for det ene arbeidsforholdet. Vi viser til leveransetilbakemeldingene av 04.07.2017, 07.07.2017 og 07.08.2017, og mener at feilmeldingene her gir opplysningspliktig en klar tilbakemelding om at det foreligger forhold som må rettes.

Videre fremkommer det av påminnelsesbrevet og vedtaket at det kan bli ilagt tvangsmulkt hvis ikke a-melding med manglende opplysninger leveres. I brevene vises det også til ytterligere informasjon om a-ordningen på Altinn sine hjemmesider, og telefonnummeret til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål. I tillegg er det sendt ut flere fakturaer, som informerer om at det løper en tvangsmulkt for manglende levering av a-melding. Skattedirektoratet anser derfor at opplysningspliktig og regnskapsfører skal være informert om hvorfor en daglig løpende tvangsmulkt er ilagt og hva som er konsekvensene av ikke å levere etterspurte opplysninger. Vi mener at opplysningspliktig og regnskapsfører hadde tilstrekkelig med informasjon til å rette opp i forholdet tidligere.

Skattedirektoratet påpeker at ansvaret for å rapportere korrekt påligger den opplysningspliktige, og den opplysningspliktige skal fullt ut identifiseres med sin medhjelper. Det betyr at unnlatelser og feil som skyldes regnskapsføreren, ikke medfører at tvangsmulkten kan ettergis. Det innebærer blant annet at regnskapsfører, såvel som en opplysningspliktig, må sørge for at post blir åpnet og besvart ved fravær.

Skattedirektoratet ønsker også å fremheve betydningen av jevnlig og korrekt rapportering til a-ordningen. Dersom det er meldt inn åpne arbeidsforhold for en måned, så ligger det en plikt i grunn til å fortsette å rapportere på disse arbeidsforholdene, eller eventuelt avslutte dem dersom de ikke lenger er aktive. Rapporteringen av arbeidsforhold er vesentlig, da Aa-registeret er et grunnlagsregister med mange brukere, og det er viktig at disse brukerne har tilgang til riktig informasjon.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt rettidig og tas under behandling.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven   § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon. For øvrig vil sekretariatet påpeke at årsaken til at selskapet ikke fikk leveransetilbakemelding på A var fordi det ikke ble levert noen a-melding på denne personen i det hele tatt for perioden 2017-06, se vedlegg "07.07.2017 A-melding med Altinn har avvik som må korrigeres".

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

 

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

 

Dissens i alminnelig avdeling

Skatteklagenemndas medlem Ole Gjølberg har dissentert. Fra dissensen siteres:

"Saken har likhetstrekk med en rekke lignende saker der opplysningspliktige ikke har klart å rapportere korrekt i et for mange komplisert system. I denne saken kan det synes å være avdekket en systemsvakhet i rapporteringsmottakers system. Rapporteringspliktige har rapportert inn ett og samme arbeidsforhold gjennom to lønnssystemer. Mottakers system har oppfattet dette som to arbeidsforhold. Gitt uklarhetene rundt dette og opplysningspliktiges innsats for å levere inn korrekt rapport, mener jeg at tvangsmulkten bør ettergis."

Nemndsmedlemmene Tveit og Wabø sluttet seg til sekretariatets innstilling.

 

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet er ikke enig i dissensen. Sekretariatet er enig i at det er rapportert inn ett og samme arbeidsforhold gjennom to lønnssystemer som mottakersystemet har oppfattet som to arbeidsforhold. Det fremgår imidlertid at det er varslet om at det foreligger et åpent ikke innrapportert arbeidsforhold flere ganger. Sekretariatet vil påpeke at for en rekke lignende saker hvor det ikke er rapportert inn korrekte opplysninger om arbeidsforhold er tvangsmulkten ettergitt i de sakene hvor det er tatt kontakt med skatteopplysningen for å få avsluttet den løpende tvangsmulkten. I denne saken har ikke opplysningspliktige tatt kontakt. Det fremgår at opplysningspliktige har vært passiv og at tvangsmulkten har løpt i seks uker frem til den ble avsluttet av skattedirektoratet. Sekretariatet mener at det burde vært utvist en viss aktivitet for å få avsluttet det åpne arbeidsforholdet. Det fremgår også av praksis for lignende saker som har vært behandlet i alminnelig og stor avdeling. Av den grunn mener sekretariatet at opplysningspliktige ikke har vært aktiv nok i sin aktivitet for å få avsluttet den løpende tvangsmulkten.

Sekretariatet innstiller på at den ilagte tvangsmulkten fastholdes.

 

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling:

Ilagt tvangsmulkt fastholdes.

 

 Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 14.06.2018

 

Til stede:

                                   Skatteklagenemnda

                                   Gudrun Bugge Andvord, leder

                                   Benn Folkvord, nestleder

                                  Tom Peder Jakobsen, medlem

                                  Camilla Ongre, medlem

                                  Ingfrid Oddveig Tveit, medlem

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

 

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

 

                                                        v e d t a k:

 

Klagen tas ikke til følge.