Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 24.10.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 172/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 6 780. Sekretariatet innstiller på at den ilagte tvangsmulkten bør frafalles i sin helhet.

Lovhenvisninger:. A-opplysningsloven § 10.

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 2 arbeidsforhold for 2018-02 som ikke ble levert neste måned 2018-03.

Opplysningspliktig leverte 01.03.2018 4 a-meldinger for perioden 2018-02, henholdsvis 3 a-meldinger gjennom lønnssystemet Fiken og 1 a-melding via Visma. Når det leveres flere a-meldinger fra forskjellige kanaler for en periode, blir inntektsmottakerene registrert med ulike arbeidsforholdsIDer, noe som igjen oppfattes som ulike arbeidsforhold. Inntektsmottakerne A og B ble rapportert med 2 ulike arbeidsforhold i a-meldingene for 2018-02, henholdsvis 1 arbeidsforhold via Fiken og 1 arbeidsforhold via Visma.

Opplysningspliktig leverte 01.03.2018 a-melding for perioden 2018-03 gjennom lønnssystemet Fiken. I tilbakemeldingen for innsendingen kom det frem at det manglet opplysninger om 2 arbeidsforhold (Magnet_EDAG-108). Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig. Årsaken til avviket er at 2 av inntektsmottakerene (A og B) ble rapportert med 2 ulike arbeidsforhold i a-meldingene for 2018-02, henholdsvis 1 arbeidsforhold via Fiken og 1 arbeidsforhold via Visma. Kun arbeidsforholdene rapportert via Fiken ble bekreftet i a-meldingen for 2018-03. Arbeidsforholdene rapportert via Visma manglet fortsatt for perioden 2018-03.

Opplysningspliktig leverte 31.03.2018 totalt 10 a-meldinger for perioden 2018-03 gjennom lønnssystemet Fiken. I tilbakemeldingene for innsendingene kom det frem at det fortsatt manglet opplysninger om arbeidsforhold (Magnet_EDAG-108). Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig. Årsaken til avvikene er at arbeidsforholdene rapportert via Visma for perioden 2018-02 fortsatt manglet.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 05.04.2018.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.04.2018 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte deretter et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 16.04.2018. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 23.04.2018.

Faktura for 23.04.2018-29.04.2018 på 1 582,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 30.04.2018.

Faktura for 30.04.2018-06.05.2018 på 1 582,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 07.05.2018.

Opplysningspliktige leverte 13.05.2018 totalt 11 a-meldinger for perioden 2018-03 gjennom lønnssystemet Fiken. I tilbakemeldingene for innsendingene kom det frem at det manglet opplysninger om arbeidsforhold (Magnet_EDAG-108). Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 15.05.2018 angående a-ordningen, a-melding, tilbakemelding og forretningsregler/korrigere. I følge samtaleloggen må opplysningspliktig slette en av innsendingene for 2018-02 og rapportere a-melding for 2018-03 på nytt.

Opplysningspliktig leverte 5 a-meldinger 15.05.2018 for perioden 2018-03 gjennom lønnssystemet Fiken. I tilbakemeldingene for innsendingene kom det frem at det manglet opplysninger om arbeidsforhold (Magnet_EDAG-108). Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig. Årsaken til avvikene er at arbeidsforholdene rapportert via lønnssystemet Visma i a-meldingen for perioden 2018-02 fortsatt manglet.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 16.05.2018.

Opplysningspliktig leverte 4 a-meldinger 16.05.2018 for perioden 2018-03 gjennom lønnssystemet Fiken. I tilbakemeldingene for innsendingene kom det frem at det manglet opplysninger om arbeidsforhold (Magnet_EDAG-108). Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Etatenes fellesforvaltning tok kontakt med Skatteopplysningen 18.05.2018. Det fremgår av henvendelsen at tvangsmulkten fortsatt løper, og at Skatteopplysningen ble bedt om å ta kontakt med opplysningspliktig for å hjelpe dem med å sende inn korrekt a-melding for perioden 2018-03.

Faktura for 07.05.2018-17.05.2018 på 2 486,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 18.05.2018.

Opplysningspliktige leverte 22.05.2018 totalt 4 a-meldinger for perioden 2018-03 gjennom lønnssystemet Fiken. I tilbakemeldingene for innsendingene kom det frem at det manglet opplysninger om arbeidsforhold (Magnet_EDAG-108). Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Opplysningspliktig leverte 23.05.2018 totalt 4 a-meldinger for perioden 2018-02 og 5 a-meldinger for perioden 2018-03. I den siste a-meldingen levert denne dagen via Altinn ble begge de etterspurte arbeidsforholdene avsluttet. Dette medførte at mulkten stanset 22.05.2018.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 23.05.2018 angående tvangsmulkt og a-melding. Av samtaleloggen fremgår det at feilmeldingen (Magnet_EDAG-108) har blitt rettet i løpet av samtalen med innringer.

Skatteopplysningen noterer 24.05.2018 i arbeidsloggen til henvendelsen fra Etatenes fellesforvaltning angående tvangsmulkt og a-melding. Av arbeidsloggen fremgår det at tvangsmulkten for 2018-03 stanset 22.05.2018 da feilmeldingen ble rettet.

Faktura for 18.05.2018-22.05.2018 på 1 130,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 04.06.2018.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 07.06.2018 angående tvangsmulkt og a-melding. Av samtaleloggen fremgår det at innringer har fått bekreftet at ilagt tvangsmulkt stanset da a-melding for 2018-03 ble korrigert 23.05.2018. Innringer har også fått beskjed om størrelsen på ilagt tvangsmulkt som løp i 30 dager.

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Sekretariatet mottok følgende merknad i saken den 20. august 2018:

"Vi har endret det som er feil ved hjulpet av myndigheter på telefon."

Sekretariatet legger til grunn at den opplysningspliktige har rettet opp feilen som oppstod ved innsending av a-meldingen, men at vedkommende ikke har noen konkrete merknader til ileggelsen av tvangsmulkt for 2018-03.

Behandling i nemnd

Saken ble meldt opp til behandling i alminnelig nemnd. Den 23. september 2018 var saken ferdig votert. Nemndas medlemmer Husby og Vamråk sluttet seg til sekretariatets innstilling. Nemndsmedlem Øye dissenterte.

Sammendrag av klagen:

I klagen skriver regnskapsfører at hun leverte a-melding for perioden 2018-03, men fikk tilbakemelding som varslet om feil/mangler. Hun skriver videre at hun ikke kan rette opp i feilmeldingen da hun ikke forstår hva som ligger bak. Regnskapsfører opplyser at de benytter seg av lønnssystemet Fiken ved levering av a-melding, men at Visma står oppført som benyttet system på tilbakemeldingene. Hun forklarer at de ikke har benyttet seg av Visma i 2018.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet har merket seg at regnskapsfører ikke klarte å rette opp i feilmeldingen som ble generert etter levering av a-melding for perioden 2018-03 fordi hun ikke forsto hva som lå bak feilen. Vi understreker at opplysningspliktige skal fullt ut identifiseres med sin medhjelper. Den opplysningspliktige fristilles dermed ikke fra sine forpliktelser ved å benytte en medhjelper. Unnlatelser og feil som er gjort av regnskapsfører innebærer derfor ikke at mulkten ettergis. Vi viser til samtlige tilbakemeldinger som ble generert etter levering av a-meldinger for perioden 2018-03 i tidsperioden 01.03.2018-22.05.2018 der det tydelig fremgår at det mangler opplysninger om 2 arbeidsforhold. Vi gjør oppmerksom på at dersom det sendes inn flere a-meldinger fra forskjellige kanaler for en periode, så fører dette til dobbelrapportering av arbeidsforhold. Vi anbefaler derfor opplysningspliktige å holde seg til en kanal for innsending av a-melding per periode, og sjekke alle tilbakemeldinger ved innsendelse av a-meldinger.

Vi viser videre til påminnelsesbrev og varsel og vedtak, der det ble informert om kontaktinformasjon til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål. Vi vurderer at opplysningspliktig burde ha tatt kontakt med Skatteopplysningen da de forstod at de ikke kunne levere a-melding med etterspurte opplysninger innen fristen.

Vi har videre merket oss at regnskapsfører anfører at de benytter seg av lønnssystemet Fiken i forbindelse med levering av a-melding, og at de ikke har brukt Visma i 2018. Vi viser til a-meldingen av 02.02.2018 for perioden 2018-01 og den andre innsendingen av 01.03.2018 for periode 2018-02 som begge ble levert via lønnssystemet Visma. Vi har forståelse for at bytte av lønnssystem kan medføre vanskeligheter for opplysningspliktig i forbindelse med levering av a-melding. Vi understreker at det er den opplysningspliktiges eget ansvar å sørge for at opplysninger rapportert i a-meldingen er korrekte, og å sikre at det benyttes en metode for innlevering av a-melding som fungerer. Eventuelle problemer eller utfordringer med lønnssystemet innebærer derfor ikke at mulkten ettergis. Problemer med rapportering i lønnssystemet må den opplysningspliktige håndtere i samarbeid med leverandøren av lønnssystemet. Dette kan opplysningspliktig gjøre ved å ta kontakt med brukerstøtten til lønnssystemet for å få bistand til å rapportere korrekt.

Vi oppfordrer opplysningspliktig til å benytte seg av avstemmingsrapporten som er tilgjengelig i Altinn. Denne kan bestilles via skjema A06, og selve avstemmingsrapporten (A07) viser til status på det som er rapportert for en gitt måned. Dersom det kun er sendt inn en a-melding for en periode, vil avstemmingsrapporten være lik den meldingen som er sendt inn. Er det sendt inn flere a-meldinger for en periode, så vil avstemmingsrapporten vise en oppsummering av opplysningene som er sendt for den perioden man ber om avstemming.

Vi påpeker avslutningsvis viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsningen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB). Oppgaveløsningen avhenger av korrekt og oppdatert informasjon om arbeidsgivere og arbeidstakere

Konklusjon:

Skattedirektoratet vurderer at tvangsmulkt for 2 ansatte i perioden 23.04.2018-22.05.2018, på kroner 6 780,00, er rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d.»

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31. Det legges særlig vekt på at fristoversittelsen er kort.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven   § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Det dissenterende nemndsmedlem har avgitt følgende votum:

" Uenig i sekretariatets innstilling.

Det framgår av a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd at tvangsmulkt kan helt eller delvis ettergis dersom det blir gjort sannsynlig at forpliktelsen ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

Faktum i saken viser at opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 15.05.2018 angående a-ordningen, a-melding, tilbakemelding og forretningsregler/korrigere. I følge samtaleloggen må opplysningspliktig slette en av innsendingene for 2018-02 og rapportere a-melding for 2018-03 på nytt. Etter dette leverte den opplysningspliktige flere a-meldinger for å få rettet opp avvikene, uten å få avslutte de etterspurte arbeidsforholdene.

Etatenes fellesforvaltning tok kontakt med Skatteopplysningen 18.05.2018. Skatteopplysningen ble bedt om å ta kontakt med opplysningspliktig for å hjelpe dem med å sende inn korrekt a-melding for 2018-03. Det fremkommer ikke hvorvidt Skatteopplysningen tok kontakt med opplysningspliktige.

Opplysningspliktige kontaktet igjen Skatteopplysningen 23.05.2018 for perioden 2018-03.

Når det så i ettertid den 15.05.2018 og 16.05.2018 fremgår at opplysningspliktige har innsendt 9 a-meldinger uten å få til å innrapportere en korrekt a-melding etter å ha tatt kontakt med Skatteopplysningen 15.05.2018, så anses det som at opplysningspliktige ikke har fått god nok hjelp ved sin henvendelse.

For perioden 15.05.2018 til 22.05.2018 anses det sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten for denne perioden skal ettergis.

Den ilagte tvangsmulkten for perioden 15.05.2018 til 22.05.2018 frafalles".

Sekretariatets merknader til dissensen:

For klager på Skattedirektoratets vedtak om tvangsmulkt fulgte det av a-opplysningsloven § 10 tredje ledd at Skatteklagenemnda var rett klageinstans for vedtak truffet av Skattedirektoratet. Klageordningen ble endret fra 1. august 2018, men sekretariatet legger til grunn at Skatteklagenemnda fortsatt er rett klageinstans for vedtak truffet av skattedirektoratet i første instans før endringen av klageordningen trådte i kraft. En ny bestemmelse i a-opplysningsloven § 10 femte ledd om at saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven skal gjelde så langt de passer trådte i kraft 1. august 2018. Sekretariatet legger til grunn at skatteforvaltningsloven gjelder for nemndas behandling av klager etter dette tidspunktet.

Sekretariatet ser ved en ny gjennomgang av saken at opplysningspliktige foretok en korrekt a-melding 1. mars 2018 via lønnssystemet Fiken før den ilagte tvangsmulkten begynte å løpe 23. april 2018. Avviksmeldingen som ble generert skyldes at det ved en feil ble opprettet to arbeidsforhold for samme person for måneden før 2018-02. Dette skyldes at de to samme arbeidsforholdene også var innrapportert via Visma lønnssystem for 2018-02 og medførte at det ble generert en automatisk avviksmelding og senere ble ilagt tvangsmulkt for 2018-03 da det kun ble innrapportert amelding fra Fiken lønnssystem.

Praksis for alminnelig- og stor avdeling viser at det er gitt medhold i saker hvor opplysningspliktige har foretatt en korrekt rapportering fra et lønnssystem i de tilfellene hvor det foreligger en dobbeltrapportering fra måneden før som i denne saken. Sekretariatet finner derfor at det i denne saken foreligger særlige rimelighetsgrunner som gjør at hele den ilagte tvangsmulkten bør bortfalle, jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd. Sekretariatet finner derfor at hele den ilagte tvangsmulkten bør frafalles da opplysningspliktige faktisk har foretatt en korrekt a-rapportering for 2018-03 den 1. mars 2018.

Ilagt tvangsmulkt på kr 6 780,00 for perioden 23. april 2018 til og med 22. mai 2018 frafalles. (kr 113,00 x 2 arbeidsforhold x 30 dager).

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 24.10.2018

Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Marianne Brockmann Bugge, medlem

                        Tine Kristiansen, medlem

                        Magnus Lyslid, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas til følge.