Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 23.01.2019
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 4/2019

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 2 373,00. Nemndsmedlem Hines dissenterte mens Bugge og Stenhamar sluttet seg til sekretariatets innstilling ved behandling i alminnelig nemnd. Saken skal derfor behandles i stor avdeling. Sekretariatet innstiller på at den ilagte tvangsmulkten frafalles.

Lovhenvisninger:.A-opplysningsloven § 10

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte opplysninger om 3 arbeidstakere for 2018-04, som ikke ble levert neste måned 2018-05. Arbeidsforholdene ble levert gjennom lønnssystemet Agro7, og ble rapportert direkte på selskapets juridiske organisasjonsnummer ([...]).

Opplysningspliktig leverte a-melding 07.05.2018 for perioden 2018-05, gjennom direkte registrering i Altinn (A01). A-meldingen inneholdt opplysninger om 2 arbeidsforhold, rapportert med et virksomhetsnummer ([...]) knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret ([...]). Ved innsending av a-melding får opplysningspliktig en leveransetilbakemelding, som opplyser om eventuelle feil og avvik i innsendingen. Tilbakemelding av 07.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold og virksomhet feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig. Feilmeldingen oppstod fordi opplysningspliktig leverte en annen kombinasjon av juridisk nummer og virksomhetsnummer, som medførte at det ble opprettet nye arbeidsforhold på inntektsmottakerne. Arbeidsforholdene levert direkte på det juridiske nummeret, gjennom lønnssystemet Agro7, var fortsatt åpne og etterspurt for 2018-05.

Opplysningspliktig leverte ny a-melding 22.05.2018 for perioden 2018-04, gjennom direkte registrering i Altinn (A01). A-meldingen inneholdt opplysninger om 1 arbeidsforhold, rapportert med et virksomhetsnummer ([...]) knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret ([...]). Tilbakemeldingen av 22.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet for perioden 2018-05 (EDAG-108), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold og virksomhet feilmeldingen knyttet seg til. Feilmeldingen oppstod fordi opplysningspliktig leverte en annen kombinasjon av juridisk nummer og virksomhetsnummer. Arbeidsforholdene levert direkte på det juridiske nummeret, gjennom lønnssystemet Agro7, var fortsatt etterspurt for 2018-05.

Ny a-melding for 2018-05 ble levert senere samme dag (22.05.2018), gjennom direkte registrering i Altinn (A01). A-meldingen inneholdt opplysninger om 2 arbeidsforhold, rapportert med et virksomhetsnummer ([...]) knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret ([...]). Tilbakemeldingen av 22.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet (EDAG-108), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold og virksomhet feilmeldingen knyttet seg til. Feilmeldingen oppstod fordi opplysningspliktig leverte en annen kombinasjon av juridisk nummer og virksomhetsnummer. Arbeidsforholdene levert direkte på det juridiske nummeret, gjennom lønnssystemet Agro7, var fortsatt etterspurt for 2018-05.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 05.06.2018.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 08.06.2018 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.06.2018. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Opplysningspliktig leverte ny a-melding 21.06.2018 for perioden 2018-05, gjennom direkte registrering i Altinn (A01). A-meldingen inneholdt opplysninger om 3 arbeidsforhold, rapportert med et virksomhetsnummer ([...]) knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret ([...]). Tilbakemeldingen av 21.06.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet (EDAG-108), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold og virksomhet feilmeldingen knyttet seg til. Feilmeldingen oppstod fordi opplysningspliktig leverte en annen kombinasjon av juridisk nummer og virksomhetsnummer. Arbeidsforholdene levert direkte på det juridiske nummeret, gjennom lønnssystemet Agro7, var fortsatt etterspurt for 2018-05.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.06.2018.

Faktura for 22.06.2018-27.06.2018 på 2 034,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 28.06.2018.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 29.06.2018, angående a-meldingen, tvangsmulkt, tilbakemelding og forretningsregler/ korrigering.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Ny a-melding for 2018-04 ble levert 29.06.2018, gjennom lønnssystemet Agro7. Arbeidsforholdene levert direkte på det juridiske organisasjonsnummeret ble avsluttet og var ikke lenger etterspurt for 2018-05. Tvangsmulkten sluttet derfor å løpe 28.06.2018.

Faktura for 28.06.2018 på 339,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 05.07.2018.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 13.07.2018, angående a-melding og tvangsmulkt. Det følger av samtaleloggen at selskapet har opplevd rot med virksomhetsnummer og leveringskanaler. Videre er det loggført at Skatteopplysningen ikke kan se at det er feil på 2018-05 nå, men at det er ett åpent arbeidsforhold som må rapporteres for 2018-06.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 20.07.2018

Sammendrag av klagen:

I klagen står det at selskapet mistet tilgang til lønnssystemet Agro7 fordi regnskapsføreren sluttet, og de måtte derfor levere direkte i Altinn. Dette ble gjort innen fristen, men selskapet fikk likevel vedtak om tvangsmulkt med ny frist 22.06.2018. Klager skriver at de sendte inn ny melding 22.06.2018, men at tvangsmulkten likevel startet å løpe.

Det fremgår av klagen at selskapet var i kontakt med Skatteopplysningen og at de da fikk beskjed om at opplysningene som var levert var tilstrekkelige, men at det skulle vært rapportert på virksomhetsnummeret og ikke det foretaksnummeret. Klager påpeker at denne informasjonen ikke fremgår av vedtaket.

Klager skriver at tvangsmulkten er urimelig og at det bør kunne stilles høye krav til presisjonsnivå på tilbakemeldingene selskaper mottar, så det kan forstå hva som er feil. Klager ber om at påløpt tvangsmulkt blir opphevet og tilbakeført til A.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31. Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet vil påpeke at opplysningspliktig selv er ansvarlig for korrekt rapportering i a-ordningen, og dermed selv må forsikre seg om at innsendte opplysningene har blitt levert korrekt. Unnlatelser som følge av dårlig kommunikasjon, innebærer ikke at mulkten ettergis.

Når man sender inn a-meldingen skal arbeidsforholdene knyttes mot et virksomhetsnummer. Det er viktig for oppgaveløsningen til de som benytter opplysningene i a-meldingen at virksomhetsnummeret ikke forveksles med juridisk organisasjonsnummer.

Selv om det i a-meldingene ble levert inn opplysninger om de etterlyste inntektsmottakerne, ble det ikke benyttet virksomhetsnummer ved innleveringen. Dermed ble ikke arbeidsforholdene gjenkjent.

Vi viser til tilbakemeldingene, der det kommer frem at a-meldingen inneholder avvik (Magnet_Edag-108), og at disse må korrigeres øyeblikkelig. I tilbakemeldingene kommer det også frem hvilke arbeidsforhold det manglet opplysninger om og hvilket virksomhetsnummer de måtte knyttes til.

Vi påpeker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsningen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB). Oppgaveløsningen avhenger av korrekt og oppdatert informasjon om arbeidsgivere og arbeidstakere.

Konklusjon:

Skattedirektoratet vurderer at tvangsmulkt for 3 ansatte i perioden 22.06.2018-28.06.2018, på kroner 2 373,00, er rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Sekretariatets vurderinger

For klager på Skattedirektoratets vedtak om tvangsmulkt fulgte det av a-opplysningsloven § 10 tredje ledd at Skatteklagenemnda var rett klageinstans for vedtak truffet av Skattedirektoratet. Klageordningen ble endret fra 1. august 2018, men sekretariatet legger til grunn at Skatteklagenemnda fortsatt er rett klageinstans for vedtak truffet av skattedirektoratet i første instans før endringen av klageordningen trådte i kraft. En ny bestemmelse i a-opplysningsloven § 10 femte ledd om at saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven skal gjelde så langt de passer trådte i kraft 1. august 2018. Sekretariatet legger til grunn at skatteforvaltningsloven gjelder for nemndas behandling av klager etter dette tidspunktet.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt.

Sekretariatet mener at det ikke er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. På denne bakgrunn innstiller sekretariatet på at den ilagte tvangsmulkten fastholdes.

Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Dissens i alminnelig avdeling

Skatteklagenemndas medlem Hines dissenterte ved votering i alminnelig avdeling og har avgitt følgende votum:

"Uenig i sekretariatets innstilling.

Jeg mener at konkrete unnskyldningsgrunner ved dokumentert feilrapportering ikke er tilstrekkelig behandlet i vedtak og innstilling i saken, herunder forholdet til ny retningslinje om unnskyldningsgrunner ved tvangsmulkt fra 1. august 2018. Dissenterer med henvisning til sakene nr 139/2018 og 158/2018 som også gjelder dokumentert parallell (dobbelt-)rapportering i ulike system".

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 tredje ledd.

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet ser at det fremgår av saken at opplysningspliktige for 2018-04 har sendt inn en a-melding for 2018-04 gjennom regnskapssystemet Agro 7. Det fremgår av saken at det ikke ble levert inn a-melding for 2018-05 via Agro 7. Det ble imidlertid levert inn a-melding direkte via Altinn 22. mai 2018 for 2018-04 for to arbeidsforhold. For måned 2018-05 ble det 22. mai 2018 levert inn a-melding direkte i Altinn men rapporteringen gjelder kun 1 arbeidsforhold i tillegg til at det blir benyttet feil rapporteringsnummer i forhold til det nummeret som 2018-04 a-meldingen ble rapportert inn på. Det blir imidlertid levert inn en ny a-melding for 2018-05 22. juni 2018 direkte i Altinn hvor alle de etterspurte opplysningene (arbeidsforholdene) blir korrekt innrapportert.

Sekretariatet viser til at det av nemndspraksis fremgår at det "for tilfeller hvor det foreligger innrapportert korrekt a-melding fra en plattform skal det ikke ilegges tvangsmulkt som følge av manglende (parallell) rapportering fra en annen plattform for samme periode». Sekretariatet mener at det foreligger en slik korrekt a-rapportering via Altinn innrapportert 22. juni 2018 og finner å frafalle hele den ilagte tvangsmulkten da det fremgår at den daglige løpende tvangsmulkten ikke begynner å løpe før 22. juni 2018. Sekretariatet finner derfor ved en nærmere ny gjennomgang av saken at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som gjør at den ilagte tvangsmulkten helt kan ettergis, jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd.

Ilagt tvangsmulkt for 3 ansatte for 2018-05 for perioden 22. juni 2018- til 28. juni 201 på kr 2 373,00 frafalles.

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 23.01.2019


Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Kate Bjørnelykke, medlem

                        Leif Drillestad, medlem

                        Harald Sigurd Olsen, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas til følge.