Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 24.10.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 175/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 2 727,40. Sekretariatet innstiller på at den ilagte tvangsmulkten frafalles.

Lovhenvisninger: A-opplysningsloven § 10.

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

«Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 1 arbeidsforhold for 2017-10 som ikke ble levert neste måned 2017-11.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdet var 05.12.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 07.12.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte deretter et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 12.12.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.12.2017.

Faktura for 22.12.2017-01.01.2018 på 1 153,90 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 02.01.2018.

Faktura for 02.01.2018-08.01.2018 på 734,30 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 09.01.2018.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. A-melding for 2017-11 ble levert 17.01.2018 og det etterspurte arbeidsforholdet ble bekreftet.

Faktura for 09.01.2018-16.01.2018 på 839,20 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 23.01.2018.

Regnskapsansvarlig klaget på vedtaket 05.02.2018.

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Behandling i nemnd

Saken ble meldt opp til behandling i alminnelig nemnd. Den 5. september 2018 var saken ferdig votert. Nemndas medlemmer Bugge og Stenhamar sluttet seg til sekretariatets innstilling. Nemndas medlem Hines dissenterte.

Sammendrag av klagen:

I klagen står det at A driver en mindre virksomhet, og at B er regnskapsansvarlig i foretaket. Det står videre at regnskapsansvarlig ble syk i november måned, sykmeldt fra 01.12.2017, hadde en [...] operasjon 22.12.2017 og ble på nytt innlagt på sykehus 02.01.2018.

Regnskapsansvarlig skriver at dette var årsaken til den forsinkede innleveringen av a-melding for 2017-11, og han har lagt ved sykmelding som bekrefter ovennevnte opplysninger.  

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet har forståelse for at sykdom og vanskelige forhold hos regnskapsansvarlig kan påvirke overholdelser av plikter, men det fristiller ikke en opplysningspliktig fra ansvaret vedkommende har ovenfor sine ansatte. Vi påpeker at den opplysningspliktige identifiseres fullt ut med sin medhjelper, i dette tilfellet regnskapsfører. Det betyr at unnlatelser og feil som er gjort av regnskapsfører medfører ikke at mulkten ettergis.

Skattedirektoratet understreker at det først og fremst er den opplysningspliktiges ansvar til å påse at etterspurte opplysninger blir levert. Vi viser til påminnelsesbrev, varsel og vedtak om tvangsmulkt, samt varsel om mottak av vedtak i Altinn sendt per post, og mener at opplysningspliktig hadde tilstrekkelig med informasjon, og burde derfor ha forsøkt å ordne opp i dette på et tidligere tidspunkt.

Vi bemerker også at det i brevene fra Skattedirektoratet vises til informasjon om a-ordningen på Altinn sine hjemmesider, og telefonnummeret til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål. Vi kan ikke se at opplysningspliktig tok kontakt med Skatteopplysningen i perioden fra påminnelsesbrevet ble sendt ut og frem til tvangsmulkten ble stanset. Skattedirektoratet vurderer at det er nærliggende å tro at dersom opplysningspliktig hadde henvendt seg til Skatteopplysningen, ville vedkommende ha fått veiledning i hvordan han kunne levere den etterspurte a-meldingen selv.

Skattedirektoratet understreker at når man har opprettet et selskap må opplysningspliktige overholde de regler og krav som myndighetene og lovgiver stiller for å kunne drive et selskap. I dette tilfellet har ikke opplysningspliktig oppfylt sine plikter etter a-opplysningsloven.

Avslutningsvis ønsker vi også å påpeke viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsningen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB). Oppgaveløsningen avhenger av korrekt og oppdatert informasjon om arbeidsgivere og arbeidstakere.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d.»

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven   § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Dissens i alminnelig avdeling

Det dissenterende nemndsmedlemmet har avgitt følgende votum:

"Dokumentert alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse av den personen i virksomheten som er ansvarlig for rapporteringen. Dokumentert sykdom er helt sammenfallende med tiden for rapportering og beregnet tvangsmulkt. I tillegg gjelder saken et liten virksomhet med begrensede ressurser til å sette bort oppgaver til eksterne. Etter retningslinjene kan slike forhold begrunne ettergivelse av ilagt tvangsmulkt. Disse forholdene er ikke, eller bare i begrenset grad, omtalt i vedtak og innstilling. Jeg mener at disse forholdene i denne saken bør medføre frafall av beregnet tvangsmulkt".

Sekretariatets merknader til dissensen:

For klager på Skattedirektoratets vedtak om tvangsmulkt fulgte det av a-opplysningsloven § 10 tredje ledd at Skatteklagenemnda var rett klageinstans for vedtak truffet av Skattedirektoratet. Klageordningen ble endret fra 1. august 2018, men sekretariatet legger til grunn at Skatteklagenemnda fortsatt er rett klageinstans for vedtak truffet av skattedirektoratet i første instans før endringen av klageordningen trådte i kraft. En ny bestemmelse i a-opplysningsloven § 10 femte ledd om at saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven skal gjelde så langt de passer trådte i kraft 1. august 2018. Sekretariatet legger til grunn at skatteforvaltningsloven gjelder for nemndas behandling av klager etter dette tidspunktet.

For at sykdom skal anses som et vilkår for å få helt eller delvis ettergivelse av tvangsmulkt på grunn av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller på bakgrunn av særlige rimelighetsgrunner kreves det at det foreligger akutt og alvorlig sykdom, jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd og praksis både fra alminnelig og stor avdeling.

I denne saken fremgår det at opplysningspliktige ble syk i november 2017 og sykemeldt 1. desember 2017 med påfølgende [...] operasjon 22. desember 2017. Sekretariatet finner i denne saken ikke noe grunnlag for å betvile at det foreligger alvorlig sykdom. Sekretariatet finner også at det i tiden for rapportering for november 2017 (tvangsmulkten startet å løpe 22. desember 2017) ikke tvilsomt at opplysningspliktige må anses å oppfylle vilkåret om at det foreligger akutt sykdom.

Ved en ny vurdering av saken mener derfor sekretariatet at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som gjør at hele den ilagte tvangsmulkten for november 2017 bør bortfalle, jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd.

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 24.10.2018


Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Marianne Brockmann Bugge, medlem

                        Tine Kristiansen, medlem

                        Magnus Lyslid, medlem           

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas til følge.