Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 23.01.2019
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 6/2019

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 4 068,00. Nemndsmedlem Hines dissenterte mens Bugge og Stenhamar sluttet seg til sekretariatets innstilling ved behandling i alminnelig avdeling. Saken skal derfor behandles i stor avdeling. Sekretariatet innstiller på at den ilagte tvangsmulkten frafalles.

Lovhenvisninger: A- opplysningsloven § 10.

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte flere a-meldinger 05.04.2018 for 2018-03. Den første innsendingen inneholdt opplysninger om 2 åpne og ordinære arbeidsforhold (A og B) og ble sendt via systemet Huldt & Lillevik. Denne a-meldingen ble levert direkte på det juridiske organisasjonsnummeret. Arbeidsforholdene er dermed knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret ([...]). Ny a-melding ble forsøkt sendt inn like etterpå via systemet Huldt & Lillevik, men denne ble avvist (Magnet_Edag-107B: Ugyldig identifikator for virksomhet. Oppgitt nummer er [...]. Virksomheten må ha et gyldig organisasjonsnummer). Deretter ble det sendt inn ny a-melding via direkte registrering i Altinn (A01) med opplysninger om 2 åpne og ordinære arbeidsforhold (A og B). Denne a-meldingen ble levert med juridisk organisasjonsnummer ([...]) og virksomhetsnummer ([...]). Arbeidsforholdene er dermed knyttet til virksomhetsnummeret. Opplysningspliktig må derfor levere samtlige arbeidsforhold som er levert på arbeidstakerne neste måned 2018-04.

A-melding for 2018-04 ble forsøkt levert via Huldt & Lillevik 03.05.2018, men a-meldingen ble avvist (Magnet_Edag-107B: Ugyldig identifikator for virksomhet. Oppgitt nummer er [...]. Virksomheten må ha et gyldig organisasjonsnummer). Deretter ble det sendt inn ny a-melding for 2018-04 via direkte registrering i Altinn, her ble det levert opplysninger om arbeidsforholdene knyttet til virksomhetsnummeret ([...]). Arbeidsforholdene knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret (levert via Huldt & Lillevik) var ikke levert, og a-meldingen ga en tilbakemelding om at opplysninger om 2 arbeidsforhold manglet for 2018-04 (Magnet_Edag-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold). Tilbakemeldingen spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til og på hvilket nummer. Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Fristen for å bekrefte eller avslutte samtlige arbeidsforhold var 07.05.2018.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.05.2018 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 16.05.2018. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 24.05.2018.

Faktura for 24.05.2018-29.05.2018 på 1 356,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 30.05.2018.

Faktura for 30.05.2018-04.06.2018 på 1 356,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 05.06.2018.

Ny a-melding for 2018-03 ble levert 05.06.2018 via direkte registrering i Altinn (A01), her ble det levert opplysninger om arbeidsforholdene knyttet til virksomhetsnummeret ([...]) og arbeidsforholdene ble registrert som avsluttet. Arbeidsforholdene knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret var ikke levert. Ny a-melding for 2018-04 ble levert samme dag (05.06.2018), via direkte registrering i Altinn. Innsendingen inneholdt ikke arbeidsforholdsopplysninger. A-meldingene ga tilbakemeldinger om at opplysninger om 2 arbeidsforhold manglet for 2018-04 (Magnet_Edag-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold). Tilbakemeldingene spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til og på hvilket nummer. Deretter ble det forsøkt å levere ny a-melding for 2018-04 via Huldt & Lillevik, men a-meldingen ble avvist (Magnet_Edag-107B: Ugyldig identifikator for virksomhet. Oppgitt nummer er [...]. Virksomheten må ha et gyldig organisasjonsnummer). Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig. Innsendingene påvirket derfor ikke den løpende mulkten.

Skatteopplysningen ble kontaktet 05.06.2018 angående a-meldingen for 2018-04. Det fremgår av loggen at det er levert a-melding for 2018-03 via A01 og system. Veileder har notert at de må annullere arbeidsforholdene levert via A01 (organisasjonsnummer/organisasjonsnummer for 2018-03 og organisasjonsnummer/virksomhetsnummer for 2018-04). Deretter har veileder notert at virksomhetsnummer skal legges inn uten mellomrom, og at de bør kontakte systemleverandøren.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 05.06.2018.

Skattedirektoratet sendte henvendelse til Skatteopplysningen 07.06.2018, siden mulkten fortsatt løp, med spørsmål om de kunne kontakte opplysningspliktig siden mulkten fortsatt løp. Skatteopplysningen besvarte henvendelsen 11.06.2018. I loggen er det notert at selskapet har sendt inn A01 for 2018-04 med sluttdato på organisasjonsnummer/organisasjonsnummer og organisasjonsnummer/virksomhetsnummer uten sluttdato. Veileder har notert at opplysningspliktig ikke har mottatt feilmelding. Videre har veileder notert at selskapet har vært i kontakt med Skatteopplysningen før 05.06.2018 uten at det er registrert i loggen, og at de da fikk informasjon om at dette ikke kan løses ved å sende A01, men det er ikke helt korrekt. Veileder mener derfor at feilen kunne ha blitt stoppet før. Innringer har snakket med systemleverandøren som ikke klarte å løse problemet, men de skal jobbe med saken.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Nye a-meldinger for 2018-04 ble levert 11.06.2018 via direkte registrering i Altinn. I den siste innsendingen ble det sendt inn opplysninger om arbeidsforholdene levert på juridisk organisasjonsnummer og arbeidsforholdene ble avsluttet. Innsendingen gjorde derfor at mulkten stanset å løpe 10.06.2018.

Faktura for 05.06.2018-10.06.2018 på 1 356,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 20.06.2018.

Partsinnsynsbrev ble sendt ut til opplysningspliktige 23. oktober 2018 med en 14 dagers frist for å komme med kommentarer til sekretariatets forslag til innstilling. Den opplysningspliktige kom ikke med merknader til innstillingen og saken ble meldt opp for behandling i alminnelig avdeling 8. november 2018. På grunn av dissens ved Hines ble saken meldt opp for stor avdeling.

Sammendrag av klagen:

I klagen skriver regnskapsfører at ilagt mulkt skyldes systemfeil i deres lønnssystem (Huldt & Lillevik). Årsaken var at virksomhetsnummeret ([...]) har blitt innrapportert med mellomrom. Dette førte til at a-meldingen ble avvist. Videre skriver regnskapsfører at de har forsøkt å rette feilen i systemet, at det ser riktig ut i systemet men at det blir feil i filen som sendes inn. Derfor har regnskapsfører sendt inn a-melding via direkte registrering i Altinn, og det førte til dupliserte arbeidsforhold. Regnskapsfører skriver at dette er rettet opp i med bistand fra Skatteopplysningen. Videre skriver regnskapsfører at de i dag [05.06.2018], har vært i kontakt med brukerstøtten til Huldt & Lillevik. Brukerstøtten skal lage et script som retter feilen og regnskapsfører sender inn korrekt a-melding for 2018-04 når de mottar scriptet. Da vil også fremtidige innrapporteringer bli riktige.

Siden forholdene skyldes problemer med lønnssystemet, som opplysningspliktig ikke kan klandres for, ber regnskapsfører derfor om at ilagt mulkt annulleres.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Regnskapsfører

Skattedirektoratet vil påpeke at opplysningspliktig selv er ansvarlig for korrekt rapportering i a-ordningen, og dermed selv må forsikre seg om at innsendte opplysningene har blitt levert korrekt. Den opplysningspliktige identifiseres fullt ut med sin medhjelper, og fristilles dermed ikke fra sine forpliktelser ved å benytte en regnskapsfører. Unnlatelser og feil som er gjort av regnskapsfører, eller som skyldes problemer med innsendingen, innebærer ikke at mulkten ettergis.

Problemer med systemet

Skattedirektoratet har forståelse for at systemfeil kan medføre vanskeligheter for regnskapsfører i forbindelse med levering av a-melding. Problemer med rapportering i lønnssystemet må regnskapsfører og opplysningspliktige håndtere i samarbeid med brukerstøtten til lønnssystemet. Dette kan opplysningspliktig og regnskapsfører gjøre ved å ta kontakt med brukerstøtten til lønnssystemet for å få bistand til å rapportere korrekt, slik regnskapsfører skriver at de gjorde samme dag de sendte klagen.

Vi understreker at det er den opplysningspliktige sitt eget ansvar å sørge for at opplysninger rapportert i a-meldingen er korrekte og sikre at det benyttes en metode for innlevering av a-melding som fungerer. Vi viser til påminnelsesbrev og varsel og vedtak, der det ble informert om kontaktinformasjon til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål. Vi vurderer at opplysningspliktig og/eller regnskapsfører burde ha tatt kontakt med Skatteopplysningen da de forstod at de ikke kunne levere a-melding med etterspurte opplysninger innen fristen. Eventuelle feil i lønnssystemet innebærer derfor ikke at mulkten ettergis.

Innsending av a-melding

Selv om opplysningspliktig i a-meldingene sendt 03.05.2018 og 05.06.2018 leverte inn opplysninger om de etterlyste ansatte, ble det kun levert opplysninger på 2 av 4 av arbeidsforholdene som var levert for perioden før. Vi viser til leveransetilbakemeldingene, der det kommer frem at a-meldingene for 2018-04 inneholder avvik (Magnet_Edag-108), og at disse må korrigeres øyeblikkelig. I tilbakemeldingene kommer det også frem hvilke ansatte det fortsatt mangler opplysninger om. Skattedirektoratet påpeker derfor viktigheten av å kontrollere alle tilbakemeldinger ved innsendelse av a-melding.

Rapportering til a-ordningen omfatter både opplysninger om inntekt og arbeidsforhold. Det betyr at dersom opplysningspliktig har meldt inn åpne arbeidsforhold for en måned, så har vedkommende en plikt til å fortsette å rapportere på samtlige arbeidsforhold frem til og med perioden de registreres med sluttdato. Vi påpeker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen og at rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsningen til de som bruker opplysningene. Oppgaveløsningen avhenger av korrekt og oppdatert informasjon om arbeidsgivere og arbeidstakere.

Skatteopplysningen

Vi merker oss at opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 05.06.2018 vedrørende a-melding for 2018-04. Her går det frem at arbeidsforholdene levert via direkte registrering i Altinn må annulleres, samt at virksomhetsnummer må legges inn uten mellomrom i a-meldingen. Veileder har også notert at de bør kontakte systemleverandøren. Skattedirektoratet kan ikke se at regnskapsfører har fulgte opp dette. Det er ikke sendt inn nye a-meldinger før Skatteopplysningen kontaktet opplysningspliktig 11.06.2018, etter henvendelse fra Skattedirektoratet, fordi mulkten fortsatt løp. Korrekt rapportering blir gjennomført denne dagen, og mulkten stanset å løpe. Vi merker oss at veileder har notert i loggen av 11.06.2018 at opplysningspliktig skal ha vært i kontakt med Skatteopplysningen før 05.06.2018. Vi har vurdert forholdet og kan ikke se av klagen at regnskapsførerselskapet opplever å ha mottatt dårlig eller feil veiledning, samt at de ikke har gitt informasjon om når denne henvendelsen skal ha funnet sted. Vi vurderer at opplysningspliktig har hatt god tid fra vedtaket ble sendt ut til å kontakte Skatteopplysningen og har hatt tilstrekkelig med tid og informasjon til å kunne korrigere forholdet tidligere.

Konklusjon:

Skattedirektoratet kan ikke se at det er sannsynliggjort at forpliktelsen til å levere a-melding ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis.

Skattedirektoratet mener følgelig at tvangsmulkt for 2 ansatte, i perioden 24.05.2018-10.06.2018, på kroner 4 068,00 anses som rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Sekretariatets vurderinger

For klager på Skattedirektoratets vedtak om tvangsmulkt fulgte det av a-opplysningsloven § 10 tredje ledd at Skatteklagenemnda var rett klageinstans for vedtak truffet av Skattedirektoratet. Klageordningen ble endret fra 1. august 2018, men sekretariatet legger til grunn at Skatteklagenemnda fortsatt er rett klageinstans for vedtak truffet av Skattedirektoratet i første instans før endringen av klageordningen trådte i kraft. En ny bestemmelse i a-opplysningsloven § 10 femte ledd om at saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven skal gjelde så langt de passer trådte i kraft 1. august 2018. Sekretariatet legger til grunn at skatteforvaltningsloven gjelder for nemndas behandling av klager etter dette tidspunktet.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 tredje ledd.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt.

Sekretariatet mener at det ikke er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. På denne bakgrunn innstiller sekretariatet på at den ilagte tvangsmulkten fastholdes.

Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Dissens i alminnelig avdeling

Skatteklagenemndas medlem Hines dissenterte ved votering i alminnelig avdeling og har avgitt følgende votum:

"Uenig i sekretariatets innstilling.

Jeg mener at konkrete unnskyldningsgrunner ved dokumentert feilrapportering ikke er tilstrekkelig behandlet i vedtak og innstilling i saken, herunder forholdet til ny retningslinje om unnskyldningsgrunner ved tvangsmulkt fra 1. august 2018. Dissenterer med henvisning til sakene nr 139/2018 og 158/2018 som også gjelder dokumentert parallell (dobbelt-)rapportering i ulike system".

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet ser at det fremgår av saken at opplysningspliktige for 2018-03 har dobbeltregistrert flere arbeidsforhold på grunn av at opplysningene til a-ordningen er sendt inn fra to ulike leveringskanaler, direkte registrering i altinn og registrering ved hjelp av lønnssystem (Huldt & Lillevik). Dobbelt registreringen har medført at tvangsmulkten ikke har stoppet å løpe selv om det ble levert korrekte opplysninger en gang for påfølgende periode 2017-04.

Sekretariatet mener at det ved en nærmere gjennomgang av saken fremgår at opplysningspliktige har foretatt en korrekt innrapportering for 2018-04 3. mai 2018 men at opplysningspliktige har grunnet dobbelt rapportering for 2018-03 fått avviksmeldinger. Sekretariatet ser at nemndspraksis i liknende saker er at den ilagte tvangsmulkten blir frafalt dersom det foreligger en dobbeltrapportering fra måneden før som medfører at det faktisk ikke er mulig å få rapportert inn korrekt for neste måned.

Sekretariatet ser at det er gjort bruk av både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer ved forsøk på innleveringer for begge måneder som kan lage komplikasjoner ved a-rapporteringen. Sekretariatet mener allikevel at det er levert korrekt a-rapport på virksomhetsnummer [...] for både 2018-03 og for 2018-04 noe som gjør at det kan gis frafallelse for den ilagte tvangsmulkten i denne saken da det foreligger en dobbeltrapportering for måneden før som gjør at opplysningspliktige ikke får til å rapportere inn korrekt a-melding.

På denne bakgrunn finner sekretariatet at den ilagte tvangsmulkten for måned 2018-04 ikke skal ilegges da det er innrapportert korrekt a-melding 3. mai 2018 som er før tvangsmulkten for 2018-04 begynner å løpe den 24. mai 2018, jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd.

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 23.01.2019

Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Kate Bjørnelykke, medlem

                        Leif Drillestad, medlem

                        Harald Sigurd Olsen, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas til følge.