Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 24.10.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 173/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 678,00. Sekretariatet innstiller på at den ilagte tvangsmulkten fastholdes.

Lovhenvisninger: A-opplysningsloven § 10.

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige forsøkte å levere a-melding 31.12.2017 for 2018-01. A-meldingen ble avvist, fordi den ble levert for tidlig. A-melding for ett nytt år kan tidligst leveres 1.januar (Magnet_Edag-263).

Ny a-melding for 2018-01 ble levert 01.01.2018. Her ble det gitt opplysninger om 6 arbeidsforhold, hvor 5 av 6 arbeidsforhold ble avsluttet. Det siste arbeidsforholdet må derfor leveres neste måned 2018-02.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdet for 2018-02 var 05.03.2018.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 08.03.2018 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte deretter et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.03.2018. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 15.03.2018.

På grunn av mottatt klage sendte Skattedirektoratet brev til opplysningspliktig 15.03.2018. Her ble det gitt informasjon om hvorfor de er ilagt varsel og vedtak, hva de må gjøre for å rette opp (registrere sluttdato), og at dette må gjøres innen 22.03.2018 for å unngå mulkt.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.03.2018.

Faktura for 22.03.2018 – 27.03.2018 på kroner 678,00 ble sendt til den opplysningspliktige 28.03.2018.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. A-melding for 2018-02 ble levert 28.03.2018 og arbeidsforholdet ble avsluttet. Innsendingen gjorde derfor at mulkten stanset å løpe 27.03.2018.

Skatteopplysningen ble kontaktet 28.03.2018 angående a-meldingen og arbeidsforhold.

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn den 20. juli 2018 med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen.

Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Behandling i nemnd

Saken ble meldt opp til behandling i alminnelig nemnd. Den 5. september 2018 var saken ferdig votert. Nemndas medlemmer Olsen og Nordnes sluttet seg til sekretariatets innstilling. Nemndsmedlemmet Hammer dissenterte.

Sammendrag av klagen:

I klagen står det at selskapet per i dag [15.03.2018] ikke har noen ansatte. De skriver at det ikke har vært ansatte i januar og februar og at det ikke vil være ansatte i fremtiden.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt innen fristen, jf. forvaltningsloven § 29.

Selskapet skriver i klagen at det ikke er ansatte i 2018 og at det heller ikke vil være det i fremtiden. Da selskapet rapporterte inn ett åpent og ordinært arbeidsforhold for 2018-01, har selskapet en plikt til å fortsette å rapportere på arbeidsforholdet for neste måned (2018-02). Selskapet er derfor pliktig til avslutte arbeidsforholdet siden det ikke lenger er aktivt. Dette ble det opplyst om i påminnelsesbrev, varsel og vedtak, samt brev sendt til selskapet ved mottak av klagen.

Fastsettelse av start- og sluttdato bestemmer når rettigheter eller plikter inntrer og opphører både for den opplysningspliktige og for inntektsmottakeren, og disse opplysningene er dermed viktige i den jevnlige rapporteringen av a-meldinger. Rapporteringen har også stor betydning for oppgaveløsningen til de som bruker opplysningene fra a-meldingen. Oppgaveløsningen avhenger av korrekt og oppdatert informasjon om arbeidsgivere og arbeidstakere.

Videre fremkommer det av brevene sendt til opplysningspliktig at de kan bli ilagt mulkt hvis ikke     a-melding med manglende opplysninger leveres. I brevene vises det også til ytterligere informasjon om a-ordningen på Skatteetaten sine hjemmesider, og telefonnummeret til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål. Skattedirektoratet anser derfor at opplysningspliktig skal være informert om hvorfor en daglig løpende tvangsmulkt er ilagt og hva som er konsekvensene av ikke å levere etterspurte opplysninger.

Konklusjon:

Skattedirektoratet kan ikke se at det er sannsynliggjort at forpliktelsen til å levere a-melding ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis.

Skattedirektoratet mener følgelig at tvangsmulkt for 1 arbeidstaker, i perioden 22.03.2018 – 27.03.2018, på kroner 678,00, anses som rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse,       jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt rettidig og tas under behandling.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven   § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Dissens i alminnelig avdeling

Det dissenterende nemndsmedlemmet har avgitt følgende votum:

" Uenig i sekretariatets innstilling.

Arbeidsforhold i a-ordningen må rapporteres når lønn og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse for en arbeidstaker overstiger kroner 1 000,00. Basert på opplysningene gitt i saken så er det vanskelig å se at dette kriteriet er oppfylt."

Sekretariatets merknader til dissensen:

For klager på Skattedirektoratets vedtak om tvangsmulkt fulgte det av a-opplysningsloven § 10 tredje ledd at Skatteklagenemnda var rett klageinstans for vedtak truffet av Skattedirektoratet. Klageordningen ble endret fra 1. august 2018, men sekretariatet legger til grunn at Skatteklagenemnda fortsatt er rett klageinstans for vedtak truffet av skattedirektoratet i første instans før endringen av klageordningen trådte i kraft. En ny bestemmelse i a-opplysningsloven § 10 femte ledd om at saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven skal gjelde så langt de passer trådte i kraft 1. august 2018. Sekretariatet legger til grunn at skatteforvaltningsloven gjelder for nemndas behandling av klager etter dette tidspunktet.

Sekretariatet er ikke enig i dissensen. Det fremgår av skatteetaten sine systemer at det angitte arbeidsforholdet til A overstiger 1 000 kroners grensen, jf. utskriften fra skattefinn. Sekretariatet anser derfor at den ilagte tvangsmulkten er korrekt ilagt, jf. a-opplysningsloven § 10, første ledd.

Sekretariatet vil påpeke at det kun er i de saker hvor 1 000 kroners grensen ikke er oversteget at det blir vedlagt dokumentasjon i innstillingen. I de saker hvor 1 000 kroners grensen ikke er et tema blir det ikke vedlagt dokumentasjon på at denne grensen er oversteget.

Sekretariatet fastholder sin innstilling fra alminnelig avdeling.

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 24.10.2018

Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Marianne Brockmann Bugge, medlem

                        Tine Kristiansen, medlem

                        Magnus Lyslid, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.