Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 14.05.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 92/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 1 363,70.

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

" Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 1 arbeidsforhold for 2016-12 som ikke ble levert neste måned 2017-01.

A-melding for 2016-12 ble levert den 30.12.2016 med opplysninger om 1 arbeidsforhold uten sluttdato. A-meldingen ble levert direkte på det juridiske nummeret, gjennom lønnssystemet Mamut.

En ny a-melding for 2016-12 ble levert den 10.01.2017 med opplysninger om det samme arbeidsforholdet uten sluttdato. Arbeidsforholdet ble rapportert via Altinn, på et virksomhetsnummer knyttet til opplysningspliktig sitt juridiske organisasjonsnummer. Fordi arbeidsforholdet er knyttet til to forskjellige nummer på virksomhetsnivå for 2016-12, opprettet denne a-meldingen 2 arbeidsforhold per inntektsmottaker.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdet var 06.02.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.02.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

A-melding for 2017-01 ble levert 11.02.2017 via Altinn. A-meldingen ble rapportert på et virksomhetsnummer knyttet til opplysningspliktig sitt juridiske organisasjonsnummer.

Arbeidsforholdet rapportert i a-meldingen for 2016-12 av 10.01.2017 ble dermed bekreftet. Ved innsending får opplysningspliktig umiddelbart en leveransetilbakemelding. Tilbakemeldingen opplyser eventuelle feil og avvik i innsendingen. A-meldingen av 11.02.2017 ga en tilbakemelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold). Tilbakemeldingen spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til og på hvilket virksomhetsnummer. Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Da etterspurte opplysninger ikke ble levert sendte Skattedirektoratet et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.02.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Ny a-melding for 2017-01 ble levert 16.02.2017 via Altinn. A-meldingen ble rapportert på et virksomhetsnummer knyttet til opplysningspliktig sitt juridiske organisasjonsnummer. Opplysningspliktig fikk tilbakemelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (EDAG-108). Tilbakemeldingen spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til og på hvilket virksomhetsnummer.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 16.02.2017 per e-post, angående ilagt tvangsmulkt for 2017-01 og levering av a-meldingen. Opplysningspliktig skrev at han etter beste evne har forsøkt å levere a-meldingen for 2017-01, men at tilbakemeldingen opplyser at leveringen har mangler. Opplysningspliktig skrev at denne tilbakemeldingen ikke gir informasjon om hva som mangler. Han syns det er rart at funksjonen "kontroller skjema" ikke varsler om mangler i leveringen før den sendes inn. Opplysningspliktig forstår ikke hva som mangler.

Skatteopplysningen kontaktet opplysningspliktig den 20.02.2017 per e-post for å svare på henvendelsen av 16.02.2017. Skatteopplysningen forklarte at et arbeidsforhold har blitt rapportert dobbelt og veiledet i å slette den doble rapporteringen. Skatteopplysningen opplyste at arbeidsforholdet skal avsluttes med sluttdato gjennom Mamut. Opplysningspliktig ble anbefalt å holde seg til èn kanal for innsending. Han ble fortalt at det som må kontrolleres står i tilbakemeldingen, og at det er feil i tilbakemeldingen som må korrigeres.

Ny a-melding for 2017-01 ble sendt inn 20.02.2017. A-meldingen ble avvist. Opplysningspliktig fikk tilbakemelding om at a-meldingen er avvist på grunn av feil meldings-ID (feilmeldingen EDAG-181). A-meldingen skal inneholde en unik referanse (meldings-ID), og benyttet meldings-ID er brukt i tidligere levert a-melding. Det fremkommer av tilbakemeldingen at meldings-IDen som er brukt for 2017-01 tidligere er brukt for 2016-12 for en spesifikk innsending.

Ny a-melding for 2017-01 ble sendt inn 21.02.2017. A-meldingen ble avvist. Opplysningspliktig fikk tilbakemelding om at a-meldingen er avvist på grunn av feil meldings-ID (EDAG-181), og hvilken innsending gjeldende meldings-ID er knyttet til.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.02.2017.

Faktura for 22.02.2017-01.03.2017 på kroner 839,20 ble sendt til den opplysningspliktige 02.03.2017.

Ny a-melding for 2017-01 ble sendt inn 07.03.2017. A-meldingen ble avvist. Opplysningspliktig fikk tilbakemelding om at a-meldingen er avvist på grunn av feil meldings-ID (EDAG-181), og hvilken innsending gjeldende meldings-ID er knyttet til.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 12 uker. Ny a-melding ble levert 07.03.2017, via lønnssystemet Mamut. Arbeidsforholdet ble rapportert direkte på det juridiske nummeret og ble avsluttet. Tvangsmulkten ble derfor stoppet. Arbeidsforholdet ble bekreftet på juridisk nummer og virksomhetsnummer.

Faktura for 02.03.2017-06.03.2017 på kroner 524,50 ble sendt til den opplysningspliktige 08.03.2017.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 08.03.2017 angående tvangsmulkt og generell utfylling og innsending av a-meldingen. Det fremkommer av Skatteopplysningens kundelogg at opplysningspliktig har fått purring på januar, og at a-meldingen for 2017-01 er sendt inn den 07.03.2017. Opplysningspliktig skal betale tvangsmulkt og sende inn klage på vedtaket.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 12.03.2017.

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt på partsinnsyn til den opplysningspliktige 5. mars 2018. Frist for å komme med eventuelle merknader ble gitt til 19. mars 2018. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til sekretariatets innstilling.

Behandling i nemnd

Saken ble meldt opp til behandling i alminnelig nemnd. Den 13. mai 2018 var saken ferdig votert. Nemndas medlemmer Folkvord og Karlsen Sunde sluttet seg til sekretariatets innstilling. Nemndsmedlemmet Holst Ringen dissenterte.

Saken meldes derfor opp til behandling i stor avdeling.

Sammendrag av klagen:

I klagen står det at det ikke lengre er noen aktivitet i virksomheten. Derfor har opplysningspliktig ved fra 2017-01 avsluttet sin linsens hos lønns- og personalsystemet Mamut og byttet til rapportering direkte i Altinn.

Opplysningspliktig skriver at han på grunn av manglende kunnskap om hvordan systemene virker ikke har forstått at arbeidsforholdet til A ble rapportert dobbelt ved bytte av innsendingskanal. Han skriver videre at det ikke er enkelt for en liten bedrift med begrensende ressurser å besitte slik kunnskap. De har forsøkt etter beste evne å rapportere riktig, og a-melding er innsendt for alle perioder.

På bakgrunn av disse opplysningene bes det om at ilagt tvangsmulkt frafalles.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Skattedirektoratet ser at opplysningspliktig har reagert raskt på varsel og vedtak om tvangsmulkt ved å kontakte Altinn for hjelp til å rette opp i mangelfull levering. Opplysningspliktig får innenfor rimelig tid svar på sin henvendelse, før tvangsmulkten har begynt å løpe. Vi vurderer veiledningen fra Skatteopplysningen som god nok til å rette opp i forholdet. Veileder opplyser at eventuelle feil i innsendingen står i tilbakemeldingen. Opplysningspliktig sender inn ny a-melding samme dag, men denne blir avvist da den er sendt inn med feil meldings-ID (EDAG-181). Det fremkommer tydelig av tilbakemeldingen at a-meldingen er avvist og må sendes inn på nytt på en ny meldings-ID, samt hvilken innsending meldings-IDen tidligere er knyttet til. Skattedirektoratet vurderer det dermed slik at opplysningspliktig har blitt tilstrekkelig informert om den nye feilen i innsendingen, og kunne kontaktet Skatteopplysningen på nytt for å rette opp i det nye forholdet.

Vi vil påpeke viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Opplysningsplikten omfatter en forpliktelse til å rapportere korrekt informasjon til NAVs Aa-register. Aa-registeret er et grunnlagsregister med mange brukere, og det er viktig at disse brukerne har tilgang til riktig informasjon. I dette tilfellet har en inntektsmottaker blitt rapportert inn dobbelt. Dette medfører at informasjonen i Aa-registeret blir feil.

Skattedirektoratet har forståelse for at bytte av rapporteringskanal kan medføre utfordringer for opplysningspliktig og at det kan være vanskelig å se hvilke feil som kan oppstå i forbindelse med dette. Vi påpeker likevel at opplysningspliktige selv er ansvarlige for korrekt rapportering til a-ordningen. Dersom opplysningspliktig ikke får rapportert riktig på egenhånd er det viktig at vedkommende iverksetter nødvendige tiltak som fører til at dette blir gjort. I påminnelsesbrevet, vedtaket og fakturaene vises det til ytterligere informasjon om a-ordningen på Altinn sine hjemmesider, og telefonnummeret til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt rettidig og tas under behandling.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven   § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

 

Klagen tas ikke til følge.

 

Dissens i alminnelig avdeling.

Det dissenterende nemndsmedlem har avgitt følgende votum:

«Uenig i sekretariatets innstilling.

A-melding for 2017-1 ble levert 11.02.17, som er 5 dager etter fristen. Meldingen ble avvist, og det ble sendt ny melding 16.02.17 som også ble avvist. Klager tok samme dag kontakt med Skatteopplysningen via e-post, og 20.02.17 tok Skatteopplysningen kontakt med klager på telefon. Det er opplyst at klager da ble gitt veiledning.

Ny a-melding som igjen ble avvist ble sendt samme dag, og den etterfølgende dag ble det på ny sendt melding. Også denne meldingen ble avvist. Den etterfølgende dag, 22.02.17 – startet tvangsmulkten. Denne løp frem til 07.03.17 hvor ny melding ble akseptert.

I denne saken har klager tatt kontakt med Skatteopplysningen for å få veiledning. Dette skjedde før oppstart av tvangsmulkten. Det synes tydelig at veiledningen har vært utilstrekkelig og at tvangsmulkt ikke burde vært anvendt. Jeg finner i denne forbindelse grunn til å legge stor vekt på at Skattedirektoratet i flere saker om tvangsmulkt nettopp har vist til at dette kunne vært unngått dersom den opplysningspliktige hadde søkt veiledning hos Skatteopplysningen.

I denne saken må direktoratet, etter min mening, bære ansvaret for at korrekt a-melding ikke ble levert før oppstart av tvangsmulkt.

Jeg voterer således for at klagen tas til følge».

 

Nemndas medlemmer Folkvord og Karlsen Sunde sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Saken skal behandles i stor avdeling på grunn av dissens.

 

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet er enig i at det fremgår av denne saken at det foreligger flere innsendte a-meldinger som alle ble avvist. Det fremgår videre at det pr. 16. februar 2017 ble tatt kontakt med skatteopplysningen pr. epost og den 20. februar 2017 pr. telefon for å få hjelp til å få levert inn korrekt amelding. Sekretariatet er derfor ved en ny gjennomgang av saken enig med det dissenterende nemndsmedlemmet i at det i denne saken ikke bør ilegges en daglig løpende tvangsmulkt. Opplysningspliktige har gjort hva han har kunnet i tiden før fristen for den daglige tvangsmulkten begynte 20. februar 2017 for å få avsluttet den varslede daglige tvangsmulkten. Det følger også av praksis for lignende saker både for alminnelig og stor avdeling at i slike tilfeller som i denne saken så blir klagen tatt til følge.

Sekretariatet mener derfor at det i denne saken skal hele den ilagte tvangsmulkten bortfalle, jf. a-opplysningsloven § 10, 4. ledd.

 

Sekretariatet foreslår etter dette at det fattes et slikt

vedtak i stor avdeling

 

Klagen tas helt til følge. Hele den ilagte tvangsmulkten på kr 1 363,70 frafalles.

 

 Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 13.06.2018

 

Til stede:

                                           Skatteklagenemnda

                                           Gudrun Bugge Andvord, leder

                                           Benn Folkvord, nestleder

                                           Frode Ludvigsen, medlem

                                           Anne-Britt Norø, medlem

                                           Snorre Sundquist, medlem

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

 

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

 

                                                            v e d t a k:

 

Klagen tas til følge.