Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 14.06.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 104/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 6 398,90. Ved votering i alminnelig avdeling dissenterte nemndsmedlem Gjølberg mens nemndsmedlemmene Tveit og Wabø sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 1 arbeidsforhold for 2016-12 som ikke ble levert neste måned 2017-01. Inntektsmottakeren arbeidsforholdet knytter seg til var i for 2016-12 rapportert med 2 arbeidsforhold tilknyttet A ´s organisasjonsnummer: B (virksomhetsnummer [...]) og C (virksomhetsnummer [...]). I a-meldingen for 2017-12 ble arbeidsforholdet tilknyttet B rapportert med sluttdato 31.12.2016. Arbeidsforholdet tilknyttet C ble rapportert med sluttdato 01.01.2017, og var dermed rapportert som åpent og aktivt.

På grunn av sammenslåingen med D den 01.01.2017 var A ([...]) ikke arbeidsgiver etter den 31.12.2017 [31.12.2016].

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdet for 2017-01 var 06.02.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.02.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.02.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.02.2017.

Faktura for 22.02.2017-01.03.2017 på 839,20 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 02.03.2017.

Faktura for 02.03.2017-07.03.2017 på 629,40 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 08.03.2017.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen per telefon den 08.03.2017 angående a-ordningen og a-meldingen.

Faktura for 08.03.2017-11.04.2017 på 3 671,50 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 12.04.2017.

Opplysningspliktig leverte a-melding for 2017-01 den 20.04.2017. Denne a-meldingen genererte feilmeldingen MAGNET_EDAG-108 "Opplysninger om arbeidsforhold mangler. Alle arbeidsforhold må rapporteres hver måned til og med kalendermåneden inntektsmottaker slutter og sluttdato er rapportert". Årsaken til feilmeldingen var at arbeidsforholdet i denne a-meldingen ble knyttet til virksomhetsnummeret [...]. I feilmeldingen står det at det mangler opplysninger om arbeidsforholdet knyttet til virksomhetsnummeret [...]. Arbeidsforholdet i C ([...]) var dermed fortsatt åpent og etterspurt.

[...], E, sendte tilsvar på vedtaket den 20.04.2017. I tilsvaret ber han om å bli kontaktet snarlig, da det ble sendt a-melding med utmelding av arbeidstaker med sluttdato i A 2016-12. Videre skriver E at det er sendt et vedtak om tvangsmulkt på arbeidstaker for 2017-01, og at dette er uforståelig ettersom det ikke er blitt rapportert på henne for perioden 2017-01. E skriver at han den 20.04.2017 forsøkte å melde arbeidstaker ut manuelt via A01 med startdato og sluttdato 01.01.2017 og 0 i inntekt. E ber om at det blir bekreftet at dette har gått bra, slik at denne saken kan bli løst. Avslutningsvis opplyser klager om at A er lagt ned fra 01.01.2017.

Skattedirektoratet fulgte opp henvendelsen fra opplysningspliktig og sendte en forespørsel til Skatteopplysningen den 20.04.2017, der det ble spurt om Skatteopplysningen kunne kontakte opplysningspliktig og veilede slik at korrekt a-melding blir sendt og mulkten stanser.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen den 20.04.2017 angående a-ordningen. Av kundeloggen fremgår det at det er MAGNET_EDAG-108 på 2017-01. En inntektsmottaker er ikke registrert i 2016-12 med sluttdato. Opplysningspliktig forsøker å korrigere arbeidsforholdsopplysningene via Altinn A01, men får feilmelding. Opplysningspliktig trenger veiledning på hvordan han løser dette.

Opplysningspliktig leverte ny a-melding for 2016-12 den 21.04.2017 via Altinn. Denne a-meldingen ble levert med juridisk nummer [...] og virksomhetsnummer [...] (C). Fordi den opplysningspliktige leverte to a-meldinger for samme periode via forskjellige kanaler [...] og Altinn i dette tilfellet) ble det på dette virksomhetsnummeret opprettet doble arbeidsforhold på den rapporterte inntektsmottakeren. Det var fortsatt 1 arbeidsforhold som ble etterspurt i perioden 2017-01. Denne a-meldingen genererte en tilbakemelding om MAGNET_EDAG-108 i perioden 2017-01, og stoppet derfor ikke tvangsmulkten.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen den 21.04.2017 angående a-ordningen. Det fremgår av kundeloggen at alle arbeidsforhold er avsluttet i A i forbindelse med [...], og at det har gått bra med unntak av 1 arbeidstaker. Veileder skriver at det ser ut til at det kan skyldes feil virksomhetsnummer på 2016-12 ([...]), og at det riktige skal være [...]. Veileder skriver at opplysningspliktig prøver å melde ut arbeidsforholdet på [...], men de får fortsatt feilmelding MAGNET_EDAG-108.

Skatteopplysningen fulgte opp henvendelsen fra EFF den 24.04.2017 og kontaktet opplysningspliktig per telefon. I kundeloggen står det at det er glemt å sette sluttdato på arbeidsforholdet tilknyttet virksomhetsnummeret [...], og at det ble satt sluttdato på feil virksomhetsnummer. Veileder skriver at 2017-01 ikke må nullstilles, da opplysningene er korrekte. Veileder ber om at A01 innsendt for 2016-12 blir slettet, og at ny a-melding for 2017-01 på virksomhetsnummer [...] blir sendt inn.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 12 uker. A-melding ble levert 24.04.2017 og det etterlyste arbeidsforholdet ble avsluttet.

Faktura for 12.04.2017-17.05.2017 på 1 258,80 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 18.05.2017.

Rådgiver i D, F klaget på vedtaket 25.04.2017.

Sammendrag av klagen:

I klagen står det at grunnlaget for tvangsmulkten bestrides og at tidligere innbetalt beløp kreves tilbakeført til D.

Vedlagt følger skjermdump fra utmelding av den etterlyste arbeidstakeren i a-meldingen for 2016-12. Av skjermdumpen fremgår det at arbeidstaker er utmeldt fra arbeidsforholdet knyttet til virksomhetsnummeret [...] (B) med sluttdato 31.12.2016.

Klager skriver at A opphørte som [...] 2017.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet har forståelse for at feilrapportering kan skje i forbindelse med [...] sammenslåing, men påpeker at opplysningspliktig må avslutte alle arbeidsforhold registrert på organisasjonsnummeret til [...] som skal legges ned. Dersom dette ikke blir gjort opprettes det flere arbeidsforhold på en arbeidstaker i Aa-registeret, når vedkommende blir rapportert med et arbeidsforhold på et nytt organisasjonsnummer. Dette kan blant annet få betydning hvis arbeidstakeren skal motta ytelser fra NAV. Det er derfor viktig at opplysninger om arbeidsforhold blir korrekt rapportert i a-meldingen.

Skattedirektoratet påpeker at arbeidstakeren i 2016-12 var registrert med 2 arbeidsforhold, et arbeidsforhold knyttet til B (virksomhetsnummer [...]) og et knyttet til C (virksomhetsnummer [...]). Arbeidsforholdet knyttet til B (virksomhetsnummer [...]) ble registrert med sluttdato i perioden 2016-12. Arbeidsforholdet knyttet til C (virksomhetsnummer [...]) stod åpent, og ble derfor etterspurt i 2017-01. Skattedirektoratet påpeker at dersom opplysningspliktig har meldt inn åpne arbeidsforhold for en måned, så har vedkommende en plikt til å fortsette å rapportere på arbeidsforholdene i påfølgende måned. Dersom arbeidsforholdet ikke lenger er aktivt må det avsluttes og sluttdato må registreres. Det har ikke den opplysningspliktige gjort innen fristen.

I påminnelsesbrevet og vedtaket som er sendt til opplysningspliktig er det informert om at det ikke er sendt inn a-melding for 1 arbeidsforhold for perioden 2017-01, og at de derfor må sende inn a-melding med opplysninger om arbeidsforholdet. Arbeidsforholdet må bekreftes eller registreres med sluttdato, og navnet er listet opp i vedlegg til brevene. Videre fremkommer det av påminnelsesbrevet og vedtaket at det kan bli ilagt tvangsmulkt hvis ikke a-melding med manglende opplysninger leveres. I tillegg er det sendt ut flere fakturaer, som informerer om at det løper en tvangsmulkt for manglende levering av a-melding. Skattedirektoratet anser derfor at opplysningspliktig skal være informert om hvorfor en daglig løpende tvangsmulkt er ilagt og hva som er konsekvensene av ikke å levere etterspurte opplysninger.

Skattedirektoratet viser også til tilbakemeldingene på a-meldingene av 20.04.2017 og 21.04.2017. Tilbakemeldingene ga feilmelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilket virksomhetsnummer og arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Det går også klart frem at dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Skattedirektoratet understreker at opplysningspliktige selv er ansvarlige for korrekt rapportering til a-ordningen. Dersom opplysningspliktig ikke får rapportert riktig på egenhånd er det viktig at vedkommende iverksetter nødvendige tiltak som fører til at dette blir gjort. I påminnelsesbrevet, vedtaket og fakturaene vises det til ytterligere informasjon om a-ordningen på Altinn sine hjemmesider, og telefonnummeret til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål. Skattedirektoratet vurderer at opplysningspliktig kunne kontaktet Skatteopplysningen på et tidligere tidspunkt for å få rettet opp i eventuelle problemer og uklarheter.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven   § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

 

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

 

Dissens i alminnelig avdeling

Nemndsmedlem Gjølberg dissenterte og har avgitt følgende votum:

" I forbindelse med [...] sammenslåing har A feilrapportert for en – 1 – lønnsmottaker. Opplysningspliktige har på ulike måter forsøkt å rette opp i denne feilen og tvangsmulkt bør ettergis".

Nemndas medlemmer, Tveit og Wabø sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Saken skal behandles i stor avdeling på grunn av dissens.

 

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet er enig i at opplysningspliktig på ulike måter har forsøkt å rette opp i a-rapporteringen for januar 2017 for det manglende innrapporterte arbeidsforholdet som har gjort at det har løpt en daglig tvangsmulkt. Dette vises ved at det er dokumentert at det er tatt kontakt med skatteopplysningen den 8. mars 2017 og er forsøkt sendt inn ny a-melding 20. april 2017. Her ble det også gitt en automatisk tilbakemelding om feil rapportering. Opplysningspliktige sendte tilsvar på utsendt vedtak den 20. april 2017 hvor han ba om å bli kontaktet snarlig for å få hjelp til å få avsluttet den daglig løpende tvangsmulkten. Det ble også tatt kontakt med skatteopplysningen denne dagen for å få hjelp. 21. april 2017 forsøker opplysningspliktige igjen å få sendt inn a-melding men får også denne gang en feilmelding som gjør at den daglig løpende tvangsmulkten ikke blir stoppet.

Sekretariatet mener at det i denne saken ikke er tatt hensyn til at det er bedt om hjelp 20. april 2017. Det fremgår videre av saken at den hjelp som ble gitt ved telefonhenvendelsen ikke var god nok slik at opplysningspliktige ikke fikk foretatt en korrekt a-rapportering. Sekretariatet mener at det på denne bakgrunn bør anses å foreligge særlige rimelighetsgrunner som gjør at den ilagte tvangsmulkten bør ettergis fra og med 20. april 2017, jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd. Dette er også i samsvar med avgjørelser i lignende saker som er blitt behandlet i alminnelig og stor avdeling.

Sekretariatet finner imidlertid ikke at det foreligger grunnlag for å frafalle hele den ilagte tvangsmulkten.

Ilagt tvangsmulkt på kr 5 979,30 for perioden fra 22. februar 2017 til og med 19. april 2017 fastholdes. (kr 104,90 per dag per ansatt x 1 ansatt x 57 dager.

Ilagt tvangsmulkt på kr 419,60 for perioden fra 20. april 2017 til og med 23. april 2017 frafalles. (kr 104,90 per dag per ansatt x 1 x 4 dager).

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas delvis til følge. Ilagt tvangsmulkt reduseres med kr 419,60 fra kr 6 398,90 til kr 5 979,30.

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 14.06.2018

 

Til stede:

                                              Skatteklagenemnda

                                              Gudrun Bugge Andvord, leder

                                              Benn Folkvord, nestleder

                                              Tom Peder Jakobsen, medlem

                                              Camilla Ongre, medlem

                                              Ingfrid Oddveig Tveit, medlem

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

 

                                               v e d t a k:

Klagen tas delvis til følge.

Ilagt tvangsmulkt reduseres med kr 419,60 fra kr 6 398,90 til kr 5 979,30.