Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 14.06.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 103/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 1 888,20. Ved votering i alminnelig avdeling dissenterte Gjølberg mens nemndsmedlemmene Tveit og Wabø sluttet seg til sekretariatets innstilling. Saken skal behandles i stor avdeling på grunn av dissens.

Lovhenvisninger: A-opplysningsloven § 10.

 

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

 

" Saksforholdet

Opplysningspliktig har for 2016-12 levert en a-melding med 2 arbeidsforhold via lønnssystemet Visma, der opplysningene ble rapportert på et virksomhetsnummer knyttet til opplysningspliktig sitt juridiske organisasjonsnummer. 1 av 2 arbeidsforhold ble rapportert uten sluttdato, noe som innebærer at arbeidsforholdet må rapporteres for påfølgende måned.

A-melding for 2017-01 ble ikke levert innen fristen 06.02.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev til opplysningspliktig den 09.02.2017 og ba om at a-melding med manglende opplysninger ble levert.

Opplysningspliktig leverte en korrigert a-melding for 2016-12 via skjema A01 (Direkte registrering i Altinn), med opplysninger om 1 avsluttet arbeidsforhold den 09.02.2017. Siden Skatteetatens systemer ikke kobler sammenhengen mellom arbeidsforhold som blir sendt inn for samme periode fra forskjellige kanaler (Visma lønnssystem og Altinn i dette tilfelle), så ble ikke arbeidsforholdet avsluttet på riktig måte.

Da de etterlyste opplysningene ikke ble levert på riktig måte, sendte Skattedirektoratet et varsel og vedtak om tvangsmulkt til opplysningspliktig den 15.02.2017. Samtidig med at vedtaket ble sendt via Altinn, ble det sendt et brev til opplysningspliktig per post om at de har mottatt et vedtak om tvangsmulkt fra Skattedirektoratet i Altinn. Brevet ble sendt til adressen opplysningspliktig har oppgitt i Enhetsregisteret.

Opplysningspliktig sendte inn en a-melding for 2017-01 med opplysninger om 0 arbeidsforhold via A01 skjema (Direkte registrering i Altinn) den 18.02.2017. I tilbakemeldingen for innsendingen som umiddelbart ble tilgjengelig etter meldingen ble sendt inn, ble det informert om feilmelding MAGNET_EDAG-108 "Opplysninger om arbeidsforhold mangler. Alle arbeidsforhold må rapporteres hver måned til og med kalendermåneden inntektsmottaker slutter og sluttdato er rapportert". I tilbakemeldingen ble det også informert om at avviket øyeblikkelig måtte korrigeres. Årsaken til feilmeldingen var at det i a-meldingen for 2016-12 av 09.02.2017, hadde blitt rapportert inn opplysninger om 1 åpent arbeidsforhold.

Tvangsmulkten begynte å løpe 22.02.2017.

Faktura med påløpt tvangsmulkt på kroner 839,20 for perioden 22.02.2017-01.03.2017 ble sendt opplysningspliktig 02.03.2017.

Opplysningspliktig sendte inn en ny a-melding for perioden 2017-01 den 06.03.2017 via skjema A01, med opplysninger om 1 arbeidsforhold. Denne a-meldingen ble rapportert på et virksomhetsnummer knyttet til opplysningspliktig sitt juridiske organisasjonsnummer. I tilbakemeldingen for innsendingen ble det informert om feilmelding MAGNET_EDAG-108 "Opplysninger om arbeidsforhold mangler. Alle arbeidsforhold må rapporteres hver måned til og med kalendermåneden inntektsmottaker slutter og sluttdato er rapportert". I tilbakemeldingen ble det også informert om at avviket øyeblikkelig måtte korrigeres. Siden a-meldingen for 2017-01 levert 05.01.2017, ble rapportert på et virksomhetsnummer knyttet til opplysningspliktig sitt juridiske organisasjonsnummer, oppfattet ikke systemet sammenhengen mellom disse to innsendingene.

Opplysningspliktig sendte en henvendelse i Altinn vedrørende a-ordningen den 06.03.2017.

Skattedirektoratet fulgte opp denne henvendelsen og sendte en forespørsel til Skatteopplysningen den 07.03.2017, der det ble spurt om Skatteopplysningen kunne kontakte opplysningspliktig for veiledning vedrørende levering av a-melding. Skatteopplysningen sendte en e-post til opplysningspliktig den 08.03.2017 der det ble forklart hvordan de skulle få levert a-melding.

Faktura med påløpt tvangsmulkt på kroner 629,40 for perioden 02.03.2017-07.03.2017 ble sendt opplysningspliktig 08.03.2017.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen per telefon 08.03.2017. Samtalen ble loggført hos Skatteopplysningen, og ifølge loggen så hadde opplysningspliktig ikke lenger tilgang til e-posten der det ble forklart hvordan de skulle levere a-melding. Ifølge loggen så kunne ikke veileder hos Skatteopplysningen umiddelbart forklare per telefon hvordan a-meldingen skulle leveres inn på riktig måte. Skatteopplysningen fulgte opp henvendelsen og sendte en e-post til opplysningspliktig den 10.03.2017, hvor det på nytt ble forklart hvordan de skulle få ryddet opp i saksforholdet og levert a-melding for perioden 2017-01.

Opplysningspliktig leverte en korrigert a-melding for 2016-12 med opplysninger om 0 arbeidsforhold den 12.03.2017. Leveringen stanset påløpende tvangsmulkt for perioden 2017-01.

Opplysningspliktig ved regnskapsfører A, sendte klage på vedtaket den 12.03.2017.

Faktura med påløpt tvangsmulkt på kroner 419,60 for perioden 08.03.2017-11.03.2017 ble sendt opplysningspliktig 12.04.2017.

 

Klagen

I klagen fremgår det innledningsvis at opplysningspliktig ved regnskapsfører, har fått ryddet opp i saksforholdet og levert a-melding med etterlyste opplysninger. Klager skriver videre at levering av a-meldingen har bydd på store tekniske utfordringer, og at det som regnskapsfører har vært lett å gjøre feil.

Videre fremgår det at klager ikke har opplevd problemer med levering av a-melding tidligere, og det ikke var lett å vite at A01 (skjema for direkte registrering i Altinn) må sendes inn for måneden etter, en innsending fra lønnssystem.

Klager informerer avslutningsvis om at tvangsmulkten har økt fortløpende mens saksforholdet har vært under behandling. På bakgrunn av de presenterte opplysningene håper han at mulkten kan frafalles.

 

Skattedirektoratets vurdering av saken:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Arbeidsgiver og oppdragsgiver plikter å registrere seg og sine arbeidstakere i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), jf. folketrygdloven § 25-1.

Aa-registeret er et grunnlagsregister med mange brukere, og det er viktig at disse brukerne har tilgang til riktig informasjon. Ved at arbeidsgiver rapporterer korrekt start- og sluttdato for sine arbeidstakere, viser Aa-registeret korrekt informasjon om når arbeidstakeren faktisk har rett og plikt til å arbeide, og arbeidsgivers plikter avgrenses tilsvarende.

Opplysninger om ordinære og maritime arbeidsforhold skal sendes inn hver måned så lenge arbeidsforholdet ikke er avsluttet. Rapporteringen skjer via a-melding og må bekreftes hver måned selv om arbeidstaker ikke har mottatt lønn eller annen godtgjørelse. Det betyr at hvis arbeidsgiver har ansatte med ordinært eller maritimt arbeidsforhold, skal det sendes inn a-melding hver måned inntil sluttdato rapporteres for arbeidsforholdet.

Opplysningspliktig har for foregående måned rapportert arbeidsforhold uten sluttdato, noe som innebærer at det må rapporteres for påfølgende måned. Det har ikke den opplysningspliktige gjort innen fristen. Den opplysningspliktige hadde fortsatt ikke levert a-melding da vedtak ble fattet av Skattedirektoratet.

A-melding for 2017-01 ble levert 06.03 2017, og korrigert a-melding for 2016-12 ble levert 12.03.2017.

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d.

Opplysningspliktig ved regnskapsfører, skriver i klagen at han har opplevd tekniske utfordringer ved levering av a-melding for 2017-01, og at det har vært lett å gjøre feil i forbindelse med levering av a-meldingen. Klager skriver at det var vanskelig å vite at man ikke kan levere både a-melding fra skjema A01 (direkte registrering i Altinn) og fra lønnssystem innenfor samme periode (måned), uten at det blir feil i systemet. Klager opplyser i tillegg om at de har fått levert a-melding på riktig måte, etter å ha mottatt hjelp fra Skatteetaten.

Skattedirektoratet har forståelse for at det kan være vanskelig for en opplysningspliktig/regnskapsfører å vite at det oppstår feil i systemet dersom man sender inn både a-meldinger fra lønnssystem og via A01 for samme periode. Vi viser likevel til at det i denne saken er sendt et påminnelsesbrev og vedtak til opplysningspliktig hvor det er informert om at det ikke er sendt inn a-melding for 1 arbeidsforhold for perioden 2017-01 og at de derfor må sende inn a-melding med opplysninger om arbeidsforholdet. Arbeidsforholdet må bekreftes eller registreres med sluttdato. Navnet på personen arbeidsforholdet tilhører er listet opp i vedlegg til brevene. Videre fremkommer det av påminnelsesbrevet og vedtaket at det kan bli ilagt tvangsmulkt hvis ikke a-melding med manglende opplysninger leveres. I brevene vises det også til ytterligere informasjon om a-ordningen på Altinn sine hjemmesider, og telefonnummeret til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål. I tillegg er det sendt ut flere fakturaer per post, som informerer om at det løper en tvangsmulkt for manglende levering av a-melding. Skattedirektoratet anser derfor at opplysningspliktig skal være informert om hvorfor en daglig løpende tvangsmulkt er ilagt og hva som er konsekvensene av ikke å levere etterspurte opplysninger. Vi påpeker også at eventuelle unnlatelser og feil som er gjort av for eksempel regnskapsfører, ikke innebærer at mulkten ettergis.

Vi merker oss at opplysningspliktig sendte inn en a-melding for 2017-01 den 18.02.2017 (4 dager før mulkten begynte å løpe den 22.02.2017). I tilbakemeldingen for innsendingen - som umiddelbart ble tilgjengelig etter at meldingen ble sendt inn, ble det informert om feilmelding MAGNET_EDAG 108 og at avviket øyeblikkelig måtte korrigeres. Feilmeldingen skyldes at det manglet opplysninger om 1 etterlyst arbeidsforhold. Dette fordi a-meldingen rapporterte opplysninger om 0 arbeidsforhold, mens det i a-melding for 2016-12 ble det rapportert inn opplysninger om 1 åpent arbeidsforhold. Vi vurderer at opplysningspliktig kunne kontaktet Skatteetaten for å oppklare eventuelle uklarheter, før mulkten begynte å løpe den 22.02.2017.

Skattedirektoratet bemerker at opplysningspliktig sendte en henvendelse om a-ordningen til Skatteetaten via Altinn, den 06.03.2017. Skattedirektoratet ved EFF (Etatenes Fellesforvaltning), fulgte opp henvendelsen og sendte en e-post til opplysningspliktig dagen etter, med forklaring om hvordan de skulle levere a-melding. Denne e-posten ble av uvisse årsaker utilgjengelig for opplysningspliktig, som derfor ringte til Skatteopplysningen den 08.03.2017 for veiledning. Veileder hos Skatteopplysningen kunne ikke ved denne henvendelsen forklare opplysningspliktig hvordan de skulle levere a-melding for 2017-01 på riktig måte, men sendte en ny e-post med informasjon om riktig fremgangsmåte den 10.03.2017. Opplysningspliktig fikk ryddet opp i saksforholdet og levert a-melding med nødvendige opplysninger den 12.03.2017. Skattedirektoratet vurderer etter dette at det påløp mer tvangsmulkt enn hva som er rimelig i tidsrommet 08.03.2017-11.03.2017, da opplysningspliktig den 08.03.2017 tok kontakt med Skatteopplysningen for å få levert korrekt a-melding. Klager gis derfor delvis medhold, og påløpt tvangsmulkt i perioden 08.03.2017-11.03.2017 frafalles.

Utover dette kan ikke Skattedirektoratet se at det er sannsynliggjort at forpliktelsen til å levere a-melding ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at hele tvangsmulkten skal ettergis.

Skattedirektoratet mener følgelig at tvangsmulkten er rettmessig ilagt.

 

Konklusjon

Tvangsmulkt påløpt for perioden 08.03.2017-11.03.2017, på kroner 419,60, ettergis.

Tvangsmulkt påløpt for perioden 22.02.2017-07.03.2017, på kroner 1468,60, ansees som rettmessig ilagt."

 

Etterfølgende korrespondanse

 

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Opplysningspliktige har ikke kommet med merknader.

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt rettidig og tas under behandling.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage tas delvis til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt.

Det framgår imidlertid av a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd at tvangsmulkt kan helt eller delvis ettergis dersom det blir gjort sannsynlig at forpliktelsen ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

For perioden 08.03.2017-11.03.2017 mener sekretariatet at det er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. På denne bakgrunn innstiller sekretariatet på at den ilagte tvangsmulkten for perioden 08.03.2017-11.03.2017 skal ettergis.

For de øvrige periodene mener sekretariatet at det ikke er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. På denne bakgrunn innstiller sekretariatet på at den ilagte tvangsmulkten for de øvrige periodene fastholdes. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

 

Klagen tas delvis til følge, ved at ilagt tvangsmulkt for perioden 08.03.2017-11.03.2017 på kr 419,60 ettergis.

Dissens i alminnelig avdeling

Nemndas medlem Gjølberg har dissentert i saken. Det siteres fra dissensen:

«Uenig i sekretariatets innstilling.

 

Opplysningspliktige har i denne saken forsøkt å rette opp feil i et system som for mange framstår som komplisert. Opplysningspliktige bør etter min vurdering få ettergitt også de resterende kr. 1468,60, i tillegg til innstillingen på ettergivelse av kr. 419,60.»

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet ser ved en nærmere gjennomgang i saken at opplysningspliktige tok kontakt gjennom Altinn den 6. mars 2018. Det er lite informasjon om hva denne henvendelsen gjaldt foruten at den gjaldt a-ordningen. Sekretariatet legger til grunn at henvendelsen har dreid seg om hvordan de skulle få levert korrekt a-melding og dermed også få avsluttet den daglig løpende tvangsmulkten.

Sekretariatet ser at det i sekretariatets innstilling ikke er tatt hensyn til overnevnte henvendelser ved vurderingen av fra når det skulle settes dato for når den ilagte tvangsmulkten skulle reduseres fra. Det er i innstillingen ilagt tvangsmulkt først fra 8. mars 2017 som er dagen det ble tatt kontakt med skatteopplysningen. Sekretariatet finner at det mest korrekte er at tidspunktet for når tvangsmulkten skal stoppet derfor må være 6. mars 2017. Sekretariatet mener at det å sende en henvendelse via Altinn må likestilles med å be om hjelp fra skatteopplysningen. Opplysningspliktige mottar ikke noen kontakt på sin henvendelse før 10. mars 2017. Det fremgår at de forsøker å få levert en ny a-melding den 6. mars 2017 som mislykkes. Sekretariatet mener derfor at den ilagte tvangsmulkten må stanses fra det tidspunktet det bes om hjelp det vil si fra 6. mars 2017, og at den ilagte tvangsmulkten ikke løper lengre enn til og med 5. mars 2017. Dette følger av praksis for lignende saker som er behandlet både i alminnelig avdeling og i stor avdeling.

Sekretariatet finner imidlertid ikke at det er grunnlag for å frafalle hele den ilagte tvangsmulkten.

Ilagt tvangsmulkt på kr 1 258,8 frafalles. (kr 104,90 per dag pr ansatt x 1 ansatt x 12 dager).

Ilagt tvangsmulkt på kr 629,40 fastholdes. (kr 104,90 per ansatt x 1 ansatt x 6 dager).

 

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

 

Klagen tas delvis til følge. Ilagt tvangsmulkt reduseres med kr 1 258,80 fra kr 1 888,20 til kr 629,40.

 

 

 Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 14.06.2018

 

Til stede:

                                     Skatteklagenemnda

                                     Gudrun Bugge Andvord, leder

                                     Benn Folkvord, nestleder

                                     Tom Peder Jakobsen, medlem

                                     Camilla Ongre, medlem

                                     Ingfrid Oddveig Tveit, medlem

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

 

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

 

                                                         v e d t a k:

Klagen tas delvis til følge. Ilagt tvangsmulkt reduseres med kr 1 258,80 fra kr 1 888,20 til kr 629,40.