Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 23.04.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 95/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 26 749,50.

Lovhenvisninger: A-opplysningsloven § 10.

 

Saksforholdet

 

Skattedirektoratets redegjørelse

 

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 3 arbeidsforhold for 2016-12 som ikke ble levert neste måned 2017-01.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 06.02.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.02.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte deretter et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.02.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.02.2017.

Faktura for 22.02.2017-01.03.2017 på kroner 2 517,60 ble sendt til den opplysningspliktige 02.03.2017.

Faktura for 02.03.2017-07.03.2017 på kroner 1 888,20 ble sendt til den opplysningspliktige 08.03.2017.

Faktura for 08.03.2017-11.04.2017 på kroner 11 014,50 ble sendt til den opplysningspliktige 12.04.2017.

Faktura for 12.04.2017-17.05.2017 på kroner 11 329,20 ble sendt til den opplysningspliktige 18.05.2017.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 21.04.2017.

Etter å ha mottatt forespørsel fra Skattedirektoratet ved EFF (Etatenes Fellesforvaltning), ringte Skatteopplysningen til opplysningspliktig den 26.04.2017 vedrørende veiledning for levering av a-melding. I kundeloggen til Skatteopplysningen er det registrert at opplysningspliktig ikke tok telefonen.

Skatteopplysningen ringte på nytt til opplysningspliktig dagen etter (27.04.2017), men heller ikke denne gangen svarte opplysningspliktig på telefon.

Opplysningspliktig sendte tilleggsopplysninger til klagen den 16.05.2017, der han purret på behandling av klagen/veiledning.

Tvangsmulkten løp i 12 uker, til 17.05.2017, fordi etterspurte opplysninger ikke ble levert.

Etter å ha mottatt en ny forespørsel fra Skattedirektoratet ved EFF (Etatenes Fellesforvaltning), ringte Skatteopplysningen til opplysningspliktig den 19.05.2017 vedrørende veiledning for levering av a-melding. I kundeloggen til Skatteopplysningen er det registrert at veileder bistod opplysningspliktig med levering av a-melding med etterspurte opplysninger.

Opplysningspliktig sendte tilleggsopplysninger til klagen den 09.10.2017, der han purret på nytt behandling av klagen, og skrev at han mener at tvangsmulkten er for høy i forhold til hva saken hans egentlig dreier ser om.

Opplysningspliktige fikk automatisk partsinnsyn i sekretariatets utkast til innstilling i brev av 8. mars 2018 med frist på 14 dager til å inngi merknader. Opplysningspliktige har ikke inngitt merknader.

Behandling i nemnd

Saken ble meldt opp til behandling i alminnelig nemnd. Den 23. april 2018 var saken ferdig votert. Nemndas medlemmer Husby og Vamråk sluttet seg til nemndas innstilling. Nemndsmedlem Øye dissenterte.

Saken meldes derfor opp til behandling i stor avdeling.

Sammendrag av klagen:

I klagen står det at opplysningspliktig har mottatt fakturaer vedrørende ilagt tvangsmulkt, og at han har betalt til sammen kroner 4 405 for de to første fakturaene som er blitt tilsendt i forbindelse med mangelfull levering av a-melding. Klager skriver at han regner med at han fortjente dette, fordi han rotet med levering av a-melding, etter å ha mottatt flere påminnelser. Han skriver videre at han nå har mottatt en ny faktura på kroner 11 014,50, og at han synes dette beløpet er drøyt, da dette nærmer seg tilsvarende beløp han regner med å bruke til avlønning i løpet av året.

Klager informerer om at han ikke har noen fast ansatte, og at det normalt ikke er noen avlønninger, men at han pleier å gi lønn til barna sine og til en fellesavløser en gang i året, for å få brukt opp avløsertilskuddet. Etter å ha mottatt første tilsendte faktura, forsøkte han å slette tidligere registrerte arbeidsforhold for å slippe å bruke tid på å levere a-meldinger for perioder uten utbetalinger. Siden han ikke hørte mer etter å ha innsendt slettemeldingen, og fordi han ikke mottok flere purringer, regnet han med at forholdet var i orden. Klager skriver at han derfor fikk lett åndenød da han mottok en ny faktura på kroner 11 000, som ble mottatt 21.04.2017.

Avslutningsvis lurer klager på hva han må gjøre for å slippe å levere a-melding i perioder der det ikke er noe å rapportere, og om det er mulig å slippe å betale kravet på kroner 11 000, som ble fremmet i sist tilsendte faktura.

Klager sendte 16.05.2017 inn tilleggsopplysninger til klagen, der han informerte om at han hadde betalt inn beløpet på sist tilsendte faktura, og lurte på om forholdet nå var i orden.

Klager sendte nye tilleggsopplysninger til klagen den 09.10.2017, der han stusset over behandlingstiden på klagen. Videre står det i tilleggsopplysningene at han fikk etterhvert veiledning fra Skatteopplysningen på telefon, slik at han fikk levert a-melding med etterspurte opplysninger. Ved samtale med Skatteopplysningen på telefon, skal han ha fått beskjed om at det var mulig at mulkten kunne bli refundert. Klager synes samlet på beløp på 25 000 kroner er i overkant sammenlignet med feilen som er blitt gjort.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet gjør oppmerksom på at i påminnelsesbrevet og vedtaket som er sendt til opplysningspliktig er det informert om at det ikke er sendt inn a-melding for 3 arbeidsforhold for perioden 2017-01, og at de derfor må sende inn a-melding med opplysninger om arbeidsforholdene. Arbeidsforholdene må bekreftes eller registreres med sluttdato. Navnene til disse er listet opp i vedlegg til brevene. Videre fremkommer det av påminnelsesbrevet og vedtaket at det kan bli ilagt tvangsmulkt hvis ikke a-melding med manglende opplysninger leveres. I brevene vises det også til ytterligere informasjon om a-ordningen på Altinn sine hjemmesider, og telefonnummeret til Skatteopplysningen for eventuelle spørsmål. I tillegg er det sendt ut flere fakturaer, som informerer om at det løper en tvangsmulkt for manglende levering av a-melding. Skattedirektoratet anser derfor at opplysningspliktig skal være informert om hvorfor en daglig løpende tvangsmulkt er ilagt og hva som er konsekvensene av ikke å levere etterspurte opplysninger.

Vi ser at opplysningspliktig sendte inn en a-melding for 2017-01 med opplysninger om 0 arbeidsforhold den 21.02.2017. I tilbakemeldingen for innsendingen ble det informert om feilmelding MAGNET_EDAG-108 "Opplysninger om arbeidsforhold mangler" for 3 arbeidsforhold. Vi påpeker at alle arbeidsforhold må rapporteres hver måned til og med kalendermåneden inntektsmottaker slutter og sluttdato er rapportert. Det ble i tillegg informert om at avviket øyeblikkelig måtte korrigeres. Feilmeldingen skyldes at det ble rapportert opplysninger om 3 åpne ordinære arbeidsforhold i a-melding for perioden før, mens det i a-meldingen for 2017-01 ikke ble rapportert inn opplysninger om noen av disse arbeidsforholdene. Vi vurderer det som at opplysningspliktig, etter å ha kontrollert tilbakemeldingen for innsendingen, kunne kontaktet Skatteopplysningen for å oppklare eventuelle uklarheter.

Videre merker vi oss at opplysningspliktig ba om veiledning vedrørende saksforholdet, da han leverte klage på ilagt tvangsmulkt den 21.04.2017. Etter å ha mottatt en forespørsel fra Skattedirektoratet ved EFF (Etatenes Fellesforvaltning), forsøkte Skatteopplysningen å ringe til opplysningspliktig 26.04.2017 og 27.04.2017, men opplysningspliktig svarte ikke på telefonen ved disse henvendelsene. Vi ser at Skatteopplysningen kontaktet opplysningspliktig på nytt den 19.05.2017, og at a-melding med etterspurte opplysninger ble levert samme dag. På dette tidspunktet var det 2 dager siden tvangsmulkten hadde stanset å løpe.

Vi merker oss også opplysningspliktiges anførsel om at størrelsen på tvangsmulkten ikke samsvarer med feilen som er begått. Årsaken til at mulkten har blitt så stor i dette tilfellet er at det mangler opplysninger om 3 arbeidsforhold, og fordi mulkten løp i 85 dager for samtlige 3 arbeidsforhold. Vi gjør oppmerksom på at tvangsmulkten er 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker/ansatt per dag. Det vil i dette tilfellet si 104,90 (kr) x 3 (arbeidsforhold) x 85 (dager). Beregningen av tvangsmulkten gjøres på grunnlag av antall ansatte det ikke er rapportert på, da konsekvensen av manglende rapportering blir mer alvorlig når det gjelder flere ansatte. Det er forståelig at det totale beløpet fremstår som høyt, og at det følgelig kan være en belastning for opplysningspliktig. Det er likevel slik at tvangsmulkten umiddelbart kunne ha blitt stoppet av den opplysningspliktige dersom opplysningene hadde blitt rapportert. Dette ble det opplyst om i vedtaket i Altinn, som også ble varslet per post. Det fremgår også av fakturaene som er sendt til den opplysningspliktige per post. Skattedirektoratet finner dermed ikke at vi kan omgjøre vårt vedtak om tvangsmulkt basert på denne anførselen.

Vi mener følgelig at tvangsmulkten er rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven   § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

 

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

 

Dissens i alminnelig avdeling.

Det dissenterende nemndsmedlem har avgitt følgende votum:

«Uenig i sekretariatets innstilling.

Skattedirektoratet valgte opprinnelig av praktiske- og hensiktsmessige hensyn å ikke ilegge tvangsmulkten for mer enn 12 uker – 85 dager. Når det gjelder varigheten på ilagt tvangsmulkt så har Skattedirektoratet endret denne fra 12 uker til 6 uker for ikke mottatte a-meldinger etter januar 2017 uten tilbakevirkende kraft. Skattedirektoratet har sett at i de tilfeller hvor tvangsmulkten løper 12/6 uker anses det ikke hensiktsmessig å la mulkten løpe lengre.

Denne saken gjelder ikke innlevert a-melding for januar 2017, med i utgangspunktet en løpetid etter Skattedirektoratets praktiske regel på 12 uker.

Det foreligger flere saker til nemndsbehandling med både 12 og 6 ukers løpetid.

Tidspunktet for endring av praksis fra 12 til 6 uker kan oppfattes tilfeldig og vilkårlig og kan uten tilbakevirkende kraft gi et urimelig resultat.

Eks. vil løpetiden for en manglende innlevert a-melding for februar 2017 vil være fram til begynnelsen av april. Gjelder den manglende innleverte a-meldingen januar 2017, vil tvangsmulkten i dette tilfelle løpe vesentlig lengre til medio mai 2017.

Når klagene tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken.

For å sikre likebehandling av disse sakene i Skatteklagenemnda, bør denne saken vurderes på lik linje med de sakene som har en løpetiden er 6 uker, slik at løpetiden på tvangsmulkten reduseres fra 85 dager til 43 dager».

Nemndas medlemmer, Husby og Vamråk sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Saken skal behandles i stor avdeling på grunn av dissens.

 

Sekretariatets merknader til dissensen:

Skattedirektoratet har endret den daglige løpetiden for ilagt tvangsmulkt gjeldende for alle tvangsmulktsaker etter a-opplysningsloven som ble ilagt fra og med februar måned 2017. Dette ble gjort på bakgrunn av at mulkten har som insentiv å få innlevert korrekt a-melding. Skattedirektoratet så etter å ha praktisert ordningen i ett år at den daglige ilagte tvangsmulkten ikke hadde noen effekt etter 6 ukers løpetid. Det ble derfor besluttet at fra og med måned 2017-02 skulle den ilagte tvangsmulkten kun løpe i 6 uker. Det vil si at ordningen med praktisering av 6. ukers løpetid gjelder for alle tvangsmulktsaker hvor det ikke foreligger korrekt a-rapportering for perioden 2017-02 og fremover.

Sekretariatet ser derfor ikke at det foreligger noen brudd på likebehandlingen av sakene ved innføringen av redusert løpetid for den ilagte tvangsmulkten. Sekretariatet ser derfor ikke noe grunnlag for at mulkten i denne saken skal reduseres fra 12 uker til 6 uker.

 

Sekretariatet foreslår etter dette at det fattes et slikt vedtak i stor avdeling

 

Klagen tas ikke til følge. Ilagt tvangsmulkt fastholdes med kr 26 749,50.

 

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 13.06.2018

 

Til stede:

Skatteklagenemnda

Gudrun Bugge Andvord, leder

Benn Folkvord, nestleder

Frode Ludvigsen, medlem

Anne-Britt Norø, medlem

Snorre Sundquist, medlem

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

 

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

 

                                                          v e d t a k:

 

Klagen tas ikke til følge.