Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 24.10.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 174/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 2 373,00 for 2018-01 og kr 2 034,00 for 2018-02, tilsammen kr 4 407,00. Sekretariatet innstiller på at den ilagte tvangsmulkten for 2018-01 og 2018-02 fastholdes.

Lovhenvisninger : A-opplysningsloven § 10.

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken, 2018-01 og 2018-02:

Den opplysningspliktige leverte 1 arbeidsforhold for 2017-12 som ikke ble levert neste måned 2018-01.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene for perioden 2018-01 var 05.02.2018.

Opplysningspliktig leverte en a-melding 07.02.2018 for perioden 2018-01. I denne ble det ikke levert opplysninger om 1 arbeidsforhold (A) som ble rapportert som åpent i den foregående måneden. Tilbakemeldingen opplyser om eventuelle feil og avvik i innsendingen. A-meldingen ga en tilbakemelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (MAGNET_EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold). Tilbakemeldingen spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 08.02.2018 og ba om at manglende opplysninger om 2018-01 ble levert.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak for om tvangsmulkt, for perioden 2018-01, i Altinn til den opplysningspliktige 15.02.0218. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene for 2018-01 ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 21.02.2018.

Opplysningspliktig leverte en a-melding 21.02.2018 for perioden 2018-02. Denne a-meldingen baserer seg på a-melding for 2018-01, levert 07.02.2018. Siden denne a-melding ikke inneholdt informasjon om det etterspurte arbeidsforholdet (A) fikk ikke denne meldingen noen feilmelding.

Faktura for 21.02.2018-01.03.2018 på 1 017,00 kroner, for perioden 2018-01, ble sendt til den opplysningspliktige 02.03.2018.

Faktura for 02.03.2018-04.03.2018 på 339,00 kroner, for perioden 2018-01, ble sendt til den opplysningspliktige 05.03.2018.

Faktura for 05.03.2018 på 113,00 kroner, for perioden 2018-01, ble sendt til den opplysningspliktige 06.03.2018.

Opplysningspliktig leverte en a-melding 12.03.2018 for perioden 2018-02. Denne meldingen erstattet tidligere innsending for perioden 2018-02 av 21.02.2018. I denne ble det ikke levert opplysninger om 1 arbeidsforhold som ble rapportert som åpent i den foregående måneden. Tilbakemeldingen opplyser om eventuelle feil og avvik i innsendingen. A-meldingen ga en tilbakemelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (MAGNET_EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold). Denne feilmeldingen knyttet seg til et annet arbeidsforhold enn A. Tilbakemeldingen spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig. Denne a-meldingen baserer seg på a-melding for 2018-01, levert 07.02.2018. Siden den a-meldingen ikke inneholdt informasjon om det arbeidsforholdet A ble ikke det etterspurt for perioden 2018-02.

Opplysningspliktig leverte to a-meldinger 14.03.2018 for perioden 2017-12. A-meldingene inneholdt sluttdato for det etterspurte arbeidsforholdet, men sluttdatoen var satt frem i tid, til 31.01.2018. Dette betyr at arbeidsforholdet er aktivt ut perioden 2018-01, og må rapporteres for januar. A-meldingen påvirket derfor ikke mulktløpet.

Opplysningspliktig leverte en a-melding 14.03.2018 for perioden 2018-01 som erstattet tidligere innsending av 07.02.2018 for 2018-01. Denne meldingen ble så erstattet av en senere innsending samme dag. Denne erstatningsmeldingen inneholdt opplysninger om arbeidsforholdet A og endret grunnlaget for perioden 2018-02. Dette er årsaken til at denne innsendingen ga en tilbakemeldingen om at det manglet rapportering for A for perioden 2018-02.

Opplysningspliktig leverte en a-melding 14.03.2018 for perioden 2018-02. I denne ble det ikke levert opplysninger om 1 arbeidsforhold (A) som ble rapportert som åpent i den foregående måneden. Tilbakemeldingen opplyser om eventuelle feil og avvik i innsendingen. A-meldingen ga en tilbakemelding om at opplysninger om 1 arbeidsforhold manglet (MAGNET_EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold). Tilbakemeldingen spesifiserte hvilket arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Opplysningspliktig leverte ny a-melding for 2018-01 den 14.03.2018, som bekreftet det etterspurte arbeidsforholdet for 2018-01, og tvangsmulkten for denne perioden stanset. I tilbakemelding fremkommer det at det for perioden 2018-02 mangler opplysninger om 1 arbeidsforhold (A) (MAGNET_EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold).

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt, for perioden 2018-02, i Altinn til den opplysningspliktige 15.03.2018. Samtidig ble det sendt et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret. I varsel og vedtak ble det opplyst om at korrekte opplysninger måtte rapporteres innen 22.03.2018 for å unngå oppstart av tvangsmulkt.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 16.03.2018. Samtalen er registrert under «A-ordningen», «A-melding», «Tilbakemelding» og «Forretningsregler/korrigering». Det er loggført at samtalen omhandlet MAGNET_EDAG-108, og at det må registreres sluttdato på nytt. Dette fordi sluttdato ble satt i januar og meldingen ble rapportert for desember.

Opplysningspliktig sendte a-melding 16.03.2018 for perioden 2017-12. Denne meldingen inneholdt sluttdato på det etterspurte arbeidsforholdet, datert til 31.12.2018. Da meldingen knytter seg til perioden 2017-12 påvirket ikke denne meldingen oppstart av mulktløpet for perioden 2018-02.

Da opplysningene for perioden 2018-02 ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.03.2018.

Faktura for 22.03.2018-27.03.2018 på 678,00 kroner, for perioden 2018-02, ble sendt til den opplysningspliktige 28.03.2018.

Faktura for 06.03.2018-13.03.2018 på 904,00 kroner, for perioden 2018-01, ble sendt til den opplysningspliktige 04.04.2018.

Faktura for 28.03.2018-03.04.2018 på 791,00 kroner, for perioden 2018-02, ble sendt til den opplysningspliktige 04.04.2018.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 09.04.2018. Samtalen er registrert under «A-ordningen», «A-meldingen», «Arbeidsforhold» og «Tvangsmulkt». Det er loggført at samtalen omhandlet perioden 2018-02, og at inntektsmottaker ble fjernet via A01 ved en misforståelse, i stedet for at det ble rapportert sluttdato.

Opplysningspliktig klaget 09.04.2018 på vedtakene for periodene 2018-01 og 2018-02.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Opplysningspliktig leverte a-melding 09.04.2018 for perioden 2018-01. A-melding inneholdt sluttdato datert 31.12.2018 på det etterspurte arbeidsforholdet, og mulktløpet for 2018-02 stanset.

Faktura for 04.04.2018-08.04.2018 på 565,00 kroner, for perioden 2018-02, ble sendt til den opplysningspliktige 18.04.2018.

Opplysningspliktig var i kontakt med Skatteopplysningen 11.05.2018 via Chat. Chat-samtalen er registrert under «A-ordningen», A-meldingen»; «Tilbakemelding», «Forretningsregler/korrigering», «Tvangsmulkt».

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn den 20. juli 2018 med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen.

Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Behandling i nemnd

Saken ble meldt opp til behandling i alminnelig nemnd. Den 5. september 2018 var saken ferdig votert. Nemndas medlemmer Husby og Vamråk sluttet seg til sekretariatets innstilling. Nemndsmedlem Øye dissenterte.

Sammendrag av klagen:

Opplysningspliktig forklarer i klagen at hun i desember 2017 forsøkte å melde ut en arbeidstaker. Hun valgte å fjerne arbeidstakeren og skrev inn sluttdato 31.12.2017. Opplysningspliktig forteller at hun forsøkte å rette opp feilen da hun mottok varsel og vedtak om tvangsmulkt, men forstod ikke hva som måtte rapporteres for at det skulle bli korrekt. Opplysningspliktig ringte til Skatteopplysningen for å få hjelp til å forstå hva som måtte gjøres og fikk opplyst av veileder at det måtte rapporteres 0 kroner i januar. Hun fikk også opplyst om at siden arbeidstakeren var slettet, måtte den rapporteres inn igjen. I følge veilederen var da problemet løst.

Opplysningspliktig forklarer at forholdet likevel ikke var i orden og ringte på nytt til Skatteopplysningen 09.04.2018. Hun fikk da beskjed om at det ikke var satt sluttdato på arbeidsforholdet. Opplysningspliktig forteller at hun synes at systemet er er utfordrende, at det er lett å misforstå og ikke enkelt å forstå hva hva som er galt.

Klager ber om at tvangsmulkt ilagt for begge perioder ettergis.

Skattedirektoratets vurdering av klagen, 2018-01 og 2018-02

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Dette gjelder for begge perioder. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Opplysningspliktig har for perioden 2017-12 rapportert arbeidsforhold med sluttdato, men med sluttdato frem i tid, 31.01.2018. Skattedirektoratet vil her påpeke at a-meldinger gjelder periodevis og det er viktig at den informasjonen som blir sendt inn gjelder for den aktuelle perioden. Arbeidsforholdet skal rapporteres hver måned frem til måneden arbeidsforholdet opphører. Den rapporterte sluttdatoen 31.01.2018 tilsier at opplysningspliktig har hatt ansatte i januar og det må sendes inn a-melding for perioden. Det er i a-meldingen for 2017-12 at sluttdato skal registreres.

Vi understreker at det er den opplysningspliktiges eget ansvar å sørge for at opplysninger rapportert i a-meldingen er korrekte. Ved levering av a-melding vil det alltid bli generert en tilbakemelding som bekrefter innsending. I tilbakemeldingen vil det fremkomme hvilken periode det er sendt inn a-melding for, og om det er eventuelle avvik som må korrigeres. Vi påpeker viktigheten av at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen slik at de innsendte opplysningene er korrekte, og sendt inn for etterspurt periode. Vi viser til tilbakemeldingene for a-meldingene innsendt 07.02.2018 og 12.03.2018 og 14.03.2018 som informerer om at innsendingene for 2018-01 og 2018-02 fikk feilmelding MAGNET_EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold.

Vi viser videre til at opplysningspliktig mottok varsel og vedtak om tvangsmulkt 15.03.2018 for perioden 2018-02, hvor det ble forklart at det manglet opplysninger for perioden. Vi merker oss også at opplysningspliktig ble veiledet i forhold til feilen av Skatteopplysningen 16.03.2018. A-melding med korrekte opplysninger for perioden 2018-02 ble først rapportert 09.04.2018.

Vi understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Fastsettelse av start- og sluttdato bestemmer når rettigheter eller plikter inntrer og opphører både for den opplysnings-pliktige og for inntektsmottakeren, og disse opplysningene er dermed viktige i den jevnlige rapporteringen av a-meldinger. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsningen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB). Oppgaveløsningen avhenger av korrekt og oppdatert informasjon om arbeidsgivere og arbeidstakere.

Konklusjon, 2018-01:

Skattedirektoratet vurderer at tvangsmulkt for 1 ansatt i perioden 21.02.2018-13.03.2018, på kroner 2 373,00, er rettmessig ilagt.

Konklusjon, 2018-02:

Skattedirektoratet vurderer at tvangsmulkt for 1 ansatt i perioden 22.03.2018-08.04.2018, på kroner 2 034,00, er rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt.

Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven   § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage ikke tas til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt. Etter sekretariatets vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at manglende rapportering skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten helt eller delvis skal ettergis. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Dissens i alminnelig avdeling

" Uenig i sekretariatets innstilling.

Denne saken viser tydelig hvor komplisert og vanskelig det kan være å forstå og håndtere innrapporteringen i a-ordningen, spesielt i de tilfeller en kommer skjevt ut og prøver å rette dette opp ved nye a-meldinger.

Opplysningspliktig forklarer i klagen at hun i desember 2017 forsøkte å melde ut en arbeidstaker. Hun valgte å fjerne arbeidstakeren og skrev inn sluttdato 31.12.2017. Opplysningspliktig forteller at hun forsøkte å rette opp feilen da hun mottok varsel og vedtak om tvangsmulkt, men forstod ikke hva som måtte rapporteres for at det skulle bli korrekt. Opplysningspliktig ringte til Skatteopplysningen for å få hjelp til å forstå hva som måtte gjøres og fikk opplyst av veileder at det måtte rapporteres 0 kroner i januar.

Hun fikk også opplyst om at siden arbeidstakeren var slettet, måtte den rapporteres inn igjen. I følge veilederen var da problemet løst. Det er på det rene at den opplysningspliktige har forsøkt å rette opp feilrapporteringen ved innsendelse av flere a-meldinger, uten at rapporteringen ble godkjent. Det kan se ut som om forsøk på å rette opp feilene har resultert i nye feilmeldinger. Den opplysningspliktige tok kontakt med Skatteopplysningen 16.03.18. og hun har iht. klagen oppfattet hvordan problemet skulle løses. Dette er dog ikke i samsvar med det som er loggført.

Det ser ut som om den opplysningspliktige har forsøkt å rette opp avviket for 2018-02, tre ganger før den 16.03.18 da det ble tatt kontakt med Skatteopplysningen. Skatteopplysningen hadde på det tidspunkt den opplysningspliktige tok kontakt full oversikt over de aktuelle feilmeldingene og burde informert og rettledet den opplysningspliktige tilstrekkelig og på en slik måte at tvangsmulkt for 2018-02 kunne blitt unngått. Skatteopplysningen må også ha vært klar over det var sendt varsel til den opplysningspliktige 15.03.18 vedr 2018-02.

Den opplysningspliktige har vist stor vilje til å rette opp de manglene som har fremkommet av avviksmeldingene, og det er mye som tyder på at den opplysningspliktige ikke fikk god nok hjelp av Skatteopplysningen ved sin henvendelse 16.03.18. På grunnlag av ovennevnte og at det ut fra den vilje den opplysningspliktige har vist til å få rapporteringen korrekt vil det være urimelig om den ilagte tvangsmulkt for termin 2018-02 ikke frafalles.

Konkl: Den ilagte tvangsmulkt for termin 2018-02 frafalles".

Sekretariatets merknader til dissensen:

For klager på Skattedirektoratets vedtak om tvangsmulkt fulgte det av a-opplysningsloven § 10 tredje ledd at Skatteklagenemnda var rett klageinstans for vedtak truffet av Skattedirektoratet. Klageordningen ble endret fra 1. august 2018, men sekretariatet legger til grunn at Skatteklagenemnda fortsatt er rett klageinstans for vedtak truffet av skattedirektoratet i første instans før endringen av klageordningen trådte i kraft. En ny bestemmelse i a-opplysningsloven § 10 femte ledd om at saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven skal gjelde så langt de passer trådte i kraft 1. august 2018. Sekretariatet legger til grunn at skatteforvaltningsloven gjelder for nemndas behandling av klager etter dette tidspunktet.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-01 og 2018-02

Sekretariatet viser til at praksis både for alminnelig- og stor avdeling for å få ettergitt hele- eller deler av ilagt tvangsmulkt stiller som vilkår at opplysningspliktige har tatt kontakt med Skatteopplysningen og deretter igjen har foretatt et eller flere forsøk på a-rapportering i etterkant av å ha bedt om hjelp fra Skatteopplysningen.

I denne saken viser det seg at det ikke foreligger korrekt a-rapportering for 2018-01 ved innsendelse av a-melding 7. og 21. februar 2018. Først 14. mars 2018 blir det sendt inn en korrekt a-melding.

Opplysningspliktige har imidlertid ikke tatt kontakt med Skatteopplysningen før den 16. mars 2018 noe som gjør at sekretariatet finner at den ilagte tvangsmulkten for 2018-01 som løper til 13. mars 2018 ikke kan frafalles, jf. a-opplysningsloven § 10 og praksis fra alminnelig og stor avdeling.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-01 fra 21. februar 2018 til og med 13. mars 2018 anses for korrekt ilagt.

For 2018-02 starter den ilagte tvangsmulkten å løpe 22. mars 2018. Faktum viser at det er tatt kontakt med Skatteopplysningen 16. mars 2018 og at opplysningspliktige ba om hjelp for å få foretatt en korrekt a-rapportering for 2018-02. Etter at det ble gitt hjelp fra Skatteopplysningen ble det imidlertid ikke forsøkt å rapportere inn en korrekt a-melding for 2018-02 før den 9. april 2018. Praksis fra alminnelig- og stor avdeling viser at det ikke er gitt helt- eller delvis frafallelse av ilagt tvangsmulkt hvor det ikke er forsøkt ny innrapportering. Sekretariatet kan derfor ikke si seg enig med dissensen i at opplysningspliktige har utvist stor vilje til å få foretatt en korrekt innrapportering.

Sekretariatet kan heller ikke se at rapporteringen foretatt 16. mars 2018 som gjelder for periode 2017-12 kan gjøre at deler av den ilagte tvangsmulkten skal frafalles. Begrunnelsen er at denne meldingen knytter seg til periode 2017-12 og derfor ikke påvirker oppstart av tvangsmulktsløpet for periode 2018-02. Sekretariatet mener at den opplysningspliktige burde ha sett av den automatiske tilbakemeldingen at det var sendt inn en a-melding for 2017-12 og ikke for 2018-02, dersom det var innrapportering for 2018-02 det var ment å rapportere inn 16. mars 2018.

Sekretariatet kan derfor ikke si seg enig i dissensen og fastholder innstillingen fra alminnelig avdeling.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-02 som løper fra 22. mars 2018 til og med 8. april 2018 anses som korrekt ilagt.

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 24.10.2018

 

Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Marianne Brockmann Bugge, medlem

                        Tine Kristiansen, medlem

                        Magnus Lyslid, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.