Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 30.08.2018
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 138/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven § § 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på kr 60 422,40. Ved votering i alminnelig avdeling dissenterte nemndsmedlemmene Gjølstad og Åsen mens nemndsmedlem Tell sluttes seg til sekretariatets innstilling.

Lovhenvisninger:. A-opplysningsloven § 10

Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken:

Den opplysningspliktige leverte 72 arbeidsforhold for 2017-04 som ikke ble levert neste måned 2017-05.

Den opplysningspliktige leverte a-melding for 2017-06 den 05.06.2017 og på nytt den 08.06.2017. Da a-meldingene ble levert for perioden 2017-06, manglet det fortsatt opplysninger om arbeidsforhold for perioden 2017-05.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene for 2017-05 var 06.06.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 08.06.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte deretter et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.06.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 21.06.2017 angående tvangsmulkt og a-melding. I følge kundeloggen til Skatteopplysningen er a-meldingen per 05.06.2017 markert med feil. Det står videre at innringer (A) må sende a-meldingen for mai på nytt, og enten erstatte eller slette den feilinnsendte for juni.

Opplysningspliktig tok igjen kontakt med Skatteopplysningen den 22.06.2017 angående a-ordningen, a-meldingen, arbeidsforhold og tvangsmulkt. I kundeloggen til Skatteopplysningen er det registrert at innringer kommer til å levere a-melding for 2017-05 i dag.

Den opplysningspliktige leverte en a-melding for 2017-05 den 22.06.2017. I tilbakemeldingen som genereres ved levering kommer det frem at innsendingen er avvist med feilmelding MAGNET_EDAG-166, fordi meldingen som skal erstattes ikke finnes for oppgitt kalendermåned.

Da korrekte opplysninger ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.06.2017.

Faktura for 22.06.2017-28.06.2017 på 52 869,60 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 29.06.2017.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Korrekt a-melding for 2017-05 ble levert 30.06.2017 og samtlige etterspurte arbeidsforhold ble rapportert.

Opplysningspliktig tok igjen kontakt med Skatteopplysningen den 30.06.2017 angående tvangsmulkt og a-melding. I følge kundeloggen er a-meldingen for 2017-05 nå i orden, men det har påløpt tvangsmulkt for den perioden. Det står videre at bedriften er en veldedig organisasjon og at de har tekniske problemer med lønns- og personalsystemet. Innringer var i god tro om at innsendingen av 22.06.2017 var i orden.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 06.07.2017.

Faktura for 29.06.2017 på 7 552,80 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 15.08.2017. Sammendrag av klagen:

I klagen står det at B er en ideell organisasjon og at majoriteten av medlemmene er barn og unge. Det står videre at B har i dag høyt utdannede instruktører som de lønner for å sikre kontinuitet og overføring av etiske verdier og holdninger.

Årsaken til forholdet skyldes at kasserer misforstod sammenhengen mellom lønnsutbetalinger og opplysninger om arbeidsforhold. I følge klagen var vedkommende i god tro om at alt var i orden. Det fremkommer videre at han i telefonsamtale med Skatteetaten fikk beskjed om å sende en erstatningsmelding for 2017-05, noe som senere viste seg å være feil. Han oppdaget ikke dette før det var for sent, og mener at dette førte til tvangsmulkten.

Opplysningspliktig skriver at de ved en ny henvendelse til Skatteetaten fikk god hjelp, og ordnet opp i forholdet mens samtalen med Skatteetaten pågikk. Skatteetatens medarbeider forklarte dem hvordan de kunne korrigere a-meldingen, og hvordan rapportering av arbeidsforhold fungerer.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet gjør oppmerksom på at når grensen for lønnsutgifter per ansatt på kroner 60 000 eller de totale lønnsutgiftene for organisasjonen overstiger kroner 600 000, skal veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner rapportere via lønnssystem eller via direkte registrering i Altinn (skjema A01). Vi har undersøkt i våre systemer og ser at de totale lønnsutgiftene for 2017 overstiger grensen på 600 000 kroner. Dersom opplysningspliktig er en veldedig organisasjon, vil et unntak om fritak fra opplysningsplikt derfor heller ikke gjelde i dette tilfellet. Skattedirektoratet understreker derfor at B har en opplysningsplikt i dette tilfellet, selv om de er registrert som en ideell organisasjon og har opplyst til Skatteopplysningen at de ser på seg selv som en veldedig organisasjon.

Vi merker oss anførselen om at opplysningspliktig var i kontakt med Skatteetaten og fikk veiledning om å sende en erstatningsmelding for 2017-05, noe som i følge klagen senere viste seg å være feil. Vi ser av kundeloggen til Skatteopplysningen at opplysningspliktig var i kontakt med dem både den 21.06.2017 og 22.06.2017, og at vedkommende fikk beskjed om å sende en ny a-melding for 2017-05. Ut ifra opplysningene i loggen kan vi ikke se at opplysningspliktig mottok mangelfull eller feil veiledning, da en korrekt innsending av a-melding for 2017-05 ville ha forhindret tvangsmulktoppstart. Videre viser vi til tilbakemeldingen av 22.06.2017, der det tydelig kommer frem at innsendingen er avvist. Skattedirektoratet mener at opplysningspliktig igjen burde ha tatt kontakt med Skatteopplysningen dersom de ikke forstod tilbakemeldingen. Dette ble ikke gjort før den 30.06.2017, da de også fikk korrigert forholdet. Skattedirektoratet mener derfor at det ikke er grunnlag for å frafalle mulkten på bakgrunn av dette. Vi påpeker viktigheten av jevnlig og korrekt rapportering til a-ordningen. Dersom det er meldt inn åpne arbeidsforhold for en måned, så ligger det en plikt i grunn til å fortsette å rapportere på disse arbeidsforholdene, eller avslutte dem dersom de ikke lenger er aktive. Denne rapporteringen er vesentlig, da Aa-registeret er et grunnlagsregister med mange brukere, og det er viktig at disse brukerne har tilgang til riktig informasjon.

Ved gjennomgangen av våre systemer ser vi likevel at lønnsutbetalingene til enkelte av de etterspurte arbeidsforholdene ikke overstiger kroner 1 000,00 per år. Skattedirektoratet gjør oppmerksom på at rapporteringsplikten for arbeidsforhold i a-ordningen inntrer når lønn og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse for en person overstiger kr 1 000,00 per år. Vi kan ikke se at denne grensen er oversteget for C og D. Det er derfor ikke nødvendig at disse rapporteres gjennom a-ordningen før lønn og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse overstiger kroner 1 000,00 per år.

Skattedirektoratet presiserer likevel at det er viktig at arbeidsforhold og ytelser som blir rapportert via a-ordningen er korrekte. Vi viser til altinn.no under a-ordningen og "Spørsmål og svar" hvor opplysningspliktig finner nyttig informasjon blant annet om denne regelen.

Konklusjon:

Tvangsmulkt for 2 arbeidsforhold (C og D), i perioden 22.06.2017-29.06.2017, på kroner 1 678,40, frafalles.

Tvangsmulkt for 70 arbeidsforhold, i perioden 22.06.2017-29.06.2017, på kroner 58 744,00, anses som rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage tas delvis til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt.

Det framgår imidlertid av a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd at tvangsmulkt kan helt eller delvis ettergis dersom det blir gjort sannsynlig at forpliktelsen ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

For perioden 22. juni 2017 – 29. juni 2017 mener sekretariatet at det er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. På denne bakgrunn innstiller sekretariatet på at den ilagte tvangsmulkten for perioden 22. juni 2017 – 29. juni 2017 skal ettergis.

For de øvrige periodene mener sekretariatet at det ikke er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. På denne bakgrunn innstiller sekretariatet på at den ilagte tvangsmulkten for de øvrige periodene fastholdes. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas delvis til følge.

Tvangsmulkt for to arbeidsforhold (C og D), i perioden 22. juni 2017 – 29. juni 2017, på kr 1 678,40, frafalles.

Dissens i alminnelig avdeling

Nemndas medlem Gjølstad har avgitt slikt votum:

«Uenig i sekretariatets innstilling.

Jeg mener opplysningspliktig har gjort tilstrekkelig innsats for å innlevere korrekt a-melding, og at tvangsmulkt ikke skal fastholdes. Opplysningspliktig var i kontakt med Skatteetaten to dager på rad 21. og 22. juni for å rette opp feilen. Dette ble også forsøkt, men uten hell. Ved ny henvendelse 30.6 fikk opplysningspliktig god hjelp og leverte på riktig måte. Mye kan tyde på at det ikke ble gitt tilstrekkelig bistand ved de to første henvendelsene.

Jeg mener det er i tråd med retningslinjene at tvangsmulkt frafalles når opplysningspliktig har tatt kontakt med etaten (før mulkten begynner å løpe), forsøkt å rette, og deretter tar ny kontakt for å få hjelp. Rimelighetshensyn tilsier også at det ikke ilegges tvangsmulkt når etaten i ettertid ikke kan vise til at det ble gitt forsvarlig veiledning. Det fremkommer ikke av skjermbildene/telefonnotatene at det ble gitt veiledning før 30.6».

Nemndas medlem Åsen har avgitt slikt votum:

«Uenig i sekretariatets innstilling.

Jeg er sterkt i tvil om opplysningspliktige i sin kontakt med Skatteopplysningen 21. og 22. juni 2017 fikk forsvarlig og god veiledning, tatt i betraktning at det er snakk om en ideell ([...]) organisasjon med mange registrerte arbeidsforhold og risiko for at det kunne påløpe et høyt beløp i tvangsmulkt dersom korrekte a-meldingene ikke leveres i tide. Om forsvarlig og god veiledning var blitt gitt ved de to samtalene legger jeg til grunn at opplysningspliktige ville kontrollert og på nytt kontaktet Skatteopplysningen ved mottak av feilmelding 22. juni 2017. På dette grunnlaget er jeg kommet til at tvangsmulkt for manglende levering av a-melding for 2017-05 skal frafalles for alle 72 arbeidsforhold. Klager gis medhold.

Nemndas medlem Tell sluttet seg til sekretariatets innstilling».

Saken skal behandles i stor avdeling på grunn av dissens.

Sekretariatets merknader til dissensen:

Sekretariatet ser at det av saken fremgår at opplysningspliktige tok kontakt med skatteopplysningen den 21. juni 2017 og 22. juni 2017 og at det så den 22. juni 2017 ble sendt inn en a-melding som det ble gitt en automatisk avviksmelding for. Sekretariatet er enig med de dissenterende nemndsmedlemmene i at det kan se ut som om opplysningspliktige ikke har fått god nok bistand før ved sin henvendelse den 30. juni 2017. Sekretariatet har derfor ved en ny gjennomgang av saken funnet å kunne si seg enig med de dissenterende nemndsmedlemmer i at det i denne saken er sannsynliggjort at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at den ilagte tvangsmulkten skal bortfalle fra og med 22. juni 2017 og at hele den ilagte tvangsmulkten skal ettergis, jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd.

Ilagt tvangsmulkt på kr 60 422,40 fra 22. juni 2017 til om med 29. juni 2017 ettergis.

Sekretariatet foreslår etter dette at det fattes et slikt vedtak i stor avdeling

Klagen tas til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01

Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Egil Steinberg, medlem

                        Alexander Schønemann, medlem

                        Anders Olsen, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas til følge.