Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Skattefradrag for pensjonsinntekt


Samlet pensjonsinntekt er grunnlaget for beregningen av skattefradraget. Samlet pensjonsinntekt omfatter i utgangspunktet all inntekt som skal skattlegges som pensjon og uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger. Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, fradrag i inntekten og eventuell formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Skattefradraget nedtrappes når samlet pensjonsinntekt for 2017 overstiger 188 700 kroner. Skattefradraget blir redusert etter hvor stor del av alderspensjonen fra folketrygden du tar ut (pensjonsgrad). Har du AFP i offentlig sektor og samtidig arbeidsinntekt, blir pensjonen redusert mot arbeidsinntekten. Skattefradraget blir også redusert med samme prosent som pensjonen. Størrelsen på skattefradraget blir beregnet etter antall måneder du har mottatt pensjon. Har du hatt pensjon i 8 måneder, får du skattefradrag for 8 av årets 12 måneder. Skattefradraget reduseres også dersom du har vært bosatt i Norge bare en del av inntektsåret. Beløpsgrensene reduseres tilsvarende.

Skattefradrag for pensjonsinntekt Beløp / sats
Maksimalt beløp 29 940 kroner
Nedtrapping, trinn 1  
Innslagspunkt 188 700 kroner
Sats 15,3 %
Nedtrapping, trinn 2  
Innslagspunkt 284 350 kroner
Sats 6 %

Se nærmere om beregning av skattefradrag for pensjonsinntekt.