Sats for:

Barnepass - Sats for standardfradrag : dagmammaer som passer barn i eget hjem

Dagmammer som passer barn i eget hjem kan kreve standardfradrag for utgifter til mat, slitasje, renhold, oppvarming med videre i stedet for fradrag for faktiske utgifter i barnepassvirksomheten.


Passer du andres barn i ditt hjem i dagmammavirksomhet, vil en del av vederlaget fra foreldrene regnes som utgiftsgodtgjørelse som skal trekkes fra ved beregning av skattepliktig inntekt i skattemeldingen og ved skatteberegningen.

Du kan kreve et standardfradrag i inntekten i stedet for fradrag for faktiske driftsutgifter. Standardfradraget skal utgjøre 50 prosent av vederlaget for barnepass (foreldrebetalingen), men høyst 1 205 kroner per måned for hvert barn. Standardfradraget skal dekke dine ekstra kostnader til kost, renhold, oppvarming, utflukter, slitasje på inventar med videre.

   
Maksimalt standardfradrag for barnepasser: 1 205 kroner