Sats for:

Barnepass - Sats for standardfradrag : dagmammaer som passer barn i eget hjem

Dagmammer som passer barn i eget hjem kan kreve standardfradrag for utgifter til mat, slitasje, renhold, oppvarming med videre i stedet for fradrag for faktiske utgifter i barnepassvirksomheten.


Passer du andres barn i ditt hjem i dagmammavirksomhet, vil en del av vederlaget fra foreldrene regnes som utgiftsgodtgjørelse som skal trekkes fra ved beregning av skattepliktig inntekt i skattemeldingen og ved skatteberegningen.

Du kan kreve et standardfradrag i inntekten i stedet for fradrag for faktiske driftsutgifter. Standardfradraget skal utgjøre 50 prosent av vederlaget for barnepass (foreldrebetalingen), men høyst 1 270 kroner per måned for hvert barn. Standardfradraget skal dekke dine ekstra kostnader til kost, renhold, oppvarming, utflukter, slitasje på inventar med videre.

  Per barn per måned
Maksimalt standardfradrag for barnepasser: 1 270 kroner