Sats for:

Kost og losji - forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse (utgått sats)

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. Trekkfri kostgodtgjørelse er hva som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk. 

For inntektsårene 2020 og senere, se Kost og losji - satser for trekk- og skattefri godtgjørelse.

 


Reiser uten overnatting

For reiser uten overnatting gjelder følgende satser for 2019.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring uten overnatting
– innland og utland

Satser 

6 til 12 timer

kr  200

Over 12 timer 

kr  400

Dersom ett eller flere måltider er dekket av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone).

I tillegg må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen skal kunne utbetales trekkfritt.

Reiser med overnatting

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakk/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet). Arbeidsgiver har da allerede dekket frokosten og arbeidstaker kan ikke få dekket dette måltidet to ganger.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Særskilte satser ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke/privat med kokemulighet eller hotell

Ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke/privat med kokemulighet eller hotell har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser. Fra og med 2019 gjelder satsene både innland og utland. Sats for overnatting på hybel/brakke eller privat gjelder ikke for arbeidstakere på pendleropphold. Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen, dvs. arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.
Det fastsettes også sats for langtransportsjåfører. Se tabell under.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring med overnatting – innland og utland Satser 
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 161
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat  kr  89
For arbeidstakere som bor på hotell  kr 578

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Se eksempel på hvordan satsene skal forstås. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

kr 462
For langtransportsjåfører  kr 300

 

Eksempler som viser hvordan satsene skal forstås:

Eksempel 1

En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta i et møte. Vedkommende får frokost i møtet uten å betale for den. Den korrekte satsen er da kroner 462. (Redusert med 20 prosent for frokost). Hvis den ansatte derimot må betale for frokosten selv på møtestedet, vil den korrekte satsen være kroner 578.

Eksempel 2

En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta på et kurs. Vedkommende får dekket frokost og lunsj. Den korrekte satsen som skal brukes i den forbindelse, vil være kroner 289 (578 kroner – 20 prosent for frokost – 30 prosent for lunsj).