Sats for:

Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret. Det vil si at skjermingsrenten for 2023 først blir fastsatt i januar 2024. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.


Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlig selskap mv.

1,7 prosent for inntektsåret 2022

Forklaring av beregningen: Utgangspunktet for beregningen av skjermingsrenten er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank.1 For 2022 var renten 1,62 prosent. Den publiserte renten skal tillegges 0,5 prosentenheter for å fastsette beregningsgrunnlaget, som da blir 2,12 prosent. Beregningsgrunnlaget nedjusteres med satsen for alminnelig inntekt, 22 prosent, og avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng. Skjermingsrenten for inntektsåret 2022 er etter dette beregnet til 1,7 prosent.

Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak

2,1 prosent for inntektsåret 2022

Forklaring av beregningen: Utgangspunktet for beregning av skjermingsrenten for enkelpersonforetak er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank.2 For 2022 var den 1,62 prosent. Renten skal tillegges 0,5 prosentenheter. I henhold til FSFIN 12-12-10 første ledd skal renten ikke nedjusteres, men avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng.  Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak settes for inntektsåret 2022 til 2,1 prosent.

*Fra 1. juli 2021 publiseres ikke rentesatsen på Norges Banks hjemmesider, men oppgis på forespørsel.