Sats for:

Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2021 først blir fastsatt i januar 2022. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.


Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv.

Utgangspunktet for beregningen av skjermingsrente er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2018 var renten 0,60 prosent. Den publiserte renten skal tillegges 0,5 prosent for å fastsette beregningsgrunnlaget, som da blir 1,1 prosent. Beregningsgrunnlaget nedjusteres med satsen for alminnelig inntekt, 23 prosent og avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng. Skjermingsrenten for inntektsåret 2018 er etter dette beregnet til 0,8 prosent.

Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak

Utgangspunktet for beregning av skjermingsrenten for enkelpersonforetak er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2018 var den 0,60 prosent. Renten skal tillegges 0,5 prosent. I henhold til FSFIN 12-12-10 første ledd skal renten ikke nedjusteres, men avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng. Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak settes for inntektsåret 2018 til 1,1 prosent.