Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten).


Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4.

Tidsperiode Sats
Skjermingsrente for januar og februar 2020 1,4 %
Skjermingsrente for mars og april 2020 1,4 %
Skjermingsrente for mai og juni 2020 0,4 %
Skjermingsrente for juli og august 2020 0,4 %
Skjermingsrente for september og oktober 2020 0,4 %
Skjermingsrente for november og desember 2020