Sats for:

Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten).


Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4.

Tidsperiode Sats
Skjermingsrente for januar og februar 2019 0,8 %
Skjermingsrente for mars og april 2019 1,1 %
Skjermingsrente for mai og juni 2019 1,1 %
Skjermingsrente for juli og august 2019 1,1 %
Skjermingsrente for september og oktober 2019 1,4 %
Skjermingsrente for november og desember 2019  

 

footer/desktop/standard