Sats for:

Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten).


Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som settes* av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4. 

Tidsperiode Sats
Skjermingsrenten for november og desember 2023  
Skjermingsrenten for september og oktober 2023  
Skjermingsrenten for juli og august 2023  
Skjermingsrente for mai og juni 2023  
Skjermingsrente for mars og april 2023 2,7 %
Skjermingsrente for januar og februar 2023 2,4 %

 

Fra 1. juli 2021 publiseres ikke rentesatsen av Norges Bank, men oppgis på forespørsel.