Sats for:

Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten).


Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4.

Tidsperiode Sats
Skjermingsrente for januar og februar 2019 0,80 %
Skjermingsrente for mars og april 2019  
Skjermingsrente for mai og juni 2019  
Skjermingsrente for juli og august 2019  
Skjermingsrente for september og oktober 2019  
Skjermingsrente for november og desember 2019  

 

footer/desktop/standard