Kommunene må behandle forespørsler om innsyn som kommunene mottar i skatteoppkreversaker

Fra 1. november 2020 ble skatteoppkreveroppgavene overført fra kommunene til Skatteetaten. Kommunene vil kunne motta forespørsler om innsyn i dokumenter som ble utarbeidet av kommunen før 1. november 2020.

Kommunene har fortsatt ansvar for skatteoppkreverarkivet som kommunen skapte frem til 1. november 2020, selv om oppgavene er overført til Skatteetaten.

Den som mottar en innsynsbegjæring, er forpliktet til å behandle den, jf. offentleglova § 3. Kommunene kan ikke delegere sin myndighet til staten. Skatteetaten kan ikke fatte vedtak på vegne av kommunene. Innsynsforespørsler rettet til kommunene må behandles av kommunene, og kommunene må fatte vedtak. Forespørsler som er videresendt fra kommuner til Skatteetaten blir returnert til den aktuelle kommunen for behandling.

Skatteetaten kan bistå i vanskelige saker

Ved overføringen av skatteoppkreveroppgavene til Skatteetaten, ble de fleste av de kommunalt ansatte som jobbet med slike oppgaver overført til Skatteetaten. Skatteetaten har forståelse for at kommunene i enkelte tilfeller vil ønske bistand i vurderingen av en innsynsforespørsel.

Skatteetaten forutsetter at kommunene har tilstrekkelig kompetanse i offentleglova til at kommunene kan fatte vedtak i de fleste sakene uten bistand. Eksempler på saker hvor det kan være behov for bistand er ved:

  • innsyn i større sakskomplekser
  • partsinnsyn
  • behov for dokumenter fra Skatteetaten for å kunne svare (f.eks. fra SOFIE)

Ved behov for bistand, ta kontakt med Skatteetaten her:

Ikke send selve innsynsforespørselen. Send en henvendelse om saken og hva dere trenger bistand til. Merk e-posten "Innsyn – spørsmål fra kommune XX"

Kommunen må vurdere om det er nødvendig å sende foreløpig svar, og sende dette dersom det er nødvendig.

Mer om juridisk ansvar for arkiv skapt før 1. november 2020

Det har vært diskusjoner mellom Skatteetaten, KS og enkelte kommuner om hvem som skal ha det juridiske ansvaret for skatteoppkreverarkiv skapt i kommunene før 1. november 2020.

Spørsmålet har vært forelagt Arkivverket, som har uttalt at skatteoppkreverne ikke er et "organ" som legges ned. Organet er kommunen, som består. Arkivverket kan derfor ikke pålegge Skatteetaten å overta arkivansvaret. Samtidig sier Arkivverket at det ikke er noe rettslig i veien for å avtale at Skatteetaten overtar hele eller deler av arkivansvaret.

Slik avtale er ikke inngått; følgelig har det ikke funnet sted en overføring av arkiv, etter bestemmelsen i forskrift om offentlig arkiv § 17. Dette innebærer at kommunene har ansvar for sitt arkiv, og oppfølgingen av det. KS har tatt opp saken med Kommunaldepartementet, og den ligger til behandling på departementsnivå. Inntil departementene eventuelt skulle komme til et annet standpunkt, er det kommunene som har det juridiske ansvaret for arkiv de har skapt.