Sletting av skatteoppkrevers organisasjonsnummer i Enhetsregisteret

Statistisk sentralbyrå opprettet 19. mars 2007 nye organisasjonsnummer for alle kommuner til bruk for skatteoppkreverfunksjonen. Disse organisasjonsnumrene har organisasjonsform Administrativ enhet – offentlig sektor (ADOS) og heter Skatteoppkreveren/Skatteoppkrevjaren/Kemneren i xx kommune.

Skatteetaten har i Rutine for håndtering av henvendelser og post i overgangen fra kommunal til statlig skatteinnkreving punkt 2.3 anbefalt kommunene å slette disse organisasjonsnumrene. Men nå har det blitt avklart at Statistisk sentralbyrå sørger for sletting.

En rekke kommuner har allerede sendt inn slettemelding. For disse kommunene vil organisasjonsnummeret bli slettet i uke 45.

De øvrige kommunene vil få en e-post fra Statistisk sentralbyrå i uke 45, hvor kommunene varsles om at organisasjonsnummeret for skatteoppkreverfunksjonen vil bli slettet i uke 49. Kommunene vil få en frist for å gi tilbakemelding om eventuelt behov for å utsette slettingen.

Kommunene trenger altså ikke selv å sende inn skjema om sletting av organisasjonsnummer.